Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    insmod - instaluje ładowalny moduł jądra

SKŁADNIA

    insmod  [-fhkLmnpqrsSvVxXyY] [-e nazwa_przechowalni] [-o nazwa_modułu] [-O nazwa_blob]
    [-P przedrostek] moduł [ symbol=wartość ... ]

OPIS

    insmod instaluje ładowalny moduł do działającego jądrze.

    insmod próbuje dołączyć moduł do uruchomionego jądra systemu przez rozwiązanie wszystkich
    symboli z tabeli udostępnianych symboli jądra.

    Jeśli nazwa pliku modułu, podana jest bez katalogu i rozszerzenia, insmod będzie szukał
    modułu w kilku standardowych katalogach. Można użyć zmiennej środowiska MODPATH aby
    zmienić to standardowe zachowanie. Jeśli istnieje plik konfiguracyjny modułów taki, jak
    /etc/modules.conf (lub (przestarzały) /etc/conf.modules), ścieżki w nim zdefiniowane będą
    miały priorytet nad zdefiniowanymi w MODPATH.
    Można również posłużyć się zmienną środowiska MODULECONF dla wybrania innego pliku
    konfiguracyjnego niż standardowy /etc/modules.conf (lub (przestarzały) /etc/conf.modules).
    Ta zmienna środowiska będzie miała priorytet nad wszystkimi powyższymi definicjami.

  OPCJE
    -f --force
       Usiłuje załadować moduł nawet jeśli wersja uruchomionego jądra i jądra dla którego
       moduł został skompilowany nie zgadzają się. Powoduje to jedynie wyłączenie kontroli
       zgodności wersji. Opcja ta nie ma wpływu na sprawdzanie nazw symboli. Jeśli nazwy
       symboli w module nie zgadzają się z kernelem, wymuszenie nie jest możliwe.

    -h --help
       Wypisuje tekst pomocy.

    -k --autoclean
       Ustawia dla danego modułu atrybut automatycznego usuwania. kerneld(8) usunie każdy
       moduł z tym atrybutem, jeśli nie będzie on używany przez pewien okres czasu —
       zazwyczaj jedną minutę.

    -L --lock
       Za pomocą flock(2) zapobiega jednoczesnemu łądowaniu tego samego modułu.

    -m --map
       Wypisuje odwzorowanie ładowanych symboli, które może pomóc w odszukaniu usterki w
       przypadku wystąpienia błędu jądra (kernel panic).

    -n --noload
       Symulacja pracy, wykonuje wszystko oprócz załadowania modułu do jądra. Jeśli
       wywołane z -m lub -O, w wyniku uruchomienia powstanie odwzorowanie symboli lub plik
       z kopią kodu modułu w jądrze (blob). Ze względu na fakt, że moduł nie zostanie
       załadowany, rzeczywisty adres jądra, pod którym moduł byłby załadowany pozostanie
       nieznany, więc zarówno odwzorowanie symboli, jak i plik blob zostaną oparte na z
       góry ustalonym adresie 0x12340000.

    -p --probe
       Sprawdza, czy moduł może zostać załadowany bez kłopotów. Obejmuje to znalezienie
       modułu w ścieżce wyszukiwania dla modułów, sprawdzanie numerów wersji i rozwiązanie
       symboli. nie są sprawdzane przesunięcia ani nie są tworzone odwzorowanie symboli i
       plik blob.

    -q --quiet
       Nie wypisuje listy nierozwiązanych symboli.  Nie narzeka na niezgodne wersje.
       Wystąpienie problemu zostanie jedynie uwidocznione w kodzie zakończenia programu
       insmod.

    -r --root
       Niektórzy użytkownicy kompilują moduły jako użytkownik inny niż root, a następnie
       instalują je jako root. W wyniku tego właścicielem modułów nie będzie root, nawet
       jeśli jest on właścicielem katalogu modułów. Jeśli dopuści się innego użytkownika
       niż root jako właściciela modułów, umożliwi się nieproszonemu gościowi nadpisanie
       istniejących  modułów  będących  własnością tego użytkownika i wykorzystanie
       załadowania go do uzyskania uprawnień roota.

       Domyślnie, modutils odrzucą próbę załadowania modułu nie należącego do root-a.
       Podanie -r zniesie błąd i pozwoli root-owi załadować moduły, które nie są jego
       własnością. Uwaga: domyślne wartość opcji sprawdzania, czy właścicielem jest root
       może być zmieniona podczas konfiguracji modutils.

