Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    hdparm - pobierz/ustaw parametry dysku twardego

SKŁADNIA

    hdparm [ opcje ] [urządzenie] ..

OPIS

    hdparm daje interfejs linii poleceń do różnych ioctli dysków twardych obsługiwanych przez
    podsystem sterownika ATA/IDE. Niektóre opcje mogą działać prawidłowo tylko z najnowszymi
    jądrami. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy skompilować hdparm z plikami naglówkowymi
    pochodzącymi ze źródeł najnowszego jądra.

OPCJE

    Bez opcji, zakłada się acdgkmnru.

    -a   Pobierz/ustaw wskaźnik odczytu z wyprzedzeniem (read-ahead) systemu plików.  Jest
       to używane do zwiększania wydajności w sekwencyjnych odczytach dużych plików
       poprzez pobieranie dodatkowych bloków, w nadziei, że będą potrzebne danemu zadaniu.
       W obecnej wersji jądra (2.0.10) domyślnym ustawieniem tej opcji jest 8 sektorów
       (4KB). Wartość ta wydaje się być dobra dla większości zastosowań, lecz w systemach,
       gdzie w większości używa się losowych repozycjowań plikowych, ustawienie mniejszej
       wartości może zapewnić lepszą wydajność. Poza tym, wiele sterowników IDE ma także
       wbudowane oddzielne funkcje tego typu, które w wielu sytuacjach niwelują potrzebę
       odczytu z wyprzedzeniem przez system plików.

    -A   Włącz/wyłącz właściwość odczytu wyprzedzającego (read-lookahead) napędu IDE (zwykle
       domyślnie ON -- włączoną).

    -b   Pobierz/ustaw stan magistrali.

    -B   Ustaw właściwości Zaawansowanego Zarzaądzania Energią (APM), o ile napęd posiada
       wspomaganie dla niej. Mała wartość oznacza agresywne zarządzanie energią, a duża
       lepszą wydajność. Wartość 255 wyłączy zarządzanie energią na tym dysku.

    -c   Zapytaj/włącz obsługę 32-bitowego I/O w (E)IDE. Można użyć numerycznego parametru
       włączającego/wyłączającego obsługę: Obecnie obsługiwane wartości zawierają 0 dla
       wyłączenia obsługi 32-bitowego I/O, 1 dla włączenia 32-bitowej transmisji danych, 3
       dla włączenia 32-bitowej transmisji danych ze specjalną sekwencją sync wymaganą
       przez wiele chipsetów. Wartość 3 działa z prawie wszystkimi 32-bitowymi chipsetami
       IDE, lecz naraża na dodatkowe koszty. Zauważ, że "32-bit" odnosi się do transmisji
       poprzez magistralę PCI lub VLB, ale tylko do karty interfejsu; wszystkie napędy
       (E)IDE mają wciąż tylko 16-bitowe połączenie z kartą interfejsu.

    -C   Sprawdź obecny stan trybu zasilania IDE. Jest on zawsze jednym z unknown (dysk nie
       obsługuje  tego  polecenia), active/idle (normalne działanie), standby (tryb
       oszczędzania energii, dysk się zatrzymał),  lub  sleeping  (najniższy  tryb
       oszczędzania energii, dysk jest całkowicie wyłączony). Za pomocą opcji -S, -y, -Y,
       i -Z można manipulować trybami zasilania IDE.

    -d   Włącz/wyłącz flagę "using_dma" (używający DMA) dla tego napędu. Opcja ta działa
       tylko z kilkoma kombinacjami napędów i interfejsów, które obsługują DMA, i które są
       znane sterownikowi IDE. Dobrym pomysłem jest również użycie odpowiedniej opcji -X
       w połączeniu z -d1 aby zapewnić, że sam napęd jest zaprogramowany odpowiedni tryb
       DMA, choć wiele BIOSów powinno zrobić to za ciebie podczas uruchamiania komputera.
       Używanie DMA prawie zawsze powoduje zwiększenie wydajności i przepustowości oraz
       zmniejsza zużycie procesora. Lecz jest co najmniej kilka zestawień chipsetów i
       dysków, dla których użycie DMA nie zrobi większej różnicy, lub nawet spowolni dysk
       (na naprawdę spapranym sprzęcie). Ale to zależy.

