Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    fsck - sprawdzenie i naprawa linuksowego systemu plikow

SK/LADNIA

    fsck [ -sACVRTNP ] [ -t fstype ] filesys [ ... ] [--] [ fsck-options ]

OPIS

    fsck sluy do sprawdzania i, opcjonalnie, do naprawy jednego lub kilku
    linuksowych systemow plikow.  filesys moe by nazw urzdzenia (np.
    /dev/hdc1, /dev/sdb2), punktem montowania (np. /, /usr, /home), albo
    etykiet   ext2    lub    identyfikatorem    UUID    (np.
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd  lub LABEL=root).  W celu
    skrocenia lcznego czasu potrzebnego do sprawdzenia wszystkich systemow
    plikow, program fsck bdzie usilowal sprawdza rownolegle systemy plikow
    umieszcone na fizycznie ronych napdach dyskow.

    Kod zakoczenia zwracany przez fsck jest sum nastpujcych warunkow:
      0  - Bez bldow
      1  - Poprawiono bldy systemu plikow
      2  - System powinien zosta przeladowany (reboot)
      4  - Pozostawiono nie naprawione bldy systemu plikow
      8  - Bld dzialania
      16  - Bld uycia (skladni)
      128 - Bld biblioteki wspoldzielonej
    Kod zakoczenia zwracany, gdy w wyniku uycia opcji -A sprawdzane s
    wszystkie systemy plikow jest bitow alternatyw (OR) kodow zakoczenia
    dla kadego ze sprawdzanych systemow plikow.

    Faktycznie, fsck jest po prostu interfejsem dla ronych programow
    sprawdzajcych  dostpne  w  Linuksie systemy plikow (fsck.fstype).
    Poszukiwanie programu specyficznego dla danego systemu plikow odbywa si
    w pierwszej kolejnoci w /sbin, nastpnie w /etc/fs i /etc, a ostatecznie
    w katalogach wymienionych w zmiennej rodowiskowej  PATH.  Wicej
    szczegolow mona znale na stronach podrcznika programow sprawdzajcych
    wlaciwych dla poszczegolnych systemow plikow.

OPCJE

    -s   Wykonywanie operacji fsck kolejno, szeregowo. Dobre podejcie,
       jeli  sprawdzanych jest wiele systemow plikow, a programy
       sprawdzajce dzialaj w trybie interaktywnym. (Uwaga: e2fsck(8)
       domylnie dziala w trybie interaktywnym. By uruchomi e2fsck(8) w
       trybie nieinteraktywnym, trzeba poda opcj -p lub -a, gdy bldy
       maj by naprawiane automatycznie, albo opcj -n, gdy nie maj by
       naprawiane.)

    -t fslist
       Okrela typ(y) sprawdzanego(ych) systemu(ow) plikow. Jeli podano
       opcj -A, to sprawdzane bd tylko te systemy plikow, ktore pasuj
       do listy fslist. Parametr fslist stanowi rozdzielon przecinkami
       list systemow plikow oraz specyfikatorow opcji. Dowolny z
       systemow plikow na tej licie moe by poprzedzony operatorem
       negacji 'no' lub '!', co oznacza sprawdzanie wylcznie systemow
       plikow nie wystpujcych na licie fslist. Jeli aden z systemow
       plikow w fslist nie zostanie poprzezdzony operatorem negacji, to
       sprawdzane bd wylcznie systemy plikow wystpujce na licie fslist.

       Na rozdzielonej przecinkami licie fslist mog rownie wystpowa
       specyfikatory opcji. Musz one mie posta opts=fs-option, i mog by
       poprzedzone operatorem negacji.  Jeli  na  licie  wystpuje
       specyfikator opcji, to bd sprawdzane tylko te systemy plikow,
       ktorych wpis w /etc/fstab zawiera (lub nie zawiera,  gdy
       specyfikator zostal poprzedzony operatorem negacji) opcj fs-
       option w odpowiednim polu pliku /etc/fstab.

       Dla zgodnoci z dystrybucj Mandrake, w ktorej skrypty startowe
       uzalenione s od nieautoryzowanej zmiany interfejsu uytkownika
       programu fsck, gdy typem systemu plikow jest loop, to jest to
       traktowane tak, jakby podano opts=loop jako argument opcji -t.

