Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    fsck - sprawdzenie i naprawa linuksowego systemu plików

SKŁADNIA

    fsck [ -sACVRTNP ] [ -t fstype ] filesys [ ... ] [--] [ fsck-options ]

OPIS

    fsck służy do sprawdzania i, opcjonalnie, do naprawy jednego lub kilku
    linuksowych systemów plików. filesys może być nazwą urządzenia (np.
    /dev/hdc1, /dev/sdb2), punktem montowania (np. /, /usr, /home), albo
    etykietą   ext2   lub    identyfikatorem    UUID    (np.
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd  lub LABEL=root).  W celu
    skrócenia łącznego czasu potrzebnego do sprawdzenia wszystkich systemów
    plików, program fsck będzie usiłował sprawdzać równolegle systemy
    plików umieszcone na fizycznie różnych napędach dysków.

    Kod zakończenia zwracany przez fsck jest sumą następujących warunków:
      0  - Bez błędów
      1  - Poprawiono błędy systemu plików
      2  - System powinien zostać przeładowany (reboot)
      4  - Pozostawiono nie naprawione błędy systemu plików
      8  - Błąd działania
      16  - Błąd użycia (składni)
      128 - Błąd biblioteki współdzielonej
    Kod zakończenia zwracany, gdy w wyniku użycia opcji -A sprawdzane są
    wszystkie systemy plików jest bitową alternatywą (OR) kodów zakończenia
    dla każdego ze sprawdzanych systemów plików.

    Faktycznie, fsck jest po prostu interfejsem dla różnych programów
    sprawdzających  dostępne w Linuksie systemy plików (fsck.fstype).
    Poszukiwanie programu specyficznego dla danego systemu plików odbywa
    się w pierwszej kolejności w /sbin, następnie w /etc/fs i /etc, a
    ostatecznie w katalogach wymienionych w zmiennej środowiskowej PATH.
    Więcej szczegółów można znaleźć na stronach podręcznika programów
    sprawdzających właściwych dla poszczególnych systemów plików.

OPCJE

    -s   Wykonywanie operacji fsck kolejno, szeregowo. Dobre podejście,
       jeśli sprawdzanych jest wiele systemów plików, a programy
       sprawdzające działają w trybie interaktywnym. (Uwaga: e2fsck(8)
       domyślnie działa w trybie interaktywnym. By uruchomić e2fsck(8)
       w trybie nieinteraktywnym, trzeba podać opcję -p lub -a, gdy
       błędy mają być naprawiane automatycznie, albo opcję -n, gdy nie
       mają być naprawiane.)

    -t fslist
       Określa typ(y) sprawdzanego(ych) systemu(ów) plików.  Jeśli
       podano opcję -A, to sprawdzane będą tylko te systemy plików,
       które pasują do listy fslist.  Parametr  fslist  stanowi
       rozdzieloną  przecinkami  listę  systemów  plików  oraz
       specyfikatorów opcji. Dowolny z systemów plików na tej liście
       może być poprzedzony operatorem negacji 'no' lub '!', co oznacza
       sprawdzanie wyłącznie systemów plików nie występujących na
       liście fslist.  Jeśli żaden z systemów plików w fslist nie
       zostanie poprzezdzony operatorem negacji, to sprawdzane będą
       wyłącznie systemy plików występujące na liście fslist.

       Na  rozdzielonej  przecinkami  liście  fslist mogą również
       występować specyfikatory opcji. Muszą one mieć postać opts=fs-
       option, i mogą być poprzedzone operatorem negacji. Jeśli na
       liście występuje specyfikator opcji, to będą sprawdzane tylko te
       systemy plików, których wpis w /etc/fstab zawiera (lub nie
       zawiera, gdy specyfikator został poprzedzony operatorem negacji)
       opcję fs-option w odpowiednim polu pliku /etc/fstab.

       Dla zgodności z dystrybucją Mandrake, w której skrypty startowe
       uzależnione są od nieautoryzowanej zmiany interfejsu użytkownika
       programu fsck, gdy typem systemu plików jest loop, to jest to
       traktowane tak, jakby podano opts=loop jako argument opcji -t.

