Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipchains - administracja zaporą ogniową IP (IP firewall)

SKŁADNIA

    ipchains -[ADC] łańcuch specyfikacja-reguły [opcje]
    ipchains -[RI] łańcuch num-reg specyfikacja-reguły [opcje]
    ipchains -D łańcuch num-reg [opcje]
    ipchains -[LFZNX] [łańcuch] [opcje]
    ipchains -P łańcuch cel [opcje]
    ipchains -M [ -L | -S ] [opcje]

OPIS

    Ipchains jest używany do ustawiania, podtrzymywania i przeglądania
    reguł zapory ogniowej w jądrze Linuksa. Te reguły możemy podzielić na 4
    różne kategorie: łańcuch wejściowy (IP input chain), łańcuch wyjściowy
    (IP output chain), łańcuch przekazowy (IP forwarding chain) i łańcuchy
    zdefiniowane przez użytkownika.

    Dla każdej z tych kategorii utrzymywana jest oddzielna tabela reguł, z
    których każda może  odnosić  się  do  jakiegoś  łańcucha  reguł
    zdefiniowanego przez użytkownika.

    Zobacz ipfw(4), by dowiedzieć się więcej szczegółów.

CELE

    Reguła ścianki ogniowej określa kryteria dotyczące pakietu i celu.
    Jeśli pakiet nie pasuje do danej regułki, to sprawdzana jest następna w
    danym łańcuchu; jeśli pakiet pasuje wtedy następna regułka jest
    określana przez wartość celu, która  może  być  nazwą  łańcucha
    zdefiniowanego przez użytkownika albo też jedną ze specjalnych wartości
    ACCEPT, DENY, REJECT, MASQ, REDIRECT lub RETURN.
    ACCEPT oznacza, że należy przepuścić pakiet. DENY oznacza, że należy
    pakiet odrzucić.  REJECT działa podobnie jak odrzucenie, ale jest
    bardziej "uprzejmy" i łatwiejszy do wyśledzenia, ponieważ dodatkowo
    wysyłany jest do nadawcy zwrotny komunikat ICMP informujący go, że
    pakiet nie został przyjęty. (Zauważ, że DENY i REJECT są tożsame jeśli
    mamy do czynienia z pakietami ICMP).
    MASQ jest właściwy tylko dla łańcuchów przekazowych (forwarding) i
    zdefiniowanych przez użytkownika. Może być użyty tylko kiedy jądro jest
    skompilowane z włączoną definicją CONFIG_IP_MASQUERADE. Przy użyciu
    tego rodzaju celu wychodzące (lub przechodzące przez maszynę, np.
    pełniącą funkcję bramki) pakiety będą maskowane, tzn. w ten sposób
    zostaną podmienione ich adresy nadawcy jakby pochodziły one z maszyny
    lokalnej. Potem przychodzące, zwrotne pakiety stanowiące odpowiedzi na
    podmienione będą automatycznie  rozpoznawane  i  "demaskowane"  z
    pominięciem łańcucha przekazowego.
    REDIRECT jest właściwy tylko dla łańcuchów wejściowych i zdefiniowanych
    przez użytkownika i może być użyty tylko kiedy jądro jest skompilowane
    z włączoną definicją CONFIG_IP_TRANSPARENT_PROXY.  W związku z tym
    pakiety będą przekierowywane do lokalnego gniazda, nawet jeśli były one
    skierowane do odległej maszyny. Jeśli podany jest port przekierowania
    0, który jest domyślną wartością to port docelowy pakietu będzie użyty
    jako port przekierowawczy. Kiedy ten cel jest użyty to podany może być
    opcjonalnie dodatkowy argument (numer portu właśnie).
    Jeśli osiągnięty zostaje koniec zdefiniowanego przez  użytkownika
    łańcucha albo wystąpi regułka z celem o nazwie RETURN to sprawdzana
    jest następna reguła w poprzednim (wywołującym) łańcuchu.  Jeśli
    osiągnięty zostaje koniec wbudowanego łańcucha, albo też wystąpi reguła
    z celem o nazwie RETURN to dalszy los pakietu zależy od celu
    określonego przez politykę łańcucha.

OPCJE

    Opcje, które są rozpoznawane przez ipchains, możemy podzielić na kilka
    różnych grup.

