Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    gpm - narzędzie kopiowania i wklejania oraz serwer myszy

SKŁADNIA

    gpm [ opcje ]

OPIS

    Ten program stara się być użytecznym serwerem myszy dla aplikacji uruchamianych na konsoli
    linuksowej. Bazuje on na pakiecie "selection" i część jego kodu pochodzi właśnie z
    selection. Ten pakiet ma być zamiennikiem programu "selection" jako mechanizmu kopiowania
    i wklejania, a także zapewnia dodatkowe usługi. "Selection" było pierwszą implementacją
    mechanizmu kopiowania i wklejania w Linuksie, używającą dwóch przycisków myszy. Zaznaczony
    tekst będzie dalej w tym dokumencie nazywany zaznaczeniem (ang. selection). Poniższe
    informacje zostały wzięte z pliku texinfo, który nadal jest polecanym źródłem informacji.

    Plik wykonywalny gpm ma działać jako demon (tak więc gpmd byłoby dla niego lepszą nazwą).
    Ta część opisuje opcje w linii poleceń gpm, a funkcje programu opisuje kolejna część.

    Z powodu ograniczeń wywołania systemowego "ioctl(TIOCLINUX)", gpm musi być uruchamiany
    przez administratora. Ograniczenia zostały dodane w ostatnich jądrach 1.1, w celu
    usunięcia błędu ochrony związanego z zaznaczaniem i robieniem zrzutów ekranowych.

    Serwer może być ustawiony, tak by pasował do gustu użytkownika i dowolne aplikacje
    używające myszy odziedziczą te ustawienia. W wersjach od 1.02 aż do 1.19.2, właściwości
    myszy mogły być zmieniane przez każdego użytkownika logującego się na konsoli systemowej.
    Ze względów bezpieczeństwa ta opcja nie jest już dostępna.

    Od wersji 0.97 serwer sam umieszcza się w tle. Aby usunąć gpm z pamięci wywołaj go jeszcze
    raz z opcją `-k', chociaż `killall gpm' może być lepszym wyjściem.

POLECENIA SPECJALNE

    Wersja 1.10 dodała możliwość wykonywania poleceń specjalnych w odpowiednich warunkach.
    Standardowo jest to reboot lub zatrzymanie systemu, ale użytkownik może ustawić własne.
    Możliwość wywoływania poleceń jest ciekawa dla programistów, gdyż pozwala na czyste
    wyłączenie komputera, kiedy klawiatura jest zablokowana i niedostępna jest sieć, w celu
    przywrócenia systemu do stanu używalności.

    Polecenia specjalne są włączane przez potrójne kliknięcie lewym i prawym przyciskiem --
    bardzo nietypowe przy normalnym używaniu myszy. Najprościej jest je wykonać trzymając
    jeden przycisk i trzykrotnie klikając drugim.  Kiedy wykonywanie specjalnych komend
    zostanie uruchomione, na konsoli pojawi się wiadomość (i dwa dźwięki z głośniczka jeśli go
    posiadasz); jeśli użytkownik puści wszystkie przyciski i wciśnie znowu jeden z nich w
    ciągu trzech sekund, wtedy wykonane zostanie polecenie przypisane do tego przycisku.

    Standardowe polecenia specjalne to:

    lewy przycisk
       Reboot systemu, przez zasygnalizowanie procesu inicjującego.

    środkowy przycisk (jeśli jest)
       Wykonuje `/sbin/shutdown -h now'

    prawy przycisk
       Wykonuje `/sbin/shutdown -r now'

    Opcja `-S' włącza wykonywanie poleceń specjalnych i pozwala na zmianę trzech specjalnych
    poleceń. Aby zaakceptować standardowe polecenia użyj `-S ""' (podaje pusty argument). Aby
    podać swoje własne polecenia, użyj listy rozdzielonej dwukropkami podając polecenia dla
    lewego, środkowego i prawego przycisku. Jeśli jakieś polecenie jest puste, zostanie
    zinterpretowane jako `wyślij sygnał do procesu inicjującego (init)'. Ta szczególna
    operacja jest udostępniana w połączeniu z wykonywaniem poleceń zewnętrznych, ponieważ
    czasem błąd programu uniemożliwia forkowanie; w takim rzadkim przypadku programista
    powinien być w stanie wyłączyć system pomimo tego, a zabicie procesu `init' jest jedyną
    możliwością zrobienia tego.

