Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    gpm - narzdzie kopiowania i wklejania oraz serwer myszy

SK/LADNIA

    gpm [ opcje ]

OPIS

    Ten program stara si by uytecznym serwerem myszy dla aplikacji
    uruchamianych na konsoli linuksowej. Bazuje on na pakiecie "selection"
    i cz jego kodu pochodzi wlanie z selection.  Ten pakiet ma by
    zamiennikiem programu "selection" jako  mechanizmu  kopiowania  i
    wklejania, a take zapewnia dodatkowe uslugi. "Selection" bylo pierwsz
    implementacj mechanizmu kopiowania i wklejania w Linuksie, uywajc dwoch
    przyciskow myszy. Zaznaczony tekst bdzie dalej w tym dokumencie
    nazywany zaznaczeniem (ang. selection). Ponisze informacje zostaly
    wzite z pliku texinfo, ktory nadal jest polecanym rodlem informacji.

    Plik wykonywalny gpm ma dziala jako demon (tak wic gpmd byloby dla
    niego lepsz nazw). Ta cz opisuje opcje w linii polece gpm, a funkcje
    programu opisuje kolejna cz.

    Z powodu ogranicze wywolania systemowego "ioctl(TIOCLINUX)", gpm musi
    by uruchamiany przez administratora. Ograniczenia zostaly dodane w
    ostatnich jdrach 1.1, w celu usunicia bldu ochrony zwizanego z
    zaznaczaniem i robieniem zrzutow ekranowych.

    Serwer moe by ustawiony, tak by pasowal do gustu uytkownika i dowolne
    aplikacje uywajce myszy odziedzicz te ustawienia. W wersjach od 1.02 a
    do 1.19.2, wlaciwoci myszy mogly by zmieniane przez kadego uytkownika
    logujcego si na konsoli systemowej. Ze wzgldow bezpieczestwa ta opcja
    nie jest ju dostpna.

    Od wersji 0.97 serwer sam umieszcza si w tle. Aby usun gpm z pamici
    wywolaj go jeszcze raz z opcj `-k', chocia `killall gpm' moe by lepszym
    wyjciem.

POLECENIA SPECJALNE

    Wersja 1.10 dodala moliwo wykonywania polece specjalnych w odpowiednich
    warunkach. Standardowo jest to reboot lub zatrzymanie systemu, ale
    uytkownik moe ustawi wlasne. Moliwo wywolywania polece jest ciekawa dla
    programistow,  gdy  pozwala na czyste wylczenie komputera, kiedy
    klawiatura jest zablokowana i niedostpna jest sie, w celu przywrocenia
    systemu do stanu uywalnoci.

    Polecenia specjalne s wlczane przez potrojne kliknicie lewym i prawym
    przyciskiem -- bardzo nietypowe przy  normalnym  uywaniu  myszy.
    Najprociej jest je wykona trzymajc jeden przycisk i trzykrotnie klikajc
    drugim. Kiedy wykonywanie specjalnych komend zostanie uruchomione, na
    konsoli pojawi si wiadomo (i dwa dwiki z gloniczka jeli go posiadasz);
    jeli uytkownik puci wszystkie przyciski i wcinie znowu jeden z nich w
    cigu trzech sekund, wtedy wykonane zostanie polecenie przypisane do
    tego przycisku.

    Standardowe polecenia specjalne to:

    lewy przycisk
       Reboot systemu, przez zasygnalizowanie procesu inicjujcego.

    rodkowy przycisk (jeli jest)
       Wykonuje `/sbin/shutdown -h now'

    prawy przycisk
       Wykonuje `/sbin/shutdown -r now'

    Opcja `-S' wlcza wykonywanie polece specjalnych i pozwala na zmian
    trzech specjalnych polece. Aby zaakceptowa standardowe polecenia uyj
    `-S ""' (podaje pusty argument). Aby poda swoje wlasne polecenia, uyj
    listy rozdzielonej dwukropkami podajc polecenia dla lewego, rodkowego i
    prawego przycisku. Jeli jakie  polecenie  jest  puste,  zostanie
    zinterpretowane jako `wylij sygnal do procesu inicjujcego (init)'. Ta
    szczegolna operacja jest udostpniana w polczeniu z wykonywaniem polece
    zewntrznych, poniewa czasem bld programu uniemoliwia forkowanie; w
    takim rzadkim przypadku programista powinien by w stanie wylczy system
    pomimo tego, a zabicie procesu `init' jest jedyn moliwoci zrobienia
    tego.

