Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   inetd — super-serwer internetu

SKŁADNIA

   inetd [-d] [plik konfiguracyjny]

OPIS

   Inetd powinien być wywoływany podczas startu systemu z /etc/rc.local
   (zobacz rc(8)). Nasłuchuje on później połączeń na określonych gniazdach
   internetowych. Gdy na jednym z gniazd zaistnieje połączenie, decyduje on,
   jakiej usłudze to gniazdo odpowiada i wywołuje program, który obsłuży
   żądanie. Po zakończeniu programu, inetd kontynuuje nasłuchiwania gniazda
   (poza niektórymi wypadkami, opisanymi poniżej). Ogólnie, inetd umożliwia
   używanie jednego daemona do wywoływania wielu innych, zmniejszając
   wymagane obciążenie systemu.

   Opcje dostępne dla inetd:

   -d   Włącza debuggowanie.

   Podczas uruchamiania, inetd odczytuje swoją konfigurację z pliku
   konfiguracyjnego, którym domyślnie jest /etc/inetd.conf. Musi tam być
   wpis dla każdego pola pliku konfiguracyjnego, z poszczególnymi wpisami
   dla danego pola; wpisy są oddzielane znakiem tabulacji lub spacji.
   Komentarze są zaznaczane przez ``#'' na początku linii. Musi istnieć wpis
   dla każdego pola. Pola pliku konfiguracyjnego są następujące:

      nazwa usługi (service name)
      rodzaj gniazda (socket type)
      protokół (protocol)
      określenie, czy usługa ma "zwlekać" (wait/nowait[.max])
      użytkownik[.grupa] (user[.group])
      program serwera (server program)
      argumenty programu serwera (server program arguments)

   Aby podać usługę opartą o Sun-RPC , wpis powinien zawierać te pola.

      nazwa usługi/wersja (service name/version)
      rodzaj gniazda (socket type)
      rpc/protokół (rpc/protocol)
      zwłoka (wait/nowait[.max])
      użytkownik[.grupa] (user[.group])
      program serwera (server program)
      argumenty programu serwera (server program arguments)

   Wpis nazwa-usugi jest nazwą prawidłowej usługi, zdefiniowanej w pliku
   /etc/services. Dla usług “wewnętrznych” (internal) (opisanych niżej),
   nazwa usługi musi być oficjalną nazwą usługi (to znaczy pierwszym wpisem
   w /etc/services). Podczas podawania usługi opartej o Sun-RPC , pole to
   jest prawidłową nazwą usługi RPC, zdefiniowaną w pliku /etc/rpc. Część
   na prawo od “/” jest numerem wersji RPC. Może to być zwyczajny argument
   numeryczny, lub zakres wersji. Zakres jest obramowany od niższej wersji
   do wyższej - “rusers/1-3”.

   Wpis rodzaj gniazda powinien być jednym z “stream”, “dgram”, “raw”,
   “rdm”, lub “seqpacket”, zależnie od tego, czy gniazdo jest strumieniowe
   (stream), datagramowe (datagram), lub typu raw, reliably delivered
   message, czy też sequenced packet.

   Pole protok musi być prawidłowym protokołem, zdefiniowanym w
   /etc/protocols. Przykładami mogą być “tcp” lub “udp”. Usługi oparte o
   RPC są określane przez “rpc/tcp” lub “rpc/udp.”

   Wpis zwoka jest używany tylko dla gniazd datagramowych (inne gniazda
   powinny mieć wpis “nowait” ). Jeśli serwer datagramowy łączy się ze
   swoim rozmówcą, zwalniając gniazdo w ten sposób, że inetd może odbierać
   dalsze wiadomości z tego gniazda, to mówi się o nim jako o serwerze
   “wielowątkowym” (multi-threaded) i powinno się używać wpisu “nowait”
   Serwery datagramowe, które przetwarzają wszystkie nadchodzące do gniazda
   datagramy, ewentualnie mające timeouty, nazywa się “jednowątkowymi”
   (single threaded) i powinno używać się dla nich wpisu “wait.” Comsat(8)
   (biff(1)) i talkd(8) są przykładami tego drugiego rodzaju serwerów
   datagramowych. Tftpd(8) jest wyjątkiem; jest to serwer datagramowy,
   który zestawia pseudopołączenia. Musi być zdefiniowany jako “wait” aby
   zapobiec wyścigowi; serwer odczytuje pierwszy pakiet, tworzy nowe
   gniazdo, następnie forkuje i wychodzi, aby inetd mógł robić swoje i
   oczekiwać na nowe żądania usług, które (jak zwykle) przyłącza następnie
   do odpowiednich innych serwerów. Opcjonalny przyrostek “max” (oddzielony
   od “wait” lub “nowait” kropką) określa maksymalną liczbę instancji
   serwera, jakie mogą zostać postawione przez inetd w czasie 60 sekund. Gdy
   zostanie to pominięte, “max” przyjmuje wartość 40.

   Wpis uytkownik powinien zawierać nazwę użytkownika użytkownika, pod
   którym powinien uruchamiać się serwer. Umożliwia to serwerom posiadanie
   mniejszych praw niż prawa roota. Opcjonalnie, po dodaniu kropki do nazwy
   użytkownika, można podać w tym polu nazwę grupy. Umożliwia to serwerom
   pracę w innym (podstawowym) id grupy niż ten, podany w pliku z hasłami.
   Jeśli grupa jest podana, a użytkownik nie jest rootem, to uzupełniające
   grupy związane z użytkownikiem wciąż będą ustawione.

   Wpis program serwera powinien zawierać ścieżkę programu, który ma być
   wywoływany przez inetd po otrzymaniu żądania na gnieździe. Jeśli inetd
   udostępnia tę usługę wewnętrznie, to wpis ten powinien być wpisem
   “internal”.

   Wpis argumenty programu serwera powinien wyglądać tak jak zwykłe
   argumenty, poczynając od argv[0], który jest nazwą programu. Jeśli usługa
   jest udostępniana wewnętrznie, to wpis powinien przyjąć nazwę “internal.”

   Inetd udostępnia wiele “trywialnych” usług wewnętrznie, używając do tego
   swoich własnych procedur. Tymi usługami są “echo”, “discard”, “chargen”
   (generator znaków), “daytime” (odczytywalny przez człowieka czas) oraz
   “time” (czas odczytywalny przez maszynę, liczba sekund od północy 1
   stycznia 1900). Wszystkie te usługi są oparte o tcp. Dla dalszych
   szczegółów o tych usługach, skonsultuj się z odpowiednim RFC z Centrum
   Informacji Sieci (Network Information Center).

   Inetd odczytuje swój plik konfiguracyjny od nowa gdy otrzyma sygnał
   zawieszenia (hangup), czyli SIGHUP. Usługi mogą być tak dodawane,
   kasowane lub modyfikowane. Inetd tworzy plik /etc/inetd.pid który
   zawiera jego identyfikator procesu (PID).

ZOBACZ TAKŻE

   comsat(8), fingerd(8), ftpd(8), rexecd(8), rlogind(8), rshd(8),
   telnetd(8), tftpd(8)

HISTORIA

   Komenda inetd pojawiła się w 4.3BSD. Wsparcie dla usług opartych o
   Sun-RPC zostało zmodelowane wg udostępnionego przez Sun-OS 4.1.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic między
   powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
   funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
   podręcznika.