       Zwykle, typ systemu plików można określić wyszukując dany system
       plików filesys w pliku /etc/fstab i korzystając z odpowiedniego
       wpisu. Jeżeli nie da się go określić, a podano jako argument
       opcji  -t  pojedynczy  system plików, to fsck użyje typu
       wyznaczonego przez tę opcję. Jeżeli typ ten nie jest dostępny,
       to używany jest typ domyślny (obecnie ext2).

    -A   Przechodzi przez plik /etc/fstab i próbuje sprawdzić wszystkie
       systemy plików w jednym przebiegu. Opcja ta jest najczęściej
       wykorzystywana  przez plik startowy /etc/rc, zamiast wielu
       poleceń sprawdzających pojedyncze systemy plików.

       Główny system plików (/) zostanie sprawdzony jako pierwszy,
       chyba że podano opcję -P (patrz poniżej). Następnie będą
       sprawdzane systemy plików w kolejności określonej przez liczbę
       występującą  w  polu fs_passno (szóstym) pliku /etc/fstab.
       Systemy plików z wartością fs_passno wynoszącą 0 będą pomijane i
       w  ogóle nie będą sprawdzane. Systemy plików z wartością
       fs_passno większą od zera będą sprawdzane w kolejności rosnącej,
       tzn.  systemy  plików z mniejszą wartością fs_passno będą
       sprawdzane wcześniej. Jeżeli istnieje kilka systemów plików o
       tym samym numerze przejścia, to e2fsck będzie usiłował sprawdzić
       je równolegle, jednakże będzie unikał jednoczesnego sprawdzania
       wielu systemów plików na tym samym dysku fizycznym.

       Stąd też, bardzo powszechną konfiguracją w /etc/fstab jest
       ustawienie dla głównego systemu plików pola fs_passno o wartości
       1, zaś dla wszystkich pozostałych systemów plików przypisanie
       fs_passno wartości 2. Pozwoli to fsck na automatyczne równoległe
       uruchamianie programów sprawdzających systemy plików, jeżeli
       tylko było by to korzystne. Administratorzy systemów mogą
       zrezygnować z używania takiej konfiguracji jeśli z jakiegoś
       powodu chcą uniknąć równoległego sprawdzania systemów plików ---
       na przykład, jeśli dana maszyna ma niewiele pamięci, tak że
       problemem jest intensywne zastępowanie stron pamięci (paging).

    -C   Wyświetla wskaźniki zakończenia/postępu dla systemów plików,
       które je wspieraja (aktualnie tylko dla ext2). fsck będzie tak
       sterować programami sprawdzającymi systemy plików, aby tylko
       jeden z nich wyświetlał wskaźnik postępu w danej chwili.

    -N   Nie wykonuje operacji, jedynie pokazuje co byłoby wykonane.

    -P   Jeśli włączona jest opcja -A, to sprawdza główny system plików
       równolegle ze sprawdzaniem innych systemów.  Nie jest  to
       najbezpieczniejsza czynność pod słońcem, jaką móżna wykonać,
       ponieważ jeśli główny system plików jest wątpliwy, to nawet
       binarium  e2fsck(8)  może  być  uszkodzone! Opcja ta jest
       przeznaczona głównie dla tych administratorów systemów, którzy
       nie chcą repartycjonować głównego systemu plików, tak by był
       mały i zwarty (co jest tak naprawdę poprawnym rozwiązaniem).

    -R   Podczas sprawdzania wszystkich systemów plików z opcją -A, omija
       główny system plików (w przypadku, gdy jest on już zamontowany
       do odczytu/zapisu).

    -T   Nie pokazuje tytułu przy starcie.

    -V   Tryb gadatliwy. Wyświetlane są szczegółowe komunikaty, łącznie
       ze  wszystkimi  wykonywanymi  poleceniami specyficznymi dla
       poszczególnych systemów plików.

    fsck-options
       Opcje nie rozumiane przez fsck są przekazywane programowi
       sprawdzającemu,  specyficznemu  dla  danego systemu plików.
       Parametry te nie mogą zawierać włanych argumentów, gdyż fsck nie
       ma  możliwości  rozpoznania,  które z parametrów posiadają
       argumenty, a które nie. Dowolne opcje występujące po -- są
       traktowane jako opcje specyficzne dla danego systemu plików,
       które mają zostać  przekazane  do  odpowiedniego  programu
       sprawdzającego ten system plików.