    Jako przyklad: `-S ":telinit 1:/sbin/halt"', przypisuje zabicie `init'
    lewemu przyciskowi, uruchomienie w trybie jednego uytkownika rodkowemu
    i zatrzymanie systemu prawemu przyciskowi.

    Administratorzy systemu powinni oczywicie postpowa bardzo ostronie z
    tymi poleceniami, poniewa gpm uruchamia si z prawami administratora.
    Polecenia specjalne s dobre tylko w komputerach, gdzie fizyczny dostp
    do myszy jest moliwy tylko dla zaufanych osob.

OPCJE LINII POLECE

    Opcje w linii polece s nastpujce:

    -a accel
       Ustawia przyspieszenie myszy kiedy pojedynczy ruch mysz jest
       dluszy ni delta (zobacz -d).

    -A [limit]
       Uruchamia z wylczonym mechanizmem wklejania. Jest to pomylna
       jako rodek bezpieczestwa - prawdopodobny wydaje si nastpujcy
       atak na system: kto wkleja do bufora selekcji zloliwe polecenie
       powloki (`rm -rf /') wlczajc znak koca linii, a ofiara naciska
       rodkowy przycisk myszy... W wersji 1.17.2 zostal wprowadzony
       bardziej ogolny mechanizm timeoutu - serwer gpm moe samoczynnie
       wylczy mechanizm wklejania po pewnym czasie nieaktywnoci. Aby
       wlczy ten tryb pracy, naley poda opcjonalny parametr limit,
       ktory zostanie zinterpretowany jako czas w sekundach, w ktorym
       bufor zaznaczenia jest uwaany za poprawny i moliwy do wklejania.
       W wersji 1.15.7 zostal dodany prosty program `disable-paste'.
       Jeeli wiele uytkownikow moe pracowa na konsoli systemowej, to
       dobrym dodatkiem do pliku `/etc/profile' mog by nastpujce linie:

    `case $( /usr/bin/tty ) in
    /dev/tty[0-9]*) /usr/bin/disable-paste ;;
    esac'

    -b baud
       Ustawia prdko (baud rate).

    -B sekwencja
       Ustawia kolejno przyciskow. ``123'' jest normalnym ustawieniem,
       ``321'' moe by uywane przez osoby leworczne, a ``132'' moe by
       uyteczne przy myszy dwuprzyciskowej (zwlaszcza w emacsie).
       Wszystkie kombinacje s dozwolone.

    -d delta
       Ustawia warto delty. Kiedy pojedynczy ruch mysz jest dluszy ni
       delta, accel jest uywane jako mnonik. (Musi by wiksze lub rowne
       2).

    -D   Przy uruchamianiu nie uruchamia si automatycznie w tle i
       wypisuje wiadomoci do standardowego wyjcia bldow, a nie poprzez
       mechanizm syslog. Jest to uyteczne w celu odpluskiwania; w
       poprzednich wersjach bylo to robione za pomoc opcji kompilacji.

    -g numer
       Uywany z urzdzeniami typu glidepoint, emuluje okrelony przycisk
       przez stukanie w tabliczk. numer musi wynosi `1', `2' lub `3' i
       okrela numer przycisku przed zmian ustawie w opcji `-B'. Ta
       opcja wie si z dekodowaniem mman i ps2. Standardowo aden
       przycisk nie jest emulowany, poniewa stukanie w tych urzdzeniach
       jest niekompatybilne z normalnymi myszkami ps2.

    -h   Pokazuje streszczenie opcji w linii polece.

    -i interwa/l
       Ustawia gorny limit czasowy przy wielokrotnych klikniciach. Jeli
       czas pomidzy puszczeniem i wciniciem przycisku jest mniejszy ni
       ten limit, uwaane jest za podwojne lub potrojne kliknicie. Czas
       jest w milisekundach.

    -k   Usuwa dzialajcy gpm. Moe by uywane przez uytkownikow myszy typu
       `bus' w celu usunicia gpm, przed uruchamianiem X-ow (chyba e uyj
       opcji `-R' lub ograniczenie pojedynczego otwarcia zostanie
       usunite z jdra).

