Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ifconfig - konfiguruj interfejs sieciowy

SK/LADNIA

    ifconfig [interface]
    ifconfig interface [aftype] options | address ...

OPIS

    Ifconfig jest uywany do konfigurowania (a poniej opiekowania si)
    rezydujcymi w jdrze interfejsami sieciowymi. Jest uywany podczas
    bootowania do skonfigurowania wikszoci z nich do stanu pracy. Poniej
    jest zwykle potrzebny tylko przy debuggowaniu lub tuningowaniu systemu.

    Jeli nie poda si argumentow, ifconfig po prostu wywietli status
    aktywnych interfejsow. Jeli podany jest pojedynczy argument interface,
    to wywietla on status podanego interfejsu. Jeeli uyto pojedynczego
    argumentu -a, to wywietlony zostanie status wszystkich interfejsow,
    nawet tych, ktore s nieaktywne. W przeciwnym wypadku zaklada, e trzeba
    co skonfigurowa.

Rodziny Adres'ow

    Jeli pierwszy argument po nazwie interfejsu jest rozpoznany jako nazwa
    wspieranej rodziny adresow, to ta rodzina adresow jest uywana do
    dekodowania i wywietlania wszystkich adresow protokolowych. Obecnie
    wspierane rodziny adresow to inet (TCP/IP, domylne), inet6 (IPv6), ax25
    (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) i netrom
    (AMPR Packet radio).

OPCJE

    interface
       Nazwa interfejsu sieciowego. Jest to zwykle nazwa sterownika, za
       ktor nastpuje numer jednostki, na przyklad eth0 oznacza pierwszy
       interfejs Ethernet.

    up   Flaga ta powoduje aktywacj interfejsu. Jest porednio wlczana,
       gdy interfejsowi nadano nowy adres.

    down  Flaga ta powoduje wylczenie sterownika tego interfejsu.

    [-]arp Wlcza lub wylcza uywanie protokolu ARP na tym interfejsie.

    [-]promisc
       Wlcza lub wylcza tryb promiscous na tym interfejsie. Jeeli
       wlczony, to wszystkie pakiety w sieci bd przechwytywane przez
       ten interfejs.

    [-]allmulti
       Wlcza  lub  wylcza tryb all-multicast.  Jeeli wlczony, to
       wszystkie pakiety multicast w sieci  bd  odbierane  przez
       interfejs.

    metric N
       Parametr ten ustawia metric interfejsu.

    mtu N Parametr ten ustawia maksymaln jednostk transferu (Maximum
       Transfer Unit) interfejsu.

    dstaddr addr
       Ustawia adres IP "drugiego koca" w przypadku polczenia point-to-
       point ( takiego jak PPP). Slowo to jest przedawnione, gdy
       istnieje nowe slowo, pointopoint

    netmask addr
       Ustawia mask sieciow IP dla tego interfejsu. Warto domylnie
       przybiera warto zwyklej maski sieciowej klasy A, B lub C (jak to
       wynika z adresu IP interfejsu), lecz moe by ustawiona na dowoln
       warto.

    add addr/prefixlen
       Dodaje adres IPv6 do interfejsu.

    del addr/prefixlen
       Usuwa adres Ipv6 z interfejsu.

    tunnel aa.bb.cc.dd
       Tworzy nowe urzdzenie SIT (IPv6-in-IPv4), tworzc tunel do
       podanego adresu docelowego.

    irq addr
       Ustawia lini przerwa uywan przez to urzdzenie. Nie wszystkie
       urzdzenia wspieraj dynamiczne ustawianie IRQ.

    io_addr addr
       Ustawia pocztkowy adres w przestrzeni adresowej I/O uywany przez
       to urzdzenie.

    mem_start addr
       Ustawia pocztkowy adres pamici dzielonej uywany przez  to
       urzdzenie. Tylko kilka urzdze potrzebuje tej opcji.

    media type
       Ustawia fizyczny port lub typ nonika, ktory ma by uywany przez
       urzdzenie. Nie wszystkie urzdzenia mog zmieni to ustawianie, a
       te ktore mog, roni si wartociami, ktore obsluguj. Typowe wartoci
       parametru typ s nastpujce: 10base2 (cienki Ethernet), 10baseT
       (oparty na skrtce 10Mbps Ethernet), AUI (external transceiver) i
       tak dalej. Specjalny typ auto moe by uyty do automatycznego
       ustawienia nonika. Jednake nie wszystkie urzdzenia to potrafi.

    [-]broadcast [addr]
       Jeli podano take argument adresu, ustaw adres broadcastowy
       protokolu na ten interfejs. W przeciwnym wypadku ustawia to
       tylko flag IFF_BROADCAST na interfejsie.

    [-]pointopoint [addr]
       To slowo kluczowe wlcza tryb point-to-point interfejsu, ktory
       oznacza, e jest to bezporednie polczenie midzy dwoma maszynami,
       ktorych nikt inny nie podsluchuje.
       Jeli podano take argument adresu, ustaw adres protokolowy
       drugiej strony polczenia, tak jak w przedawnionym dstaddr.  W
       przeciwnym  wypadku  ustawia  lub  usuwa  to  tylko  flag
       IFF_POINTOPOINT interfejsu.

    hw   Ustaw adres sprztowy interfejsu, jeli sterownik wspiera tak
       operacj.  Za slowem tym musi wystpowa nazwa klasy sprztowej i
       odczytywalnym w ASCII ekwiwalentem adresu sprztowego. Wspierane
       obecnie klasy sprztowe to ether (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25),
       ARCnet i netrom (AMPR NET/ROM).

    multicast
       Wlcza flag multicast na interfejsie. Normalnie nie powinno by to
       potrzebne, gdy sterowniki ustawiaj t flag same.

    address
       Adres IP przypisany do interfejsu.

    txqueuelen length
       Ustawia dlugo kolejki transmisji dla danego urzdzenia. Uyteczne
       jest ustawienie tego parametru na mal warto dla wolniejszych
       urzdze o duych oponieniach (polczenia modemowe, ISDN), aby
       zapobiec szybkim masowym transferom  generowanym przez  na
       przyklad telnet.

UWAGI

    Od wersji jdra 2.2 nie s prowadzone statystyki dla aliasow interfejsow.
    Statystyki wywietlane dla oryginalnego adresu s dzielone ze wszystkimi
    aliasami adresow na tym samym urzdzeniu. Aby wlczy statystyki dla
    kadego adresu, naley wyranie okreli reguly zliczania dla tego adresu za
    pomoc polecenia ipchains(8).

PLIKI

    /proc/net/socket
    /proc/net/dev
    /proc/net/if_inet6

B/LDY

    Podczas wywietlania adresow appletalk DDP i IPX, nie mona ich poprawia
    t komend.

ZOBACZ TAKE

    route(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), ipchains(8)

AUTORZY

    Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
    Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
    Phil Blundell, <Philip.Blundell@pobox.com>
    Andi Kleen

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.