Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    insmod - instaluje ladowalny modul jdra

SK/LADNIA

    insmod [-fhkLmnpqrsSvVxXyY] [-e nazwa_przechowalni] [-o nazwa_modulu]
    [-O nazwa_blob] [-P przedrostek] modul [ symbol=warto ... ]

OPIS

    insmod instaluje ladowalny modul do dzialajcego jdrze.

    insmod probuje dolczy modul do uruchomionego jdra systemu przez
    rozwizanie wszystkich symboli z tabeli udostpnianych symboli jdra.

    Jeli nazwa pliku modulu, podana jest bez katalogu i rozszerzenia,
    insmod bdzie szukal modulu w kilku standardowych katalogach. Mona uy
    zmiennej rodowiska MODPATH aby zmieni to standardowe zachowanie. Jeli
    istnieje plik konfiguracyjny modulow taki, jak /etc/modules.conf (lub
    (przestarzaly) /etc/conf.modules), cieki w nim zdefiniowane bd mialy
    priorytet nad zdefiniowanymi w MODPATH.
    Mona rownie posluy si zmienn rodowiska MODULECONF dla wybrania innego
    pliku  konfiguracyjnego  ni  standardowy  /etc/modules.conf  (lub
    (przestarzaly) /etc/conf.modules). Ta zmienna rodowiska bdzie miala
    priorytet nad wszystkimi powyszymi definicjami.

  OPCJE
    -f --force
       Usiluje zaladowa modul nawet jeli wersja uruchomionego jdra i
       jdra dla ktorego modul zostal skompilowany nie zgadzaj si.
       Powoduje to jedynie wylczenie kontroli zgodnoci wersji. Opcja ta
       nie ma wplywu na sprawdzanie nazw symboli. Jeli nazwy symboli w
       module nie zgadzaj si z kernelem, wymuszenie nie jest moliwe.

    -h --help
       Wypisuje tekst pomocy.

    -k --autoclean
       Ustawia dla danego modulu atrybut automatycznego usuwania.
       kerneld(8) usunie kady modul z tym atrybutem, jeli nie bdzie on
       uywany przez pewien okres czasu -- zazwyczaj jedn minut.

    -L --lock
       Za pomoc flock(2) zapobiega jednoczesnemu ldowaniu tego samego
       modulu.

    -m --map
       Wypisuje odwzorowanie ladowanych symboli, ktore moe pomoc w
       odszukaniu usterki w przypadku wystpienia bldu jdra (kernel
       panic).

    -n --noload
       Symulacja pracy, wykonuje wszystko oprocz zaladowania modulu do
       jdra. Jeli wywolane z -m lub -O, w wyniku uruchomienia powstanie
       odwzorowanie symboli lub plik z kopi kodu modulu w jdrze (blob).
       Ze wzgldu na fakt, e modul nie zostanie zaladowany, rzeczywisty
       adres jdra, pod ktorym modul bylby zaladowany  pozostanie
       nieznany, wic zarowno odwzorowanie symboli, jak i plik blob
       zostan oparte na z gory ustalonym adresie 0x12340000.

    -p --probe
       Sprawdza, czy modul moe zosta zaladowany bez klopotow. Obejmuje
       to  znalezienie  modulu w ciece wyszukiwania dla modulow,
       sprawdzanie numerow wersji i rozwizanie  symboli.  nie  s
       sprawdzane przesunicia ani nie s tworzone odwzorowanie symboli i
       plik blob.

    -q --quiet
       Nie wypisuje listy nierozwizanych symboli.  Nie narzeka na
       niezgodne  wersje.  Wystpienie  problemu  zostanie  jedynie
       uwidocznione w kodzie zakoczenia programu insmod.

    -r --root
       Niektorzy uytkownicy kompiluj moduly jako uytkownik inny ni
       root,  a  nastpnie instaluj je jako root. W wyniku tego
       wlacicielem modulow nie bdzie root, nawet jeli  jest  on
       wlacicielem katalogu modulow. Jeli dopuci si innego uytkownika
       ni root jako wlaciciela modulow, umoliwi si nieproszonemu
       gociowi nadpisanie istniejcych modulow bdcych wlasnoci tego
       uytkownika i wykorzystanie zaladowania go do uzyskania uprawnie
       roota.

       Domylnie, modutils odrzuc prob zaladowania modulu nie nalecego
       do root-a. Podanie -r zniesie bld i pozwoli root-owi zaladowa
       moduly, ktore nie s jego wlasnoci. Uwaga: domylne warto opcji
       sprawdzania, czy wlacicielem jest root moe by zmieniona podczas
       konfiguracji modutils.

