Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    httpd - serwer http Apache

SK/LADNIA

    httpd [ -vX? ] [ -d serverroot ] [ -f config ]

OPIS

    httpd jest serwerem HTTP Apache. Serwer moe by wywolywany przez demona
    internetowego inetd(1M) za kadym razem, gdy zaistnieje polczenie HTTP,
    lub w innym wypadku dziala jako demon.

OPCJE

    -d serverroot
          Ustaw pocztkow warto zmiennej ServerRoot na serverroot. Moe
          to by przedefiniowane przez komend ServerRoot w pliku
          konfiguracyjnym. Domylnym jest /etc/httpd.

    -f config  Wywolaj na starcie komendy z pliku config. Jeli config nie
          zaczyna si od /, to jest uznawany za relatywny w ciece do
          ServerRoot. Domylnym jest conf/httpd.conf.

    -X     Pracuj w trybie pojedynczo procesowym, jedynie w celach
          wewntrzno debuggowych; demon nie odlcza si od terminala ani
          nie robi adnych dzieci ;) (forkuje to znaczy ;). NIE uywaj
          tego trybu do udostpniania zwyklych uslug WWW.

    -v     Wydrukuj wersj httpd i zakocz.

    -?     Wydrukuj list opcji httpd i zakocz.

PLIKI

    /etc/httpd/conf/httpd.conf
    /etc/httpd/conf/srm.conf
    /etc/httpd/conf/access.conf
    /etc/httpd/conf/mime.types
    /var/log/httpd/error_log
    /var/log/httpd/access_log
    /var/run/httpd.pid

ZOBACZ TAKE

    inetd(1m).

    Dokumentacja serwera Apache jest dostpna z http://www.apache.org/

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                Padziernik 1995            httpd(8)