Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    hdparm - pobierz/ustaw parametry dysku twardego

SKŁADNIA

    hdparm [ opcje ] [urządzenie] ..

OPIS

    hdparm daje interfejs linii poleceń do różnych ioctli dysków twardych
    obsługiwanych przez podsystem sterownika ATA/IDE. Niektóre opcje mogą
    działać prawidłowo tylko z najnowszymi jądrami. Aby uzyskać najlepsze
    wyniki, należy skompilować hdparm z plikami naglówkowymi pochodzącymi
    ze źródeł najnowszego jądra.

OPCJE

    Bez opcji, zakłada się acdgkmnru.

    -a   Pobierz/ustaw wskaźnik odczytu z wyprzedzeniem (read-ahead)
       systemu plików. Jest to używane do zwiększania wydajności w
       sekwencyjnych  odczytach  dużych  plików poprzez pobieranie
       dodatkowych bloków, w nadziei, że będą potrzebne danemu zadaniu.
       W obecnej wersji jądra (2.0.10) domyślnym ustawieniem tej opcji
       jest 8 sektorów (4KB). Wartość ta wydaje się być dobra dla
       większości zastosowań, lecz w systemach, gdzie w większości
       używa się losowych repozycjowań plikowych, ustawienie mniejszej
       wartości  może zapewnić lepszą wydajność. Poza tym, wiele
       sterowników IDE ma także wbudowane oddzielne funkcje tego typu,
       które  w  wielu  sytuacjach  niwelują  potrzebę odczytu z
       wyprzedzeniem przez system plików.

    -A   Włącz/wyłącz właściwość odczytu wyprzedzającego (read-lookahead)
       napędu IDE (zwykle domyślnie ON -- włączoną).

    -b   Pobierz/ustaw stan magistrali.

    -B   Ustaw właściwości Zaawansowanego Zarzaądzania Energią (APM), o
       ile napęd posiada wspomaganie dla niej. Mała wartość oznacza
       agresywne zarządzanie energią, a duża lepszą wydajność. Wartość
       255 wyłączy zarządzanie energią na tym dysku.

    -c   Zapytaj/włącz obsługę 32-bitowego I/O w (E)IDE. Można użyć
       numerycznego  parametru  włączającego/wyłączającego  obsługę:
       Obecnie obsługiwane wartości zawierają 0 dla wyłączenia obsługi
       32-bitowego I/O, 1 dla włączenia 32-bitowej transmisji danych, 3
       dla włączenia 32-bitowej transmisji  danych  ze  specjalną
       sekwencją sync wymaganą przez wiele chipsetów. Wartość 3 działa
       z prawie wszystkimi 32-bitowymi chipsetami IDE, lecz naraża na
       dodatkowe koszty. Zauważ, że "32-bit" odnosi się do transmisji
       poprzez magistralę PCI lub VLB, ale tylko do karty interfejsu;
       wszystkie napędy (E)IDE mają wciąż tylko 16-bitowe połączenie z
       kartą interfejsu.

    -C   Sprawdź obecny stan trybu zasilania IDE. Jest on zawsze jednym z
       unknown  (dysk  nie obsługuje tego polecenia), active/idle
       (normalne działanie), standby (tryb oszczędzania energii, dysk
       się  zatrzymał), lub sleeping (najniższy tryb oszczędzania
       energii, dysk jest całkowicie wyłączony). Za pomocą opcji -S,
       -y, -Y, i -Z można manipulować trybami zasilania IDE.

    -d   Włącz/wyłącz flagę "using_dma" (używający DMA) dla tego napędu.
       Opcja ta działa tylko z kilkoma kombinacjami  napędów  i
       interfejsów, które obsługują DMA, i które są znane sterownikowi
       IDE. Dobrym pomysłem jest również użycie odpowiedniej opcji -X
       w  połączeniu  z  -d1  aby  zapewnić, że sam napęd jest
       zaprogramowany odpowiedni tryb DMA, choć wiele BIOSów powinno
       zrobić to za ciebie podczas uruchamiania komputera. Używanie
       DMA  prawie  zawsze  powoduje  zwiększenie  wydajności  i
       przepustowości oraz zmniejsza zużycie procesora. Lecz jest co
       najmniej kilka zestawień chipsetów i dysków, dla których użycie
       DMA nie zrobi większej różnicy, lub nawet spowolni dysk (na
       naprawdę spapranym sprzęcie). Ale to zależy.