  KOMENDY
    Te opcje określają specyficzne działanie, które ma być dokonane; tylko
    jedna z tych opcji może być podana w linii komend, z wyjątkiem opcji
    opisanych poniżej. Dla wszystkich tzw. długich opcji i długich wersji
    komendy musisz wprowadzić jedynie tyle pierwszych znaków, żeby ipchains
    potrafiło odróżnić nazwę podawanej opcji od innych.

    -A, --append
       Dołącza jedną lub więcej reguł do końca podanego łańcucha.
       Kiedy nazwy źródeł i/lub celów odnoszą się do więcej niż jednego
       adresu to reguła będzie dodana dla każdej możliwej kombinacji
       tego adresu.

    -D, --delete
       Usuwa jedną lub więcej reguł z podanego łańcucha. Są tu dwie
       wersje tej komendy: reguła może być określona za pomocą jej
       numeru w łańcuchu (zaczynając od 1 dla pierwszej reguły) lub za
       pomocą podanej reguły, do której usuwana pasuje.

    -R, --replace
       Zamienia regułę w wybranym łańcuchu. Jeśli nazwy źródła i/lub
       przeznaczenia odnoszą się do wielu różnych adresów to komenda
       zawiedzie. Reguły są ponumerowane poczynając od 1.

    -I, --insert
       Wstawia jedną lub więcej reguł do określonego łańcucha. Regułę
       wskazuje się za pomocą jej numeru. Jeśli więc numerem reguły
       jest 1 to reguła lub reguły są wstawiane na początek łańcucha.

    -L, --list
       Wypisuje wszystkie reguły w podanym łańcuchu. Jeżeli  nie
       wyszczególniono żadnego łańcucha, to pokazywane są wszystkie.
       Jest poprawne podanie opcji -Z (zero), by  nie  istniała
       konieczność/możliwość  podawania łańcucha.  Dokładne wyjście
       zależy od innych wprowadzonych argumentów.

    -F, --flush
       Opróżnia podany łańcuch.  Jest  to  odpowiednik  usunięcia
       wszystkich reguł po kolei.

    -Z, --zero
       Zeruje liczniki pakietów i bajtów we wszystkich regułkach. Jest
       poprawne podanie opcji -L, --list (list), aby ujrzeć zawartości
       liczników tuż przed ich oczyszczeniem; jeśli jest to wykonane,
       to nie może być podany żaden konkretny łańcuch.  (będą one
       wszystkie wyświetlone i oczyszczone).

    -N, --new-chain
       Tworzy nowy, zdefiniowany przez użytkownika łańcuch pod podaną
       nazwą. Musi to być nazwa unikatowa, nie przypisana do żadnego
       istniejącego łańcucha.

    -X, --delete-chain
       Usuwa podany łańcuch zdefiniowany przez użytkownika. Nie może
       być żadnych odnośników do łańcucha w innych regułkach (jeśli są
       to trzeba je usunąć lub zastąpić odpowiednimi regułkami zanim
       łańcuch będzie można usunąć). Jeśli nie podany jest żaden
       argument to potraktowane zostanie to jako żądanie usunięcia
       wszystkich niewbudowanych łańcuchów.

    -P, --policy
       Ustawia politykę łańcucha podanego celu. Obejrzyj sekcję CELE,
       żeby poznać możliwe cele. Tylko łańcuchy niedefiniowane przez
       użytkownika mogą mieć tzw. polityki, jednakże ani łańcuchy
       wbudowane, ani łańcuchy zdefiniowane przez użytkownika nie mogą
       być celami polityki.

    -M, --masquerading
       Opcja ta umożliwia przeglądanie połączeń obecnie maskowanych (w
       połączeniu z opcją -L) lub ustawianie parametrów maskujących
       jądra (w połączeniu z opcją -S).

    -S, --set tcp tcpfin udp
       Zmienia wartość czasu oczekiwania używaną przy maskowaniu.
       Polecenie  to wymaga zawsze 3 parametrów, reprezentujących
       wartości czasów przeterminowania (w sekundach) dla sesji TCP,
       sesji TCP po odebraniu pakietu FIN i tak samo dla pakietów UDP.
       Wartość czasu ustawiona na 0 oznacza, że powinien zostać
       niezmieniony poprzednio ustawiony parametr.  Opcja ta jest
       dopuszczalna tylko w kombinacji z flagą -M.

