Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipchains - administracja zaporą ogniową IP (IP firewall)

SKŁADNIA

    ipchains -[ADC] łańcuch specyfikacja-reguły [opcje]
    ipchains -[RI] łańcuch num-reg specyfikacja-reguły [opcje]
    ipchains -D łańcuch num-reg [opcje]
    ipchains -[LFZNX] [łańcuch] [opcje]
    ipchains -P łańcuch cel [opcje]
    ipchains -M [ -L | -S ] [opcje]

OPIS

    Ipchains jest używany do ustawiania, podtrzymywania i przeglądania reguł zapory ogniowej w
    jądrze Linuksa. Te reguły możemy podzielić na 4 różne kategorie: łańcuch wejściowy (IP
    input chain), łańcuch wyjściowy (IP output chain), łańcuch przekazowy (IP forwarding
    chain) i łańcuchy zdefiniowane przez użytkownika.

    Dla każdej z tych kategorii utrzymywana jest oddzielna tabela reguł, z których każda może
    odnosić się do jakiegoś łańcucha reguł zdefiniowanego przez użytkownika.

    Zobacz ipfw(4), by dowiedzieć się więcej szczegółów.

CELE

    Reguła ścianki ogniowej określa kryteria dotyczące pakietu i celu. Jeśli pakiet nie
    pasuje do danej regułki, to sprawdzana jest następna w danym łańcuchu; jeśli pakiet pasuje
    wtedy następna regułka jest określana przez wartość celu, która może być nazwą łańcucha
    zdefiniowanego przez użytkownika albo też jedną ze specjalnych wartości ACCEPT, DENY,
    REJECT, MASQ, REDIRECT lub RETURN.
    ACCEPT oznacza, że należy przepuścić pakiet. DENY oznacza, że należy pakiet odrzucić.
    REJECT działa podobnie jak odrzucenie, ale jest bardziej "uprzejmy" i łatwiejszy do
    wyśledzenia,  ponieważ  dodatkowo wysyłany jest do nadawcy zwrotny komunikat ICMP
    informujący go, że pakiet nie został przyjęty. (Zauważ, że DENY i REJECT są tożsame jeśli
    mamy do czynienia z pakietami ICMP).
    MASQ jest właściwy tylko dla łańcuchów przekazowych (forwarding) i zdefiniowanych przez
    użytkownika. Może być użyty tylko kiedy jądro jest skompilowane z włączoną definicją
    CONFIG_IP_MASQUERADE.  Przy użyciu tego rodzaju celu wychodzące (lub przechodzące przez
    maszynę, np. pełniącą funkcję bramki) pakiety będą maskowane, tzn. w ten sposób zostaną
    podmienione  ich  adresy nadawcy jakby pochodziły one z maszyny lokalnej.  Potem
    przychodzące, zwrotne pakiety stanowiące odpowiedzi na podmienione będą automatycznie
    rozpoznawane i "demaskowane" z pominięciem łańcucha przekazowego.
    REDIRECT jest właściwy tylko dla łańcuchów wejściowych i zdefiniowanych przez użytkownika
    i może być użyty tylko kiedy  jądro  jest  skompilowane  z  włączoną  definicją
    CONFIG_IP_TRANSPARENT_PROXY.  W związku z tym pakiety będą przekierowywane do lokalnego
    gniazda, nawet jeśli były one skierowane do odległej maszyny.  Jeśli podany jest port
    przekierowania 0, który jest domyślną wartością to port docelowy pakietu będzie użyty jako
    port przekierowawczy. Kiedy ten cel jest użyty to podany może być opcjonalnie dodatkowy
    argument (numer portu właśnie).
    Jeśli osiągnięty zostaje koniec zdefiniowanego przez użytkownika łańcucha albo wystąpi
    regułka z celem o nazwie RETURN to sprawdzana jest następna reguła w poprzednim
    (wywołującym) łańcuchu.  Jeśli osiągnięty zostaje koniec wbudowanego łańcucha, albo też
    wystąpi reguła z celem o nazwie RETURN to dalszy los pakietu zależy od celu określonego
    przez politykę łańcucha.

OPCJE

    Opcje, które są rozpoznawane przez ipchains, możemy podzielić na kilka różnych grup.

  KOMENDY
    Te opcje określają specyficzne działanie, które ma być dokonane; tylko jedna z tych opcji
    może być podana w linii komend, z wyjątkiem opcji opisanych poniżej. Dla wszystkich tzw.
    długich opcji i długich wersji komendy musisz wprowadzić jedynie tyle pierwszych znaków,
    żeby ipchains potrafiło odróżnić nazwę podawanej opcji od innych.