    -D   Wyłącz/włącz wbudowaną w dnapęd właściwość zarządzania uszkodzeniami, za pomocą
       której jego firmware próbuje automatycznie zarządzać uszkodzonymi sektorami,
       przenosząc je na sektory "zapasowe", zarezerwowane fabrycznie do tego celu.

    -E   Ustaw szybkość cdrom-u. NIE jest to konieczne do normalnego działania, gdyż napęd
       automatycznie sam przełącza prędkości. Jednak jeśli chcesz się nim bawić, podaj po
       tej opcji wartość szybkości, zwykle liczbę taką jak 2 lub 4.

    -f   Synchronizuj (sync) i wypróżniaj (flush) bufory podręczne urządzenia przy wyjściu.
       Operacja ta jest również wykonywana jako część pomiarów -t i -T.

    -g   Pokaż geometrię dysku (cylindry, głowice, sektory), rozmiar (w sektorach), a także
       przesunięcie (w sektorach) początku urządzenia, poczynając od początku napędu.

    -h   Pokaż krótką informację o użyciu (pomoc).

    -i   Pokaż informacje identyfikacyjne, które zostały pobrane z napędu podczas startu, o
       ile są one dostępne. Jest to właściwość nowoczesnych napędów IDE i może nie być
       obsługiwana przez starsze urządzenia.  Zwracane dane mogą nie być aktualne,
       zależnie od czynności wykonanych po uruchomieniu systemu. Pomimo tego, pokazywana
       jest zawsze bieżąca wartość trybu operacji wielosektorowych (multiple sector mode
       count). Dla dokładniejszej interpretacji informacji identyfikacyjnych, odsyłamy do
       AT Attachment Interface for Disk Drives (ANSI ASC X3T9.2 working draft, revision
       4a, April 19/93).

    -I   Żądaj informacji identyfikacji bezpośrednio od napędu. Informacja jest wyświetlana
       w nowym, rozszerzonym formacie z większą ilością szczegółów, niż przy starszej
       opcji  -i.  Dostępna  jest  także specjalna odmiana tej opcji "bez pasów
       bezpieczeństwa" -Istdin, która nie może być używana z żadną inną opcją. Dzięki niej
       blok identyfikacyjny dysku będzie pobrany ze standardowego wejścia zamiast używania
       parametru /dev/hd*. Format tego bloku musi być dokładnie taki sam jak w "plikach"
       /proc/ide/*/hd*/identify.  Ta odmiana jest przeznaczona do użytku z "bibliotekami"
       informacji identyfikacyjnych dysku, oraz z dyskami ATAPI, dla których standardowe
       mechanizmy mogą działać błędnie.

    -k   Pobierz/ustaw flagę keep_settings_over_reset (zachowaj ustawienia po resecie). Gdy
       ta flaga jest ustawiona, sterownik będzie chronił opcje -dmu po miękkim resecie.
       Flaga ta domyślnie jest wyłączona, aby uchronić napęd przed pętlami resetowań,
       które mogłyby być spowodowane kommbinacjami ustawień -dmu Opcja -k powinna więc być
       ustawiana tylko gdy jesteś przekonany, że to co robisz jest dobre. Praktycznie,
       wszystko co trzeba zrobić aby przetestować konfigurację (przed użyciem -k) to
       sprawdzenie czy napęd daje się odczytać/zapisać i czy proces nie generuje błędów w
       logach (komunikaty jądra) (w większości systemów zajrzyj do /var/adm/messages).

    -K   Ustaw flagę keep_features_over_reset (zachowaj właściwości po resecie).  Jej
       ustawienie powoduje, że napęd odzyskuje po miękkim resecie ustawienia dla -APSWXZ.
       Nie wszystkie napędy wspierają tę właściwość.