    -C, --check
       Sprawdza jak podany pakiet byłby obsłużony przez podany łańcuch.
       Jest to niezwykle użyteczne, gdy chodzi o testy, ponieważ
       wykonywane są te same działania, których normalnie dokonuje
       jądro by sprawdzić "prawdziwy" pakiet. Może być to użyteczne,
       gdy trzeba sprawdzić łańcuchy zdefiniowane przez użytkownika jak
       też łańcuchy wbudowane. Przy konstruowaniu kontrolnego pakietu
       używać można takich samych argumentów jak przy określaniu reguł
       zapory ogniowej.  W szczególności wymaganymi flagami są -s
       (adres źródła), -d (adres przeznaczenia), -p (protokół) i -i
       (interfejs).

    -h, --help
       Pomoc.  Podaje (na razie bardzo uproszczony) opis składni
       komendy. Użycie ze słowem icmp, spowoduje wypisanie listy nazw
       ICMP.

    -V, --version
       Wyświetla numer wersji ipchains.

  PARAMETRY
    Poniższe parametry dopełniają określanie reguł (używane z poleceniami
    add, delete, replace, append i check).

    -p, --protocol[!] protok
       Protokół reguły lub pakietu do sprawdzenia.  Podany protokół
       może być jednym z tcp, udp, icmp, lub all, lub może być
       wartością liczbową, reprezentującą jeden z tych lub  inny
       protokół.  Dopuszczalna  jest też nazwa protokołu z pliku
       /etc/protocols. Argument "!" przez protokołem odwraca próbę.
       Wartość  0  odpowiada nazwie all.  Protokół all odpowiada
       wszystkim protokołom i jest ustawieniem domyślnym, gdy opcja ta
       jest pominięta.  All nie może być użyte w połączeniu z komendą
       check.

    -s, --source, --src [!] adres[/maska] [!] [port[:port]]
       Określenie źródła. Adres może być nazwą hosta, nazwą sieci lub
       też samym adresem IP.  Parametr maska może być zarówno maską
       sieci jak i samym numerem, określającym pierwszą liczbę z lewej
       strony  maski  sieci.  Wobec  tego,  maska  24 odpowiada
       255.255.255.0.  Argument "!" przed podanym adresem odwraca
       znaczenie tego adresu.
       W skład źródła może wchodzić określenie numeru portu lub typu
       komunikatu ICMP. Może to być zarówno nazwa usługi, numeru
       portu, typu ICMP w postaci liczby, jak i jedna z nazw typów
       ICMP, które można uzyskać wydając polecenie
        ipchains -h icmp
       Zauważ, że wiele z tych nazw ICMP odnosi się do obydwu - typu i
       kodu,  to  znaczy, że każdy kod ICMP po fladze -d jest
       niepoprawny. W dalszej części tego paragrafu, port oznacza
       zarówno określenie numeru portu, jak i typ komunikatu ICMP.
       Może być również podany zakres alternatywny, zapisywany w
       formacie port:port.  Jeśli pierwszy port jest pominięty to
       przypisywana jest mu wartość "0"; jeśli drugi jest ominięty to
       przypisywana jest wartość "65535".
       Porty mogą być podane tylko w połączeniu z protokołami tcp, udp,
       lub icmp. Znak "!" przed określeniem portu odwraca znaczenie.
       Gdy podano komendę check, wymagającą tylko jednego portu, i
       jeżeli podano flagę -f (fragmentuj) to nie są dopuszczalne żadne
       porty.

    --source-port [!] [port[:port]]
       To pozwala na osobne podanie portu źródłowego lub zakresu
       portów. Patrz opis flagi -s powyżej po więcej szczegółów. Flaga
       --sport jest zamiennikiem dla tej opcji.

    -d, --destination, --dst [!] adres[/maska] [!] [port[:port]]
       Określenie  miejsca przeznaczenia.  Obejrzyj opis flagi -s
       (źródło), by uzyskać szczegółowy opis składni. W przypadku ICMP,
       w którym nie istnieje pojęcie portów, "port docelowy" odnosi się
       do liczbowego kodu ICMP.

    --destination-port [!] [port[:port]]
       To pozwala na osobne podawanie portów. Obejrzyj opis flagi -s
       po więcej szczegółów. Flaga --dport jest zamiennikiem dla tej
       opcji.

