Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   inetd -- super-serwer internetu

SK/LADNIA

   inetd [-d] [plik konfiguracyjny]

OPIS

   Inetd powinien by wywolywany podczas startu systemu z /etc/rc.local
   (zobacz rc(8)). Nasluchuje on poniej polcze na okrelonych gniazdach
   internetowych. Gdy na jednym z gniazd zaistnieje polczenie, decyduje on,
   jakiej usludze to gniazdo odpowiada i wywoluje program, ktory obsluy
   danie. Po zakoczeniu programu, inetd kontynuuje nasluchiwania gniazda
   (poza niektorymi wypadkami, opisanymi poniej). Ogolnie, inetd umoliwia
   uywanie jednego daemona do wywolywania wielu innych, zmniejszajc wymagane
   obcienie systemu.

   Opcje dostpne dla inetd:

   -d   Wlcza debuggowanie.

   Podczas uruchamiania, inetd odczytuje swoj konfiguracj z pliku
   konfiguracyjnego, ktorym domylnie jest /etc/inetd.conf. Musi tam by wpis
   dla kadego pola pliku konfiguracyjnego, z poszczegolnymi wpisami dla
   danego pola; wpisy s oddzielane znakiem tabulacji lub spacji. Komentarze
   s zaznaczane przez ``#'' na pocztku linii. Musi istnie wpis dla kadego
   pola. Pola pliku konfiguracyjnego s nastpujce:

      nazwa uslugi (service name)
      rodzaj gniazda (socket type)
      protokol (protocol)
      okrelenie, czy usluga ma "zwleka" (wait/nowait[.max])
      uytkownik[.grupa] (user[.group])
      program serwera (server program)
      argumenty programu serwera (server program arguments)

   Aby poda uslug opart o Sun-RPC , wpis powinien zawiera te pola.

      nazwa uslugi/wersja (service name/version)
      rodzaj gniazda (socket type)
      rpc/protokol (rpc/protocol)
      zwloka (wait/nowait[.max])
      uytkownik[.grupa] (user[.group])
      program serwera (server program)
      argumenty programu serwera (server program arguments)

   Wpis nazwa-us/lugi jest nazw prawidlowej uslugi, zdefiniowanej w pliku
   /etc/services. Dla uslug ``wewntrznych'' (internal) (opisanych niej),
   nazwa uslugi musi by oficjaln nazw uslugi (to znaczy pierwszym wpisem w
   /etc/services). Podczas podawania uslugi opartej o Sun-RPC , pole to
   jest prawidlow nazw uslugi RPC, zdefiniowan w pliku /etc/rpc. Cz na
   prawo od ``/'' jest numerem wersji RPC. Moe to by zwyczajny argument
   numeryczny, lub zakres wersji. Zakres jest obramowany od niszej wersji do
   wyszej - ``rusers/1-3''.

   Wpis rodzaj gniazda powinien by jednym z ``stream'', ``dgram'', ``raw'',
   ``rdm'', lub ``seqpacket'', zalenie od tego, czy gniazdo jest
   strumieniowe (stream), datagramowe (datagram), lub typu raw, reliably
   delivered message, czy te sequenced packet.

   Pole protok'o/l musi by prawidlowym protokolem, zdefiniowanym w
   /etc/protocols. Przykladami mog by ``tcp'' lub ``udp''. Uslugi oparte o
   RPC s okrelane przez ``rpc/tcp'' lub ``rpc/udp.''

   Wpis zw/loka jest uywany tylko dla gniazd datagramowych (inne gniazda
   powinny mie wpis ``nowait'' ). Jeli serwer datagramowy lczy si ze swoim
   rozmowc, zwalniajc gniazdo w ten sposob, e inetd moe odbiera dalsze
   wiadomoci z tego gniazda, to mowi si o nim jako o serwerze
   ``wielowtkowym'' (multi-threaded) i powinno si uywa wpisu ``nowait''
   Serwery datagramowe, ktore przetwarzaj wszystkie nadchodzce do gniazda
   datagramy, ewentualnie majce timeouty, nazywa si ``jednowtkowymi''
   (single threaded) i powinno uywa si dla nich wpisu ``wait.'' Comsat(8)
   (biff(1)) i talkd(8) s przykladami tego drugiego rodzaju serwerow
   datagramowych. Tftpd(8) jest wyjtkiem; jest to serwer datagramowy, ktory
   zestawia pseudopolczenia. Musi by zdefiniowany jako ``wait'' aby
   zapobiec wycigowi; serwer odczytuje pierwszy pakiet, tworzy nowe gniazdo,
   nastpnie forkuje i wychodzi, aby inetd mogl robi swoje i oczekiwa na nowe
   dania uslug, ktore (jak zwykle) przylcza nastpnie do odpowiednich innych
   serwerow. Opcjonalny przyrostek ``max'' (oddzielony od ``wait'' lub
   ``nowait'' kropk) okrela maksymaln liczb instancji serwera, jakie mog
   zosta postawione przez inetd w czasie 60 sekund. Gdy zostanie to
   pominite, ``max'' przyjmuje warto 40.

   Wpis uytkownik powinien zawiera nazw uytkownika uytkownika, pod ktorym
   powinien uruchamia si serwer. Umoliwia to serwerom posiadanie mniejszych
   praw ni prawa roota. Opcjonalnie, po dodaniu kropki do nazwy uytkownika,
   mona poda w tym polu nazw grupy. Umoliwia to serwerom prac w innym
   (podstawowym) id grupy ni ten, podany w pliku z haslami. Jeli grupa jest
   podana, a uytkownik nie jest rootem, to uzupelniajce grupy zwizane z
   uytkownikiem wci bd ustawione.

   Wpis program serwera powinien zawiera ciek programu, ktory ma by
   wywolywany przez inetd po otrzymaniu dania na gniedzie. Jeli inetd
   udostpnia t uslug wewntrznie, to wpis ten powinien by wpisem
   ``internal''.

   Wpis argumenty programu serwera powinien wyglda tak jak zwykle argumenty,
   poczynajc od argv[0], ktory jest nazw programu. Jeli usluga jest
   udostpniana wewntrznie, to wpis powinien przyj nazw ``internal.''

   Inetd udostpnia wiele ``trywialnych'' uslug wewntrznie, uywajc do tego
   swoich wlasnych procedur. Tymi uslugami s ``echo'', ``discard'',
   ``chargen'' (generator znakow), ``daytime'' (odczytywalny przez czlowieka
   czas) oraz ``time'' (czas odczytywalny przez maszyn, liczba sekund od
   polnocy 1 stycznia 1900). Wszystkie te uslugi s oparte o tcp. Dla
   dalszych szczegolow o tych uslugach, skonsultuj si z odpowiednim RFC z
   Centrum Informacji Sieci (Network Information Center).

   Inetd odczytuje swoj plik konfiguracyjny od nowa gdy otrzyma sygnal
   zawieszenia (hangup), czyli SIGHUP. Uslugi mog by tak dodawane, kasowane
   lub modyfikowane. Inetd tworzy plik /etc/inetd.pid ktory zawiera jego
   identyfikator procesu (PID).

ZOBACZ TAKE

   comsat(8), fingerd(8), ftpd(8), rexecd(8), rlogind(8), rshd(8),
   telnetd(8), tftpd(8)

HISTORIA

   Komenda inetd pojawila si w 4.3BSD. Wsparcie dla uslug opartych o
   Sun-RPC zostalo zmodelowane wg udostpnionego przez Sun-OS 4.1.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.