Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    hdparm - pobierz/ustaw parametry dysku twardego

SK/LADNIA

    hdparm [ opcje ] [urzdzenie] ..

OPIS

    hdparm daje interfejs linii polece do ronych ioctli dyskow twardych
    obslugiwanych przez podsystem sterownika ATA/IDE. Niektore opcje mog
    dziala prawidlowo tylko z najnowszymi jdrami. Aby uzyska najlepsze
    wyniki, naley skompilowa hdparm z plikami naglowkowymi pochodzcymi ze
    rodel najnowszego jdra.

OPCJE

    Bez opcji, zaklada si acdgkmnru.

    -a   Pobierz/ustaw  wskanik odczytu z wyprzedzeniem (read-ahead)
       systemu plikow.  Jest to uywane do zwikszania wydajnoci w
       sekwencyjnych  odczytach  duych  plikow  poprzez pobieranie
       dodatkowych blokow, w nadziei, e bd potrzebne danemu zadaniu. W
       obecnej wersji jdra (2.0.10) domylnym ustawieniem tej opcji jest
       8 sektorow (4KB). Warto ta wydaje si by dobra dla wikszoci
       zastosowa, lecz w systemach, gdzie w wikszoci uywa si losowych
       repozycjowa plikowych, ustawienie mniejszej wartoci moe zapewni
       lepsz wydajno. Poza tym, wiele sterownikow IDE ma take wbudowane
       oddzielne funkcje tego typu, ktore w wielu sytuacjach niweluj
       potrzeb odczytu z wyprzedzeniem przez system plikow.

    -A   Wlcz/wylcz wlaciwo odczytu wyprzedzajcego (read-lookahead) napdu
       IDE (zwykle domylnie ON -- wlczon).

    -b   Pobierz/ustaw stan magistrali.

    -B   Ustaw wlaciwoci Zaawansowanego Zarzadzania Energi (APM), o ile
       napd posiada wspomaganie dla niej. Mala warto oznacza agresywne
       zarzdzanie energi, a dua lepsz wydajno. Warto 255 wylczy
       zarzdzanie energi na tym dysku.

    -c   Zapytaj/wlcz  obslug  32-bitowego  I/O  w (E)IDE. Mona uy
       numerycznego parametru wlczajcego/wylczajcego obslug: Obecnie
       obslugiwane wartoci zawieraj 0 dla wylczenia obslugi 32-bitowego
       I/O, 1 dla wlczenia 32-bitowej transmisji danych, 3 dla wlczenia
       32-bitowej transmisji danych ze specjaln sekwencj sync wymagan
       przez wiele chipsetow. Warto 3 dziala z prawie wszystkimi
       32-bitowymi chipsetami IDE, lecz naraa na dodatkowe koszty.
       Zauwa, e "32-bit" odnosi si do transmisji poprzez magistral PCI
       lub VLB, ale tylko do karty interfejsu; wszystkie napdy (E)IDE
       maj wci tylko 16-bitowe polczenie z kart interfejsu.

    -C   Sprawd obecny stan trybu zasilania IDE. Jest on zawsze jednym z
       unknown  (dysk  nie obsluguje tego polecenia), active/idle
       (normalne dzialanie), standby (tryb oszczdzania energii, dysk si
       zatrzymal), lub sleeping (najniszy tryb oszczdzania energii,
       dysk jest calkowicie wylczony). Za pomoc opcji -S, -y, -Y, i -Z
       mona manipulowa trybami zasilania IDE.

    -d   Wlcz/wylcz flag "using_dma" (uywajcy DMA) dla tego napdu. Opcja
       ta dziala tylko z kilkoma kombinacjami napdow i interfejsow,
       ktore obsluguj DMA, i ktore s znane sterownikowi IDE. Dobrym
       pomyslem jest rownie uycie odpowiedniej opcji -X w polczeniu z
       -d1 aby zapewni, e sam napd jest zaprogramowany odpowiedni tryb
       DMA, cho wiele BIOSow powinno zrobi to za ciebie podczas
       uruchamiania komputera.  Uywanie DMA prawie zawsze powoduje
       zwikszenie wydajnoci i przepustowoci oraz zmniejsza zuycie
       procesora. Lecz jest co najmniej kilka zestawie chipsetow i
       dyskow, dla ktorych uycie DMA nie zrobi wikszej ronicy, lub
       nawet spowolni dysk (na naprawd spapranym sprzcie). Ale to
       zaley.

