Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    innd, inndstart - InterNetNews daemon

SK/LADNIA

    innd [ -a ] [ -c dni ] [ -C ] [ -d ] [ -f ] [ -H licznik ] [ -i licznik
    ] [ -Iadres_IP ] [ -l rozmiar ] [ -m tryb ] [ -n flaga ] [ -o licznik ]
    [ -pfd_des ] [ -Pport ] [ -r ] [ -s ] [ -t op'onienie ] [ -T licznik ] [
    -u ] [ -X sekundy ] [ -Z ]

    inndstart [ flagi ]

OPIS

    Innd, ktory jest demonem news (InterNetNews), obsluguje wszystkie
    nadchodzce  feedy.  Najpierw wczytuje do pamici pliki active(5),
    newsfeeds(5) i incoming.conf(5). Potem otwiera port NNTP do odbierania
    artykulow  ze  zdalnych  stacji  (zobacz  opcj  ``-p''). Jeli w
    include/config.h zdefiniowano HAVE_UNIX_DOMAIN_SOCKETS, to do odbioru
    artykulow od lokalnych procesow, takich jak nnrpd(8) i rnews(1)
    otwierane jest gniazdo strumieniowe dziedziny Uniksowej,  a  dla
    ctlinnd(8) odwierane jest analogiczne gniazdo datagramowe. Gdy makro
    to nie jest zdefiniowane, uywane s  lcza  nazwane.  Ctlinnd(8)
    wykorzystywany  jest  do przekazywania serwerowi polece wykonania
    okrelonych akcji. Otwiera rownie baz history(5) i dwa pliki raportowe,
    zastpujce jego standardowe wyjcie i wyjcie bldu.

    Po otwarciu wszystkich plikow i gniazd, innd oczekuje na polczenia i
    dane na swoich portach, uywajc do tego select(2) i nieblokujcego I/O.
    Jeli nie ma dostpnych danych, to wyproni on swoje wewntrzrdzeniowe
    struktury danych. Domylna liczba sekund oponienia przed wypronieniem
    jest ustawiana jako <DEFAULT_TIMEOUT w config.data> (zwykle 300)
    sekund.

    Jeli innd otrzyma bld ENOSPC (zobacz intro(2)) podczas zapisu pliku
    active, pliku article lub bazy historii, to wyle do siebie komend
    ``throttle''. Stanie si tak rownie, jeli otrzyma zbyt wiele bldow
    wejcia-wyjcia podczas zapisu do jakiego pliku.

    Niektore parametry ustawiane w inn.conf(5) mog by rownie podane w linii
    polece innd. W tym wypadku, opcje z inn.conf(5) bd nadpisane przez
    opcje linii polece.

OPCJE

    -a   Domylnie, jeli host nie jest wymieniony w pliku incoming.conf to
       polczenie jest przekazywane do nnrpd.  Po uyciu tej flagi
       dowolny host moe si podlczy i przesyla artykuly.

    -c   innd odrzuca stare artykuly. Zasadniczo zachowanie to moe by
       sterowane przez baz historii, lecz czasem stacja wyrzuca w sie
       paczk  bardzo  starych artykulow. Flaga ``odrzuca wszelkie
       artyku/ly, wys/lane dawniej ni 21 dni temu.  Warto  zerowa
       powstrzymuje ten test. Domyln wartoci jest 14 dni, lecz mona to
       zmieni opcj ``artcutoff'' w inn.conf(5)

    -C   Jeli uyta jest flaga ``-C'', to innd przyjmie i przesyla dalej,
       ale nie przetwarza wiadomoci anulowania i powstrzymania. Jest to
       przeznaczone dla stacji, w ktorych naduywane s anulowania i
       ktore wybieraj mechanizm z lepsz autoryzacj.

    -d -f Innd normalnie przechodzi w tlo, ustawia standardowe wyjcia na
       pliki raportowe i odlcza si od terminala. Po uyciu flagi ``-d''
       serwer tego nie robi, a po uyciu flagi ``-f'', serwer pozostaje
       na pierwszym planie.