    -D   Wyłącz/włącz  wbudowaną  w  dnapęd  właściwość  zarządzania
       uszkodzeniami,  za  pomocą  której  jego  firmware próbuje
       automatycznie zarządzać uszkodzonymi sektorami, przenosząc je na
       sektory "zapasowe", zarezerwowane fabrycznie do tego celu.

    -E   Ustaw szybkość cdrom-u. NIE jest to konieczne do normalnego
       działania, gdyż napęd automatycznie sam przełącza prędkości.
       Jednak jeśli chcesz się nim bawić, podaj po tej opcji wartość
       szybkości, zwykle liczbę taką jak 2 lub 4.

    -f   Synchronizuj (sync) i wypróżniaj (flush) bufory  podręczne
       urządzenia przy wyjściu.  Operacja ta jest również wykonywana
       jako część pomiarów -t i -T.

    -g   Pokaż geometrię dysku (cylindry, głowice, sektory), rozmiar (w
       sektorach),  a  także  przesunięcie (w sektorach) początku
       urządzenia, poczynając od początku napędu.

    -h   Pokaż krótką informację o użyciu (pomoc).

    -i   Pokaż informacje identyfikacyjne, które zostały pobrane z napędu
       podczas startu, o ile są one dostępne. Jest to właściwość
       nowoczesnych napędów IDE i może nie być obsługiwana przez
       starsze urządzenia.  Zwracane dane mogą nie być aktualne,
       zależnie od czynności wykonanych po uruchomieniu  systemu.
       Pomimo tego, pokazywana jest zawsze bieżąca wartość trybu
       operacji wielosektorowych (multiple sector mode count).  Dla
       dokładniejszej  interpretacji  informacji  identyfikacyjnych,
       odsyłamy do AT Attachment Interface for Disk Drives (ANSI ASC
       X3T9.2 working draft, revision 4a, April 19/93).

    -I   Żądaj  informacji  identyfikacji  bezpośrednio  od  napędu.
       Informacja jest wyświetlana w nowym, rozszerzonym formacie z
       większą  ilością  szczegółów, niż przy starszej opcji -i.
       Dostępna jest także specjalna odmiana tej opcji "bez pasów
       bezpieczeństwa" -Istdin, która nie może być używana z żadną inną
       opcją. Dzięki niej blok identyfikacyjny dysku będzie pobrany ze
       standardowego  wejścia zamiast używania parametru /dev/hd*.
       Format tego bloku musi być dokadnie taki sam jak w "plikach"
       /proc/ide/*/hd*/identify.  Ta odmiana jest przeznaczona do
       użytku z "bibliotekami" informacji identyfikacyjnych dysku, oraz
       z dyskami ATAPI, dla których standardowe mechanizmy mogą działać
       błędnie.

    -k   Pobierz/ustaw  flagę  keep_settings_over_reset   (zachowaj
       ustawienia po resecie). Gdy ta flaga jest ustawiona, sterownik
       będzie chronił opcje -dmu po miękkim resecie.  Flaga  ta
       domyślnie jest wyłączona, aby uchronić napęd przed pętlami
       resetowań, które mogłyby być spowodowane kommbinacjami ustawień
       -dmu Opcja -k powinna więc być ustawiana tylko gdy jesteś
       przekonany, że to co robisz jest dobre. Praktycznie, wszystko co
       trzeba zrobić aby przetestować konfigurację (przed użyciem -k)
       to sprawdzenie czy napęd daje się odczytać/zapisać i czy proces
       nie generuje błędów w logach (komunikaty jądra) (w większości
       systemów zajrzyj do /var/adm/messages).