       Zwykle, typ systemu plikow mona okreli wyszukujc dany system
       plikow filesys w pliku /etc/fstab i korzystajc z odpowiedniego
       wpisu. Jeeli nie da si go okreli, a podano jako argument opcji
       -t pojedynczy system plikow, to fsck uyje typu wyznaczonego
       przez t opcj.  Jeeli typ ten nie jest dostpny, to uywany jest
       typ domylny (obecnie ext2).

    -A   Przechodzi przez plik /etc/fstab i probuje sprawdzi wszystkie
       systemy plikow w jednym przebiegu. Opcja ta jest najczciej
       wykorzystywana przez plik startowy /etc/rc, zamiast wielu polece
       sprawdzajcych pojedyncze systemy plikow.

       Glowny system plikow (/) zostanie sprawdzony jako pierwszy,
       chyba e podano opcj -P (patrz poniej). Nastpnie bd sprawdzane
       systemy plikow w kolejnoci okrelonej przez liczb wystpujc w polu
       fs_passno (szostym) pliku /etc/fstab. Systemy plikow z wartoci
       fs_passno wynoszc 0 bd pomijane i w ogole nie bd sprawdzane.
       Systemy plikow z wartoci fs_passno wiksz od zera bd sprawdzane w
       kolejnoci  rosncej, tzn. systemy plikow z mniejsz wartoci
       fs_passno bd sprawdzane wczeniej. Jeeli istnieje kilka systemow
       plikow o tym samym numerze przejcia, to e2fsck bdzie usilowal
       sprawdzi je rownolegle, jednake bdzie unikal jednoczesnego
       sprawdzania wielu systemow plikow na tym samym dysku fizycznym.

       Std  te,  bardzo  powszechn konfiguracj w /etc/fstab jest
       ustawienie dla glownego systemu plikow pola fs_passno o wartoci
       1, za dla wszystkich pozostalych systemow plikow przypisanie
       fs_passno wartoci 2. Pozwoli to fsck na automatyczne rownolegle
       uruchamianie programow sprawdzajcych systemy plikow, jeeli tylko
       bylo by to korzystne. Administratorzy systemow mog zrezygnowa z
       uywania takiej konfiguracji jeli z jakiego powodu chc unikn
       rownoleglego sprawdzania systemow plikow --- na przyklad, jeli
       dana maszyna ma niewiele pamici, tak e problemem jest intensywne
       zastpowanie stron pamici (paging).

    -C   Wywietla wskaniki zakoczenia/postpu dla systemow plikow, ktore
       je wspieraja (aktualnie tylko dla ext2). fsck bdzie tak sterowa
       programami sprawdzajcymi systemy plikow, aby tylko jeden z nich
       wywietlal wskanik postpu w danej chwili.

    -N   Nie wykonuje operacji, jedynie pokazuje co byloby wykonane.

    -P   Jeli wlczona jest opcja -A, to sprawdza glowny system plikow
       rownolegle ze sprawdzaniem innych systemow.  Nie jest  to
       najbezpieczniejsza czynno pod slocem, jak mona wykona, poniewa
       jeli glowny system plikow jest wtpliwy, to nawet binarium
       e2fsck(8) moe by uszkodzone! Opcja ta jest przeznaczona glownie
       dla tych administratorow systemow, ktorzy nie chc repartycjonowa
       glownego systemu plikow, tak by byl maly i zwarty (co jest tak
       naprawd poprawnym rozwizaniem).

    -R   Podczas sprawdzania wszystkich systemow plikow z opcj -A, omija
       glowny system plikow (w przypadku, gdy jest on ju zamontowany do
       odczytu/zapisu).

    -T   Nie pokazuje tytulu przy starcie.

    -V   Tryb gadatliwy. Wywietlane s szczegolowe komunikaty, lcznie ze
       wszystkimi  wykonywanymi  poleceniami  specyficznymi  dla
       poszczegolnych systemow plikow.

    fsck-options
       Opcje nie rozumiane przez fsck s przekazywane  programowi
       sprawdzajcemu,  specyficznemu  dla  danego  systemu plikow.
       Parametry te nie mog zawiera wlanych argumentow, gdy fsck nie ma
       moliwoci rozpoznania, ktore z parametrow posiadaj argumenty, a
       ktore nie. Dowolne opcje wystpujce po -- s traktowane jako opcje
       specyficzne  dla  danego  systemu plikow, ktore maj zosta
       przekazane do odpowiedniego programu sprawdzajcego ten system
       plikow.