    -D   Wylcz/wlcz wbudowan w dnapd wlaciwo zarzdzania uszkodzeniami, za
       pomoc  ktorej  jego firmware probuje automatycznie zarzdza
       uszkodzonymi sektorami, przenoszc je na sektory "zapasowe",
       zarezerwowane fabrycznie do tego celu.

    -E   Ustaw szybko cdrom-u. NIE jest to konieczne do normalnego
       dzialania, gdy napd automatycznie sam przelcza prdkoci. Jednak
       jeli chcesz si nim bawi, podaj po tej opcji warto szybkoci,
       zwykle liczb tak jak 2 lub 4.

    -f   Synchronizuj (sync) i wyproniaj  (flush)  bufory  podrczne
       urzdzenia przy wyjciu. Operacja ta jest rownie wykonywana jako
       cz pomiarow -t i -T.

    -g   Poka geometri dysku (cylindry, glowice, sektory), rozmiar (w
       sektorach), a take przesunicie (w sektorach) pocztku urzdzenia,
       poczynajc od pocztku napdu.

    -h   Poka krotk informacj o uyciu (pomoc).

    -i   Poka informacje identyfikacyjne, ktore zostaly pobrane z napdu
       podczas  startu,  o ile s one dostpne.  Jest to wlaciwo
       nowoczesnych napdow IDE i moe nie by obslugiwana przez starsze
       urzdzenia.  Zwracane dane mog nie by aktualne, zalenie od
       czynnoci wykonanych po uruchomieniu systemu.  Pomimo tego,
       pokazywana  jest  zawsze  bieca  warto  trybu  operacji
       wielosektorowych  (multiple  sector  mode  count).   Dla
       dokladniejszej  interpretacji  informacji  identyfikacyjnych,
       odsylamy do AT Attachment Interface for Disk Drives (ANSI ASC
       X3T9.2 working draft, revision 4a, April 19/93).

    -I   daj informacji identyfikacji bezporednio od napdu. Informacja
       jest wywietlana w nowym, rozszerzonym formacie z wiksz iloci
       szczegolow, ni przy starszej opcji -i.  Dostpna jest take
       specjalna odmiana tej opcji "bez pasow bezpieczestwa" -Istdin,
       ktora nie moe by uywana z adn inn opcj. Dziki niej blok
       identyfikacyjny dysku bdzie pobrany ze standardowego wejcia
       zamiast uywania parametru /dev/hd*. Format tego bloku musi by
       dok/ladnie taki sam jak w "plikach" /proc/ide/*/hd*/identify. Ta
       odmiana jest przeznaczona do uytku z "bibliotekami" informacji
       identyfikacyjnych dysku, oraz z dyskami ATAPI, dla ktorych
       standardowe mechanizmy mog dziala bldnie.

    -k   Pobierz/ustaw flag keep_settings_over_reset (zachowaj ustawienia
       po resecie). Gdy ta flaga jest ustawiona, sterownik bdzie
       chronil opcje -dmu po mikkim resecie. Flaga ta domylnie jest
       wylczona, aby uchroni napd przed ptlami resetowa, ktore moglyby
       by spowodowane kommbinacjami ustawie -dmu Opcja -k powinna wic
       by ustawiana tylko gdy jeste przekonany, e to co robisz jest
       dobre. Praktycznie, wszystko co trzeba zrobi aby przetestowa
       konfiguracj (przed uyciem -k) to sprawdzenie czy napd daje si
       odczyta/zapisa  i czy proces nie generuje bldow w logach
       (komunikaty  jdra)  (w  wikszoci  systemow  zajrzyj  do
       /var/adm/messages).

    -K   Ustaw  flag keep_features_over_reset (zachowaj wlaciwoci po
       resecie). Jej ustawienie powoduje, e napd odzyskuje po mikkim
       resecie ustawienia dla -APSWXZ. Nie wszystkie napdy wspieraj t
       wlaciwo.

