Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    edquota - edycja kwot dla uytkownikow

SK/LADNIA

    edquota [ -p wzorcowy-uytkownik ] [ -u | -g ] [ -r ] [ -F nazwa-formatu
    ] [ -f system-plik'ow ] uytkownik...

    edquota [ -u | -g ] [ -F nazwa-formatu ] [ -f system-plik'ow ] -t

OPIS

    edquota jest edytorem kwot. W linii polecenia mona poda jednego lub
    wicej uytkownikow lub grup. Dla kadego uytkownika lub grupy tworzony
    jest plik tymczasowy z  okrelonymi  w  postaci  ASCII  obecnymi
    ograniczeniami kwot dyskowych uytkownika lub grupy. Po jego utworzeniu
    uruchamiany jest edytor. Mona wowczas zmienia kwoty, dodawa nowe, itd.
    Ustawienie wartoci zerowej kwoty oznacza, e nie zostanie narzucona adna
    kwota.

    Uytkownikom wolno prekracza ograniczenie mikkie na okrelony dla danego
    systemu plikow czas ulgi. Po uplyniciu czasu ulgi, mikkie ograniczenie
    staje si twardym ograniczeniem.

    Informacje o aktualnym zuyciu znajdujce si w pliku  pelni  rol
    informacyjn. Zmieni mona jedynie ograniczenia twarde i mikkie.

    Po wyjciu z edytora, edquota odczytuje plik tymczasowy i modyfikuje
    binarne pliki kwot, aby odzwierciedli wprowadzone zmiany.

    Wywolywanym edytorem jest vi(1), chyba e zdefiniowano zmienn rodowiskow
    EDITOR lub VISUAL ktore wskazuj na co innego.

    Zmiany kwot moe dokonywa tylko superuytkownik.

OPCJE

    -r   Zmiana rownie kwot zdalnych za pomoc rpc.rquotad na zdalnym
       serwerze. OPcja -n jest jej rownowana i wspierana jedynie dla
       zachowanai zgodnoci z wczeniejszymi wersjami.

    -u   Edycja kwot uytkownikow. Jest to zachowanie domylne.

    -g   Edycja kwot grup.

    -p wzorcowy-uytkownik
       Powiela ustawienia kwot uytkownika wzorcowego dla wszystkich
       podanych uytkownikow. Jest to normalny mechanizm inicjalizowania
       udzialow dla grup uytkownikow.

    -F nazwa-formatu
       Zmiana kwot wedlug podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana
       autodetekcja formatu). Dozwolone s nastpujce nazwy formatow:
       vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na
       NFS), xfs (kwoty na systemie plikow XFS)

    -f system-plik'ow
       Przeprowadza zadane operacje wylacznie na podanym systemie
       plikow  (domylnym  zachowaniem jest przeprowadzenie ich na
       wszystkich systemach plikow obslugujcych kwoty).

    -t   Zmiana czasow wanoci mikkich ogranicze dla  poszczegolnych
       systemow plikow.  W starym formacie kwot, jeli czasy wanoci
       wynosz zero, uywane s domylne ograniczenia z <linux/quota.h>. W
       nowym formacie kwot, wartoci musz zosta podane (nie ma wartoci
       domylnych, ustawianych przez jdro). Rozumiane s  nastpujce
       jednostki czasu: seconds (sekundy), minutes (minuty), hours
       (godziny), days (dni), weeks (tygodnie) i months (miesice).
       Czasy wanoci s wypisywane w moliwie najwikszych jednostkach
       takich, e wyraona w nich warto jest wiksza lub rowna jednoci.

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w glownym katalogu
              systemu plikow (wersja 2 kwot, systemy plikow inne
              ni XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w glownym katalogu
              systemu plikow (wersja 1 kwot, systemy plikow inne
              ni XFS)
    /etc/mtab      domylne systemy plikow

ZOBACZ TAKE

    quota(1), vi(1), quotactl(2), quotacheck(8), quotaon(8), repquota(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  EDQUOTA(8)