       Prosz  zauway,  e  fsck nie zostal zaprojektowany w celu
       przekazywania dowolnie skomplikowanych opcji  do  programow
       sprawdzajcych specyficznych dla poszczegolnych systemow plikow.
       Jeli istnieje potrzeba zrobienia czego skomplikowanego, prosz po
       prostu bezporednio uruchomi wlaciwy dla danego systemu plkow
       program sprawdzajcy. Jeli programowi fsck zostanie przekazana
       niezmiernie skomplikowana opcja wraz z argumentami i programowi
       nie uczyni tego, czego si spodzewano, to nie naley nikomu
       zawraca glowy zglaszaniemtego jako bldu. Prawie na pewno robi si
       wowczas co, czego nie naley robi za pomoc fsck.

    Obecnie zestandaryzowany zestaw opcji specyficznych dla systemow plikow
    jest do plynny. Mimo, e nie jest to zagwarantowane, wikszo programow
    sprawdzajcych systemy plikow obsluguje ponisze opcje:

    -a   Automatycznie naprawia system plikow bez zadawania pyta (naley
       uywa tej opcji ostronie). Warto zauway, e e2fsck(8) wspiera -a
       tylko dla zgodnoci z wczeniejszymi wersjami. Opcja ta zostala
       przeksztalcona  na  opcj  -p polecenia e2fsck, ktora jest
       bezpieczna w uyciu, w przeciwiestwie do opcji -a, obslugiwanej
       przez wikszo programow sprawdzajcych systemy plikow.

    -r   Naprawa systemu plikow w trybie interaktywnym (z pytaniami o
       potwierdzenia). Uwaga: na ogol zlym pomyslem jest uywanie tej
       opcji podczas rownoleglego sprawdzania wielu systemow plikow.
       Trzeba te zwroci uwag, e jest to domylne zachowanie e2fsck;
       polecenie  to  wspiera t opcj tylko z powodu zgodnoci z
       wczeniejszymi wersjami.

AUTOR

    Theodore Ts'o (tytso@mit.edu)

PLIKI

    /etc/fstab.

ZMIENNE RODOWISKOWE

    Na zachowanie programu fsck maj wplyw nastpujce zmienne rodowiskowe:

    FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL
       Jeli ta zmienna jest ustawiona, fsck bdzie probowal uruchomi
       rownolegle programy sprawdzajce wszystkie podane systemy plikow,
       niezalenie od tego, czy systemy plikow znajduj sie na tym samym,
       czy na ronych urzdzeniach. (Jest to przydatne w przypadku
       systemow RAID wysokiej klasy systemow pamici masowej, jak np.
       sprzedawane przez firmy takie, jak IBM czy EMC.)

    FSCK_MAX_INST
       Ta zmienna rodowiskowa ogranicza maksymaln liczb uruchamianych
       jednoczenie programow sprawdzajcych systemy plikow. W przypadku
       konfiguracji zawierajcych du liczb dyskow, pozwala to unikn
       jednoczesnego uruchamiania przez fsck zbyt wielu programow
       sprawdzajcych, co mogloby przeciy dostpne w systemie zasoby
       procesorow i pamici. Warto zero pozwala na nieograniczone
       mnoenie si procesow. Jest to aktualnie zachowanie domylne,
       jednake przyszle wersje fsck mog probowa automatycznie okrela
       ilo  jednoczesnych  sprawdza  systemow plikow na podstawie
       zgromadzonych przez system operacyjny danych ewidencyjnych.

    PATH  Zmienna rodowiskowa PATH sluy  do  poszukiwania  programow
       sprawdzajcych  systemy  plikow. Pewne katalogi systemowe s
       przeszukiwane najpierw: /sbin, /sbin/fs.d, /sbin/fs, /etc/fs i
       /etc.  A nastpnie s przeszukiwane katalogi znajdujce si w
       zmiennej rodowiskowej PATH.

    FSTAB_FILE
       Ta zmienna rodowiskowa pozwala administratorowi systemu zmian
       standardowego poloenia pliku /etc/fstab. Sluy ona rownie osobom
       rozwijajcym program do testowania fsck.

ZOBACZ TAKE

    fstab(5),  mkfs(8),  fsck.minix(8),  fsck.ext2(8)  lub  e2fsck(8),
    fsck.xiafs(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.