    -L   Ustaw flag blokowania drzwiczek (doorlock flag). Warto  1
       spowoduje zablokowanie drzwiczek niektorych wymiennych dyskow
       twardych (np. Syquest, ZIP, Jazz...). Z kolei warto 0 spowoduje
       odblokowanie drzwiczek. Normalnie Linux automatycznie zarzdza
       mechanizmem blokowania drzwiczek, w zalenoci od eksploatacji
       dysku (zablokowane, gdy system plikow jest zamontowany). Lecz
       podczas zamykania systemu moe by to uciliwe, gdy glowna partycja
       znajduje si na dysku wymiennym, gdy partycja ta pozostaje
       zamontowana (w trybie tylko-do-odczytu) po zamkniciu systemu.
       Dziki uyciu tej opcji po przemontowaniu glownego systemu plikow
       w trybie tylko-do-odczytu moliwe jest wyjcie kasety ze stacji po
       zamkniciu systemu.

    -m   Pobierz/ustaw  licznik sektorow dla wielosektorowego I/O w
       napdzie. Ustawienie 0 wylcza t wlaciwo. Tryb ten (inaczej znany
       jako IDE Block Mode) jest wlaciwoci wikszoci nowoczesnych dyskow
       twardych IDE, zezwalajc na transfer wielu sektorow na przerwanie
       I/O, w przeciwiestwie do tradycyjnego jednego sektora. Gdy
       wlczona jest ta wlaciwo, zazwyczaj obcienie I/O przez system
       zmniejsza si o 30-50%. W wielu systemach powoduje to take
       zwikszenie przeplywu danych o 5% do 50%. Mimo to, niektore napdy
       (najbardziej zauwaalnie seria WD Caviar), wydaj si dziala
       wolniej w tym trybie. Ronie to jednak bywa.  Wikszo napdow
       wspiera minimalny zestaw ustawie obejmujcy 2, 4, 8 i 16
       (sektorow). Dla niektorych dyskow moliwe s take wiksze wartoci.
       Ustawienie 16 lub 32 wydaje si optymalnym dla wielu systemow.
       Western Digital zaleca nisze ustawienia od 4 do 8 na wielu z ich
       dyskow, a to z powodu malych (32KB) buforow w napdach i
       niezoptymalizowanych algorytmow buforowania. Opcja -i moe sluy
       do znajdywania maksymalnej wspieranej wartoci zainstalowanego
       napdu (szukaj MaxMultSect na wyjciu). Niektore napdy twierdz, e
       wspieraj ten tryb, lecz trac dane przy niektorych ustawieniach.
       W rzadkich wypadkach, takie  bldy  mog  spowodowa  powane
       uszkodzenie systemu plik'ow.

    -M   Pobierz/ustaw warto Automatycznego Zarzdzania Glonoci (Automatic
       Acoustic Management - AAM). Wikszo nowych dyskow ma moliwo
       zwolnienia obrotow glowicy aby zredukowa poziom halasu. Wartoci
       mog by z przedzialu od 0 do 254. 128 jest najcichszym (a zatem
       najwolniejszym)  ustawieniem,  a  254  najszybszym  (i
       najgloniejszym). Niektore dyski maj tylko dwa poziomy (cichy /
       szybki), a inne mog przyjmowa wszystkie wartoci od 128 do 254.
       TA OPCJA JEST EKSPERYMANTALNA I NIEZBYT DOBRZE PRZETESTOWANA.
       UYWASZ JEJ NA W/LASNE RYZYKO.

    -n   Pobierz lub ustaw flag "ignore write errors" (ignoruj bldy
       zapisu) w sterowniku. NIE baw si tym bez uprzedniego zapoznania
       si z kodem rodlowym sterownika.