    -l charset
       Wybiera tablic (LUT) dla `inword()'. Argument charset jest list
       znakow. `-' jest uywane do podania zakresu, a `\ '  do
       `eskejpowania' nastpnego znaku lub zapewnienia kodu osemkowego.
       Tylko widoczne znaki mog pojawi si w charset, poniewa znaki
       specjalne nie mog pojawi si w pamici video w trybie tekstowym
       podczas kopiowania zaznaczenia.

    -m filename
       Wybiera urzdzenie myszy. Standardowo jest to `/dev/mouse'.

    -M   Wlcza tryb wielu urzdze. Deamon bdzie czytal dwa rone urzdzenia
       myszy.  Kada nastpna opcja odnosi si do drugiego urzdzenia, a
       kada wczeniejsza do pierwszego. Ta opcja automatycznie uruchamia
       ``powielacz'' (opcja `-R').

    -o lista-opcji-dodatkowych
       Opcja ta dziala podobnie do opcji ``-o'' polecenia mount -
       pozwala okreli list ``dodatkowych opcji'', specyficznych dla
       danego typu myszy. Lista ta jest rozdzielona przecinkami. Opcje
       `dtr', `rts' lub `both' s uywane przy inicjalizacji myszy typu
       serial  do  wlczenia linii modemu; opcje te s zgodne ze
       wczeniejszymi wersjami gpm, jednake uywanie -o dtr z urzdzeniami
       myszy nie bdcymi typu serial, moe teraz generowa bld.

    -p   Wlcza widoczny wskanik podczas zaznaczania. Tak zachowuje si
       selection-1.7, lecz czasem jest to denerwujce.  Standardowo
       wskanik nie jest pokazywany, co moe by rownie denerwujce.

    -r numer
       Ustawia czulo. Wysza czulo jest uywana do szybszego ruchu
       kursora.

    -Rnazwa
       Zmienia gpm, aby dzialal jako powielacz: wszystkie dane od myszy
       w  trybie  graficznym  zostan  przekazane do kolejki fifo
       /dev/gpmdata w protokole nazwa. W szczegolnoci mona uy tych
       samych nazw, jak dla opcji `-t', aczkolwiek tryb powtarzania dla
       pewnych protokolow moe jeszcze  nie  by  zaimplementowany.
       Dodatkowo, mona poda `raw' jako nazwa, aby uzyska powtarzanie
       bajt po bajcie bez jakiejkolwiek translacji protokolow.  Jeeli
       nie podano nazwy, to wartoci domyln jest `msc'. Uywajc gpm w
       trybie powtarzania mona skonfigurowa serwer X do uywania jego
       kolejki jako urzdzenia myszy. Ta opcja jest przydatna dla
       wlacicieli myszy typu bus w celu ominicia ogranicze pojedynczego
       otwarcia.  To pozwala w prosty sposob poradzi sobie z glupimi
       myszami, mogcymi dziala w dwoch trybach, co zmusza ci do
       trzymania rodkowego przycisku w czasie zmiany trybu graficznego.
       Ta opcja jest wlczana przez opcj `-M'.

    -s numer
       Ustawia czstotliwo probkowania dla urzdzenia myszy.

    -S polecenia
       Wlcza przetwarzanie polece specjalnych i opcjonalnie ustawia
       polecenia specjalne (przez list oddzielon dwukropkami). Zobacz
       wyej na dokladniejszy opis polece specjalnych.

    -t nazwa
       Ustawia typ myszy. Uyj `-t help', aby uzyska list moliwych
       typow. Od wersji 1.18.1 lista ta pokazuje take, ktore protokoly
       s dostpne jako `powielniki' (patrz opis opcji -R powyej),
       oznaczajc je gwiazdk (``*'').

    -v   Pokazuje informacj o wersji i koczy dzialanie.

    -V verbosity increment
       Zwiksza lub zmniejsza maksymalny poziom wiadomoci, ktore bd
       zapisywane w logu systemu.  Podanie  argumentu  dodatniego
       spowoduje  zwikszenie liczby komunikatow. Mona rownie poda
       argument ujemny w celu wyciszenia programu; jednake z powodu
       zasad getopt(3) argument ujemny musi by sklejony z opcj, tj. nie
       moe by spacji midzy opcj a argumentem (`-V-1', a nie `-V -1').
       Argument tej opcji jest opcjonalny i wynosi domylnie 1. Domylnym
       poziomem logowania 5 (`LOG_NOTICE').

