Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    fdisk - Obsluga tablicy partycji dla Linuksa

SK/LADNIA

    fdisk [-u] [-b rozmiar_sektora] urzdzenie

    fdisk -l [-u] [-b rozmiar_sektora] [urzdzenie ...]

    fdisk -s partycja ...

    fdisk -v

OPIS

    Dyski twarde mog by podzielone na jeden lub wicej logicznych dyskow
    zwanych partycjami. Podzial ten jest zapisany w tablicy partycji
    znajdujcej si w sektorze 0 dysku.

    W wiecie BSD mowi si o tzw. "plastrach dyskowych" (`disk slices') i
    "etykiecie dysku" (`disklabel').

    Linux potrzebuje przynajmniej jednej partycji -- mianowicie partycji
    przeznaczonej na glowny system plikow. Moe uywa plikow i/lub partycji
    wymiany, ale te drugie s bardziej wydajne. Tak wic, zazwyczaj uywana
    jest druga partycja linuksowa przeznaczona na partycj wymiany (tzw.
    swap). Na komputerach o architekturze zgodnej z Intelem, BIOS, uywany
    do uruchamiania systemu, czsto ma dostp tylko do pierwszych 1024
    cylindrow dysku. Z tego powodu osoby majce due dyski czsto tworz trzeci
    partycj o rozmiarze kilku MB, zazwyczaj montowan w katalogu /boot,
    ktora przechowuje obraz jdra i kilka dodatkowych plikow potrzebnych w
    czasie uruchamiania systemu, eby mie pewno, e te rzeczy s dostpne dla
    BIOS-u. Mog by rone przyczyny, zwizane z bezpieczestwem, ulatwieniem
    administrowania i tworzenia kopii zapasowych lub testowaniem, eby uywa
    wikszej liczby partycji ni to minimum.

    fdisk (w pierwszej wersji jego wywolania) to obslugiwany z pomoc menu
    program do dzialania na tablicy partycji dysku twardego. Rozumie
    partycje DOS-owe oraz etykiety dyskow typu BSD lub SUN-a.

    Urzdzenie jest zwykle jednym z:
       /dev/hda
       /dev/hdb
       /dev/sda
       /dev/sdb
    (/dev/hd[a-h] -- to dyski IDE, /dev/sd[a-p] -- dyski SCSI, /dev/ed[a-d]
    -- dyski ESDI, /dev/xd[ab] -- dyski XT). Nazwa urzdzenia odnosi si do
    calego dysku.

    Partycja to nazwa urzdzenia, za ktor nastpuje liczba. Na przyklad,
    /dev/hda1  jest pierwsz partycj pierwszego dysku twardego IDE w
    systemie. Dyski IDE mog zawiera do 63 partycji, a dyski SCSI -- do 15.
    Zobacz take /usr/src/linux/Documentation/devices.txt.

    Etykieta dysku typu BSD/SUN moe opisywa 8 partycji, z ktorych trzecia
    powinna by specjaln partycj oznaczajc caly dysk. Partycji, ktora uywa
    swojego pierwszego sektora (jak na przyklad partycja wymiany) nie naley
    umieszcza w cylindrze 0, poniewa zniszczy to etykiet dysku.

    Etykieta dysku typu IRIX/SGI moe opisywa 16 partycji, z ktorych
    jedenasta powinna by partycj calego "woluminu", natomiast dziewita
    powinna by tzw. "naglowkiem woluminu". Naglowek woluminu take pokrywa
    cal tablic partycji, tzn.  zaczyna si  w bloku zerowym i domylnie
    cignie si przez pi cylindrow. Pozostale miejsce w naglowku woluminu
    moe by uyte przez wpisy glownych katalogow. adna partycja nie moe
    nachodzi na naglowek woluminu. Take, nie naley zmienia typu naglowka
    woluminu, ani tworzy na nim systemu plikow, poniewa spowoduje to utrat
    tablicy partycji. Prosz uywa tego typu etykiety dysku tylko podczas
    pracy z Linuksem na komputerach IRIX/SGI lub podczas pracy z dyskami
    IRIX/SGI pod Linuksem.