    -H -T -X
       Flagi ``-H'', ``-T'' i ``-X'' steruj liczb polcze dozwolonych na
       minut. Ma to w zaloeniach dziala jako ochrona serwera przed
       czytnikami, ktore wykonuj w cigu minuty zbyt wiele polcze z
       serwerem. Zazwyczaj nie uywa si tego, chyba e rzeczywicie
       pojawia si jaki problem. Tablica uywana do tych sprawdze jest
       ograniczona do 128 wpisow i jest uywana jako piercie (ring).
       Rozmiar zostal wybrany do ulatwienia obliczania indeksu i do
       upewnienia si, e nie zabraknie ci miejsca. Praktycznie wydaje
       si wtpliwe, eby wykorzystal nawet polow tablicy naraz.

       Flaga ``-H'' okrela maksymaln liczb polcze pochodzcych z danego
       hosta z serwerem podczas ``-X'' sekund. Domylnie 2.

       Flaga ``-T'' ogranicza calkowit liczb nadchodzcych polcze innda
       w okresie ``-X'' sekund. Maksymaln wartoci jest 128. Domyln 60.

       Flaga ``-X'' ustawia liczb sekund, uywan przez ``-H'' i ``-T''.
       Warto zerowa wylcza sprawdzanie. Domylnie jest 0.

    -i   Flaga ``-i'' ogranicza liczb nadchodzcych polcze NNTP. Warto
       zerowa wylcza to sprawdzenie. Domyln wartoci, jeli w inn.conf(5)
       nie podano opcji ``maxconnections'' jest 50. Wymieniona opcja
       jest zastpowana wartoci tej opcji.

    -I   Opcja ta umoliwia wizanie innda do podanego adresu interfejsu
       IP.  Adres IP musi by w postaci kropkowej czworki liczb
       (nnn.nnn.nnn.nnn). Zobacz te opcj ``bindaddress'' w inn.conf(5).

    -l   Flaga ``-l'' ogranicza rozmiar artykulu. Po uyciu tej flagi,
       wszystkie artykuly wiksze ni rozmiar bajtow bd odrzucane. Domyln
       wartoci jest 1000000L bajtow. Sprawdzanie mona wylczy, uywajc
       wartoci  zerowej.  Patrz  take  opcje  ``maxartsize''  i
       ``localmaxartsize'' w inn.conf(5).

    -m   Flaga ``-m'' sluy do uruchamiania serwera w zatrzymanym lub
       stlumionym stanie (zobacz ctlinnd(8)). Argument rozpoczyna si
       pojedyncz liter: g, p lub t, wskazujce odpowiednio na ``go''
       (startuj), ``pause'' (zatrzymaj) lub ``throttle'' (stlum).

    -n   Flaga ``-n'' okrela czy pauzowanie lub stlumienie serwera
       powinno rownie wylczy przyszle procesy czytnikowe. Warto ``y''
       powoduje, e czytniki zachowuj si jak serwer, a warto ``n''
       umoliwia czytanie, nawet gdy serwer nie pracuje.  Domylnie
       zezwala  si  na  czytanie,  a  zmieni  mona  to  opcj
       ``readerswhenstopped'' w inn.conf(5).

    -o   Flaga ``-o'' sluy ograniczaniu  liczby  plikow,  ktore  s
       utrzymywane otwarte dla wychodzcych feedow plikowych. Domyln
       wartoci  jest  liczba  dostpnych  deskryptorow  minus  cz
       zarezerwowana do uytku wewntrznego.

    -p   Po uyciu flagi ``-p'' przyjmuje si, e port NNTP jest otwierany
       na podanym deskryptorze. (Jeli uyta jest ta flaga, to innd
       zaklada, e pracuje z wlaciwymi uprawnieniami i nie bdzie wolal
       chown(2) na adnych z tworzonych plikow lub katalogow.)

    -P   Jeli uyta jest flaga ``-P'', to podany port jest uywany do
       nasluchiwania polcze.  innd musi mie wystarczajce uprawnienia
       startowe by otworzy podany port.

    -r   Jeli uyta jest flaga ``-r'', serwer przenumeruje plik active
       zupelnie tak, jak po wyslaniu komendy ``renumber''.

    -s   Jeli uyta jest flaga ``-s'', to innd nic nie bdzie robi, lecz
       tylko sprawdzi skladni pliku newsfeeds. Jeli bd tam bldy, to
       zglosi kod bldu; rzeczywiste bldy bd natomiast zgloszone w
       syslog(3).

    -t   Zmienia czas oponienia przed wypronieniem do timeout sekund.

    -u   Raporty s normalnie buforowane; flaga ta wylcza to zachowanie.