    -p   Proba przeprogramowania chipsetu interfejsu IDE na okrelony tryb
       PIO, lub proba automatycznego dostosowania si do "najlepszego"
       trybu PIO wspieranego przez napd. Wlaciwo ta jest wspierana w
       jdrze tylko dla kilku "znanych" chipsetow. Niektore chipsety IDE
       nie s w stanie zmieni trybu PIO dla pojedynczego napdu; wowczas
       opcja ta moe spowodowa ustawienie trybu PIO dla obydwu napdow.
       Wiele  chipsetow  IDE  wspiera albo mniej, albo wicej ni
       standardowe 6 (od 0 do 5) trybow PIO, wic dokladne ustawienie
       szybkoci, ktore wlaciwie jest zaimplementowane, bdzie roni si
       zalenie od wyrafinowania chipsetu/sterownika.  Uywaj z wielk
       ostronoci!  Wlaciwo ta nie chroni przed nierozwag, a niepomylne
       dzialanie moe spowodowa powane uszkodzenie systemu plik'ow!

    -P   Ustaw maksymalny licznik sektorow dla wewntrznych mechanizmow
       preodczytu napdu. Nie wszystkie napdy wspieraj t wlaciwo.

    -q   Obslu nastpn opcj cicho, nie wydajc komunikatow na wyjcie. Jest
       to przydatne do zmniejszenia zamieszania na ekranie w wypadku
       uruchamiania z /etc/rc.c/rc.local.  Nie mona stosowa do opcji
       -i, -v, -t, oraz -T.

    -Q   Ustaw glboko tagowanej kolejki (tagged queue) (1 lub wiksz), lub
       wylcz kolejkowanie (0). Dziala to tylko z nowszymi jdrami serii
       2.5.xx (lub poniejszych serii) i tylko z niektorymi, aktualnie
       wspierajcymi t funkcj sterownikami.

    -r   Pobierz/ustaw flag read-only (tylko do odczytu) urzdzenia. Gdy
       jest ustawiona, operacje zapisu nie s na  tym  urzdzeniu
       dozwolone.

    -R   Zarejestruj interfejs IDE. Niebezpieczne. Zobacz opis opcji -U
       aby zdoby wicej informacji.

    -S   Ustaw timeout standby dla napdu. Warto ta jest uywana przez
       napd w celu uzyskania informacji o tym, jak dlugo oczekiwa (bez
       aktywnoci dyskowych) przed  wylczeniem  silnika  w  celach
       oszczdnoci mocy. W takich warunkach, dysk moe potrzebowa do 30
       sekund aby odpowiedzie na nagle odwolanie, cho wikszo napdow
       robi to znacznie szybciej. Warto 0 oznacza wylczenie tej
       wlaciwoci. Wartoci od 1 do 240 okrelaj wielokrotnoci 5 sekund,
       czyli daj timeouty od 5 sekund do 20 minut. Wartoci od 241 do
       251 okreslaj 1 do 11 jednostek po 30 minut dla timeoutow od 30
       minut do 5.5 godzin. Warto 252 oznacza timeout 21 minut, 253
       ustawia timeout zdefiniowany przez dostawc,  a  255  jest
       interpretowane jako 21 minut plus 15 sekund.

    -T   Dokonuj pomiarow czasu odczytow z cache dla celow porownawczych
       i testow wydajnociowych. Aby uzyska miarodajne wyniki, operacja
       ta powinna by powtarzana 2-3 razy na nieaktywnym pod innymi
       wzgldami systemie (bez innych aktywnych procesow) z przynajmniej
       kilkoma megabajtami wolnej pamici.  Wywietlana jest szybko
       odczytu bezporednio z linuksowych buforow cache, bez dostpu do
       dysku.  Warto  ta  jest wskanikiem przeplywu danych midzy
       procesorem, cache i pamici systemu. Jeli podano rownie opcj -t,
       to wynik zglaszany przez operacj -t zostanie zmodyfikowany o
       czynnik korygujcy oparty na wyniku -T.