    Jako przykład: `-S ":telinit 1:/sbin/halt"', przypisuje zabicie `init' lewemu przyciskowi,
    uruchomienie w trybie jednego użytkownika środkowemu i zatrzymanie systemu prawemu
    przyciskowi.

    Administratorzy systemu powinni oczywiście postępować bardzo ostrożnie z tymi poleceniami,
    ponieważ gpm uruchamia się z prawami administratora. Polecenia specjalne są dobre tylko w
    komputerach, gdzie fizyczny dostęp do myszy jest możliwy tylko dla zaufanych osób.

OPCJE LINII POLECEŃ

    Opcje w linii poleceń są następujące:

    -a accel
       Ustawia przyspieszenie myszy kiedy pojedynczy ruch myszą jest dłuższy niż delta
       (zobacz -d).

    -A [limit]
       Uruchamia z wyłączonym mechanizmem wklejania. Jest to pomyślna jako środek
       bezpieczeństwa - prawdopodobny wydaje się następujący atak na system: ktoś wkleja
       do bufora selekcji złośliwe polecenie powłoki (`rm -rf /') włączając znak końca
       linii, a ofiara naciska środkowy przycisk myszy...  W wersji 1.17.2 został
       wprowadzony bardziej ogólny mechanizm timeoutu - serwer gpm może samoczynnie
       wyłączyć mechanizm wklejania po pewnym czasie nieaktywności. Aby włączyć ten tryb
       pracy, należy podać opcjonalny parametr limit, który zostanie zinterpretowany jako
       czas w sekundach, w którym bufor zaznaczenia jest uważany za poprawny i możliwy do
       wklejania. W wersji 1.15.7 został dodany prosty program `disable-paste'.  Jeżeli
       wiele użytkowników może pracować na konsoli systemowej, to dobrym dodatkiem do
       pliku `/etc/profile' mogą być następujące linie:

    `case $( /usr/bin/tty ) in
    /dev/tty[0-9]*) /usr/bin/disable-paste ;;
    esac'

    -b baud
       Ustawia prędkość (baud rate).

    -B sekwencja
       Ustawia kolejność przycisków. ``123'' jest normalnym ustawieniem, ``321'' może być
       używane  przez  osoby leworęczne, a ``132'' może być użyteczne przy myszy
       dwuprzyciskowej (zwłaszcza w emacsie). Wszystkie kombinacje są dozwolone.

    -d delta
       Ustawia wartość delty. Kiedy pojedynczy ruch myszą jest dłuższy niż delta, accel
       jest używane jako mnożnik. (Musi być większe lub równe 2).

    -D   Przy uruchamianiu nie uruchamia się automatycznie w tle i wypisuje wiadomości do
       standardowego wyjścia błędów, a nie poprzez mechanizm syslog. Jest to użyteczne w
       celu odpluskiwania; w poprzednich wersjach było to robione za pomocą opcji
       kompilacji.

    -g numer
       Używany z urządzeniami typu glidepoint, emuluje określony przycisk przez stukanie w
       tabliczkę. numer musi wynosić `1', `2' lub `3' i określa numer przycisku przed
       zmianą ustawień w opcji `-B'. Ta opcja wiąże się z dekodowaniem mman i ps2.
       Standardowo  żaden  przycisk  nie jest emulowany, ponieważ stukanie w tych
       urządzeniach jest niekompatybilne z normalnymi myszkami ps2.

    -h   Pokazuje streszczenie opcji w linii poleceń.

    -i interwał
       Ustawia górny limit czasowy przy wielokrotnych kliknięciach. Jeśli czas pomiędzy
       puszczeniem i wciśnięciem przycisku jest mniejszy niż ten limit, uważane jest za
       podwójne lub potrójne kliknięcie. Czas jest w milisekundach.

    -k   Usuwa działający gpm. Może być używane przez użytkowników myszy typu `bus' w celu
       usunięcia gpm, przed uruchamianiem X-ów (chyba że użyją opcji `-R' lub ograniczenie
       pojedynczego otwarcia zostanie usunięte z jądra).