       Używanie -r do wyłączenia sprawdzania, czy właścicielem jest root lub ustawienie
       wartości domyślnej na "nie sprawdzaj, czy właścicielem jest root"  podczas
       konfiguracji stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa i nie jest zalecane.

    -s --syslog
       Wyprowadza wszystko do syslog(3) zamiast na terminal.

    -S --kallsyms
       Wymusza, aby ładowany moduł zawierał dane kallsyms, nawet gdy jądro ich nie
       obsługuje. Ta opcja jest przeznaczona dla małych systemów, gdzie jądro jest
       ładowane  bez  danych kallsyms, ale wybrane moduły potrzebują kallsyms dla
       poszukiwania usterek.

    -v --verbose
       Włącza wyświetlanie dużej ilości informacji.

    -X --export, -x --noexport
       Odpowiednio, udostępnia lub nie wszystkie symbole zewnętrzne modułów. Standardowo,
       symbole są udostępniane. Ta opcja ma jedynie znaczenie, gdy moduł sam jawnie nie
       udostępnia swojej własnej tabeli symboli i dlatego jest w zaniku.  -Y --ksymoops,
       -y --noksymoops Dodaje/nie dodaje do ksyms symboli dla ksymoops. Symbole te są
       używane przez ksymoops aby zapewnić większe możliwości poszukiwania usterek, gdy
       wystąpi w tym module Oops (błąd kernela). Standardowo, symbole dla ksymoops są
       zdefiniowane. Ta opcja jest niezależna od opcji -X/-x.

       Symbole dla ksymoops zwiększają ładowany moduł o około 260 bajtów. O ile nie cierpi
       się na wyrażny brak przestrzeni adresowej kernela i nie próbuje się zminimalizować
       ksyms, należy przyjąć wartość domyślną i otrzymywać bardziej precyzyjne informacje
       o usterkach w razie Oops. Symbole dla ksymoops są niezbędne, aby w sposób trwały
       przechowywać dane modułów.

    -o nazwa_modułu --name=nazwa_modułu
       Podanie jawne nazwy modułu, zamiast wywodzenia jej z podstawowej części nazwy pliku
       z modułem.

    -O nazwa_blob --blob=nazwa_blob
       Zachowuje obiekt binarny w nazwa_blob. Wynikiem jest binarny blob (bez nagłówków
       ELF) pokazujący, co dokładnie zostało załadowane do kernela po manipulacjach
       sekcjami i przesunięciach. Zaleca się opcję -m, aby otrzymać odwzorowanie symboli
       obiektu.

    -P przedrostek --prefix=przedrostek
       Ta opcja może być używana z wersjonowanymi modułami, przy jądrze SMP lub jądrze z
       obsługą wysokiej pamięci (bigmem), gdyż wówczas do nazw symboli modułów dodawany
       jest dodatkowy przedrostek.  Jeśli jądro zostało zbudowane z wersjonowanymi
       symbolami,  to  insmod  automatycznie  wyciągnie  przedrostek  z  definicji
       "get_module_symbol" lub "inter_module_get", z których jeden musi istnieć w dowolnym
       kernelu obsługującym moduły. Jeśli symbole jądra nie są wersjonowane, a moduł
       został zbudowany z wersjonowanymi symbolami, to użytkownik musi podać -P.

    -e nazwa_przechowalni --persist=nazwa_przechowalni
       Określa, skąd powinny być odczytane jakiekolwiek trwałe dane dla modułu podczas
       jego ładowania i gdzie powinny one zostać zapisane, gdy ta kopia modułu będzie
       usuwana z jądra. Opcja ta jest milcząco ignorowana, gdy moduł nie posiada żadnych
       trwale przechowywanych danych. Trwałe dane są odczytywane przez insmod jedynie, gdy
       ta opcja zostanie podana. Domyślnie, insmod nie przetwarza żadnych trwałych danych.
       Skrócona forma: -e "" (pusty łańcuch) jest interpretowana przez insmod jako wartość
       persistdir (zobacz modules.conf(5)), po której występuje nazwa pliku modułu,
       względem ścieżki, w której moduł został znaleziony, z pominięciem końcowych ´.gz',
       ´.o' i ´.mod'. Jeśli zostanie podane persistdir= (tzn. persistdir jest pustym
       polem) wówczas ta forma skrócona zostanie milcząco zignorowana.

