Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    fsck - sprawdzenie i naprawa linuksowego systemu plików

SKŁADNIA

    fsck [ -sACVRTNP ] [ -t fstype ] filesys [ ... ] [--] [ fsck-options ]

OPIS

    fsck służy do sprawdzania i, opcjonalnie, do naprawy jednego lub kilku linuksowych
    systemów plików. filesys może być nazwą urządzenia (np. /dev/hdc1, /dev/sdb2), punktem
    montowania (np.  /, /usr, /home), albo etykietą ext2 lub identyfikatorem UUID (np.
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd lub LABEL=root).  W celu skrócenia łącznego
    czasu potrzebnego do sprawdzenia wszystkich systemów plików, program fsck będzie usiłował
    sprawdzać równolegle systemy plików umieszcone na fizycznie różnych napędach dysków.

    Kod zakończenia zwracany przez fsck jest sumą następujących warunków:
      0  - Bez błędów
      1  - Poprawiono błędy systemu plików
      2  - System powinien zostać przeładowany (reboot)
      4  - Pozostawiono nie naprawione błędy systemu plików
      8  - Błąd działania
      16  - Błąd użycia (składni)
      128 - Błąd biblioteki współdzielonej
    Kod zakończenia zwracany, gdy w wyniku użycia opcji -A sprawdzane są wszystkie systemy
    plików jest bitową alternatywą (OR) kodów zakończenia dla każdego ze sprawdzanych systemów
    plików.

    Faktycznie, fsck jest po prostu interfejsem dla różnych programów sprawdzających dostępne
    w Linuksie systemy plików (fsck.fstype). Poszukiwanie programu specyficznego dla danego
    systemu plików odbywa się w pierwszej kolejności w /sbin, następnie w /etc/fs i /etc, a
    ostatecznie w katalogach wymienionych w zmiennej środowiskowej PATH. Więcej szczegółów
    można znaleźć na stronach  podręcznika  programów  sprawdzających  właściwych  dla
    poszczególnych systemów plików.

OPCJE

    -s   Wykonywanie operacji fsck kolejno, szeregowo. Dobre podejście, jeśli sprawdzanych
       jest wiele systemów plików, a  programy  sprawdzające  działają  w  trybie
       interaktywnym. (Uwaga: e2fsck(8) domyślnie działa w trybie interaktywnym. By
       uruchomić e2fsck(8) w trybie nieinteraktywnym, trzeba podać opcję -p lub -a, gdy
       błędy mają być naprawiane automatycznie, albo opcję -n, gdy nie mają być
       naprawiane.)

    -t fslist
       Określa typ(y) sprawdzanego(ych) systemu(ów) plików. Jeśli podano opcję -A, to
       sprawdzane będą tylko te systemy plików, które pasują do listy fslist. Parametr
       fslist stanowi rozdzieloną przecinkami listę systemów plików oraz specyfikatorów
       opcji. Dowolny z systemów plików na tej liście może być poprzedzony operatorem
       negacji 'no' lub '!', co oznacza sprawdzanie wyłącznie systemów plików nie
       występujących na liście fslist.  Jeśli żaden z systemów plików w fslist nie
       zostanie poprzezdzony operatorem negacji, to sprawdzane będą wyłącznie systemy
       plików występujące na liście fslist.

       Na rozdzielonej przecinkami liście fslist mogą również występować specyfikatory
       opcji. Muszą one mieć postać opts=fs-option, i mogą być poprzedzone operatorem
       negacji. Jeśli na liście występuje specyfikator opcji, to będą sprawdzane tylko te
       systemy plików, których wpis w /etc/fstab zawiera (lub nie  zawiera,  gdy
       specyfikator został poprzedzony operatorem negacji) opcję fs-option w odpowiednim
       polu pliku /etc/fstab.

       Dla zgodności z dystrybucją Mandrake, w której skrypty startowe uzależnione są od
       nieautoryzowanej zmiany interfejsu użytkownika programu fsck, gdy typem systemu
       plików jest loop, to jest to traktowane tak, jakby podano opts=loop jako argument
       opcji -t.

