Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    e2fsck - Sprawd system plikow ext2fs (second extended filesystem)

SK/LADNIA

    e2fsck [ -pacnyrdfvstFSV ] [ -b superblok ] [ -B rozmiar_bloku ] [
    -l|-L plik_z/lych_blok'ow ] [ -C fd ] [ -j zewntrzny_dziennik ] urzdzenie

OPIS

    e2fsck jest uywany do sprawdzania systemu plikow ext2fs.  E2fsck
    obsluguje take systemy plikow ext2 zawierajce dziennik, znane rownie
    jako systemy plikow ext3.

    urzdzenie
       jest  specjalnym  plikiem,  odpowiadajcym  urzdzeniu  (np.
       /dev/hdc1).

OPCJE

    -a   Ta opcja robi to samo co opcja -p. Jest udostpniana jedynie ze
       wzgldu na kompatybilno wstecz; zaleca si uywanie -p wszdzie tam,
       gdzie to moliwe.

    -b superblok
       Zamiast uywa normalnego superbloku, uyj innego, podanego przez
       superblok. Ta opcja uywana jest, gdy podstawowy superblok
       zostal uszkodzony.  Poloenie kopii zapasowej superbloku zalene
       jest od rozmiaru bloku w danym systemie plikow. W systemach
       plikow o rozmiarze bloku 1k, kopia zapasowa superbloku znajduje
       si w bloku 8193, dla systemow plikow o rozmiarze bloku 2k, w
       bloku 16384, za dla systemow plikow o rozmiarze bloku 4k, w
       bloku 32768.

       Poloenie dodatkowej kopii zapasowej superbloku moe by okrelone
       poprzez uycie programu mke2fs z opcj -n drukujc poloenia
       superblokow. Opcja -b programu mke2fs, okrelajca rozmiar bloku
       dla systemu plikow musi by podana w dokladnie takiej samej
       kolejnoci, w jakiej wypisane zostaly poloenia.

       Jeeli podany jest alternatywny superblok, a system plikow nie
       jest otwarty w trybie tylko do odczytu, e2fsck sprawdzi, czy
       podstawowy superblok jest uaktualniony.

    -B rozmiar_bloku
       Normalnie, e2fsck szuka superbloku w zmienianych rozmiarach
       bloku i probuje znale rozmiar odpowiedni. Ta technika czasem
       daje si oglupi. Dlatego opcja ta wymusza na e2fsck wyszukiwanie
       superblokow o okrelonej wielkoci bloku. Jeli superblok nie
       zostanie znaleziony,  e2fsck  zakoczy  dzialanie  z  bldem
       krytycznym.

    -c   Opcja ta powoduje, e e2fsck uruchamia program badblocks(8) w
       celu znalezienie uszkodzonych blokow systemu plikow. Bloki takie
       s  nastpnie  zaznaczane  poprzez  dodawanie  ich do inodu
       uszkodzonych blokow. Jeeli opcja ta podana jest dwa razy, wtedy
       uszkodzone bloki bd poszukiwane przy uyciu nie-destruktywnego
       testu.

    -C fd Ta opcja powoduje, e e2fsck wypisze kompletn informacj do
       podanego deskryptoru pliku. Dziki temu postp sprawdzania systemu
       plikow moe by kontrolowany. Ta opcja jest uywana  przede
       wszystkim  przez programu uruchamiajce e2fsck.  Jeeli jako
       deskryptor pliku podane jest 0, e2fsck wypisze pasek postpu w
       swoim stylu. To wymaga, aby e2fsck uruchomiony byl na konsoli
       lub na terminalu.

    -d   Drukuj wyjcie debuggowe (bezuyteczne, chyba e  debuggujesz
       e2fsck).

    -f   Wymu sprawdzanie, nawet jeli system wydaje si by czysty.

    -F   Wypronij bufory systemu plikow przed uruchomieniem programu.
       Przydatne wlaciwie tylko w czasowych probach e2fsck.

    -j zewntrzny_dziennik
       Ustaw ciek dostpu do zewntrznego dziennika dla tego systemu
       plikow.

