Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    gpm - narzędzie kopiowania i wklejania oraz serwer myszy

SKŁADNIA

    gpm [ opcje ]

OPIS

    Ten program stara się być użytecznym serwerem myszy dla aplikacji
    uruchamianych na konsoli linuksowej. Bazuje on na pakiecie "selection"
    i część jego kodu pochodzi właśnie z selection. Ten pakiet ma być
    zamiennikiem programu "selection" jako  mechanizmu  kopiowania  i
    wklejania,  a także zapewnia dodatkowe usługi.  "Selection" było
    pierwszą implementacją mechanizmu kopiowania i wklejania w Linuksie,
    używającą dwóch przycisków myszy. Zaznaczony tekst będzie dalej w tym
    dokumencie nazywany zaznaczeniem (ang. selection). Poniższe informacje
    zostały wzięte z pliku texinfo, który nadal jest polecanym źródłem
    informacji.

    Plik wykonywalny gpm ma działać jako demon (tak więc gpmd byłoby dla
    niego lepszą nazwą). Ta część opisuje opcje w linii poleceń gpm, a
    funkcje programu opisuje kolejna część.

    Z powodu ograniczeń wywołania systemowego "ioctl(TIOCLINUX)", gpm musi
    być uruchamiany przez administratora. Ograniczenia zostały dodane w
    ostatnich jądrach 1.1, w celu usunięcia błędu ochrony związanego z
    zaznaczaniem i robieniem zrzutów ekranowych.

    Serwer może być ustawiony, tak by pasował do gustu użytkownika i
    dowolne aplikacje używające myszy odziedziczą te ustawienia. W wersjach
    od 1.02 aż do 1.19.2, właściwości myszy mogły być zmieniane przez
    każdego użytkownika logującego się na konsoli systemowej. Ze względów
    bezpieczeństwa ta opcja nie jest już dostępna.

    Od wersji 0.97 serwer sam umieszcza się w tle. Aby usunąć gpm z pamięci
    wywołaj go jeszcze raz z opcją `-k', chociaż `killall gpm' może być
    lepszym wyjściem.

POLECENIA SPECJALNE

    Wersja  1.10  dodała możliwość wykonywania poleceń specjalnych w
    odpowiednich warunkach. Standardowo jest to reboot lub zatrzymanie
    systemu, ale użytkownik może ustawić własne. Możliwość wywoływania
    poleceń jest ciekawa dla programistów, gdyż pozwala  na  czyste
    wyłączenie komputera, kiedy klawiatura jest zablokowana i niedostępna
    jest sieć, w celu przywrócenia systemu do stanu używalności.

    Polecenia specjalne są włączane przez potrójne kliknięcie lewym i
    prawym przyciskiem -- bardzo nietypowe przy normalnym używaniu myszy.
    Najprościej jest je wykonać trzymając jeden przycisk i trzykrotnie
    klikając  drugim.  Kiedy wykonywanie specjalnych komend zostanie
    uruchomione, na konsoli pojawi się wiadomość (i dwa dźwięki  z
    głośniczka jeśli go posiadasz); jeśli użytkownik puści wszystkie
    przyciski i wciśnie znowu jeden z nich w ciągu trzech sekund, wtedy
    wykonane zostanie polecenie przypisane do tego przycisku.

    Standardowe polecenia specjalne to:

    lewy przycisk
       Reboot systemu, przez zasygnalizowanie procesu inicjującego.

    środkowy przycisk (jeśli jest)
       Wykonuje `/sbin/shutdown -h now'

    prawy przycisk
       Wykonuje `/sbin/shutdown -r now'

    Opcja `-S' włącza wykonywanie poleceń specjalnych i pozwala na zmianę
    trzech specjalnych poleceń. Aby zaakceptować standardowe polecenia użyj
    `-S ""' (podaje pusty argument). Aby podać swoje własne polecenia, użyj
    listy rozdzielonej dwukropkami podając polecenia dla lewego, środkowego
    i prawego przycisku. Jeśli jakieś polecenie jest puste, zostanie
    zinterpretowane jako `wyślij sygnał do procesu inicjującego (init)'. Ta
    szczególna operacja jest udostępniana w połączeniu z wykonywaniem
    poleceń zewnętrznych, ponieważ czasem błąd programu  uniemożliwia
    forkowanie; w takim rzadkim przypadku programista powinien być w stanie
    wyłączyć system pomimo tego, a zabicie procesu `init' jest jedyną
    możliwością zrobienia tego.