       Uywanie -r do wy/lczenia sprawdzania, czy w/lacicielem jest root
       lub ustawienie wartoci domylnej na  "nie  sprawdzaj,  czy
       w/lacicielem jest root" podczas konfiguracji stanowi powane
       naruszenie bezpieczestwa i nie jest zalecane.

    -s --syslog
       Wyprowadza wszystko do syslog(3) zamiast na terminal.

    -S --kallsyms
       Wymusza, aby ladowany modul zawieral dane kallsyms, nawet gdy
       jdro ich nie obsluguje. Ta opcja jest przeznaczona dla malych
       systemow, gdzie jdro jest ladowane bez danych kallsyms, ale
       wybrane moduly potrzebuj kallsyms dla poszukiwania usterek.

    -v --verbose
       Wlcza wywietlanie duej iloci informacji.

    -X --export, -x --noexport
       Odpowiednio, udostpnia lub nie wszystkie symbole zewntrzne
       modulow.  Standardowo, symbole s udostpniane. Ta opcja ma
       jedynie znaczenie, gdy modul sam jawnie nie udostpnia swojej
       wlasnej tabeli symboli i dlatego jest w zaniku. -Y --ksymoops,
       -y --noksymoops Dodaje/nie dodaje do ksyms symboli dla ksymoops.
       Symbole te s uywane przez ksymoops aby zapewni wiksze moliwoci
       poszukiwania  usterek, gdy wystpi w tym module Oops (bld
       kernela). Standardowo, symbole dla ksymoops s zdefiniowane. Ta
       opcja jest niezalena od opcji -X/-x.

       Symbole dla ksymoops zwikszaj ladowany modul o okolo 260 bajtow.
       O ile nie cierpi si na wyrany brak przestrzeni adresowej kernela
       i nie probuje si zminimalizowa ksyms, naley przyj warto domyln i
       otrzymywa bardziej precyzyjne informacje o usterkach w razie
       Oops. Symbole dla ksymoops s niezbdne, aby w sposob trwaly
       przechowywa dane modulow.

    -o nazwa_modulu --name=nazwa_modulu
       Podanie jawne nazwy modulu, zamiast wywodzenia jej z podstawowej
       czci nazwy pliku z modulem.

    -O nazwa_blob --blob=nazwa_blob
       Zachowuje obiekt binarny w nazwa_blob. Wynikiem jest binarny
       blob (bez naglowkow ELF) pokazujcy, co dokladnie  zostalo
       zaladowane do kernela po manipulacjach sekcjami i przesuniciach.
       Zaleca si opcj -m, aby otrzyma odwzorowanie symboli obiektu.

    -P przedrostek --prefix=przedrostek
       Ta opcja moe by uywana z wersjonowanymi modulami, przy jdrze SMP
       lub jdrze z obslug wysokiej pamici (bigmem), gdy wowczas do nazw
       symboli modulow dodawany jest dodatkowy przedrostek. Jeli jdro
       zostalo  zbudowane  z  wersjonowanymi symbolami, to insmod
       automatycznie   wycignie   przedrostek   z   definicji
       "get_module_symbol" lub "inter_module_get", z ktorych jeden musi
       istnie w dowolnym kernelu obslugujcym moduly. Jeli symbole jdra
       nie s wersjonowane, a modul zostal zbudowany z wersjonowanymi
       symbolami, to uytkownik musi poda -P.

    -e nazwa_przechowalni --persist=nazwa_przechowalni
       Okrela, skd powinny by odczytane jakiekolwiek trwale dane dla
       modulu  podczas jego ladowania i gdzie powinny one zosta
       zapisane, gdy ta kopia modulu bdzie usuwana z jdra.  Opcja ta
       jest milczco ignorowana, gdy modul nie posiada adnych trwale
       przechowywanych danych. Trwale dane s odczytywane przez insmod
       jedynie, gdy ta opcja zostanie podana. Domylnie, insmod nie
       przetwarza adnych trwalych danych. Skrocona forma: -e "" (pusty
       lacuch) jest interpretowana przez insmod jako warto persistdir
       (zobacz modules.conf(5)), po ktorej wystpuje nazwa pliku modulu,
       wzgldem cieki, w ktorej modul zostal znaleziony, z pominiciem
       kocowych '.gz', '.o' i '.mod'. Jeli zostanie podane persistdir=
       (tzn. persistdir jest pustym polem) wowczas ta forma skrocona
       zostanie milczco zignorowana.