    -L   Ustaw flagę blokowania drzwiczek (doorlock flag). Wartość 1 spowoduje zablokowanie
       drzwiczek niektórych wymiennych dysków twardych (np. Syquest, ZIP, Jazz...). Z
       kolei wartość 0 spowoduje odblokowanie drzwiczek. Normalnie Linux automatycznie
       zarządza mechanizmem blokowania drzwiczek, w zależności od eksploatacji dysku
       (zablokowane, gdy system plików jest zamontowany). Lecz podczas zamykania systemu
       może być to uciążliwe, gdy główna partycja znajduje się na dysku wymiennym, gdyż
       partycja ta pozostaje zamontowana (w trybie tylko-do-odczytu) po zamknięciu
       systemu. Dzięki użyciu tej opcji po przemontowaniu głównego systemu plików w trybie
       tylko-do-odczytu możliwe jest wyjęcie kasety ze stacji po zamknięciu systemu.

    -m   Pobierz/ustaw licznik sektorów dla wielosektorowego I/O w napędzie.  Ustawienie 0
       wyłącza tę właściwość. Tryb ten (inaczej znany jako IDE Block Mode) jest
       właściwością większości nowoczesnych dysków twardych IDE, zezwalającą na transfer
       wielu sektorów na przerwanie I/O, w przeciwieństwie do tradycyjnego jednego
       sektora. Gdy włączona jest ta właściwość, zazwyczaj obciążenie I/O przez system
       zmniejsza się o 30-50%. W wielu systemach powoduje to także zwiększenie przepływu
       danych o 5% do 50%. Mimo to, niektóre napędy (najbardziej zauważalnie seria WD
       Caviar), wydają się działać wolniej w tym trybie. Różnie to jednak bywa. Większość
       napędów wspiera minimalny zestaw ustawień obejmujący 2, 4, 8 i 16 (sektorów). Dla
       niektórych dysków możliwe są także większe wartości. Ustawienie 16 lub 32 wydaje
       się optymalnym dla wielu systemów. Western Digital zaleca niższe ustawienia od 4
       do 8 na wielu z ich dysków, a to z powodu małych (32KB) buforów w napędach i
       niezoptymalizowanych algorytmów buforowania. Opcja -i może służyć do znajdywania
       maksymalnej wspieranej wartości zainstalowanego napędu (szukaj MaxMultSect na
       wyjściu). Niektóre napędy twierdzą, że wspierają ten tryb, lecz tracą dane przy
       niektórych ustawieniach. W rzadkich wypadkach, takie błędy mogą spowodować poważne
       uszkodzenie systemu plików.

    -M   Pobierz/ustaw wartość Automatycznego Zarządzania Głośnością (Automatic Acoustic
       Management - AAM). Większość nowych dysków ma możliwość zwolnienia obrotów głowicy
       aby zredukować poziom hałasu. Wartości mogą być z przedziału od 0 do 254. 128 jest
       najcichszym  (a  zatem  najwolniejszym)  ustawieniem,  a 254 najszybszym (i
       najgłośniejszym). Niektóre dyski mają tylko dwa poziomy (cichy / szybki), a inne
       mogą przyjmować wszystkie wartości od 128 do 254. TA OPCJA JEST EKSPERYMANTALNA I
       NIEZBYT DOBRZE PRZETESTOWANA. UŻYWASZ JEJ NA WŁASNE RYZYKO.

    -n   Pobierz lub ustaw flagę "ignore write errors" (ignoruj błędy zapisu) w sterowniku.
       NIE baw się tym bez uprzedniego zapoznania się z kodem źródłowym sterownika.