    -t   Dokonuj pomiarow czasu odczytow  z  urzdzenia  dla  celow
       porownawczych i testow wydajnociowych. Aby uzyska miarodajne
       wyniki, operacja ta powinna by powtarzana  2-3  razy  na
       nieaktywnym pod innymi wzgldami systemie (bez innych aktywnych
       procesow) z przynajmniej kilkoma megabajtami wolnej pamici.
       Wywietlana jest szybko odczytu poprzez bufory cache z dysku, bez
       wczeniejszego cache'owania danych. Warto ta jest miar szybkoci,
       z jak napd jest w stanie obslugiwa liniowe odczyty danych pod
       Linuksem bez obcienia zwizanego z systemem plikow. Aby zapewni
       dokladne pomiary, cache jest oproniany za pomoc ioctl BLKFLSBUF.
       Jeli podano rownie opcj -T, to wynik zglaszany przez operacj -t
       zostanie zmodyfikowany o czynnik korygujcy oparty na wyniku -T.

    -u   Pobierz/ustaw flag interrupt-unmask napdu. Ustawienie 1 zezwala
       sterownikowi  na  niemaskowanie  innych  przerwa  podczas
       przetwarzania  przerwania dyskowego, co w znaczcym stopniu
       zmniejsza czas reakcji na Linuksa na polecenia uytkownika i
       eliminuje bldy "serial port overrun". Uywajc tej opcji nley
       zachowa ostrono: niektore kombinacje napdu/kontrolera nie radz
       sobie dobrze z t wlaciwoci, co moe spowodowa powane uszkodzenie
       systemu plik'ow.  Praktycznie, interfejsy CMD-640B i RZ1000
       (E)IDE mog by niestabilne (z powodu usterek sprztowych) gdy
       opcja ta jest uywana z wersjami jdra wczeniejszymi ni 2.0.13.
       Wylczenie  wlaciwoci IDE prefetch tych interfejsow (zwykle
       ustawienie BIOS/CMOS) daje bezpieczne rozwizanie tego problemu
       dla wczeniejszych jder.

    -U   Wyrejestruj interfejs IDE. Niebezpieczne. Do uycia wraz z opcj
       -R. Dedykowane dla sprztu skonstruowanego specjalnie do wymiany
       "na gorco" (hot-swapping, bardzo rzadki!). Uywaj wiadomie z
       zachowaniem szczeg'olnej ostronoci gdy moe to latwo zawiesi lub
       uszkodzi  twoj system.  rodlowa dystrybucja hdparm zawiera
       katalog 'contrib' z kilkoma skryptami wspomagajcymi wymian "na
       gorco" na UltraBay z ThinkPad 600E. Uywaj na wlasne ryzyko.

    -v   Wypisz wszystkie ustawienia, poza -i (tak jak -acdgkmnru dla
       IDE, -gr dla SCSI lub -adgr dla XT). Jest to te domylne
       zachowanie, kiedy nie poda si adnych opcji.

    -w   Zresetuj urzdzenie (NIEBEZPIECZNE). NIE uywaj tej opcji. Jest
       ona tylko do uytku w nieoczekiwanych sytuacjach, gdy dla
       przywrocenia dysku do stanu uywalnoci i tak moe by konieczne
       przeladowanie systemu.

    -W   Wlcz/wylcz wlaciwo cache'owania zapisu w napdach IDE (domylny
       stan jest nieokrelony i zaleny od modelu/producenta).

    -x   Przestaw  urzdzenie  do  wymiany  "na  gorco"  (hotswap)
       (NIEBEZBIECZNE).