  PARAMETRY MODU/L'OW
    Niektore z modulow akceptuj podawanie im parametrow w czasie ladowania
    w celu dostosowania ich do okrelonych warunkow pracy. Tymi parametrami
    najczciej s adresy portow I/O i numery przerwa, ktore zmieniaj si w
    zalenoci od sprztu, a ktorych detekcja nie jest moliwa.

    W modulach zbudowanych dla jder seri 2.0, jakikolwiek symbol bdcy
    wskanikiem do typu calkowitego lub znakowego moe by potraktowany jako
    parametr i zmodyfikowany. Poczynajc od jder 2.1, symbole stanowice
    parametry s jawnie zaznaczone, aby tylko okrelone parametry mogly by
    modyfikowane. Co wicej, podawana jest informacja o typie parametru aby
    przy ladowaniu mona bylo j skontrolowa.

    W przypadku wartoci calkowitych, wszystkie wartoci mog zosta podane
    dziesitnie, osemkowo lub szenastkowo np.: 17, 021 lub 0x11. Tablice
    wartoci podajemy jako cig elementow rozdzielonych przecinkami; elementy
    mog by pominite przez ominicie ich wartoci.

    W modulach serii 2.0, wartoci ktore nie zaczynaj si od cyfry traktowane
    s jako lacuchy. Poczynajc od jder 2.1, informacja o typie parametru
    wskazuje czy warto ma by interpretowana jako lacuch. Jeli warto zaczyna
    si od cudzyslowu ("), lacuch jest interpretowany jak w C, sekwencje
    ucieczkowe i in. Naley zauway, e przy podawaniu parametrow z linii
    polece powloki, moe istnie potrzeba zabezpieczenia samych cudzyslowow
    przed interpretacj przez powlok.

  MODU/LY I SYMBOLE NA LICENCJI GPL
    Poczwszy od jdra 2.4.10, moduly powinny zawiera lacuch bdcy nazw
    licencji, zdefiniowany za pomoc MODULE_LICENSE(). Niektore lacuchy s
    rozpoznawane jako zgodne z GPL, wszelkie inne lacuchy licencji, lub
    brak licencji oznaczaj, e modul jest traktowany jako zastrzeony.
    Zajrzyj do include/linux/module.h po list zgodnych z GPL lacuchow
    licencji.

    Jeli jdro obsluguje znacznik /proc/sys/kernel/tainted to insmod podczas
    ladowania modulu nie na licencji GPL, wykona operacj OR dla znacznika
    tainted (skaony) i '1'. Jeli kernel obsluguje skaenia, to podczas
    ladowania modulu bez licencji wypisane zostanie ostrzeenie; ostrzeenie
    bdzie wypisywane zawsze, nawet przy starszych, nieobslugujcych skae,
    jdrach, dla modulow posiadajcych MODULE_LICENSE() niezgodne z GPL.
    Minimalizuje to liczb ostrzee podczas uywania nowych modutils ze
    starymi jdrami.

    Tryb insmod -f (wymuszenie) przy jdrach obslugujcych skaenia, bdzie
    zawsze powodowa wykonanie OR dla znacznika tainted i '2', zawsze te
    bdzie wypisywane ostrzeenie.

    Niektorzy autorzy kodu jdra wymagaj, aby symbole udostpniane przez ich
    kod mogly by wykorzystywane wylcznie przez moduly na licencji zgodnej z
    GPL. Symbole te s udostpniane przez EXPORT_SYMBOL_GPL zamiast zwyklego
    EXPORT_SYMBOL. Symbole "tylko dla GPL" udostpniane przez kernel i inne
    moduly s widziane wylcznie przez moduly na licencji zgodnej z GPL.
    Symbole te pojawi si w /proc/ksyms z przedrostkiem 'GPLONLY_'. Podczas
    ladowania modulu na licencji GPL insmod ignoruje przedrostek GPLONLY_
    dla symboli, wic ladowany modul odwoluje si po prostu do zwyklej nazwy
    symbolu, bez przedrostka. Symbole "tylko dla GPL" staly si niedostpne
    dla modulow o licencji niezgodnej z GPL, wlczajc w to moduly bez
    jakiejkolwiek licencji.