    -p   Próba przeprogramowania chipsetu interfejsu IDE na określony tryb PIO, lub próba
       automatycznego dostosowania się do "najlepszego" trybu PIO wspieranego przez napęd.
       Właściwość ta jest wspierana w jądrze tylko dla kilku "znanych" chipsetów. Niektóre
       chipsety IDE nie są w stanie zmienić trybu PIO dla pojedynczego napędu; wówczas
       opcja ta może spowodować ustawienie trybu PIO dla obydwu napędów. Wiele chipsetów
       IDE wspiera albo mniej, albo więcej niż standardowe 6 (od 0 do 5) trybów PIO, więc
       dokładne ustawienie szybkości, które właściwie jest zaimplementowane, będzie różnić
       się zależnie od wyrafinowania chipsetu/sterownika. Używaj z wielką ostrożnością!
       Właściwość ta nie chroni przed nierozwagą, a niepomyślne działanie może spowodować
       poważne uszkodzenie systemu plików!

    -P   Ustaw maksymalny licznik sektorów dla wewnętrznych mechanizmów preodczytu napędu.
       Nie wszystkie napędy wspierają tę właściwość.

    -q   Obsłuż następną opcję cicho, nie wydając komunikatów na wyjście. Jest to przydatne
       do zmniejszenia zamieszania na ekranie w wypadku uruchamiania z /etc/rc.c/rc.local.
       Nie można stosować do opcji -i, -v, -t, oraz -T.

    -Q   Ustaw głębokość tagowanej kolejki (tagged queue) (1 lub większą), lub wyłącz
       kolejkowanie (0). Działa to tylko z nowszymi jądrami serii 2.5.xx (lub późniejszych
       serii) i tylko z niektórymi, aktualnie wspierającymi tę funkcję sterownikami.

    -r   Pobierz/ustaw flagę read-only (tylko do odczytu) urządzenia. Gdy jest ustawiona,
       operacje zapisu nie są na tym urządzeniu dozwolone.

    -R   Zarejestruj interfejs IDE. Niebezpieczne. Zobacz opis opcji -U aby zdobyć więcej
       informacji.

    -S   Ustaw timeout standby dla napędu.  Wartość ta jest używana przez napęd w celu
       uzyskania informacji o tym, jak długo oczekiwać (bez aktywności dyskowych) przed
       wyłączeniem silnika w celach oszczędności mocy. W takich warunkach, dysk może
       potrzebować do 30 sekund aby odpowiedzieć na nagłe odwołanie, choć większość
       napędów robi to znacznie szybciej. Wartość 0 oznacza wyłączenie tej właściwości.
       Wartości od 1 do 240 określają wielokrotności 5 sekund, czyli dają timeouty od 5
       sekund do 20 minut. Wartości od 241 do 251 okreslają 1 do 11 jednostek po 30 minut
       dla timeoutów od 30 minut do 5.5 godzin. Wartość 252 oznacza timeout 21 minut, 253
       ustawia timeout zdefiniowany przez dostawcę, a 255 jest interpretowane jako 21
       minut plus 15 sekund.

    -T   Dokonuj pomiarów czasu odczytów z cache dla celów porównawczych i  testów
       wydajnościowych. Aby uzyskać miarodajne wyniki, operacja ta powinna być powtarzana
       2-3 razy na nieaktywnym pod innymi względami systemie (bez innych aktywnych
       procesów) z przynajmniej kilkoma megabajtami wolnej pamięci. Wyświetlana jest
       szybkość odczytu bezpośrednio z linuksowych buforów cache, bez dostępu do dysku.
       Wartość ta jest wskaźnikiem przepływu danych między procesorem, cache i pamięcią
       systemu. Jeśli podano również opcję -t, to wynik zgłaszany przez operację -t
       zostanie zmodyfikowany o czynnik korygujący oparty na wyniku -T.