    -A, --append
       Dołącza jedną lub więcej reguł do końca podanego łańcucha.  Kiedy nazwy źródeł
       i/lub celów odnoszą się do więcej niż jednego adresu to reguła będzie dodana dla
       każdej możliwej kombinacji tego adresu.

    -D, --delete
       Usuwa jedną lub więcej reguł z podanego łańcucha. Są tu dwie wersje tej komendy:
       reguła może być określona za pomocą jej numeru w łańcuchu (zaczynając od 1 dla
       pierwszej reguły) lub za pomocą podanej reguły, do której usuwana pasuje.

    -R, --replace
       Zamienia regułę w wybranym łańcuchu. Jeśli nazwy źródła i/lub przeznaczenia odnoszą
       się do wielu różnych adresów to komenda zawiedzie. Reguły są ponumerowane
       poczynając od 1.

    -I, --insert
       Wstawia jedną lub więcej reguł do określonego łańcucha. Regułę wskazuje się za
       pomocą jej numeru. Jeśli więc numerem reguły jest 1 to reguła lub reguły są
       wstawiane na początek łańcucha.

    -L, --list
       Wypisuje wszystkie reguły w podanym łańcuchu. Jeżeli nie wyszczególniono żadnego
       łańcucha, to pokazywane są wszystkie. Jest poprawne podanie opcji -Z (zero), by nie
       istniała konieczność/możliwość podawania łańcucha.  Dokładne wyjście zależy od
       innych wprowadzonych argumentów.

    -F, --flush
       Opróżnia podany łańcuch. Jest to odpowiednik usunięcia wszystkich reguł po kolei.

    -Z, --zero
       Zeruje liczniki pakietów i bajtów we wszystkich regułkach. Jest poprawne podanie
       opcji -L, --list (list), aby ujrzeć zawartości liczników  tuż  przed  ich
       oczyszczeniem; jeśli jest to wykonane, to nie może być podany żaden konkretny
       łańcuch. (będą one wszystkie wyświetlone i oczyszczone).

    -N, --new-chain
       Tworzy nowy, zdefiniowany przez użytkownika łańcuch pod podaną nazwą. Musi to być
       nazwa unikatowa, nie przypisana do żadnego istniejącego łańcucha.

    -X, --delete-chain
       Usuwa  podany łańcuch zdefiniowany przez użytkownika. Nie może być żadnych
       odnośników do łańcucha w innych regułkach (jeśli są to trzeba je usunąć lub
       zastąpić odpowiednimi regułkami zanim łańcuch będzie można usunąć). Jeśli nie
       podany jest żaden argument to potraktowane zostanie to jako żądanie usunięcia
       wszystkich niewbudowanych łańcuchów.

    -P, --policy
       Ustawia politykę łańcucha podanego celu. Obejrzyj sekcję CELE, żeby poznać możliwe
       cele. Tylko łańcuchy niedefiniowane przez użytkownika mogą mieć tzw. polityki,
       jednakże ani łańcuchy wbudowane, ani łańcuchy zdefiniowane przez użytkownika nie
       mogą być celami polityki.

    -M, --masquerading
       Opcja ta umożliwia przeglądanie połączeń obecnie maskowanych (w połączeniu z opcją
       -L) lub ustawianie parametrów maskujących jądra (w połączeniu z opcją -S).

    -S, --set tcp tcpfin udp
       Zmienia wartość czasu oczekiwania używaną przy maskowaniu. Polecenie to wymaga
       zawsze 3 parametrów, reprezentujących wartości  czasów  przeterminowania  (w
       sekundach) dla sesji TCP, sesji TCP po odebraniu pakietu FIN i tak samo dla
       pakietów UDP.  Wartość czasu ustawiona na 0 oznacza, że  powinien  zostać
       niezmieniony poprzednio ustawiony parametr.  Opcja ta jest dopuszczalna tylko w
       kombinacji z flagą -M.

    -C, --check
       Sprawdza jak podany pakiet byłby obsłużony przez podany łańcuch. Jest to niezwykle
       użyteczne, gdy chodzi o testy, ponieważ wykonywane są te same działania, których
       normalnie dokonuje jądro by sprawdzić "prawdziwy" pakiet. Może być to użyteczne,
       gdy trzeba sprawdzić łańcuchy zdefiniowane przez użytkownika jak też łańcuchy
       wbudowane. Przy konstruowaniu kontrolnego pakietu używać można takich samych
       argumentów jak przy określaniu reguł zapory ogniowej. W szczególności wymaganymi
       flagami są -s (adres źródła), -d (adres przeznaczenia), -p (protokół) i -i
       (interfejs).

