Provided by: doc-base_0.10.3_all bug

NAZWA

    install-docs - zarzdzanie dokumentacj Debiana

SK/LADNIA

    install-docs [opcje] -i,--install | -r,--remove | -c,--check plik [ plik ... ]

    install-docs [opcje] -I,--install-all | -C,--install-changed | -R,--remove-all

    install-docs [opcje] -s,--status docid [ docid ... ]

    install-docs [opcje] --dump-db nazwa_db

    install-docs -h,--help | -V,--version

OPIS

    install-docs jest narzdziem pozwalajcym opiekunom pakietow Debiana na
    rejestrowanie dokumentacji w ronych systemach. Obecnie wspiera
    przegldarki dhelp, dwww, doc-central oraz scrollkeeper.

    Ta strona podrcznika ekranowego zawiera podstawowe wskazowki dotyczce
    uywania install-docs. Pelny opis programu wraz z opisem skladni skladni
    pliku konfiguracyjnego mona znale w dokumentacji dolczonej do pakietu.

OPCJE

    -v, --verbose
      Tryb gadatliwy.

    -d, --debug
      Wywietla komunikaty diagnostyczne.

    --no-update-menus
      Nie uruchamia dwww-build-menu(8), dhelp_parse(8), ani
      scrollkeeper-update(8).

    --rootdir katalog
      Ustawia glowny katalog na katlaog, zamiast uywa `/'. Uyteczne i
      poprawne tylko w przypadku akcji --check.

AKCJE

    Poniej podano list akcji obslugiwanych przez install-docs. Programowi
    mona poda tylko jedn akcj. Ponadto akcja ta lcznie z jej argumentami
    musi by przekazana jako ostatnia opcja linii polece.

    Kady argument plik powinien by peln ciek do pliku kontrolnego
    doc-base(t.j. "/usr/share/doc-base/jaki_plik" lub
    "/etc/doc-base/documents/jaki_plik"), a kade docid powinno by
    identyfikatorem dokumentu (Identyfikatory dokumentow s ustawiane w
    polu "Document" pliku kontrolnego i zazwyczaj s takie same jak nazwa
    pakietu).

    Jeeli plik lub <docid> jest rowne "-" (znak minusa), to lista
    argumentow jest odczytywana ze standardowego wejcia (kada nazwa pliku
    lub kade id dokumentu w oddzielnej linii).

    -i plik [plik ...], --install plik [plik ...]
      Instaluje dokumentacj wymienion w pliku kontrolnym plik.

    -r plik [plik ...], --remove plik [plik ...]
      Wyrejestrowuje dokumentacj wymienion w pliku kontrolnym plik.

    -c plik [plik ...], --check plik [plik ...]
      Sprawdza poprawno pliku kontrolnego plik i wywietla list
      znalezionych problemow. Uyta z opcj --verbose podaje lokalizacje
      bldow i ostrzee. Jeli podano take --rootdir, to argument tej opcji
      zostanie dolczony do nazw plikow wymienionych w polach "Files" i
      "Index" pliku.

    -R, --remove-all
      Wyrejestrowuje wszystkie zarejestrowane dokumenty.

    -I, --install-all
      (Ponownie) rejestruje wszystkie dokumenty z katalogow
      /usr/share/doc-base i /etc/doc-base/documents.

    -C, --install-changed
      Porownuje zawarto katalogow /usr/share/doc-base i
      /etc/doc-base/documents z baz danych zarejestrowanych dokumentow i
      wyrejestrowuje usunite pliki oraz (ponownie) rejestruje pliki
      zmienione lub dodane.

    -s docid [docid ...], --status docid [docid ...]
      Wywietla stan dokumentu okrelonego przez docid.

    -L docid [docid ...], --listfiles docid [docid ...]
      Opcja przestarzala. Nie robi nic.

    --dump-db nazwa_db
      Wypisuje - w celu debugowania programu - zawarto wewntrznych baz
      danych. nazwa_db moe by albo files.db, albo status.db.

    -h, --help
      Wywietla krotki komunikat pomocy.

    -V, --version
      Wywietla informacje o wersji programu.

KOMPATYBILNO Z POPRZEDNIMI WERSJAMI

    Nastpujce wlaciwoci zostaly dodane w wersji 0.8.4 programu, opiekunowie
    pakietow powinni doda odpowiednie linie "Conflicts" lub "Depends", jeli
    planuj ich uywa w skryptach pakietow:

    o  obsluga wielu argumentow akcji -i oraz -r,

    o  czytanie argumentow ze standardowego wejcia,

    o  akcje -I, --install-all, -R, ---remove-all, -c, --check,

    o  opcje -d, --debug, -h, --help.

    Opcje -C, --install-changed, --dump-db, -V, --version zostaly dodane w
    wersji 0.8.12.

PLIKI

    /usr/share/doc-base/
      Lokalizacja plikow kontrolnych doc-base dostarczanych przez
      pakiety.

    /etc/doc-base/documents/
      Lokalizacja plikow kontrolnych doc-base dostarczanych przez
      lokalnego administratora.

    /var/lib/doc-base/info/documents/
      Lokalizacja zarejestrowanych plikow kontrolnych.

    /var/lib/doc-base/info/status.db
      Stany zarejestrowanych dokumentow.

    /var/lib/doc-base/info/files.db
      Znaczniku czasowe i identyfikatory zarejestrowanych plikow doc-
      base.

    /var/lib/doc-base/omf/
      Lokalizacja wygenerowanych plikow OMF scrollkeepera. Uwaga:
      /usr/share/omf/doc-base powinien by dowizaniem symbolicznym
      wskazujcym na ten katalog.

B/LDY

    Patrz http://bugs.debian.org/doc-base <http://bugs.debian.org/doc-
    base>.

ZOBACZ TAKE

    dhelp(1), doccentral(1), dwww(7), scrollkeeper(7), Podrcznik doc-base
    /usr/share/doc/doc-base/doc-base.html/index.html

AUTOR

    Program napisal Christian Schwarz <schwarz@debian.org> dla systemu
    Debian GNU/Linux; kolejnym opiekunem byl Adam Di Carlo
    <aph@debian.org>. Robert Luberda <robert@debian.org> zajmuje si nim
    obecnie i go rozszerza o nowe funkcjonalnoci.

    Ten program zostal napisany dla poytku calej spolecznoci uytkownikow i
    opiekunow Debiana. Aby zaangaowa si w rozwoj programu, prosimy dolczy
    do listy dyskusyjnej <debian-doc@lists.debian.org>.