    --icmp-type [!] typename
       Pozwala to na podanie typu ICMP (użyj w połączeniu z opcją -h
       icmp, by ujrzeć poprawne nazwy typów ICMP). Jest często bardziej
       wygodne dołączać tę opcję przy podawaniu miejsc przeznaczenia.

    -j, --jump cel
       Określa cel reguły; np. co zrobić jeśli pakiet spełnia podane w
       regule kryteria. Celem może być łańcuch zdefiniowany przez
       użytkownika (oczywiście nie ten, w którym jest ta reguła) lub
       jeden z celów specjalnych, które natychmiast decydują o losie
       pakietu. Jeśli pominiemy w regule tę opcję, to spełnienie przez
       pakiet podanych kryteriów nie będzie miało wpływu na jego los,
       ale liczniki tej reguły będą zwiększone.

    -i, --interface [!] nazwa
       Opcjonalna nazwa interfejsu, przez który pakiet jest odbierany
       bądź przez który pakiet będzie wysłany. Gdy tej opcji nie podamy
       to rozważany jest ciąg pusty, który ma specjalne znaczenie i
       pasuje do każdej nazwy interfejsu. Gdy przed nazwą interfejsu
       użyjemy argumentu "!" to odwraca to sens opcji. Jeśli nazwa
       interfejsu kończy się znakiem "+" to spełnione jest to dla
       wszystkich interfejsów rozpoczynających się podaną nazwą.

    [!] -f, --fragment
       A to oznacza, że reguła odnosi się jedynie do drugiego i
       kolejnych fragmentów sfragmentowanych pakietów. Odkąd nie ma
       możliwości by powiedzieć o źródle lub portach docelowych takiego
       pakietu (albo typu ICMP), pakiet ten nie będzie pasował do
       żadnych reguł określających go. Gdy argument "!"  poprzedza
       flagę "-f" sens jest odwrócony.

  INNE OPCJE
    Poniższe dodatkowe opcje mogą także być użyte:

    -b, --bidirectional
       Tryb dwukierunkowy. Reguła będzie pasować do pakietów IP w dwie
       strony; da to taki sam efekt jak powtarzanie tej samej reguły
       dla  źródła i przeznaczenia zamienionych ze sobą.  Proszę
       zauważyć, że NIE oznacza to, że jeżeli pakiety TCP SYN będą
       dopuszczone na wyjściu, to reguła -b puści pakiety nie-SYN na
       wejściu: reguła odwrotna jest dokładnie taka sama jak reguła,
       która została wprowadzona. Oznacza to, że zazwyczaj lepiej jest
       po prostu unikać flagi -b i otwarcie podawać wszystkie reguły.

    -v, --verbose
       Krzykliwe wyjście. Opcja ta powoduje, że komenda list pokazuje
       adres interfejsu, opcje reguły (jeśli są) i maski TOS. Pakiet i
       liczniki bajtów są także wypisywane, z przedrostkiem 'K', 'M'
       lub  'G'  odpowiednio dla 1000, 1,000,000 i 1,000,000,000
       multiplikatorów (ale spójrz jeszcze na flagę -x aby to zmienić).
       Gdy użyte jest to w kombinacji z -M, to podana będzie też
       informacja odnosząca się do numerów sekwencji delta.  Przy
       dołączaniu, wstawianiu, usuwaniu i zastępowaniu, powoduje to
       wyświetlenie szczegółowej informacji dotyczącej reguły  lub
       reguł.

    -n, --numeric
       Wyjście numeryczne. Adresy IP i numery portów będą wypisywane w
       formacie liczbowym.  Domyślnie,  program  będzie  próbował
       wyświetlać je jako nazwy hostów, nazwy sieci lub usług (kiedy
       tylko dają się zastosować).

    -l, --log
       Włącza w jądrze logowanie pasujących pakietów.  Gdy ta opcja
       jest ustawiona dla reguły, jądro Linuksa wypisze informację
       dotyczącą wszystkich pasujących pakietów (często np. pasujących
       nagłówków IP) poprzez printk().