    Inndstart jest malym programem typu front-end, ktory otwiera port NNTP,
    ustawia uid i gid na opiekuna news, a nastpnie uruchamia demona innd z
    flag ``-p'' i minimalnym bezpiecznym rodowiskiem. Jest to maly front-
    end dla stacji, ktora nie chce uruchamia innd z uprawnieniami roota.

KOMUNIKATY STERUJCE

    Artykuly przychodzce, majce naglowek Control s nazywane komunikatami
    sterujcymi. Poza komunikatem anulowania, s one zaimplementowane przez
    zewntrzne  programy  w  katalogu <pathcontrol w inn.conf> o ile
    <usecontrolchan w inn.conf> jest ustawione na ``false''. (Komunikaty
    anulowania (cancel) odwieaj baz historii, wic musz by obslugiwane
    wewntrznie; koszt synchronizowania, blokowania i odblokowywania bylby
    zbyt wysoki przy odbiorze wielu takich komunikatow.)

    Gdy  nadchodzi  komunikat  sterujcy,  pierwsze slowo tekstu jest
    konwertowane na male litery i jest uywane jako nazwa uruchamianego
    programu. Jeli program nie istnieje, wywolywany jest domylny program,
    okrelony przez <pathcontrol w inn.conf>/default.

    Wszystkie programy sterujce s wywolywane z czterema parametrami.
    Pierwszym jest adres nadawcy komunikatu; jest to pobierane z naglowka
    Sender. Jeli naglowek ten jest pusty, to dane s pobierane z naglowka
    From. Nastpnym parametrem jest adres zwrotny replik; pobierany z
    naglowka Reply-To. Jeli naglowek ten jest pusty, uyty zostanie adres
    nadawcy.  Trzecim parametrem bdzie nazwa pliku, w ktorym znajduje si
    artykul wzgldem katalogu skladowego news.  Czwartym parametrem jest
    host, ktory wyslal artykul. Jest to odczytywane z linii Path.

    Jeli <usecontrolchan w inn.conf> jest ustawione na ``true'', to aden
    komunikat sterujcy nie bdzie przetwarzany przez program zewntrzny,
    forkowany przez innda. Zamiast tego, bdzie przetwarzany przez skrypt
    controlchan, ktory jest wywolywany jako program kanalowy innda. Musisz
    do uywania tego skryptu skonfigurowa newsfeeds(5). Przetwarzanie z
    uyciem controlchan moe zredukowa nadmierne obcienie, jeli zbyt wiele
    komunikatow sterujcych pojawia si naraz.

    Dystrybucja  komunikatu  sterujcego  jest odmienna od dystrybucji
    standardowych artykulow.

    Komunikaty sterujce normalnie wpadaj do grupy dyskusyjnej control. Mog
    one by zapisywane w podgrupach, lecz w oparciu o polecenie komunikatu
    sterujcego. Na przyklad komunikat newgroup moe by zapisany w grupie
    control.newgroup lub w ogolnym control, jeli specjalizowana podgrupa
    nie istnieje.

    Stacje mog jawnie udostpnia grup ``control'' w ich listach zapisowych,
    lecz zwykle lepiej jest j wylczy. Jeli komunikat sterujcy jest wysylany
    na grup, ktorej nazwa koczy si czterema znakami ``.ctl'', to przyrostek
    jest obcinany, a to co pozostanie jest uywane jako nazwa grupy. Na
    przyklad komunikat anulujcy, wyslany na ``news.admin.ctl'' zostanie
    przeslany do wszystkich stacji zapisanych na grupy ``control'' lub
    ``news.admin''. Wiadomoci newgroup lub rmgroup wymagaj dodatkowego
    specjalnego traktowania.  Jeeli wiadomo jest zaakceptowana i zostala
    wyslana do tworzonej lub usuwanej grupy, to ta wiadomo zostanie
    przeslana do wszystkich serwerow, ktorych wzorce subskrypcji grup
    pozwolilyby na odebranie wiadomoci wysylanych do tej grupy.