    -l charset
       Wybiera tablicę (LUT) dla `inword()'. Argument charset jest listą znaków. `-' jest
       używane do podania zakresu, a `\ ' do `eskejpowania' następnego znaku lub
       zapewnienia kodu ósemkowego. Tylko widoczne znaki mogą pojawić się w charset,
       ponieważ znaki specjalne nie mogą pojawić się w pamięci video w trybie tekstowym
       podczas kopiowania zaznaczenia.

    -m filename
       Wybiera urządzenie myszy. Standardowo jest to `/dev/mouse'.

    -M   Włącza tryb wielu urządzeń. Deamon będzie czytał dwa różne urządzenia myszy. Każda
       następna opcja odnosi się do drugiego urządzenia, a każda wcześniejsza do
       pierwszego. Ta opcja automatycznie uruchamia ``powielacz'' (opcja `-R').

    -o lista-opcji-dodatkowych
       Opcja ta działa podobnie do opcji ``-o'' polecenia mount - pozwala określić listę
       ``dodatkowych  opcji'', specyficznych dla danego typu myszy. Lista ta jest
       rozdzielona przecinkami. Opcje `dtr', `rts' lub  `both'  są  używane  przy
       inicjalizacji myszy typu serial do włączenia linii modemu; opcje te są zgodne ze
       wcześniejszymi wersjami gpm, jednakże używanie -o dtr z urządzeniami myszy nie
       będącymi typu serial, może teraz generować błąd.

    -p   Włącza widoczny wskaźnik podczas zaznaczania. Tak zachowuje się selection-1.7, lecz
       czasem jest to denerwujące. Standardowo wskaźnik nie jest pokazywany, co może być
       równie denerwujące.

    -r numer
       Ustawia czułość. Wyższa czułość jest używana do szybszego ruchu kursora.

    -Rnazwa
       Zmienia gpm, aby działał jako powielacz: wszystkie dane od myszy w trybie
       graficznym zostaną przekazane do kolejki fifo /dev/gpmdata w protokole nazwa.  W
       szczególności można użyć tych samych nazw, jak dla opcji `-t', aczkolwiek tryb
       powtarzania dla pewnych protokołów może jeszcze nie  być  zaimplementowany.
       Dodatkowo, można podać `raw' jako nazwa, aby uzyskać powtarzanie bajt po bajcie bez
       jakiejkolwiek translacji protokołów.  Jeżeli nie podano nazwy, to wartością
       domyślną jest `msc'. Używając gpm w trybie powtarzania można skonfigurować serwer
       X do używania jego kolejki jako urządzenia myszy. Ta opcja jest przydatna dla
       właścicieli myszy typu bus w celu ominięcia ograniczeń pojedynczego otwarcia. To
       pozwala w prosty sposób poradzić sobie z głupimi myszami, mogącymi działać w dwóch
       trybach, co zmusza cię do trzymania środkowego przycisku w czasie zmiany trybu
       graficznego. Ta opcja jest włączana przez opcję `-M'.

    -s numer
       Ustawia częstotliwość próbkowania dla urządzenia myszy.

    -S polecenia
       Włącza przetwarzanie poleceń specjalnych i opcjonalnie ustawia polecenia specjalne
       (przez listę oddzieloną dwukropkami). Zobacz wyżej na dokładniejszy opis poleceń
       specjalnych.

    -t nazwa
       Ustawia typ myszy. Użyj `-t help', aby uzyskać listę możliwych typów.  Od wersji
       1.18.1 lista ta pokazuje także, które protokoły są dostępne jako `powielniki'
       (patrz opis opcji -R powyżej), oznaczając je gwiazdką (``*'').

    -v   Pokazuje informację o wersji i kończy działanie.

    -V verbosity increment
       Zwiększa lub zmniejsza maksymalny poziom wiadomości, które będą zapisywane w logu
       systemu. Podanie argumentu dodatniego spowoduje zwiększenie liczby komunikatów.
       Można również podać argument ujemny w celu wyciszenia programu; jednakże z powodu
       zasad getopt(3) argument ujemny musi być sklejony z opcją, tj. nie może być spacji
       między opcją a argumentem (`-V-1', a nie `-V -1'). Argument tej opcji jest
       opcjonalny i wynosi domyślnie 1. Domyślnym poziomem logowania 5 (`LOG_NOTICE').

    -2   Wymusza dwa przyciski. To oznacza, że środkowy przycisk (jeśli istnieje) będzie
       działał jakby był prawym.

