Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do polece administracyjnych i uprzywilejowanych

OPIS

    Ta sekcja opisuje polecenia ktore mog by lub s uywane tylko przez
    administratora systemu, jak na przyklad uslugi systemowe i polecenia
    zwizane sprztem.

AUTORZY

    Nazwiska autorow i warunki kopiowania znajduj si w naglowku strony man.
    Mog one roni si dla poszczegolnych stron.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.