    Jeli <mergetogroups w inn.conf> jest ustawione na ``true'', to gdy
    artykul jest wysylany na grup, ktora rozpoczyna si trzema literami
    ``to.'', to zostanie potraktowany specjalnie, jeli grupa ta nie
    istnieje w pliku active: artukul jest skladowany do grupy ``to'' i jest
    wysylany do pierwszej stacji, nazwanej po przedrostku. Na przyklad,
    wysylanie do ``to.uunet'' zostanie zloone do ``to'' i przeslane do
    stacji ``uunet''. file:

R'ONICE PROTOKO/LU

    Innd implementuje komendy NNTP zdefiniowane w RFC 977 z nastpujcymi
    odstpstwami:

    1.   Za  ``list''  moe  wystpowa dodatkowo argument ``active'',
       ``active.times'', ``newsgroups'' lub ``subscription''. Jest to
       popularne rozszerzenie, lecz nie w pelni obslugiwane; zobacz
       nnrpd(8).

    2.   Zaimplementowane s komendy ``authinfo user'' oraz ``authinfo
       pass''.  Zobacz  draft-barber-nntp-imp-07.txt  dla dalszych
       szczegolow.

    3.   Udostpniona jest nowa komenda, ``mode reader''.  Komenda ta
       powoduje, e serwer przekazuje polczenie do nnrpd. Komenda
       ``mode query'' przeznaczona jest dla przyszlych zastosowa i
       obecnie jest traktowana tak samo.

    4.   Udostpnione s komendy wspierajce transfer strumieniowy: ``check
       messageid'' i ``takethis messageid''.

    5.   Udostpniona jest komenda transferu wsadowego ``xbatch liczba-
       bajt'ow''. Komenda ta odczyta liczb-bajt'ow bajtow i zapisze je
       dla dalszego przetwarzania przez rnews(1) (ktory naley uruchomi
       oddzielnie). Obejrzyj programy innxbatch i sendxbatches.sh.

    6.   Pozostalymi zaimplementowanymi komendami s ``head'' , ``help'' ,
       ``ihave'' , ``quit'' oraz ``stat''.

MODYFIKACJE NAG/L'OWK'OW

    Innd modyfikuje tak malo naglowkow, jak tylko si da, lecz moglby by
    lepszy.

    Oto lista naglowkow, ktore jeli istniej, s usuwane:
       Date-Received
       Posted
       Posting-Version
       Received
       Relay-Version
    Puste naglowki oraz naglowki skladajce si z bialych spacji rownie s
    opuszczane.

    Do naglowka Path doklejana jest nazwa lokalnej stacji (okrelanej przez
    warto ``pathhost'' w inn.conf(5)) i wyrzyknik (jeli nazwa pierwszej
    stacji naglowka roni si od lokalnej).

    Naglowek Xref jest usuwany i tworzony jest nowy.

    W przypadku nieobecnoci, naglowek Lines jest dodawany.

    Innd nie przepisuje nieprawidlowych naglowkow. Na przyklad nie bdzie
    zmienia nieprawidlowego naglowka Lines, ale odrzuci artykul.

RAPORTOWANIE

    Innd raportuje wszystkie nadchodzce artykuly do pliku raportowego. Jest
    to plik tekstowy o zmiennej iloci rozdzielanych spacjami pol o jednym z
    nastpujcych formatow:
       mon dd hh:mm:ss.mmm + feed <Message-ID> stacja...
       mon dd hh:mm:ss.mmm j feed <Message-ID> stacja...
       mon dd hh:mm:ss.mmm c feed <Message-ID> stacja...
       mon dd hh:mm:ss.mmm - feed <Message-ID> powod...
       mon dd hh:mm:ss.mmm ? feed <Message-ID> powod...

    Po polu Message-ID moe by rownie pole nazwy hosta i rozmiaru, zalenie
    od opcji ``nntplinklog'' i ``logsize'' z inn.conf(5).

    Pierwsze trzy pola s  polami  daty  i  czasu  w  rozdzielczoci
    milisekundowej.  Pite  pole  jest  stacj, ktora wyslala artykul
    (odczytywane z naglowka Path).  Szoste pole jest identyfikatorem
    artykulu; jeli informacja jest niedostpna, pojawi si w jej miejscu
    pytajnik.

    Czwarte pole okrela czy artykul zostal przyjty czy nie. Jeli jest tam
    znak plus, to zostal przyjty. Jeli ``j'', to zostal przyjty, lecz
    wszystkie grupy maj w swoich rekordach active ``j'', wic artykul zostal
    zloony do grupy ``junk''.  Jeli w polu pojawila si litera ``c'', to
    przed pojawieniem si oryginalnego artykulu odebrany zostal komunikat
    anulujcy. We wszystkich tych przypadkach artykul zostal przyjty i pole
    ``stacja...'' zawiera rozdzielon spacjami list stacji, do ktorych
    artykul jest przesylany.