  POMOC KSYMOOPS
    Aby pomoc w analizie Oopsow (bldow) jdra podczas uywania modulow,
    insmod domylnie dodaje kilka symboli do ksyms, zobacz opcja -Y.
    Symbole te zaczynaj si od __insmod_nazwamodu/lu_. nazwamodu/lu jest
    niezbdna, aby symbol byl unikalny, dozwolone jest ladowanie tego samego
    obiektu wicej ni raz podajc rone nazwy modulu. Obecnie zdefiniowane s
    symbole

    __insmod_nazwamodu/lu_Oplikobiektu_Mczas_Vwersja

    plikobiektu jest nazw pliku z ktorego modul zostal  zaladowany.
    Zapewnia to, e ksymoops dopasuje kod do wlaciwego obiektu. czas jest
    podanym szesnastkowo znacznikiem czasu ostatniej modyfikacji dla tego
    pliku, zero gdy stat zakoczy si niepomylnie. wersja jest wersj jdra,
    dla ktorej modul skompilowano, -1, gdy numer wersji jest niedostpny.
    Symbol _O posiada taki sam adres pocztkowy, jak naglowek modulu.

    __insmod_nazwamodu/lu_Snazwasekcji_Ld/lugo

    Symbol ten pojawia si na pocztku wybranych sekcji ELF, obecnie .text,
    .rodata, .data i .bss. Pojawia sie on jedynie w sekcjach o niezerowym
    rozmiarze. nazwasekcji jest nazw sekcji ELF, d/lugo jest jej podanym
    dziesitnie rozmiarem. Symbole te pomagaj programowi ksymoops odwzorowa
    adresy w sekcjach, w ktorych nie s dostpne adne symbole.

    __insmod_nazwamodu/lu_Pnazwa_przechowalni

    Tworzone przez insmod jedynie gdy modul posiada jeden lub wicej
    parametrow oznaczonych jako trwale dane  i  jest  dostpny  plik
    przechowujcy te trwale dane (patrz -e powyej).

    Inny problem przy analizie Oops jdra polega na tym, e zawarto
    /proc/ksyms i /proc/modules cmoe si zmieni pomidzy Oopsami i podczas
    przetwarzania pliku logu. Aby pomoc pokona ten problem, insmod i rmmod
    bd  automatycznie  kopiowa  /proc/ksyms  i  /proc/modules  do
    /var/log/ksymoops o ile katalog /var/log/ksymoops istnieje. Bdzie
    stosowany przedrostek `date +%Y%m%d%H%M%S`. Administrator systemu moe
    poda ksymoops, ktory zrzut plikow ma by uyty podczas analizy Oopsa. Nie
    ma przelcznika wylczajcego to automatyczne kopiowanie, wic jeli nie
    powinno ono wystpowa, nie naley tworzy katalogu /var/log/ksymoops. Jeli
    ten katalog istnieje, powinien on by wlasnoci roota, mie prawa dostpu
    644 lub 600 i naley uruchamia codziennie, lub w podobnych odstpach
    czasu,  poniszy  skrypt.   Jest   on   zainstalowany   jako
    insmod_ksymoops_clean.

     #!/bin/sh
     # Usuwa zachowane zawartoci ksyms i modules nie uywane przez 2 dni
     if [ -d /var/log/ksymoops ]
     then
       set -e
       # Upewnia si, e zawsze zostanie co najmniej jedna wersja
       d=`date +%Y%m%d%H%M%S`
       cp -a /proc/ksyms /var/log/ksymoops/${d}.ksyms
       cp -a /proc/modules /var/log/ksymoops/${d}.modules
       find /var/log/ksymoops -type f -atime +2 -exec rm {} \;
     fi

ZOBACZ TAKE

    rmmod(8),  modprobe(8), depmod(8), lsmod(8), ksyms(8), modules(2),
    genksyms(8), kerneld(8), ksymoops(kernel).

HISTORIA

    Wsparcie dla modulow zostalo zapocztkowane przez Anonima
    Pierwsza wersja  Linuksowa  przygotowana  przez  Basa  Laarhovena
    <bas@vimec.nl>
    Wersja 0.99.14 przygotowana przez Jona Tombsa <jon@gtex02.us.es>
    Rozbudowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Pierwotna pomoc dla ELF od Erica Youngdale'a <eric@aib.com>
    Aktualizowna do 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>
    Rozszerzona przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se> dla modutils-2.2.* w
    marcu 1999
    Pomocy przy ksymoops udzielil Keith Owens <kaos@ocs.com.au> w maju 1999
    Zarzdza: Keith Owens <kaos@ocs.com.au>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.