    -K   Ustaw flagę keep_features_over_reset (zachowaj właściwości po
       resecie).  Jej ustawienie powoduje, że napęd odzyskuje po
       miękkim resecie ustawienia dla -APSWXZ.  Nie wszystkie napędy
       wspierają tę właściwość.

    -L   Ustaw flagę blokowania drzwiczek (doorlock flag). Wartość 1
       spowoduje zablokowanie drzwiczek niektórych wymiennych dysków
       twardych  (np. Syquest, ZIP, Jazz...). Z kolei wartość 0
       spowoduje odblokowanie drzwiczek. Normalnie Linux automatycznie
       zarządza mechanizmem blokowania drzwiczek, w zależności od
       eksploatacji dysku (zablokowane, gdy  system  plików  jest
       zamontowany).  Lecz podczas zamykania systemu może być to
       uciążliwe, gdy główna partycja znajduje się na dysku wymiennym,
       gdyż  partycja  ta  pozostaje  zamontowana  (w  trybie
       tylko-do-odczytu) po zamknięciu systemu. Dzięki użyciu tej opcji
       po  przemontowaniu  głównego  systemu  plików  w  trybie
       tylko-do-odczytu możliwe jest wyjęcie kasety ze stacji po
       zamknięciu systemu.

    -m   Pobierz/ustaw  licznik sektorów dla wielosektorowego I/O w
       napędzie. Ustawienie 0 wyłącza tę właściwość. Tryb ten (inaczej
       znany  jako  IDE Block Mode) jest właściwością większości
       nowoczesnych dysków twardych IDE, zezwalającą na transfer wielu
       sektorów na przerwanie I/O, w przeciwieństwie do tradycyjnego
       jednego sektora. Gdy włączona jest ta właściwość, zazwyczaj
       obciążenie I/O przez system zmniejsza się o 30-50%. W wielu
       systemach powoduje to także zwiększenie przepływu danych o 5% do
       50%. Mimo to, niektóre napędy (najbardziej zauważalnie seria WD
       Caviar), wydają się działać wolniej w tym trybie. Różnie to
       jednak  bywa.  Większość napędów wspiera minimalny zestaw
       ustawień obejmujący 2, 4, 8 i 16 (sektorów). Dla niektórych
       dysków możliwe są także większe wartości. Ustawienie 16 lub 32
       wydaje się optymalnym dla wielu systemów.  Western Digital
       zaleca niższe ustawienia od 4 do 8 na wielu z ich dysków, a to z
       powodu małych (32KB) buforów w napędach i niezoptymalizowanych
       algorytmów buforowania.  Opcja -i może służyć do znajdywania
       maksymalnej wspieranej wartości zainstalowanego napędu (szukaj
       MaxMultSect na wyjściu). Niektóre napędy twierdzą, że wspierają
       ten tryb, lecz tracą dane przy niektórych ustawieniach. W
       rzadkich  wypadkach,  takie  błędy mogą spowodować poważne
       uszkodzenie systemu plików.

    -M   Pobierz/ustaw wartość Automatycznego Zarządzania  Głośnością
       (Automatic Acoustic Management - AAM). Większość nowych dysków
       ma możliwość zwolnienia obrotów głowicy aby zredukować poziom
       hałasu. Wartości mogą być z przedziału od 0 do 254. 128 jest
       najcichszym (a zatem najwolniejszym)  ustawieniem,  a  254
       najszybszym (i najgłośniejszym). Niektóre dyski mają tylko dwa
       poziomy (cichy / szybki), a inne mogą przyjmować wszystkie
       wartości od 128 do 254. TA OPCJA JEST EKSPERYMANTALNA I NIEZBYT
       DOBRZE PRZETESTOWANA. UŻYWASZ JEJ NA WŁASNE RYZYKO.

    -n   Pobierz lub ustaw flagę "ignore write errors" (ignoruj błędy
       zapisu) w sterowniku. NIE baw się tym bez uprzedniego zapoznania
       się z kodem źródłowym sterownika.