    -h, --help
       Pomoc. Podaje (na razie bardzo uproszczony) opis składni komendy. Użycie ze słowem
       icmp, spowoduje wypisanie listy nazw ICMP.

    -V, --version
       Wyświetla numer wersji ipchains.

  PARAMETRY
    Poniższe parametry dopełniają określanie reguł (używane z poleceniami add, delete,
    replace, append i check).

    -p, --protocol[!] protokół
       Protokół reguły lub pakietu do sprawdzenia. Podany protokół może być jednym z tcp,
       udp, icmp, lub all, lub może być wartością liczbową, reprezentującą jeden z tych
       lub inny protokół. Dopuszczalna jest też nazwa protokołu z pliku /etc/protocols.
       Argument "!" przez protokołem odwraca próbę. Wartość 0 odpowiada nazwie all.
       Protokół all odpowiada wszystkim protokołom i jest ustawieniem domyślnym, gdy opcja
       ta jest pominięta. All nie może być użyte w połączeniu z komendą check.

    -s, --source, --src [!] adres[/maska] [!] [port[:port]]
       Określenie źródła. Adres może być nazwą hosta, nazwą sieci lub też samym adresem
       IP.  Parametr maska może być zarówno maską sieci jak i samym numerem, określającym
       pierwszą liczbę z lewej strony maski sieci.  Wobec tego, maska 24 odpowiada
       255.255.255.0. Argument "!" przed podanym adresem odwraca znaczenie tego adresu.
       W skład źródła może wchodzić określenie numeru portu lub typu komunikatu ICMP.
       Może to być zarówno nazwa usługi, numeru portu, typu ICMP w postaci liczby, jak i
       jedna z nazw typów ICMP, które można uzyskać wydając polecenie
        ipchains -h icmp
       Zauważ, że wiele z tych nazw ICMP odnosi się do obydwu - typu i kodu, to znaczy, że
       każdy kod ICMP po fladze -d jest niepoprawny. W dalszej części tego paragrafu, port
       oznacza zarówno określenie numeru portu, jak i typ komunikatu ICMP. Może być
       również podany zakres alternatywny, zapisywany w formacie port:port.  Jeśli
       pierwszy port jest pominięty to przypisywana jest mu wartość "0"; jeśli drugi jest
       ominięty to przypisywana jest wartość "65535".
       Porty mogą być podane tylko w połączeniu z protokołami tcp, udp, lub icmp.  Znak
       "!"  przed określeniem portu odwraca znaczenie.  Gdy podano komendę check,
       wymagającą tylko jednego portu, i jeżeli podano flagę -f (fragmentuj) to nie są
       dopuszczalne żadne porty.

    --source-port [!] [port[:port]]
       To pozwala na osobne podanie portu źródłowego lub zakresu portów. Patrz opis flagi
       -s powyżej po więcej szczegółów. Flaga --sport jest zamiennikiem dla tej opcji.

    -d, --destination, --dst [!] adres[/maska] [!] [port[:port]]
       Określenie miejsca przeznaczenia. Obejrzyj opis flagi -s (źródło), by uzyskać
       szczegółowy opis składni. W przypadku ICMP, w którym nie istnieje pojęcie portów,
       "port docelowy" odnosi się do liczbowego kodu ICMP.

    --destination-port [!] [port[:port]]
       To pozwala na osobne podawanie portów.  Obejrzyj opis flagi -s po więcej
       szczegółów. Flaga --dport jest zamiennikiem dla tej opcji.

    --icmp-type [!] typename
       Pozwala to na podanie typu ICMP (użyj w połączeniu z opcją -h icmp, by ujrzeć
       poprawne nazwy typów ICMP). Jest często bardziej wygodne dołączać tę opcję przy
       podawaniu miejsc przeznaczenia.

    -j, --jump cel
       Określa cel reguły; np. co zrobić jeśli pakiet spełnia podane w regule kryteria.
       Celem może być łańcuch zdefiniowany przez użytkownika (oczywiście nie ten, w którym
       jest ta reguła) lub jeden z celów specjalnych, które natychmiast decydują o losie
       pakietu. Jeśli pominiemy w regule tę opcję, to spełnienie przez pakiet podanych
       kryteriów nie będzie miało wpływu na jego los, ale liczniki tej reguły będą
       zwiększone.