    -o, --output [maxsize]
       Kupiuje  pasujące  pakiety  do  urządzenia  w  przestrzeni
       użytkownika. Jest to obecnie czymś istotnym dla twórców, którzy
       chcą  bawić  się  w efekty zapory ogniowej w przestrzeni
       użytkownika. Opcjonalny argument maxsize może być użyty by
       limitować maksymalną liczbę bajtów z pakietu, z którego zostaną
       skopiowane. Opcja ta jest poprawna tylko wtedy, gdy jądro
       zostało skompilowane z ustawieniem CONFIG_IP_FIREWALL_NETLINK.

    -m, --mark markvalue
       Zaznacza pasujące pakiety. Pakiety mogą być oznaczone 32-bitową
       wartością bez znaku, który może (pewnego dnia) zmienić metodę
       ich wewnętrznego traktowania. Jeśli nie jesteś kernel hackerem
       nie powinieneś zawracać sobie tym głowy. Jeśli ciąg markvalue
       zaczyna się znakiem + albo - to wtedy wartość będzie dodana lub
       też odjęta do/od obecnej wartości zaznaczenia pakietu (która
       zaczyna się zerem).

    -t, --TOS andmask xormask
       Maski używane przy modyfikowaniu pola TOS w nagłówku IP. Gdy
       pakiet pasuje do reguły, na jego polu TOS i pierwszej masce jest
       najpierw  obliczany  iloczyn  bitowy,  a nastepnie różnica
       symetryczna z drugą maską. Maski powinny być podane jako
       szesnastkowe wartości ośmiobitowe. Jako że nie wolno zmieniać
       LSB pola (RFC 1349), wartości TOS, które spowodują taką zmianę
       są odrzucane tak samo, jak dowolne reguły ustawiające zawsze
       więcej niż jeden bit TOS. Reguły, które mogą ustawiać więcej niż
       jeden bit TOS dla niektórych pakietów powodują ostrzeżenia
       (wysyłane na standardową diagnostykę), które można zignorować,
       jeśli wiadomo, że pakiety o takich wartościach TOS nigdy nie
       osiągną danej  reguły.  Oczywiście  manipulacja  TOS  jest
       nieistotna, gdy celem danej reguły jest DENY lub REJECT.

    -x, --exact
       Rozszerzone wartości numeryczne.  Wyświetla dokładną wartość
       pakietu i liczników bajtów, zamiast tylko podawać zaokrągloną
       wartość w K (wielokrotności 1000), M (wielokrotności 1000K) czy
       G (wielokrotności 1000M). Opcja jest odpowiednia tylko dla
       polecenia -L.

    [!] -y, --syn
       Dopasowuje tylko te pakiety TCP, które mają ustawiony bit SYN
       oraz wyczyszczone bity ACK i FIN. Takie pakiety są używane do
       inicjalizacji połączenia TCP, więc na przykład blokowanie takich
       pakietów docierających do interfejsu spowoduje, że przychodzące
       połączenia TCP będą odrzucane, ale nie będzie miało żadnego
       wpływu na połączenia wychodzące. Opcja ta ma znaczenia tylko
       jeżeli  typem  protokołu  jest  TCP. Jeżeli "-y" zostanie
       poprzedzone przez flagę "!", to sens tej opcji  zostanie
       odwrócony.

    --line-numbers
       Wyświetlając reguły, wyświetla - na początku każdej reguły -
       numery linii odpowiadające pozycji reguły w łańcuchu.

    --no-warnings
       Wyłącza wypisywanie ostrzeżeń.

PLIKI

    /proc/net/ip_fwchains
    /proc/net/ip_masquerade

DIAGNOSTYKA

    Różne komunikaty o błędach są wypisywane na standardowe wyjście błędów.
    Kodem wyjścia jest 0, jeżeli wszystko się powiedzie. Błędy, które
    wydają się być spowodowane błędnymi lub źle użytymi argumentami linii
    poleceń, spowodują zwrócenie kodu wyjścia 2, a wszystkie inne błędy
    powodują zwrócenie kodu wyjścia 1.

USTERKI

    Jeżeli wejście programu jest terminalem, reguła jest dokładana bądź
    dołączana do łańcucha przekazowego, a przekazywanie IP nie wydaje się
    być włączone i nie podano opcji --no-warnings, to na standardowe
    wyjście jest wypisywane ostrzeżenie o tym, że przekazywanie nie będzie
    działać, dopóki nie zostanie poprawione. Jest to po to, aby pomóc
    użytkownikom nieświadomym tego wymogu (którego nie było w jądrach serii
    2.0).