    Tablica partycji typu DOS moe opisa nieograniczon liczb partycji. W
    sektorze 0 jest miejsce na opis 4 partycji (zwanych podstawowymi --
    `primary'). Jedna z nich moe by partycj rozszerzon; jest ona jakby
    pudelkiem zawierajcym partycje logiczne, ktorych deskryptory mona znale
    w wizanej licie sektorow, z ktorych kady poprzedza odpowiadajc partycj
    logiczn.  Cztery podstawowe partycje, niezalenie od tego czy s obecne,
    czy nie, otrzymuj numery od 1 do 4. Numery partycji logicznych zaczynaj
    si od 5.

    W tablicy partycji typu DOS pocztkowe przesunicie (`offset') i rozmiar
    kadej partycji przechowywany jest na dwa sposoby: jako bezwzgldna
    liczba  sektorow  (zapisywana  na  32  bitach)  i  jako  trojka
    Cylindry/Glowice/Sektory  (Cylinders/Heads/Sectors)  (zapisywana  na
    10+8+6 bitach). Pierwszy zapis jest w porzdku - przy 512-bajtowych
    sektorach bdzie dzialal a do 2 TB. W przypadku drugiego zapisu wystpuj
    dwa male problemy. Przede wszystkim pola C/H/S mog by wypelnione tylko
    wtedy, gdy znana jest liczba glowic oraz liczba sektorow na ciece. Po
    drugie, nawet jeeli te liczby s znane, to te 24 bity, ktore s dostpne,
    nie wystarczaj. DOS uywa tylko C/H/S, Windows -- obu, a Linux nigdy
    nie uywa C/H/S.

    Jeli jest to moliwe, fdisk automatycznie uzyska informacje o geometrii
    dysku. Niekoniecznie musi to by fizyczna geometria dysku (co wicej,
    nowoczesne dyski w rzeczywistoci nie maj czego takiego jak fizyczna
    geometria, a w kadym razie nie maj niczego, co mogloby by opisane w
    prostej postaci cylindry/glowice/sektory), lecz geometria, ktorej uywa
    MS-DOS dla tablicy partycji.

    Zazwyczaj wszystko idzie dobrze i nie ma adnych problemow, jeeli Linux
    jest jedynym systemem na dysku. Jednake, jeli dysk bdzie dzielony z
    innymi systemami operacyjnymi, to dobrym pomyslem jest utworzenie co
    najmniej  jednej  partycji  fdiskiem pochodzcym z innego systemu
    operacyjnego. Linux, podczas uruchamiania, przeglda tablic partycji i
    stara si wywnioskowa, jaka (falszywa) geometria dysku jest wymagana,
    eby mogl dobrze wspolpracowa z innymi systemami.

    Gdy drukowana jest tablica partycji, dokonywane jest sprawdzenie
    konsystencji wpisow tablicy. Sprawdzane jest, czy fizyczne i logiczne
    punkty startowe i kocowe s takie same, oraz czy partycja rozpoczyna si
    i koczy w granicach cylindrow (poza pierwsz partycj).

    Niektore wersje MS-DOS tworz pierwsz partycj, ktora nie rozpoczyna si
    na granicy cylindra, lecz na 2 sektorze pierwszego cylindra. Partycje
    rozpoczynajce si na cylindrze 1 nie mog rozpoczyna si na granicy
    cylindra, lecz raczej nie powinno to sprawia problemow, chyba e uywasz
    OS/2.

    Funkcje sync() i ioctl() BLKRRPART s wywolywane (o ile zmieniono tablic
    partycji) przed wyjciem,  kiedy  tablica  partycji  zostanie  ju
    zaktualizowana.  Dawno temu bylo konieczne przeladowanie systemu
    (reboot) po uyciu fdiska. Teraz nie powinno by takiej potrzeby; co
    wicej, zbyt szybkie przeladowanie systemu moe spowodowa utrat jeszcze
    nie zapisanych danych. Prosz zauway, e zarowno jdro, jak i dysk mog
    buforowa dane.