  PARAMETRY MODUŁÓW
    Niektóre  z modułów akceptują podawanie im parametrów w czasie ładowania w celu
    dostosowania ich do określonych warunków pracy. Tymi parametrami najczęściej są adresy
    portów I/O i numery przerwań, które zmieniają się w zależności od sprzętu, a których
    detekcja nie jest możliwa.

    W modułach zbudowanych dla jąder seri 2.0, jakikolwiek symbol będący wskaźnikiem do typu
    całkowitego lub znakowego może być potraktowany jako parametr i zmodyfikowany. Poczynając
    od jąder 2.1, symbole stanowiące parametry są jawnie zaznaczone, aby tylko określone
    parametry mogły być modyfikowane. Co więcej, podawana jest informacja o typie parametru
    aby przy ładowaniu można było ją skontrolować.

    W przypadku wartości całkowitych, wszystkie wartości mogą zostać podane dziesiętnie,
    ósemkowo lub szenastkowo np.: 17, 021 lub 0x11. Tablice wartości podajemy jako ciąg
    elementów rozdzielonych przecinkami; elementy mogą być pominięte przez ominięcie ich
    wartości.

    W modułach serii 2.0, wartości które nie zaczynają się od cyfry traktowane są jako
    łańcuchy. Poczynając od jąder 2.1, informacja o typie parametru wskazuje czy wartość ma
    być interpretowana jako łańcuch. Jeśli wartość zaczyna się od cudzysłowu ("), łańcuch jest
    interpretowany jak w C, sekwencje ucieczkowe i in. Należy zauważyć, że przy podawaniu
    parametrów  z  linii poleceń powłoki, może istnieć potrzeba zabezpieczenia samych
    cudzysłowów przed interpretacją przez powłokę.

  MODUŁY I SYMBOLE NA LICENCJI GPL
    Począwszy od jądra 2.4.10, moduły powinny zawierać łańcuch będący nazwą licencji,
    zdefiniowany za pomocą MODULE_LICENSE(). Niektóre łańcuchy są rozpoznawane jako zgodne z
    GPL, wszelkie inne łańcuchy licencji, lub brak licencji oznaczają, że moduł jest
    traktowany jako zastrzeżony. Zajrzyj do include/linux/module.h po listę zgodnych z GPL
    łańcuchów licencji.

    Jeśli jądro obsługuje znacznik /proc/sys/kernel/tainted to insmod podczas ładowania modułu
    nie na licencji GPL, wykona operację OR dla znacznika tainted (skażony) i '1'. Jeśli
    kernel obsługuje skażenia, to podczas ładowania modułu bez licencji wypisane zostanie
    ostrzeżenie; ostrzeżenie będzie wypisywane zawsze, nawet przy starszych, nieobsługujących
    skażeń, jądrach, dla modułów posiadających MODULE_LICENSE() niezgodne z GPL. Minimalizuje
    to liczbę ostrzeżeń podczas używania nowych modutils ze starymi jądrami.

    Tryb insmod -f (wymuszenie) przy jądrach obsługujących skażenia, będzie zawsze powodować
    wykonanie OR dla znacznika tainted i '2', zawsze też będzie wypisywane ostrzeżenie.

    Niektórzy autorzy kodu jądra wymagają, aby symbole udostępniane przez ich kod mogły być
    wykorzystywane  wyłącznie przez moduły na licencji zgodnej z GPL. Symbole te są
    udostępniane przez EXPORT_SYMBOL_GPL zamiast zwykłego EXPORT_SYMBOL. Symbole "tylko dla
    GPL" udostępniane przez kernel i inne moduły są widziane wyłącznie przez moduły na
    licencji zgodnej z GPL. Symbole te pojawią się w /proc/ksyms z przedrostkiem 'GPLONLY_'.
    Podczas ładowania modułu na licencji GPL insmod ignoruje przedrostek GPLONLY_ dla symboli,
    więc ładowany moduł odwołuje się po prostu do zwykłej nazwy symbolu, bez przedrostka.
    Symbole "tylko dla GPL" stały się niedostępne dla modułów o licencji niezgodnej z GPL,
    włączając w to moduły bez jakiejkolwiek licencji.