    -p   Próba przeprogramowania chipsetu interfejsu IDE na określony
       tryb  PIO,  lub  próba automatycznego dostosowania się do
       "najlepszego" trybu PIO wspieranego przez napęd. Właściwość ta
       jest wspierana w jądrze tylko dla kilku "znanych" chipsetów.
       Niektóre chipsety IDE nie są w stanie zmienić trybu PIO dla
       pojedynczego napędu; wówczas opcja ta może spowodować ustawienie
       trybu PIO dla obydwu napędów. Wiele chipsetów IDE wspiera albo
       mniej, albo więcej niż standardowe 6 (od 0 do 5) trybów PIO,
       więc dokładne ustawienie szybkości, które  właściwie  jest
       zaimplementowane, będzie różnić się zależnie od wyrafinowania
       chipsetu/sterownika. Uywaj z wielk ostronoci!  Właściwość
       ta nie chroni przed nierozwagą, a niepomyślne działanie może
       spowodować powane uszkodzenie systemu plikw!

    -P   Ustaw maksymalny licznik sektorów dla wewnętrznych mechanizmów
       preodczytu napędu. Nie wszystkie napędy wspierają tę właściwość.

    -q   Obsłuż następną opcję cicho, nie wydając komunikatów na wyjście.
       Jest to przydatne do zmniejszenia zamieszania na ekranie w
       wypadku uruchamiania z /etc/rc.c/rc.local. Nie można stosować
       do opcji -i, -v, -t, oraz -T.

    -Q   Ustaw głębokość tagowanej kolejki (tagged queue)  (1  lub
       większą), lub wyłącz kolejkowanie (0). Działa to tylko z
       nowszymi jądrami serii 2.5.xx (lub późniejszych serii) i tylko z
       niektórymi, aktualnie wspierającymi tę funkcję sterownikami.

    -r   Pobierz/ustaw flagę read-only (tylko do odczytu) urządzenia. Gdy
       jest ustawiona, operacje zapisu nie są na tym urządzeniu
       dozwolone.

    -R   Zarejestruj interfejs IDE. Niebezpieczne. Zobacz opis opcji -U
       aby zdobyć więcej informacji.

    -S   Ustaw timeout standby dla napędu. Wartość ta jest używana przez
       napęd w celu uzyskania informacji o tym, jak długo oczekiwać
       (bez aktywności dyskowych) przed wyłączeniem silnika w celach
       oszczędności mocy. W takich warunkach, dysk może potrzebować do
       30 sekund aby odpowiedzieć na nagłe odwołanie, choć większość
       napędów robi to znacznie szybciej. Wartość 0 oznacza wyłączenie
       tej właściwości. Wartości od 1 do 240 określają wielokrotności 5
       sekund, czyli dają timeouty od 5 sekund do 20 minut. Wartości od
       241 do 251 okreslają 1 do 11 jednostek po 30 minut dla timeoutów
       od 30 minut do 5.5 godzin. Wartość 252 oznacza timeout 21 minut,
       253 ustawia timeout zdefiniowany przez dostawcę, a 255 jest
       interpretowane jako 21 minut plus 15 sekund.

    -T   Dokonuj pomiarów czasu odczytów z cache dla celów porównawczych
       i testów wydajnościowych. Aby uzyskać  miarodajne  wyniki,
       operacja ta powinna być powtarzana 2-3 razy na nieaktywnym pod
       innymi względami systemie (bez innych aktywnych procesów) z
       przynajmniej kilkoma megabajtami wolnej pamięci. Wyświetlana
       jest szybkość odczytu bezpośrednio z linuksowych buforów cache,
       bez dostępu do dysku. Wartość ta jest wskaźnikiem przepływu
       danych między procesorem, cache i pamięcią systemu.  Jeśli
       podano również opcję -t, to wynik zgłaszany przez operację -t
       zostanie zmodyfikowany o czynnik korygujący oparty na wyniku -T.