    Nie można skasować liczników pakietów i bajtów w jednym tylko łańcuchu.
    Wynika to z ograniczeń jądra.

    Wykrywanie zapętleń nie jest obsługiwane w ipchains; pakiety w pętli są
    upuszczane i notowane, lecz jest to jedyna rzecz jakiej się o tym
    dowiesz jeśli przypadkowo wytworzysz jakąś pętlę.

    Opis efektów zaznaczenia pakietu jest ogólnikowy, dopóki nie zostanie
    wydana dokumentacja opisująca nowe procedury obsługi pakietów jądra
    2.1.

    Nie ma sposobu na to by wyzerować liczniki polityki (np. te we
    wbudowanych łańcuchach).

UWAGI

    To ipchains bardzo się różni od ipfwadm autorstwa Josa Vosa, jako że
    używa  nowo  powstałych  tak  zwanych drzew zapory ogniowej IP.
    Funkcjonalnie jest zastępnikiem ipfwadm i generalnie zawsze obsługuje
    tamte polecenia. Wierzę, że nowe nazwy poleceń są bardziej racjonalne.
    Jest też jednakże parę zmian, których powinieneś być świadom.

    Fragmenty są obsługiwane w inny sposób. Wszystkie fragmenty  po
    pierwszym są zazwyczaj przepuszczane (co zwykle jest bezpieczne); wtedy
    mogą być filtrowane. Oznacza to, że prawdopodobnie powinieneś dodać
    jawną regułę akceptującą fragmenty jeśli dokonujesz konwersji. Spójrz
    więc na stare reguły zliczające, które sprawdzają porty źródłowe i
    docelowe 0xFFFF (0xFF w przypadku pakietów ICMP) - był to stary sposób
    rozliczania fragmentów.

    Reguły zliczające są teraz w prosty sposób zintegrowane z łańcuchami
    wejściowym i wyjściowym; możesz symulować dawne zachowanie w taki
    sposób:
    ipchains -N acctwe
    ipchains -N acctwy
    ipchains -N acctwewy
    ipchains -I input -j acctwewy
    ipchains -I input -j acctwe
    ipchains -I output -j acctwewy
    ipchains -I output -j acctwy
    Stworzy to trzy zdefiniowane przez użytkownika łańcuchy, acctwe, acctwy
    i acctwewy, które mogą zawierać dowolne reguły zliczające (reguły te
    powinny być podane bez flagi -j, więc pakiety te są w prosty sposób
    przepuszczane w nienaruszonej postaci).

    Cel MASQ lub REDIRECT przy starciu z brakiem miejsca na operacje jądra
    (np. przy regule przekazującej lub wejściowej) sprawi, że do syslog
    zostanie wysłana odpowiednia wiadomość a pakiet będzie odrzucony.

    Stary sposób rozpoznawania SYN i ACK (który był poprzednio ignorowany
    dla pakietów innych niż TCP) uległ zmianie; opcja SYN nie jest już
    poprawna dla reguł innych niż dotyczących TCP.

    Opcja rozpoznawania ACK ( -k) nie jest już wspierana; kombinacja ! i
    -y jest jej zastępnikiem).

    Nie jest już możliwe określenie maski TOS, która ustawi lub wyzeruje
    ostatni znaczący bit TOS; poprzednio maski TOS były po cichu zerowane
    przez jądro jeśli próbowały tego dokonać.

    Flaga -b jest teraz w prosty sposób obsługiwana poprzez wstawienie lub
    usunięcie pary reguł, w tym jednej z odwróconym określeniem adresu
    źródła i adresu docelowego.

    Nie ma możliwości określenia interfejsu za pomocą jego adresu: użyj
    nazwy.

ZOBACZ TAKŻE

    ipfw_chains(4), ipchains-save(8), ipchains-restore(8)

AUTOR

    Paul ``Rusty'' Russell <ipchains@rustcorp.com>.  Podziękowania dla
    Hansa Perssona za dokonanie szczegółowej korekty; chciałbym, aby
    poprawiał wszystkie moje przyszłe dokumenty!

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 8 lutego 1998           IPCHAINS(8)