    -X   Ustaw tryb transferu IDE dla nowszych napdow (E)IDE/ATA.  Jest
       to zazwyczaj uywane lcznie z -d1 gdy wlacza si DMA do/z napdu na
       wspieranym chipsecie interfejsu, przy czym -X mdma2 sluy do
       wyboru trybu transferow multiword DMA mode2 a -X sdma1 do wyboru
       prostego trybu mode1 transferow DMA.  Na systemach, ktore
       wspieraj UltraDMA uycie -X udma2 sluy do ustawiania trybu
       transferow UltraDMA mode2 (bdziesz musial przygotowa wczeniej
       chipset do uycia UltraDMA). Poza tym, uycie tej opcji jest
       rzadko potrzebne gdy wikszo/wszystkie nowoczesne napdy IDE
       domylnie ustawiaj si w najszybszym ze swoich trybow PIO przy
       wlczaniu. Manipulowanie tym moe by bezcelowe i ryzykowne. Na
       dyskach, ktore wspieraj alternatywne tryby transferu, -X moe
       sluy do przelczania tylko trybu napdu.  Przed zmian trybu
       transferu, interfejs IDE powinien by ustawiony za pomoc zworek
       lub zaprogramowany (zobacz opcj -p) do nowego trybu, aby
       zapobiec utracie i/lub zniszczeniu danych.  Uywaj tego ze
       szczeg'oln uwag!  Dla  trybow  transferu  PIO  (Programmed
       Input/Output), uywanych przez Linuksa, warto ta jest zwyczajnie
       oczekiwanym numerem trybu PIO plus 8. Dlatego warto 09 ustawia
       tryb  PIO mode1, 10 PIO mode2, a 11 wybiera PIO mode3.
       Ustawienie 00 odtwarza "domylny" tryb PIO dysku, a 01 wylcza
       IORDY. Dla UltraDMA wartoci jest oczekiwany numer trybu UltraDMA
       plus 64.

    -y   Zmu napd IDE do natychmiastowego przejcia w tryb mniejszego
       zuycia energii: standby. To najczciej powoduje zwolnienie pracy
       dysku. aktualny tryb moe by sprawdzony dziki opcji -C.

    -Y   Zmu napd IDE do natychmiastowego przejcia w tryb najmniejszego
       zyycia energii: sleep. To kompletnie wylcza napd. Aby napd byl
       dostpny ponownie potrzebny jest twardy  lub  mikki  reset
       (sterownik IDE Linuksa automatycznie wykona reset gdy bdzie
       potrzebny). Aktualny tryb moe by sprawdzony dziki opcji -C.

    -z   Zmu jdro do ponownego odczytu tablicy partycji podanych urzdze.

    -Z   Wylcz automatyczne funkcje oszczdzania energii w niektorych
       napdach Seagate (modelach ST3xx?), aby uchroni je od wylczania
       si w nieoczekiwanych momentach.

B/LDY

    Jak zauwaono powyej, opcje -m sectcount i -u 1 powinny by uywane z
    ostronoci, najlepiej na systemie plikow tylko dla odczytu. Wikszo
    napdow pracuje z tymi wlaciwociami dobrze, lecz zdarzaj si wyjtki.
    System plikow moe wtedy ulec zniszczeniu. Pamitaj o backupie przed
    takimi eksperymentami!

    Niektore opcje (np. -r dla SCSI) mog nie dziala ze starszymi jdrami, w
    ktorych potrzebne ioctl()'e nie byly wspierane.

    Chocia to narzdzie jest skierowane przede wszystkim do uytku z napdami
    dyskow twardych (E)IDE, to cz opcji jest rownie prawidlowa  (i
    dozwolona) w uyciu z dyskami twardymi SCSI oraz z dyskami MFT/RLL z
    interfejsem XT.

AUTOR

    hdparm zostal napisany przez Marka Lorda <mlord@pobox.com>, glownego
    tworc i opiekuna sterownika (E)IDE dla Linuxa.

    Kod  wylczajcy automatyczne oszczdzanie energii w Seagate zostal
    napisany przez Tomiego Leppikangasa <tomilepp@paju.oulu.fi>.

ZOBACZ TAKE

    AT Attachment Interface for Disk Drives, ANSI ASC X3T9.2 working draft,
    revision 4a, April 19, 1993.

    AT Attachment Interface with Extensions (ATA-2), ANSI ASC X3T9.2
    working draft, revision 2f, July 26, 1994.

    AT Attachment with Packet Interface - 5 (ATA/ATAPI-5), T13-1321D
    working draft, revision 3, February 29, 2000.

    AT Attachment with Packet Interface - 6 (ATA/ATAPI-6), T13-1410D
    working draft, revision 3b, February 26, 2002.

    Western Digital Enhanced IDE Implementation Guide, by Western Digital
    Corporation, revision 5.0, November 10, 1993.

    Enhanced Disk Drive Specification, by Phoenix Technologies Ltd.,
    version 1.0, January 25, 1994.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.