    -i, --interface [!] nazwa
       Opcjonalna nazwa interfejsu, przez który pakiet jest odbierany bądź przez który
       pakiet będzie wysłany. Gdy tej opcji nie podamy to rozważany jest ciąg pusty, który
       ma specjalne znaczenie i pasuje do każdej nazwy interfejsu. Gdy przed nazwą
       interfejsu użyjemy argumentu "!" to odwraca to sens opcji. Jeśli nazwa interfejsu
       kończy się znakiem "+" to spełnione jest to  dla  wszystkich  interfejsów
       rozpoczynających się podaną nazwą.

    [!] -f, --fragment
       A to oznacza, że reguła odnosi się jedynie do drugiego i kolejnych fragmentów
       sfragmentowanych pakietów. Odkąd nie ma możliwości by powiedzieć o źródle lub
       portach docelowych takiego pakietu (albo typu ICMP), pakiet ten nie będzie pasował
       do żadnych reguł określających go. Gdy argument "!" poprzedza flagę "-f" sens jest
       odwrócony.

  INNE OPCJE
    Poniższe dodatkowe opcje mogą także być użyte:

    -b, --bidirectional
       Tryb dwukierunkowy. Reguła będzie pasować do pakietów IP w dwie strony; da to taki
       sam efekt jak powtarzanie tej samej reguły dla źródła i przeznaczenia zamienionych
       ze sobą.  Proszę zauważyć, że NIE oznacza to, że jeżeli pakiety TCP SYN będą
       dopuszczone na wyjściu, to reguła -b puści pakiety nie-SYN na wejściu: reguła
       odwrotna jest dokładnie taka sama jak reguła, która została wprowadzona. Oznacza
       to, że zazwyczaj lepiej jest po prostu unikać flagi -b i otwarcie podawać wszystkie
       reguły.

    -v, --verbose
       Krzykliwe wyjście. Opcja ta powoduje, że komenda list pokazuje adres interfejsu,
       opcje reguły (jeśli są) i maski TOS. Pakiet i liczniki bajtów są także wypisywane,
       z przedrostkiem 'K', 'M' lub 'G' odpowiednio dla 1000, 1,000,000 i 1,000,000,000
       multiplikatorów (ale spójrz jeszcze na flagę -x aby to zmienić). Gdy użyte jest to
       w kombinacji z -M, to podana będzie też informacja odnosząca się do numerów
       sekwencji delta. Przy dołączaniu, wstawianiu, usuwaniu i zastępowaniu, powoduje to
       wyświetlenie szczegółowej informacji dotyczącej reguły lub reguł.

    -n, --numeric
       Wyjście numeryczne.  Adresy IP i numery portów będą wypisywane w formacie
       liczbowym. Domyślnie, program będzie próbował wyświetlać je jako nazwy hostów,
       nazwy sieci lub usług (kiedy tylko dają się zastosować).

    -l, --log
       Włącza w jądrze logowanie pasujących pakietów. Gdy ta opcja jest ustawiona dla
       reguły, jądro Linuksa wypisze informację dotyczącą wszystkich pasujących pakietów
       (często np. pasujących nagłówków IP) poprzez printk().

    -o, --output [maxsize]
       Kupiuje pasujące pakiety do urządzenia w przestrzeni użytkownika. Jest to obecnie
       czymś istotnym dla twórców, którzy chcą bawić się w efekty zapory ogniowej w
       przestrzeni użytkownika. Opcjonalny argument maxsize może być użyty by limitować
       maksymalną liczbę bajtów z pakietu, z którego zostaną skopiowane. Opcja ta jest
       poprawna  tylko  wtedy,  gdy  jądro  zostało  skompilowane  z  ustawieniem
       CONFIG_IP_FIREWALL_NETLINK.

    -m, --mark markvalue
       Zaznacza pasujące pakiety. Pakiety mogą być oznaczone 32-bitową wartością bez
       znaku, który może (pewnego dnia) zmienić metodę ich wewnętrznego traktowania. Jeśli
       nie jesteś kernel hackerem nie powinieneś zawracać sobie tym głowy. Jeśli ciąg
       markvalue zaczyna się znakiem + albo - to wtedy wartość będzie dodana lub też
       odjęta do/od obecnej wartości zaznaczenia pakietu (która zaczyna się zerem).