    Jako przykład: `-S ":telinit 1:/sbin/halt"', przypisuje zabicie `init'
    lewemu przyciskowi, uruchomienie  w  trybie  jednego  użytkownika
    środkowemu i zatrzymanie systemu prawemu przyciskowi.

    Administratorzy systemu powinni oczywiście postępować bardzo ostrożnie
    z tymi  poleceniami,  ponieważ  gpm  uruchamia  się  z  prawami
    administratora.  Polecenia specjalne są dobre tylko w komputerach,
    gdzie fizyczny dostęp do myszy jest możliwy tylko dla zaufanych osób.

OPCJE LINII POLECEŃ

    Opcje w linii poleceń są następujące:

    -a accel
       Ustawia przyspieszenie myszy kiedy pojedynczy ruch myszą jest
       dłuższy niż delta (zobacz -d).

    -A [limit]
       Uruchamia z wyłączonym mechanizmem wklejania. Jest to pomyślna
       jako środek  bezpieczeństwa  -  prawdopodobny  wydaje  się
       następujący atak na system: ktoś wkleja do bufora selekcji
       złośliwe polecenie powłoki (`rm -rf /') włączając znak końca
       linii, a ofiara naciska środkowy przycisk myszy... W wersji
       1.17.2 został wprowadzony bardziej ogólny mechanizm timeoutu -
       serwer gpm może samoczynnie wyłączyć mechanizm wklejania po
       pewnym czasie nieaktywności. Aby włączyć ten tryb pracy, należy
       podać opcjonalny parametr limit, który zostanie zinterpretowany
       jako czas w sekundach, w którym bufor zaznaczenia jest uważany
       za poprawny i możliwy do wklejania. W wersji 1.15.7 został
       dodany  prosty  program  `disable-paste'.   Jeżeli  wiele
       użytkowników może pracować na konsoli systemowej, to dobrym
       dodatkiem do pliku `/etc/profile' mogą być następujące linie:

    `case $( /usr/bin/tty ) in
    /dev/tty[0-9]*) /usr/bin/disable-paste ;;
    esac'

    -b baud
       Ustawia prędkość (baud rate).

    -B sekwencja
       Ustawia  kolejność  przycisków.  ``123''  jest  normalnym
       ustawieniem, ``321'' może być używane przez osoby leworęczne, a
       ``132'' może być użyteczne przy myszy dwuprzyciskowej (zwłaszcza
       w emacsie). Wszystkie kombinacje są dozwolone.

    -d delta
       Ustawia wartość delty. Kiedy pojedynczy ruch myszą jest dłuższy
       niż delta, accel jest używane jako mnożnik. (Musi być większe
       lub równe 2).

    -D   Przy uruchamianiu nie uruchamia się automatycznie w tle i
       wypisuje wiadomości do standardowego wyjścia błędów, a nie
       poprzez  mechanizm  syslog.  Jest  to  użyteczne  w  celu
       odpluskiwania; w poprzednich wersjach było to robione za pomocą
       opcji kompilacji.

    -g numer
       Używany  z urządzeniami typu glidepoint, emuluje określony
       przycisk przez stukanie w tabliczkę. numer musi wynosić `1', `2'
       lub `3' i określa numer przycisku przed zmianą ustawień w opcji
       `-B'. Ta opcja wiąże się z dekodowaniem mman i ps2. Standardowo
       żaden przycisk nie jest emulowany, ponieważ stukanie w tych
       urządzeniach jest niekompatybilne z normalnymi myszkami ps2.

    -h   Pokazuje streszczenie opcji w linii poleceń.

    -i interwa
       Ustawia górny limit czasowy przy wielokrotnych kliknięciach.
       Jeśli czas pomiędzy puszczeniem i wciśnięciem przycisku jest
       mniejszy niż ten limit, uważane jest za podwójne lub potrójne
       kliknięcie. Czas jest w milisekundach.

    -k   Usuwa działający gpm. Może być używane przez użytkowników myszy
       typu `bus' w celu usunięcia gpm, przed uruchamianiem X-ów (chyba
       że użyją opcji `-R' lub ograniczenie pojedynczego otwarcia
       zostanie usunięte z jądra).