    Jeli czwarte pole zawiera znak minusa, o artykul zostal odrzucony.
    Powodami odrzucenia mog by:
       "%s" header too long (za dlugi naglowek)
       "%s" wants to cancel <%s> by "%s" ("%s" chce anulowa <%c> poprzez "%s")
       Article exceeds local limit of %s bytes (Artykul przekracza lokalny
                            limit %s bajtow)
       Article posted in the future -- "%s" (Artykul wyslany w przyszloci -- "%s")
       Bad "%s" header (Zly naglowek "%s")
       Can't write history (Nie mog zapisa historii)
       Duplicate (Duplikat)
       Duplicate "%s" header (Zduplikowany naglowek "%s")
       EOF in headers (EOF w naglowkach)
       Linecount %s != %s +- %s (Liczba linii %s != %s +- %s)
       Missing %s header (Brak naglowka %s)
       No body (Brak ciala)
       No colon-space in "%s" header (Brak dwukropka-spacji w naglowku "%s")
       No space (Brak spacji (albo miejsca???))
       Space before colon in "%s" header (Spacja przed dwukropkiem w naglowku "%s")
       Too old -- "%s" (Za stare -- "%s")
       Unapproved for "%s" (Niezatwierdzone dla "%s")
       Unwanted newsgroup "%s" (Niechciana grupa dyskusyjna "%s")
       Unwanted distribution "%s" (Niechciana dystrybucja "%s")
       Whitespace in "Newsgroups" header -- "%s" (Biala spacja w naglowku
                             "Newsgroups" -- "%s")
    Gdzie ``%s'' jest podmieniane przez konretniejsze informacje.

    Jeeli w czwartym polu wystpi znak ``?'', oznzcza to, e atykul zawiera
    dziwne lacuchy znakow, tj. CR bez LF lub LF bez CR. Te znaki s uywane
    razem ``CRLF'', co oznacza koniec linii. Obecnie taka informacja w logu
    oznacza dziwno tego artykulu, ale innd nigdy nie odrzuca artykulu z
    tego powodu.

    Zauwa, e jeli artykul jest przyjty i <wanttrash w inn.conf> jest
    ustawione na ``yes'' i adna z grup nie jest odpowiednia, to zostanie
    zraportowany w dwoch liniach: w linii ``j'' i ``-''.

    Innd zglasza te obszerne raporty poprzez sysloga.  Pierwsze slowo
    komunikatu raportowego bdzie: nazw stacji, jeli wpis jest dla niej
    specyficzny (np. komunikat ``connected''); slowem ``SERVER'', jeli
    komunikat jest zwizany z serwerem, np. gdy pojawi si bld odczytu.

    Jeli drugim slowem s cztery litery ``cant'', to zglaszany jest bld. W
    tym przypadku nastpne dwa slowa ogolnie nazywaj wywolanie systemowe lub
    funkcj biblioteczn, ktora si nie powiodla oraz obiekt, wokol ktorego
    wykonywane byly dzialania. Reszta linii moe zawiera inne informacje.

    W innych przypadkach, drugie slowa okrela rodzaj zmiany, a reszta linii
    ucila t informacj. Slowo ``internal'' ogolnie oznacza wewntrzny bld
    logiczny.

SYGNA/LY

    Innd przechwytuje sygnaly SIGTERM i SIGDANGER i wylcza si po nich. Jeli
    uyta jest flaga ``-d'', przechwytywany bdzie rownie SIGINT i bdzie
    dzialal analogicznie.

    Innd przechwytuje sygnal  SIGUSR1  i  odtwarza  kanal  sterujcy,
    wykorzystywany normalnie przez ctlinnd(8).

HISTORIA

    Napisane przez Richa $alza <rsalz@uunet.uu.net> dla InterNetNews. Jest
    to rewizja 1.24.2.4, z dnia 2000/08/20.

ZOBACZ TAKE

    active(5),  ctlinnd(8),  dbz(3),  history(5),  incoming.conf(5),
    inn.conf(5), newsfeeds(5), nnrpd(8), rnews(1), syslog(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    INND(8)