OSTRZEENIE DOS 6.x

    Komenda FORMAT z DOS 6.x szuka informacji w pierwszym sektorze obszaru
    danych partycji i traktuje je jako godniejsze zaufania ni informacje z
    tablicy partycji.  Dosowy FORMAT oczekuje od dosowego FDISK-a, e ten
    wyczyci pierwsze 512 bajtow obszarow danych przy kadej  zmianie
    rozmiarow. Dosowy FORMAT zajrzy do tych dodatkowych danych nawet z flag
    /U -- uwaamy to za bld tych programow.

    Tak wic uywajc cfdiska lub fdiska do zmiany rozmiaru partycji dosowej,
    naley te uy dd do wyzerowania pierwszych 512 bajtow tej partycji przed
    uyciem dosowego FORMAT. Na przyklad, po utworzeniu dosowej partycji
    programem  cfdisk, powinno si  wykona polecenie "dd if=/dev/zero
    of=/dev/hda1 bs=512 count=1", ktore zeruje pierwszych 512 bajtow
    partycji.

    BD NIEWYOBRAALNIE OSTRONY przy uywaniu komendy dd, gdy mala pomylka moe
    spowodowa zniszczenie wszystkich danych z dysku.

    Dla najlepszych wynikow, zawsze powiniene uywa fdiska specyficznego dla
    danego systemowi operacyjnemu. Na przyklad, partycje dosowe powiniene
    tworzy dosowym FDISK-iem, a linuksowe -- linuksowym fdiskiem lub
    cfdiskiem.

OPCJE

    -b rozmiar_sektora
       Okrela rozmiar sektora dysku. Moliwe wartoci s nastpujca: 512,
       1024 lub 2048. (Ostatnie jdra znaj rozmiar sektora. Prosz uywa
       tej opcji tylko dla starych jder lub w celu nadpisania wartoci
       podanej przez jdro).

    -l   Drukuje tablice partycji dla podanych urzdze i koczy dzialanie.
       Jeeli nie podano adnych urzdze, to uywane s urzdzenia wymienione
       w pliku /proc/partitions (o ile taki istnieje).

    -s partycja
       Wypisuje na standardowym wyjciu rozmiar partycji (blokach).

    -v   Drukuje numer wersji fdiska i koczy dzialanie.

B/LDY

    Istnieje kilka ronych programow *fdisk. Kady z nich ma swoje problemy
    i zalety. Prosimy wyprobowa ich w nastpujcej kolejnoci: cfdisk, fdisk,
    sfdisk.  (Istotnie, cfdisk jest piknym programem, majcym  surowe
    wymagania co do tablic partycji, ktore akceptuje, tworzcym tablice
    partycji wysokiej jakoci. Naley go uywa, jeeli tylko jest taka moliwo.
    fdisk jest programem majcym wiele bldow, robicym mtne rzeczy --
    zazwyczaj zdarza mu si da sensowne wyniki. Jego pojedyncz zalet jest
    obsluga etykiet dyskow typu BSD i innych nie-DOS-owych tablic partycji.
    Naley go unika, jeeli tylko jest taka moliwo.  sfdisk jest programem
    tylko dla hakerow -- interfejs uytkownika jest okropny, ale program
    jest poprawniejszy od fdiska i potniejszy od zarowno fdiska, jak i
    cfdiska. Co wicej, moe by uywany nieinterakcyjnie).

    Etykiety dysku typu IRIX/SGI nie s jeszcze obslugiwane przez jdro. Co
    wicej, katalogi glowkowe (header directories) IRIX/SGI nie s jeszcze w
    pelni obslugiwane.

    Brak opcji "zapisz tablic partycji do pliku".

ZOBACZ TAKE

    cfdisk(8), parted(8), sfdisk(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.