    -l charset
       Wybiera tablicę (LUT) dla `inword()'. Argument charset jest
       listą znaków. `-' jest używane do podania zakresu, a `\ ' do
       `eskejpowania' następnego znaku lub zapewnienia kodu ósemkowego.
       Tylko widoczne znaki mogą pojawić się w charset, ponieważ znaki
       specjalne nie mogą pojawić się w pamięci video w trybie
       tekstowym podczas kopiowania zaznaczenia.

    -m filename
       Wybiera urządzenie myszy. Standardowo jest to `/dev/mouse'.

    -M   Włącza tryb wielu urządzeń. Deamon będzie czytał dwa różne
       urządzenia myszy. Każda następna opcja odnosi się do drugiego
       urządzenia,  a każda wcześniejsza do pierwszego. Ta opcja
       automatycznie uruchamia ``powielacz'' (opcja `-R').

    -o lista-opcji-dodatkowych
       Opcja ta działa podobnie do opcji ``-o'' polecenia mount -
       pozwala określić listę ``dodatkowych opcji'', specyficznych dla
       danego typu myszy. Lista ta jest rozdzielona przecinkami. Opcje
       `dtr', `rts' lub `both' są używane przy inicjalizacji myszy typu
       serial do włączenia linii modemu; opcje te są zgodne ze
       wcześniejszymi  wersjami  gpm, jednakże używanie -o dtr z
       urządzeniami myszy nie będącymi typu serial,  może  teraz
       generować błąd.

    -p   Włącza widoczny wskaźnik podczas zaznaczania. Tak zachowuje się
       selection-1.7, lecz czasem jest to denerwujące.  Standardowo
       wskaźnik nie jest pokazywany, co może być równie denerwujące.

    -r numer
       Ustawia czułość. Wyższa czułość jest używana do szybszego ruchu
       kursora.

    -Rnazwa
       Zmienia gpm, aby działał jako powielacz: wszystkie dane od myszy
       w  trybie  graficznym  zostaną przekazane do kolejki fifo
       /dev/gpmdata w protokole nazwa. W szczególności można użyć tych
       samych nazw, jak dla opcji `-t', aczkolwiek tryb powtarzania dla
       pewnych protokołów może jeszcze nie być  zaimplementowany.
       Dodatkowo, można podać `raw' jako nazwa, aby uzyskać powtarzanie
       bajt po bajcie bez jakiejkolwiek translacji protokołów.  Jeżeli
       nie podano nazwy, to wartością domyślną jest `msc'. Używając
       gpm w trybie powtarzania można skonfigurować serwer X do
       używania jego kolejki jako urządzenia myszy. Ta opcja jest
       przydatna dla właścicieli myszy typu bus w celu ominięcia
       ograniczeń pojedynczego otwarcia.  To pozwala w prosty sposób
       poradzić sobie z głupimi myszami, mogącymi działać w dwóch
       trybach, co zmusza cię do trzymania środkowego przycisku w
       czasie zmiany trybu graficznego. Ta opcja jest włączana przez
       opcję `-M'.

    -s numer
       Ustawia częstotliwość próbkowania dla urządzenia myszy.

    -S polecenia
       Włącza przetwarzanie poleceń specjalnych i opcjonalnie ustawia
       polecenia specjalne (przez listę oddzieloną dwukropkami). Zobacz
       wyżej na dokładniejszy opis poleceń specjalnych.

    -t nazwa
       Ustawia typ myszy. Użyj `-t help', aby uzyskać listę możliwych
       typów.  Od wersji 1.18.1 lista ta pokazuje także,  które
       protokoły są dostępne jako `powielniki' (patrz opis opcji -R
       powyżej), oznaczając je gwiazdką (``*'').

    -v   Pokazuje informację o wersji i kończy działanie.

    -V verbosity increment
       Zwiększa lub zmniejsza maksymalny poziom wiadomości, które będą
       zapisywane  w  logu  systemu. Podanie argumentu dodatniego
       spowoduje zwiększenie liczby komunikatów. Można również podać
       argument ujemny w celu wyciszenia programu; jednakże z powodu
       zasad getopt(3) argument ujemny musi być sklejony z opcją, tj.
       nie może być spacji między opcją a argumentem (`-V-1', a nie `-V
       -1'). Argument tej opcji jest opcjonalny i wynosi domyślnie 1.
       Domyślnym poziomem logowania 5 (`LOG_NOTICE').

    -2   Wymusza dwa przyciski. To oznacza, że środkowy przycisk (jeśli
       istnieje) będzie działał jakby był prawym.