    -t   Dokonuj pomiarów czasu odczytów z urządzenia dla celów porównawczych i testów
       wydajnościowych. Aby uzyskać miarodajne wyniki, operacja ta powinna być powtarzana
       2-3 razy na nieaktywnym pod innymi względami systemie (bez innych aktywnych
       procesów) z przynajmniej kilkoma megabajtami wolnej pamięci. Wyświetlana jest
       szybkość odczytu poprzez bufory cache z dysku, bez wcześniejszego cache'owania
       danych. Wartość ta jest miarą szybkości, z jaką napęd jest w stanie obsługiwać
       liniowe odczyty danych pod Linuksem bez obciążenia związanego z systemem plików.
       Aby zapewnić dokładne pomiary, cache jest opróżniany za pomocą ioctl BLKFLSBUF.
       Jeśli podano również opcję -T, to wynik zgłaszany przez operację -t zostanie
       zmodyfikowany o czynnik korygujący oparty na wyniku -T.

    -u   Pobierz/ustaw flagę interrupt-unmask napędu. Ustawienie 1 zezwala sterownikowi na
       niemaskowanie innych przerwań podczas przetwarzania przerwania dyskowego, co w
       znaczącym stopniu zmniejsza czas reakcji na Linuksa na polecenia użytkownika i
       eliminuje  błędy "serial port overrun".  Używając tej opcji nleży zachować
       ostrożność: niektóre kombinacje napędu/kontrolera nie radzą sobie dobrze z tą
       właściwością, co może spowodować poważne uszkodzenie systemu plików. Praktycznie,
       interfejsy CMD-640B i RZ1000 (E)IDE mogą być niestabilne (z powodu usterek
       sprzętowych) gdy opcja ta jest używana z wersjami jądra wcześniejszymi niż 2.0.13.
       Wyłączenie właściwości IDE prefetch tych interfejsów (zwykle ustawienie BIOS/CMOS)
       daje bezpieczne rozwiązanie tego problemu dla wcześniejszych jąder.

    -U   Wyrejestruj interfejs IDE. Niebezpieczne. Do użycia wraz z opcją -R. Dedykowane
       dla sprzętu skonstruowanego specjalnie do wymiany "na gorąco" (hot-swapping, bardzo
       rzadki!).  Używaj świadomie z zachowaniem szczególnej ostrożności gdyż może to
       łatwo zawiesić lub uszkodzić twój system.  Źródłowa dystrybucja hdparm zawiera
       katalog 'contrib' z kilkoma skryptami wspomagającymi wymianę "na gorąco" na
       UltraBay z ThinkPad 600E. Używaj na własne ryzyko.

    -v   Wypisz wszystkie ustawienia, poza -i (tak jak -acdgkmnru dla IDE, -gr dla SCSI lub
       -adgr dla XT). Jest to też domyślne zachowanie, kiedy nie poda się żadnych opcji.

    -w   Zresetuj urządzenie (NIEBEZPIECZNE). NIE używaj tej opcji. Jest ona tylko do użytku
       w nieoczekiwanych sytuacjach, gdy dla przywrócenia dysku do stanu używalności i tak
       może być konieczne przeładowanie systemu.

    -W   Włącz/wyłącz właściwość cache'owania zapisu w napędach IDE (domyślny stan jest
       nieokreślony i zależny od modelu/producenta).

    -x   Przestaw urządzenie do wymiany "na gorąco" (hotswap) (NIEBEZBIECZNE).