    -t   Dokonuj pomiarów czasu odczytów z  urządzenia  dla  celów
       porównawczych i testów wydajnościowych. Aby uzyskać miarodajne
       wyniki, operacja ta powinna być powtarzana 2-3  razy  na
       nieaktywnym pod innymi względami systemie (bez innych aktywnych
       procesów) z przynajmniej kilkoma megabajtami wolnej pamięci.
       Wyświetlana jest szybkość odczytu poprzez bufory cache z dysku,
       bez wcześniejszego cache'owania danych. Wartość ta jest miarą
       szybkości, z jaką napęd jest w stanie obsługiwać liniowe odczyty
       danych pod Linuksem bez obciążenia związanego z systemem plików.
       Aby zapewnić dokładne pomiary, cache jest opróżniany za pomocą
       ioctl BLKFLSBUF. Jeśli podano również opcję -T, to wynik
       zgłaszany przez operację -t zostanie zmodyfikowany o czynnik
       korygujący oparty na wyniku -T.

    -u   Pobierz/ustaw flagę interrupt-unmask napędu.  Ustawienie  1
       zezwala sterownikowi na niemaskowanie innych przerwań podczas
       przetwarzania przerwania dyskowego, co w znaczącym stopniu
       zmniejsza czas reakcji na Linuksa na polecenia użytkownika i
       eliminuje błędy "serial port overrun". Używając tej opcji nleży
       zachować ostrożność: niektóre kombinacje napędu/kontrolera nie
       radzą sobie dobrze z tą właściwością, co może spowodować poważne
       uszkodzenie systemu plików. Praktycznie, interfejsy CMD-640B i
       RZ1000 (E)IDE mogą  być  niestabilne  (z  powodu  usterek
       sprzętowych)  gdy opcja ta jest używana z wersjami jądra
       wcześniejszymi niż 2.0.13. Wyłączenie właściwości IDE prefetch
       tych interfejsów (zwykle ustawienie BIOS/CMOS) daje bezpieczne
       rozwiązanie tego problemu dla wcześniejszych jąder.

    -U   Wyrejestruj interfejs IDE. Niebezpieczne.  Do użycia wraz z
       opcją -R. Dedykowane dla sprzętu skonstruowanego specjalnie do
       wymiany "na gorąco" (hot-swapping, bardzo rzadki!).  Używaj
       świadomie z zachowaniem szczególnej ostrożności gdyż może to
       łatwo zawiesić lub uszkodzić twój system. Źródłowa dystrybucja
       hdparm  zawiera  katalog  'contrib'  z  kilkoma  skryptami
       wspomagającymi wymianę "na gorąco" na UltraBay z ThinkPad 600E.
       Używaj na własne ryzyko.

    -v   Wypisz wszystkie ustawienia, poza -i (tak jak -acdgkmnru dla
       IDE, -gr dla SCSI lub -adgr dla XT). Jest to też domyślne
       zachowanie, kiedy nie poda się żadnych opcji.

    -w   Zresetuj urządzenie (NIEBEZPIECZNE). NIE używaj tej opcji. Jest
       ona tylko do użytku w nieoczekiwanych sytuacjach, gdy dla
       przywrócenia dysku do stanu używalności i tak może być konieczne
       przeładowanie systemu.

    -W   Włącz/wyłącz właściwość cache'owania zapisu w napędach IDE
       (domyślny   stan  jest  nieokreślony  i  zależny  od
       modelu/producenta).

    -x   Przestaw  urządzenie  do  wymiany  "na  gorąco"  (hotswap)
       (NIEBEZBIECZNE).