    -3   Wymusza trzy przyciski. Standardowo mysz jest uważana  za
       dwuprzyciskową, dopóki środkowy przycisk nie zostanie wciśnięty.
       Jeżeli są trzy przyciski, prawy jest używany do rozszerzenia
       zaznaczenie, a środkowy do wklejenia.  Uwaga: jeśli użyjesz
       opcji -3 z myszką dwuprzyciskową nie będziesz mógł wkleić
       zaznaczenia.

DZIAŁANIE

    Aby zaznaczyć tekst wciśnij lewy przycisk i przeciągnij myszą. Aby
    wkleić tekst na tej samej lub innej konsoli wciśnij środkowy przycisk.
    Prawy przycisk jest używany do zmiany rozmiaru zaznaczenia (tak jak w
    `xterm').

    Myszy dwuprzyciskowe używają prawego przycisku do wklejania,

    Podwójne i potrójne kliknięcia zaznaczają cały wyraz lub całą linię.
    Użycie opcji `-p' jest polecane w celu uzyskania lepszej widoczności.

    Jeśli po zawartości linii zaznaczona jest kończąca spacja i jeśli nie
    ma w tej linii więcej tekstu, reszta linii zostanie zaznaczona
    automatycznie. Jeśli zaznaczone jest kilka linii, zaznaczone spacje na
    końcach każdej z nich zostaną usunięte z bufora zaznaczenia.

    Cokolwiek pokazane na wirtualnej konsoli w zaznaczonym miejscu usunie
    podświetlone  zaznaczenie  z  ekranu,  aby  zachować integralność
    wyświetlania, ale zawartość bufora zostanie nienaruszona.

    Mechanizm zaznaczania jest wyłączony jeśli wirtualna konsola zostanie
    ustawiona w tryb graficzny, np. w czasie uruchamiania X11, i zostanie
    przywrócona przy powrocie do trybu tekstowego. (Zobacz część BŁĘDY
    poniżej).

BŁĘDY

    Serwer gpm może mieć problemy w czasie współdziałania z X-ami: jeśli
    Twoja mysz jest urządzeniem z możliwością pojedynczego otwarcia (np.
    myszy typu bus), powinieneś wyłączyć gpm przed uruchamianiem X-ów, lub
    użyć opcji `-R' (zobacz wyżej). Aby wyłączyć gpm, użyj `gpm -k'. Ten
    problem nie dotyczy myszy typu serial.

    Dwie instancje gpm nie mogą zostać uruchomione na tym samym systemie.
    Jeśli masz dwie myszki użyj opcji `-M' (zobacz wyżej).

    Podczas gdy aktualna konsola jest w trybie graficznym, gpm jest uśpiony
    dopóki nie powróci do trybu tekstowego (chyba że zostanie użyte `-R').
    Przez to nie będzie zwracał odpowiedzi klientom. Jednak jest to
    nietypowe, aby programy wykorzystujące mysz, odczytywały ją na ukrytej
    konsoli.

AUTORZY

    Andrew Haylett <ajh@gec-mrc.co.uk> (oryginalny kod selection)
    Alessandro Rubini <rubini@linux.it> (stary maintainer (wciąż bardzo pomaga))
    Ian Zimmerman <itz@speakeasy.org> (stary maintainer)
    Nico Schottelius <nico@schottelius.org> (maintainer)

    A także bardzo wiele innych osób, które pomogły tworzyć selection i gpm.

OPIEKUNOWIE

    Obecnym opiekunem jest Nico Schottelius. Jednak bez pomocy Alessandra
    Rubiniego i członków listy emailowej, on sam nie podołałby zadaniu
    opiekowania się gpm. Adres lista emailowej dla  developerów  to
    gpm@lists.linux.it. Więcej informacji o liście znajduje się w pliku
    README, w części poświęconej dystrybucji źródeł gpm.

PLIKI

    /var/run/gpm.pid PID uruchomionego gpm
    /dev/gpmctl   Gniazdko kontrolne dla klientów
    /dev/gpmdata   Kolejka fifo zapisywana przez powielacz (opcja `-R').

ZOBACZ TAKŻE

    mev(1)   Prosty klient serwera gpm.
    gpm-root(1) Program do obsługi komunikatów kontrolnych myszy.

    Plik info o `gpm', który zawiera kompletne informacje i wyjaśnia jak
    napisać klienta gpm.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.