    -l plik
       Dodaj podane przez plik bloki do listy blokow uszkodzonych.
       Format pliku jest taki sam jak ten utworzony przez program
       badblocks(8).  Zauwa, e numery blokow bazuj na rozmiarze bloku
       systemu plikow. Dlatego badblocks(8) musi otrzyma rozmiar bloku
       systemu plikow. Jednak duo latwiejsze i bezpieczniejsze jest
       uycie opcji -c programu e2fsck, poniewa zapewnia to przekazanie
       wlaciwych parametrow do programu badblocks.

    -L plik
       Ustaw list uszkodzonych blokow na list blokow okrelon przez
       plik. (Opcja ta jest identyczna z -l, poza tym, e przed
       dodaniem listy blokow z pliku, stara lista uszkodzonych blokow
       jest czyszczona).

    -n   Otworz system plikow w trybie tylko do odczytu i zalo odpowied
       ``nie'' na wszystkie pytania. Umoliwia to uycie e2fsck w trybie
       nieinteraktywnym. (Zauwa: jeli podano opcje -c, -l lub -L w
       polczeniu z -n, to system plikow zostanie otworzony w trybie
       odczytu i zapisu, aby umoliwi odwieenie listy uszkodzonych
       blokow. Inne zmiany nie bd dokonywane).

    -p   Napraw automatycznie system plikow bez adnych pyta.

    -r   Ta opcja nie robi nic; jest udostpniona dla kompatybilnoci
       wstecznej.

    -s   Ta opcja wykona zamian bajtow w systemie plikow, tak aby byly
       one w standardowej kolejnoci (czyli i386 lub little endian).
       Jeeli bajty s ju w takiej kolejnoci, e2fsck nic nie zrobi.

    -S   Ta opcja wykona zamian bajtow w systemie plikow niezalenie od
       ich aktualnej kolejnoci.

    -t   Drukuj statystyki czasowe dla e2fsck. Jeli opcja ta jest uyta
       dwukrotnie, to drukowane s dodatkowe statystyki czasowe.

    -v   Tryb gadatliwy (verbose).

    -V   Drukuj informacj o wersji i zakocz.

    -y   Zalo odpowied ``yes'' na wszystkie pytania; umoliwia uycie
       e2fsck w trybie nieinteraktywnym.

KOD WYJCIA

    Kod wyjcia zwracany przez e2fsck jest sum nastpujcych warunkow:
      0  - Bez bldow
      1  - Bldy systemu plikow s poprawione
      2  - Bldy systemu plikow s poprawione, system powinien
          by przeladowany, jeli filesystem byl zamontowany
      4  - Bldy systemu plikow nie zostaly poprawione
      8  - Bld operacyjny
      16  - Bld w sklani lub uyciu
      128 - Bld biblioteki dzielonej

SYGNA/LY

    Nastpujce sygnaly maj nastpujcy efekt, gdy zostan wyslane do e2fsck.

    SIGUSR1
       Ten sygnal powoduje, e e2fsck wywietli pasek postpu. (Zobacz
       opis opcji -C).

    SIGUSR2
       Ten sygnal powoduje, e e2fsck przestanie wywietla pasek postpu.

B/LDY

    Prawie kady program ma bldy. Jeli znajdziesz system plikow, powodujcy
    pad programu e2fsck lub taki, ktorego e2fsck nie potrafi naprawi, zglo
    to autorowi.

    Zalcz tyle informacji, ile da si zalczy w swoim zgloszeniu bldu.
    Najlepiej, zalcz kompletn transkrypcj uruchomienia e2fsck, tak bym mogl
    dokladnie widzie, co si dzialo. Jeli masz zapisywalny system plikow,
    gdzie moesz t transkrypcj zapisa, uyj programu script(1).

    Uyteczne moe by te przeslanie wyjcia z dumpe2fs(8). Jeli okrelony
    inode lub ich grupa wydaje si sprawia e2fsck klopoty, sprobuj uruchomi
    komend debugfs(8) i wysla wyjcie komendy stat(1u) na dotknitych inode.
    Jeli inode jest katalogiem, komenda debugfs o nazwie dump umoliwi
    ekstrakcj  zawartoci  inode  katalogu, ktor moesz mi przysla po
    zakodowaniu jej programem uuencode(1).

    Zawsze zalczaj te pelny tekst wersji, wywietlany przez e2fsck podczas
    pracy.

AUTOR

    Ta wersja e2fsck jest napisana przez Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>.

ZOBACZ TAKE

    mke2fs(8), tune2fs(8), dumpe2fs(8), debugfs(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.