    -X   Ustaw tryb transferu IDE dla nowszych napędów (E)IDE/ATA. Jest
       to zazwyczaj używane łącznie z -d1 gdy włacza się DMA do/z
       napędu na wspieranym chipsecie interfejsu, przy czym -X mdma2
       służy do wyboru trybu transferów multiword DMA mode2 a -X sdma1
       do wyboru prostego trybu mode1 transferów DMA. Na systemach,
       które wspierają UltraDMA użycie -X udma2 służy do ustawiania
       trybu transferów UltraDMA mode2 (będziesz musiał przygotować
       wcześniej chipset do użycia UltraDMA). Poza tym, użycie tej
       opcji jest rzadko potrzebne gdyż większość/wszystkie nowoczesne
       napędy IDE domyślnie ustawiają się w najszybszym ze swoich
       trybów PIO przy włączaniu. Manipulowanie tym może być bezcelowe
       i ryzykowne. Na dyskach, które wspierają alternatywne tryby
       transferu, -X może służyć do przełączania tylko trybu napędu.
       Przed zmianą trybu transferu, interfejs IDE powinien  być
       ustawiony za pomocą zworek lub zaprogramowany (zobacz opcję -p)
       do nowego trybu, aby zapobiec utracie i/lub zniszczeniu danych.
       Uywaj tego ze szczegln uwag!  Dla trybów transferu PIO
       (Programmed Input/Output), używanych przez Linuksa, wartość ta
       jest zwyczajnie oczekiwanym numerem trybu PIO plus 8. Dlatego
       wartość 09 ustawia tryb PIO mode1, 10 PIO mode2, a 11 wybiera
       PIO mode3. Ustawienie 00 odtwarza "domyślny" tryb PIO dysku, a
       01 wyłącza IORDY. Dla UltraDMA wartością jest oczekiwany numer
       trybu UltraDMA plus 64.

    -y   Zmuś napęd IDE do natychmiastowego przejścia w tryb mniejszego
       zużycia energii: standby. To najczęściej powoduje zwolnienie
       pracy dysku. aktualny tryb może być sprawdzony dzięki opcji -C.

    -Y   Zmuś  napęd  IDE  do  natychmiastowego  przejścia  w tryb
       najmniejszego zyżycia energii: sleep.  To kompletnie wyłącza
       napęd. Aby napęd był dostępny ponownie potrzebny jest twardy lub
       miękki reset (sterownik IDE Linuksa automatycznie wykona reset
       gdy będzie potrzebny). Aktualny tryb może być sprawdzony dzięki
       opcji -C.

    -z   Zmuś jądro do ponownego odczytu tablicy partycji podanych
       urządzeń.

    -Z   Wyłącz automatyczne funkcje oszczędzania energii w niektórych
       napędach Seagate (modelach ST3xx?), aby  uchronić  je  od
       wyłączania się w nieoczekiwanych momentach.

BŁĘDY

    Jak zauważono powyżej, opcje -m sectcount i -u 1 powinny być używane z
    ostrożnością, najlepiej na systemie plików tylko dla odczytu. Większość
    napędów pracuje z tymi właściwościami dobrze, lecz zdarzają się
    wyjątki. System plików może wtedy ulec zniszczeniu. Pamiętaj o backupie
    przed takimi eksperymentami!

    Niektóre opcje (np. -r dla SCSI) mogą nie działać ze starszymi jądrami,
    w których potrzebne ioctl()'e nie były wspierane.

    Chociaż to narzędzie jest skierowane przede wszystkim do użytku z
    napędami dysków twardych (E)IDE, to część opcji jest również prawidłowa
    (i dozwolona) w użyciu z dyskami twardymi SCSI oraz z dyskami MFT/RLL z
    interfejsem XT.

AUTOR

    hdparm został napisany przez Marka Lorda <mlord@pobox.com>, głównego
    twórcę i opiekuna sterownika (E)IDE dla Linuxa.

    Kod wyłączający automatyczne oszczędzanie energii w Seagate został
    napisany przez Tomiego Leppikangasa <tomilepp@paju.oulu.fi>.

ZOBACZ TAKŻE

    AT Attachment Interface for Disk Drives, ANSI ASC X3T9.2 working draft,
    revision 4a, April 19, 1993.

    AT Attachment Interface with Extensions (ATA-2), ANSI ASC X3T9.2
    working draft, revision 2f, July 26, 1994.

    AT Attachment with Packet Interface - 5 (ATA/ATAPI-5), T13-1321D
    working draft, revision 3, February 29, 2000.

    AT Attachment with Packet Interface - 6 (ATA/ATAPI-6), T13-1410D
    working draft, revision 3b, February 26, 2002.

    Western Digital Enhanced IDE Implementation Guide, by Western Digital
    Corporation, revision 5.0, November 10, 1993.

    Enhanced Disk Drive Specification, by Phoenix Technologies Ltd.,
    version 1.0, January 25, 1994.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.