    -X   Ustaw tryb transferu IDE dla nowszych napędów (E)IDE/ATA.  Jest to zazwyczaj
       używane łącznie z -d1 gdy włacza się DMA do/z napędu na wspieranym chipsecie
       interfejsu, przy czym -X mdma2 służy do wyboru trybu transferów multiword DMA mode2
       a -X sdma1 do wyboru prostego trybu mode1 transferów DMA. Na systemach, które
       wspierają UltraDMA użycie -X udma2 służy do ustawiania trybu transferów UltraDMA
       mode2 (będziesz musiał przygotować wcześniej chipset do użycia UltraDMA). Poza tym,
       użycie tej opcji jest rzadko potrzebne gdyż większość/wszystkie nowoczesne napędy
       IDE domyślnie ustawiają się w najszybszym ze swoich trybów PIO przy włączaniu.
       Manipulowanie tym może być bezcelowe i ryzykowne. Na dyskach, które wspierają
       alternatywne tryby transferu, -X może służyć do przełączania tylko trybu napędu.
       Przed zmianą trybu transferu, interfejs IDE powinien być ustawiony za pomocą zworek
       lub zaprogramowany (zobacz opcję -p) do nowego trybu, aby zapobiec utracie i/lub
       zniszczeniu danych. Używaj tego ze szczególną uwagą!  Dla trybów transferu PIO
       (Programmed Input/Output), używanych przez Linuksa, wartość ta jest zwyczajnie
       oczekiwanym numerem trybu PIO plus 8. Dlatego wartość 09 ustawia tryb PIO mode1, 10
       PIO mode2, a 11 wybiera PIO mode3. Ustawienie 00 odtwarza "domyślny" tryb PIO
       dysku, a 01 wyłącza IORDY. Dla UltraDMA wartością jest oczekiwany numer trybu
       UltraDMA plus 64.

    -y   Zmuś napęd IDE do natychmiastowego przejścia w tryb mniejszego zużycia energii:
       standby. To najczęściej powoduje zwolnienie pracy dysku. aktualny tryb może być
       sprawdzony dzięki opcji -C.

    -Y   Zmuś napęd IDE do natychmiastowego przejścia w tryb najmniejszego zyżycia energii:
       sleep. To kompletnie wyłącza napęd. Aby napęd był dostępny ponownie potrzebny jest
       twardy lub miękki reset (sterownik IDE Linuksa automatycznie wykona reset gdy
       będzie potrzebny). Aktualny tryb może być sprawdzony dzięki opcji -C.

    -z   Zmuś jądro do ponownego odczytu tablicy partycji podanych urządzeń.

    -Z   Wyłącz automatyczne funkcje oszczędzania energii w niektórych napędach Seagate
       (modelach ST3xx?), aby uchronić je od wyłączania się w nieoczekiwanych momentach.

BŁĘDY

    Jak zauważono powyżej, opcje -m sectcount i -u 1 powinny być używane z ostrożnością,
    najlepiej na systemie plików tylko dla odczytu. Większość napędów pracuje z tymi
    właściwościami  dobrze, lecz zdarzają się wyjątki. System plików może wtedy ulec
    zniszczeniu. Pamiętaj o backupie przed takimi eksperymentami!

    Niektóre opcje (np. -r dla SCSI) mogą nie działać ze starszymi jądrami, w których
    potrzebne ioctl()'e nie były wspierane.

    Chociaż to narzędzie jest skierowane przede wszystkim do użytku z napędami dysków twardych
    (E)IDE, to część opcji jest również prawidłowa (i dozwolona) w użyciu z dyskami twardymi
    SCSI oraz z dyskami MFT/RLL z interfejsem XT.

AUTOR

    hdparm został napisany przez Marka Lorda <mlord@pobox.com>, głównego twórcę i opiekuna
    sterownika (E)IDE dla Linuxa.

    Kod wyłączający automatyczne oszczędzanie energii w Seagate został napisany przez Tomiego
    Leppikangasa <tomilepp@paju.oulu.fi>.

ZOBACZ TAKŻE

    AT Attachment Interface for Disk Drives, ANSI ASC X3T9.2 working draft, revision 4a, April
    19, 1993.

    AT Attachment Interface with Extensions (ATA-2), ANSI ASC X3T9.2 working draft, revision
    2f, July 26, 1994.

    AT Attachment with Packet Interface - 5 (ATA/ATAPI-5), T13-1321D working draft, revision
    3, February 29, 2000.

    AT Attachment with Packet Interface - 6 (ATA/ATAPI-6), T13-1410D working draft, revision
    3b, February 26, 2002.

    Western Digital Enhanced IDE Implementation Guide, by Western Digital Corporation,
    revision 5.0, November 10, 1993.

    Enhanced Disk Drive Specification, by Phoenix Technologies Ltd., version 1.0, January 25,
    1994.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.