       Proszę zauważyć, że fsck nie został zaprojektowany w celu
       przekazywania dowolnie skomplikowanych opcji  do  programów
       sprawdzających specyficznych dla poszczególnych systemów plików.
       Jeśli istnieje potrzeba zrobienia czegoś skomplikowanego, proszę
       po prostu bezpośrednio uruchomić właściwy dla danego systemu
       plków program sprawdzający. Jeśli programowi fsck zostanie
       przekazana niezmiernie skomplikowana opcja wraz z argumentami i
       programowi nie uczyni tego, czego się spodzewano, to nie należy
       nikomu zawracać głowy zgłaszaniemtego jako błędu. Prawie na
       pewno robi się wówczas coś, czego nie należy robić za pomocą
       fsck.

    Obecnie zestandaryzowany zestaw opcji specyficznych dla systemów plików
    jest dość płynny. Mimo, że nie jest to zagwarantowane, większość
    programów sprawdzających systemy plików obsługuje poniższe opcje:

    -a   Automatycznie naprawia system plików bez zadawania pytań (należy
       używać tej opcji ostrożnie). Warto zauważyć, że e2fsck(8)
       wspiera -a tylko dla zgodności z wcześniejszymi wersjami. Opcja
       ta została przekształcona na opcję -p polecenia e2fsck, która
       jest bezpieczna w użyciu, w przeciwieństwie do opcji -a,
       obsługiwanej przez większość programów sprawdzających systemy
       plików.

    -r   Naprawa systemu plików w trybie interaktywnym (z pytaniami o
       potwierdzenia). Uwaga: na ogół złym pomysłem jest używanie tej
       opcji podczas równoległego sprawdzania wielu systemów plików.
       Trzeba też zwrócić uwagę, że jest to domyślne zachowanie e2fsck;
       polecenie to wspiera tę opcję tylko z powodu zgodności z
       wcześniejszymi wersjami.

AUTOR

    Theodore Ts'o (tytso@mit.edu)

PLIKI

    /etc/fstab.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Na zachowanie  programu  fsck  mają  wpływ  następujące  zmienne
    środowiskowe:

    FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL
       Jeśli ta zmienna jest ustawiona, fsck będzie próbował uruchomić
       równolegle programy sprawdzające wszystkie  podane  systemy
       plików, niezależnie od tego, czy systemy plików znajdują sie na
       tym samym, czy na różnych urządzeniach. (Jest to przydatne w
       przypadku systemów RAID wysokiej klasy systemów pamięci masowej,
       jak np. sprzedawane przez firmy takie, jak IBM czy EMC.)

    FSCK_MAX_INST
       Ta  zmienna  środowiskowa  ogranicza  maksymalną  liczbę
       uruchamianych  jednocześnie programów sprawdzających systemy
       plików. W przypadku konfiguracji zawierających dużą liczbę
       dysków, pozwala to uniknąć jednoczesnego uruchamiania przez fsck
       zbyt wielu programów sprawdzających, co mogłoby przeciążyć
       dostępne w systemie zasoby procesorów i pamięci. Wartość zero
       pozwala na nieograniczone mnożenie się procesów. Jest  to
       aktualnie zachowanie domyślne, jednakże przyszłe wersje fsck
       mogą próbować automatycznie  określać  ilość  jednoczesnych
       sprawdzań systemów plików na podstawie zgromadzonych przez
       system operacyjny danych ewidencyjnych.

    PATH  Zmienna środowiskowa PATH służy do poszukiwania  programów
       sprawdzających systemy plików. Pewne katalogi systemowe są
       przeszukiwane najpierw: /sbin, /sbin/fs.d, /sbin/fs, /etc/fs i
       /etc.  A następnie są przeszukiwane katalogi znajdujące się w
       zmiennej środowiskowej PATH.

    FSTAB_FILE
       Ta zmienna środowiskowa pozwala administratorowi systemu zmianę
       standardowego położenia pliku /etc/fstab.  Służy ona również
       osobom rozwijającym program do testowania fsck.

ZOBACZ TAKŻE

    fstab(5),  mkfs(8),  fsck.minix(8),  fsck.ext2(8)  lub  e2fsck(8),
    fsck.xiafs(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.