Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

       fsck.minix - linuksowy kontroler spojnoci systemu plikow

SK/LADNIA

       fsck.minix [-larvsmf] urzdzenie

OPIS

       fsck.minix  przeprowadza kontrol spojnoci linuksowego systemu plikowego
       MINIX.  Obecna wersja obsluguje opcje 14- i 30-znakowych nazw plikow.

       Program zaklada, e system plikow  jest  unieruchomiony  (nie  pracuje).
       fsck.minix nie powinien by stosowany na zamontowanym urzdzeniu, chyba e
       jeste pewien, e nikt na nie zapisuje (i pamitaj, e jdro moe zapisywa na
       nim gdy poszukuje plikow).

       Urzdzenie podane jest zwykle z poniszej postaci:
              /dev/hda[1-63] (1-szy dysk IDE)
              /dev/hdb[1-63] (2-gi dysk IDE)
              /dev/sda[1-15] (1-szy dysk SCSI)
              /dev/sdb[1-15] (2-gi dysk SCSI)

       Jeeli  system  plikow  zostal zmieniony (np. naprawiony), to fsck.minix
       wywietli "FILE SYSTEM HAS CHANGED" (SYSTEM PLIKOW SI ZMIENIL) i  wykona
       trzykrotnie  sync(2) przed zakoczeniem pracy. Poniewa Linux nie posiada
       obecnie  surowych  urzdze  (raw  devices)  nie  ma   obecnie   potrzeby
       przeladowywania  systemu  [reboot] (w przeciwiestwie do systemow, ktore
       posiadaj urzdzenia surowe).

OSTRZEENIE

       fsck.minix nie powinien by stosowany na zamontowanych systemach plikow.
       Poslugiwanie  si fsck.minix na zamontowanym systemie plikow jest bardzo
       niebezpieczne. Istnieje moliwo, e usunite pliki s wci  uywane,  z  tego
       powodu  moe  powanie  uszkodzi doskonale poprawny system plikow!  Jeeli
       koniecznie musisz uruchomi fsck.minix na zamontowanym  systemie  plikow
       (tj.  na  korzeniu (root) systemu plikowego), upewnij si, e na dysk nic
       nie jest zapisywane i  nie  ma  adnych  "upionych"  ("zombies")  plikow
       oczekujcych na usunicie.

OPCJE

       -l     Pokazuje wszystkie nazwy plikow

       -r     Wykonuje naprawy interaktywnie

       -a     Wykonuje  naprawy  automatycznie (opcja ta implikuje -r), i sluy
              do udzielania domylnej odpowiedzi na wszystkie pytania. Zauwa, e
              moe   to   by   niezwykle  niebezpieczne  w  przypadku  powanego
              uszkodzenia systemu plikow.

       -v     Tryb gadatliwy (verbose)

       -s     Wywietla informacj super-bloku

       -m     Aktywuje ostrzeenia "mode not cleared" w stylu MINIX.

       -f     Wymu kontrol systemu plikow, nawet  jeli  system  plikow  zostal
              oznakowany  jako  poprawny  (znakowanie to wykonywane jest przez
              jdro gdy system plikow jest odmontowywany).

ZOBACZ TAKE

       fsck(8),    fsck.ext(8),    fsck.ext2(8),    fsck.xiafs(8),    mkfs(8),
       mkfs.minix(8), mkfs.ext(8), mkfs.ext2(8), mkfs.xiafs(8), reboot(8).

DIAGNOSTYKA

       Wystpuje   wiele   komunikatow  diagnostycznych.  Wymienione  poniej  s
       najczciej spotykanymi podczas zwyklego uytkowania.

       Jeeli urzdzenie nie istnieje, fsck.minix wywietli "unable to read super
       block"  (nie  mona  odczyta super-bloku).  Jeli urzdzenie istnieje, ale
       nie jest miniksowym systemem plikow,  fsck.minix  wywietli  "bad  magic
       number in super-block" (bldna liczba magiczna w super-bloku).

KODY ZAKOCZENIA

       Kod zakoczenia zwracany przez fsck.minix jest sum poniszych:

       0      Bez bldow

       3      Poprawiono   bldy   systemu   plikow,  jeli  system  plikow  byl
              zamontowany, to system powinien zosta ponownie uruchomiony.

       4      Bldy systemu plikow pozostaly niepoprawione

       8      Bld dzialania

       16     Bld uycia (skladni)

       De facto mog zosta zwrocone tylko 0, 3, 4, 7, 8 i 16.

AUTOR

       Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi)
       Wartoci kodow bldu: Rik Faith (faith@cs.unc.edu)
       Dodana  obsluga  flagi  poprawnoci  systemu   plikow:   Dr.   Wettstein
       (greg%wind.uucp@plains.nodak.edu)
       Dodana  kontrola  dla  uniknicia  fsck na zamontowanym systemie plikow:
       Daniel Quinlan (quinlan@yggdrasil.com)
       Obsluga  Minix  v2  fs:  Andreas  Schwab  (schwab@issan.informatik.uni-
       dortmund.de), aktualizacja: Nicolai Langfeldt (janl@math.uio.no)
       Lata przenonoci: Russell King (rmk@ecs.soton.ac.uk).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.