    -3   Wymusza trzy przyciski. Standardowo mysz jest uważana za dwuprzyciskową, dopóki
       środkowy przycisk nie zostanie wciśnięty. Jeżeli są trzy przyciski, prawy jest
       używany do rozszerzenia zaznaczenie, a środkowy do wklejenia. Uwaga: jeśli użyjesz
       opcji -3 z myszką dwuprzyciskową nie będziesz mógł wkleić zaznaczenia.

DZIAŁANIE

    Aby zaznaczyć tekst wciśnij lewy przycisk i przeciągnij myszą. Aby wkleić tekst na tej
    samej lub innej konsoli wciśnij środkowy przycisk. Prawy przycisk jest używany do zmiany
    rozmiaru zaznaczenia (tak jak w `xterm').

    Myszy dwuprzyciskowe używają prawego przycisku do wklejania,

    Podwójne i potrójne kliknięcia zaznaczają cały wyraz lub całą linię. Użycie opcji `-p'
    jest polecane w celu uzyskania lepszej widoczności.

    Jeśli po zawartości linii zaznaczona jest kończąca spacja i jeśli nie ma w tej linii
    więcej tekstu, reszta linii zostanie zaznaczona automatycznie. Jeśli zaznaczone jest
    kilka linii, zaznaczone spacje na końcach każdej z nich zostaną usunięte z bufora
    zaznaczenia.

    Cokolwiek pokazane na wirtualnej konsoli w zaznaczonym miejscu usunie podświetlone
    zaznaczenie z ekranu, aby zachować integralność wyświetlania, ale zawartość bufora
    zostanie nienaruszona.

    Mechanizm zaznaczania jest wyłączony jeśli wirtualna konsola zostanie ustawiona w tryb
    graficzny, np. w czasie uruchamiania X11, i zostanie przywrócona przy powrocie do trybu
    tekstowego. (Zobacz część BŁĘDY poniżej).

BŁĘDY

    Serwer gpm może mieć problemy w czasie współdziałania z X-ami: jeśli Twoja mysz jest
    urządzeniem z możliwością pojedynczego otwarcia (np. myszy typu bus), powinieneś wyłączyć
    gpm przed uruchamianiem X-ów, lub użyć opcji `-R' (zobacz wyżej). Aby wyłączyć gpm, użyj
    `gpm -k'. Ten problem nie dotyczy myszy typu serial.

    Dwie instancje gpm nie mogą zostać uruchomione na tym samym systemie. Jeśli masz dwie
    myszki użyj opcji `-M' (zobacz wyżej).

    Podczas gdy aktualna konsola jest w trybie graficznym, gpm jest uśpiony dopóki nie powróci
    do trybu tekstowego (chyba że zostanie użyte `-R').  Przez to nie będzie zwracał
    odpowiedzi  klientom. Jednak jest to nietypowe, aby programy wykorzystujące mysz,
    odczytywały ją na ukrytej konsoli.

AUTORZY

    Andrew Haylett <ajh@gec-mrc.co.uk> (oryginalny kod selection)
    Alessandro Rubini <rubini@linux.it> (stary maintainer (wciąż bardzo pomaga))
    Ian Zimmerman <itz@speakeasy.org> (stary maintainer)
    Nico Schottelius <nico@schottelius.org> (maintainer)

    A także bardzo wiele innych osób, które pomogły tworzyć selection i gpm.

OPIEKUNOWIE

    Obecnym opiekunem jest Nico Schottelius. Jednak bez pomocy Alessandra Rubiniego i członków
    listy emailowej, on sam nie podołałby zadaniu opiekowania się gpm. Adres lista emailowej
    dla developerów to gpm@lists.linux.it. Więcej informacji o liście znajduje się w pliku
    README, w części poświęconej dystrybucji źródeł gpm.

PLIKI

    /var/run/gpm.pid PID uruchomionego gpm
    /dev/gpmctl   Gniazdko kontrolne dla klientów
    /dev/gpmdata   Kolejka fifo zapisywana przez powielacz (opcja `-R').

ZOBACZ TAKŻE

    mev(1)   Prosty klient serwera gpm.
    gpm-root(1) Program do obsługi komunikatów kontrolnych myszy.

    Plik info o `gpm', który zawiera kompletne informacje i wyjaśnia jak napisać klienta gpm.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.