  POMOC KSYMOOPS
    Aby pomóc w analizie Oopsów (błędów) jądra podczas używania modułów, insmod domyślnie
    dodaje  kilka  symboli do ksyms, zobacz opcja -Y.  Symbole te zaczynają się od
    __insmod_nazwamodułu_. nazwamodułu jest niezbędna, aby symbol był unikalny, dozwolone
    jest ładowanie tego samego obiektu więcej niż raz podając różne nazwy modułu. Obecnie
    zdefiniowane są symbole

    __insmod_nazwamodułu_Oplikobiektu_Mczas_Vwersja

    plikobiektu jest nazwą pliku z którego moduł został załadowany. Zapewnia to, że ksymoops
    dopasuje kod do właściwego obiektu. czas jest podanym szesnastkowo znacznikiem czasu
    ostatniej modyfikacji dla tego pliku, zero gdy stat zakończy się niepomyślnie. wersja jest
    wersją jądra, dla której moduł skompilowano, -1, gdy numer wersji jest niedostpny. Symbol
    _O posiada taki sam adres początkowy, jak nagłowek modułu.

    __insmod_nazwamodułu_Snazwasekcji_Ldługość

    Symbol ten pojawia się na początku wybranych sekcji ELF, obecnie .text, .rodata, .data i
    .bss. Pojawia sie on jedynie w sekcjach o niezerowym rozmiarze. nazwasekcji jest nazwą
    sekcji ELF, długość jest jej podanym dziesiętnie rozmiarem. Symbole te pomagają programowi
    ksymoops odwzorować adresy w sekcjach, w których nie są dostępne żadne symbole.

    __insmod_nazwamodułu_Pnazwa_przechowalni

    Tworzone przez insmod jedynie gdy moduł posiada jeden lub więcej parametrów oznaczonych
    jako trwałe dane i jest dostępny plik przechowujący te trwałe dane (patrz -e powyżej).

    Inny problem przy analizie Oops jądra polega na tym, że zawartość /proc/ksyms i
    /proc/modules cmoże się zmienić pomiędzy Oopsami i podczas przetwarzania pliku logu. Aby
    pomóc pokonać ten problem, insmod i rmmod będą automatycznie kopiować /proc/ksyms i
    /proc/modules do /var/log/ksymoops o ile katalog /var/log/ksymoops istnieje. Będzie
    stosowany przedrostek `date +%Y%m%d%H%M%S`. Administrator systemu może podać ksymoops,
    który zrzut plików ma być użyty podczas analizy Oopsa. Nie ma przełącznika wyłączającego
    to automatyczne kopiowanie, więc jeśli nie powinno ono występować, nie należy tworzyć
    katalogu /var/log/ksymoops. Jeśli ten katalog istnieje, powinien on być własnością roota,
    mieć prawa dostępu 644 lub 600 i należy uruchamiać codziennie, lub w podobnych odstępach
    czasu, poniższy skrypt. Jest on zainstalowany jako insmod_ksymoops_clean.

     #!/bin/sh
     # Usuwa zachowane zawartości ksyms i modules nie używane przez 2 dni
     if [ -d /var/log/ksymoops ]
     then
       set -e
       # Upewnia się, że zawsze zostanie co najmniej jedna wersja
       d=`date +%Y%m%d%H%M%S`
       cp -a /proc/ksyms /var/log/ksymoops/${d}.ksyms
       cp -a /proc/modules /var/log/ksymoops/${d}.modules
       find /var/log/ksymoops -type f -atime +2 -exec rm {} \;
     fi

ZOBACZ TAKŻE

    rmmod(8), modprobe(8), depmod(8), lsmod(8), ksyms(8), modules(2), genksyms(8), kerneld(8),
    ksymoops(kernel).

HISTORIA

    Wsparcie dla modułów zostało zapoczątkowane przez Anonima
    Pierwsza wersja Linuksowa przygotowana przez Basa Laarhovena <bas@vimec.nl>
    Wersja 0.99.14 przygotowana przez Jona Tombsa <jon@gtex02.us.es>
    Rozbudowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Pierwotna pomoc dla ELF od Erica Youngdale'a <eric@aib.com>
    Aktualizowna do 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>
    Rozszerzona przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se> dla modutils-2.2.* w marcu 1999
    Pomocy przy ksymoops udzielił Keith Owens <kaos@ocs.com.au> w maju 1999
    Zarządza: Keith Owens <kaos@ocs.com.au>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.