    -2   Wymusza dwa przyciski. To oznacza, e rodkowy przycisk (jeli
       istnieje) bdzie dzialal jakby byl prawym.

    -3   Wymusza  trzy  przyciski. Standardowo mysz jest uwaana za
       dwuprzyciskow, dopoki rodkowy przycisk nie zostanie wcinity.
       Jeeli s trzy przyciski, prawy jest uywany do rozszerzenia
       zaznaczenie, a rodkowy do wklejenia. Uwaga: jeli uyjesz opcji
       -3 z myszk dwuprzyciskow nie bdziesz mogl wklei zaznaczenia.

DZIA/LANIE

    Aby zaznaczy tekst wcinij lewy przycisk i przecignij mysz. Aby wklei
    tekst na tej samej lub innej konsoli wcinij rodkowy przycisk.  Prawy
    przycisk jest uywany do zmiany rozmiaru zaznaczenia (tak jak w
    `xterm').

    Myszy dwuprzyciskowe uywaj prawego przycisku do wklejania,

    Podwojne i potrojne kliknicia zaznaczaj caly wyraz lub cal lini. Uycie
    opcji `-p' jest polecane w celu uzyskania lepszej widocznoci.

    Jeli po zawartoci linii zaznaczona jest koczca spacja i jeli nie ma w
    tej linii wicej tekstu, reszta linii zostanie zaznaczona automatycznie.
    Jeli zaznaczone jest kilka linii, zaznaczone spacje na kocach kadej z
    nich zostan usunite z bufora zaznaczenia.

    Cokolwiek pokazane na wirtualnej konsoli w zaznaczonym miejscu usunie
    podwietlone zaznaczenie z ekranu, aby zachowa integralno wywietlania,
    ale zawarto bufora zostanie nienaruszona.

    Mechanizm zaznaczania jest wylczony jeli wirtualna konsola zostanie
    ustawiona w tryb graficzny, np. w czasie uruchamiania X11, i zostanie
    przywrocona przy powrocie do trybu tekstowego. (Zobacz cz BLDY poniej).

B/LDY

    Serwer gpm moe mie problemy w czasie wspoldzialania z X-ami: jeli Twoja
    mysz jest urzdzeniem z moliwoci pojedynczego otwarcia (np. myszy typu
    bus), powiniene wylczy gpm przed uruchamianiem X-ow, lub uy opcji `-R'
    (zobacz wyej). Aby wylczy gpm, uyj `gpm -k'. Ten problem nie dotyczy
    myszy typu serial.

    Dwie instancje gpm nie mog zosta uruchomione na tym samym systemie.
    Jeli masz dwie myszki uyj opcji `-M' (zobacz wyej).

    Podczas gdy aktualna konsola jest w trybie graficznym, gpm jest upiony
    dopoki nie powroci do trybu tekstowego (chyba e zostanie uyte `-R').
    Przez to nie bdzie zwracal odpowiedzi klientom. Jednak jest to
    nietypowe, aby programy wykorzystujce mysz, odczytywaly j na ukrytej
    konsoli.

AUTORZY

    Andrew Haylett <ajh@gec-mrc.co.uk> (oryginalny kod selection)
    Alessandro Rubini <rubini@linux.it> (stary maintainer (wci bardzo pomaga))
    Ian Zimmerman <itz@speakeasy.org> (stary maintainer)
    Nico Schottelius <nico@schottelius.org> (maintainer)

    A take bardzo wiele innych osob, ktore pomogly tworzy selection i gpm.

OPIEKUNOWIE

    Obecnym opiekunem jest Nico Schottelius. Jednak bez pomocy Alessandra
    Rubiniego i czlonkow listy emailowej, on sam nie podolalby zadaniu
    opiekowania  si  gpm.  Adres lista emailowej dla developerow to
    gpm@lists.linux.it. Wicej informacji o licie znajduje si w pliku
    README, w czci powiconej dystrybucji rodel gpm.

PLIKI

    /var/run/gpm.pid PID uruchomionego gpm
    /dev/gpmctl   Gniazdko kontrolne dla klientow
    /dev/gpmdata   Kolejka fifo zapisywana przez powielacz (opcja `-R').

ZOBACZ TAKE

    mev(1)   Prosty klient serwera gpm.
    gpm-root(1) Program do obslugi komunikatow kontrolnych myszy.

    Plik info o `gpm', ktory zawiera kompletne informacje i wyjania jak
    napisa klienta gpm.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.