       Zwykle, typ systemu plików można określić wyszukując dany system plików filesys w
       pliku /etc/fstab i korzystając z odpowiedniego wpisu. Jeżeli nie da się go
       określić, a podano jako argument opcji -t pojedynczy system plików, to fsck użyje
       typu wyznaczonego przez tę opcję. Jeżeli typ ten nie jest dostępny, to używany
       jest typ domyślny (obecnie ext2).

    -A   Przechodzi przez plik /etc/fstab i próbuje sprawdzić wszystkie systemy plików w
       jednym przebiegu. Opcja ta jest najczęściej wykorzystywana przez plik startowy
       /etc/rc, zamiast wielu poleceń sprawdzających pojedyncze systemy plików.

       Główny system plików (/) zostanie sprawdzony jako pierwszy, chyba że podano opcję
       -P (patrz poniżej). Następnie będą sprawdzane systemy plików w  kolejności
       określonej przez liczbę występującą w polu fs_passno (szóstym) pliku /etc/fstab.
       Systemy plików z wartością fs_passno wynoszącą 0 będą pomijane i w ogóle nie będą
       sprawdzane. Systemy plików z wartością fs_passno większą od zera będą sprawdzane w
       kolejności rosnącej, tzn. systemy plików z mniejszą wartością fs_passno będą
       sprawdzane wcześniej.  Jeżeli istnieje kilka systemów plików o tym samym numerze
       przejścia, to e2fsck będzie usiłował sprawdzić je równolegle, jednakże będzie
       unikał  jednoczesnego sprawdzania wielu systemów plików na tym samym dysku
       fizycznym.

       Stąd też, bardzo powszechną konfiguracją w /etc/fstab jest ustawienie dla głównego
       systemu plików pola fs_passno o wartości 1, zaś dla wszystkich pozostałych systemów
       plików przypisanie fs_passno wartości 2. Pozwoli to fsck na automatyczne równoległe
       uruchamianie programów sprawdzających systemy plików, jeżeli tylko było by to
       korzystne. Administratorzy systemów mogą zrezygnować z używania takiej konfiguracji
       jeśli z jakiegoś powodu chcą uniknąć równoległego sprawdzania systemów plików ---
       na przykład, jeśli dana maszyna ma niewiele pamięci, tak że problemem jest
       intensywne zastępowanie stron pamięci (paging).

    -C   Wyświetla wskaźniki zakończenia/postępu dla systemów plików, które je wspieraja
       (aktualnie tylko dla ext2). fsck będzie tak sterować programami sprawdzającymi
       systemy plików, aby tylko jeden z nich wyświetlał wskaźnik postępu w danej chwili.

    -N   Nie wykonuje operacji, jedynie pokazuje co byłoby wykonane.

    -P   Jeśli włączona jest opcja -A, to sprawdza główny system plików równolegle ze
       sprawdzaniem innych systemów. Nie jest to najbezpieczniejsza czynność pod słońcem,
       jaką móżna wykonać, ponieważ jeśli główny system plików jest wątpliwy, to nawet
       binarium e2fsck(8) może być uszkodzone! Opcja ta jest przeznaczona głównie dla tych
       administratorów systemów, którzy nie chcą repartycjonować głównego systemu plików,
       tak by był mały i zwarty (co jest tak naprawdę poprawnym rozwiązaniem).

    -R   Podczas sprawdzania wszystkich systemów plików z opcją -A, omija główny system
       plików (w przypadku, gdy jest on już zamontowany do odczytu/zapisu).

    -T   Nie pokazuje tytułu przy starcie.

    -V   Tryb gadatliwy. Wyświetlane są szczegółowe komunikaty, łącznie ze wszystkimi
       wykonywanymi poleceniami specyficznymi dla poszczególnych systemów plików.

    fsck-options
       Opcje nie rozumiane przez fsck są przekazywane  programowi  sprawdzającemu,
       specyficznemu dla danego systemu plików. Parametry te nie mogą zawierać włanych
       argumentów, gdyż fsck nie ma możliwości rozpoznania, które z parametrów posiadają
       argumenty, a które nie. Dowolne opcje występujące po -- są traktowane jako opcje
       specyficzne dla danego systemu plików, które  mają  zostać  przekazane  do
       odpowiedniego programu sprawdzającego ten system plików.

       Proszę zauważyć, że fsck nie został zaprojektowany w celu przekazywania dowolnie
       skomplikowanych opcji do programów sprawdzających specyficznych dla poszczególnych
       systemów plików. Jeśli istnieje potrzeba zrobienia czegoś skomplikowanego, proszę
       po prostu bezpośrednio uruchomić właściwy dla danego systemu plków program
       sprawdzający. Jeśli programowi fsck zostanie przekazana niezmiernie skomplikowana
       opcja wraz z argumentami i programowi nie uczyni tego, czego się spodzewano, to nie
       należy nikomu zawracać głowy zgłaszaniemtego jako błędu. Prawie na pewno robi się
       wówczas coś, czego nie należy robić za pomocą fsck.

    Obecnie zestandaryzowany zestaw opcji specyficznych dla systemów plików jest dość płynny.
    Mimo, że nie jest to zagwarantowane, większość programów sprawdzających systemy plików
    obsługuje poniższe opcje:

    -a   Automatycznie naprawia system plików bez zadawania pytań (należy używać tej opcji
       ostrożnie). Warto zauważyć, że e2fsck(8) wspiera -a tylko dla zgodności z
       wcześniejszymi wersjami. Opcja ta została przekształcona na opcję -p polecenia
       e2fsck, która jest bezpieczna w użyciu, w przeciwieństwie do opcji -a, obsługiwanej
       przez większość programów sprawdzających systemy plików.

    -r   Naprawa systemu plików w trybie interaktywnym (z pytaniami o potwierdzenia).
       Uwaga: na ogół złym pomysłem jest używanie tej opcji podczas równoległego
       sprawdzania wielu systemów plików. Trzeba też zwrócić uwagę, że jest to domyślne
       zachowanie e2fsck; polecenie to wspiera tę opcję tylko z powodu zgodności z
       wcześniejszymi wersjami.

AUTOR

    Theodore Ts'o (tytso@mit.edu)

PLIKI

    /etc/fstab.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Na zachowanie programu fsck mają wpływ następujące zmienne środowiskowe:

    FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL
       Jeśli ta zmienna jest ustawiona, fsck będzie próbował uruchomić równolegle programy
       sprawdzające wszystkie podane systemy plików, niezależnie od tego, czy systemy
       plików znajdują sie na tym samym, czy na różnych urządzeniach. (Jest to przydatne w
       przypadku  systemów  RAID wysokiej klasy systemów pamięci masowej, jak np.
       sprzedawane przez firmy takie, jak IBM czy EMC.)

    FSCK_MAX_INST
       Ta zmienna środowiskowa ogranicza maksymalną liczbę uruchamianych jednocześnie
       programów sprawdzających systemy plików. W przypadku konfiguracji zawierających
       dużą liczbę dysków, pozwala to uniknąć jednoczesnego uruchamiania przez fsck zbyt
       wielu programów sprawdzających, co mogłoby przeciążyć dostępne w systemie zasoby
       procesorów i pamięci. Wartość zero pozwala na nieograniczone mnożenie się procesów.
       Jest to aktualnie zachowanie domyślne, jednakże przyszłe wersje fsck mogą próbować
       automatycznie określać ilość jednoczesnych sprawdzań systemów plików na podstawie
       zgromadzonych przez system operacyjny danych ewidencyjnych.

    PATH  Zmienna środowiskowa PATH służy do poszukiwania programów sprawdzających systemy
       plików. Pewne katalogi systemowe są przeszukiwane najpierw: /sbin, /sbin/fs.d,
       /sbin/fs, /etc/fs i /etc. A następnie są przeszukiwane katalogi znajdujące się w
       zmiennej środowiskowej PATH.

    FSTAB_FILE
       Ta zmienna środowiskowa pozwala administratorowi systemu zmianę standardowego
       położenia pliku /etc/fstab.  Służy ona również osobom rozwijającym program do
       testowania fsck.

ZOBACZ TAKŻE

    fstab(5), mkfs(8), fsck.minix(8), fsck.ext2(8) lub e2fsck(8), fsck.xiafs(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.