    -t, --TOS andmask xormask
       Maski używane przy modyfikowaniu pola TOS w nagłówku IP. Gdy pakiet pasuje do
       reguły, na jego polu TOS i pierwszej masce jest najpierw obliczany iloczyn bitowy,
       a nastepnie różnica symetryczna z drugą maską. Maski powinny być podane jako
       szesnastkowe wartości ośmiobitowe. Jako że nie wolno zmieniać LSB pola (RFC 1349),
       wartości TOS, które spowodują taką zmianę są odrzucane tak samo, jak dowolne reguły
       ustawiające zawsze więcej niż jeden bit TOS. Reguły, które mogą ustawiać więcej niż
       jeden bit TOS dla niektórych pakietów powodują ostrzeżenia (wysyłane na standardową
       diagnostykę),  które  można zignorować, jeśli wiadomo, że pakiety o takich
       wartościach TOS nigdy nie osiągną danej reguły. Oczywiście manipulacja TOS jest
       nieistotna, gdy celem danej reguły jest DENY lub REJECT.

    -x, --exact
       Rozszerzone wartości numeryczne.  Wyświetla dokładną wartość pakietu i liczników
       bajtów, zamiast tylko podawać zaokrągloną wartość w K (wielokrotności 1000), M
       (wielokrotności 1000K) czy G (wielokrotności 1000M). Opcja jest odpowiednia tylko
       dla polecenia -L.

    [!] -y, --syn
       Dopasowuje tylko te pakiety TCP, które mają ustawiony bit SYN oraz wyczyszczone
       bity ACK i FIN. Takie pakiety są używane do inicjalizacji połączenia TCP, więc na
       przykład blokowanie takich pakietów docierających do interfejsu spowoduje, że
       przychodzące połączenia TCP będą odrzucane, ale nie będzie miało żadnego wpływu na
       połączenia wychodzące. Opcja ta ma znaczenia tylko jeżeli typem protokołu jest
       TCP. Jeżeli "-y" zostanie poprzedzone przez flagę "!", to sens tej opcji zostanie
       odwrócony.

    --line-numbers
       Wyświetlając reguły, wyświetla - na początku każdej reguły - numery linii
       odpowiadające pozycji reguły w łańcuchu.

    --no-warnings
       Wyłącza wypisywanie ostrzeżeń.

PLIKI

    /proc/net/ip_fwchains
    /proc/net/ip_masquerade

DIAGNOSTYKA

    Różne komunikaty o błędach są wypisywane na standardowe wyjście błędów. Kodem wyjścia
    jest 0, jeżeli wszystko się powiedzie. Błędy, które wydają się być spowodowane błędnymi
    lub źle użytymi argumentami linii poleceń, spowodują zwrócenie kodu wyjścia 2, a wszystkie
    inne błędy powodują zwrócenie kodu wyjścia 1.

USTERKI

    Jeżeli wejście programu jest terminalem, reguła jest dokładana bądź dołączana do łańcucha
    przekazowego, a przekazywanie IP nie wydaje się być włączone i nie podano opcji
    --no-warnings, to na standardowe wyjście jest wypisywane ostrzeżenie o  tym,  że
    przekazywanie nie będzie działać, dopóki nie zostanie poprawione. Jest to po to, aby pomóc
    użytkownikom nieświadomym tego wymogu (którego nie było w jądrach serii 2.0).

    Nie można skasować liczników pakietów i bajtów w jednym tylko łańcuchu.  Wynika to z
    ograniczeń jądra.

    Wykrywanie zapętleń nie jest obsługiwane w ipchains; pakiety w pętli są upuszczane i
    notowane, lecz jest to jedyna rzecz jakiej się o tym dowiesz jeśli przypadkowo wytworzysz
    jakąś pętlę.

    Opis efektów zaznaczenia pakietu jest ogólnikowy, dopóki nie zostanie wydana dokumentacja
    opisująca nowe procedury obsługi pakietów jądra 2.1.

    Nie ma sposobu na to by wyzerować liczniki polityki (np. te we wbudowanych łańcuchach).

UWAGI

    To ipchains bardzo się różni od ipfwadm autorstwa Josa Vosa, jako że używa nowo powstałych
    tak zwanych drzew zapory ogniowej IP. Funkcjonalnie jest zastępnikiem ipfwadm i generalnie
    zawsze obsługuje tamte polecenia. Wierzę, że nowe nazwy poleceń są bardziej racjonalne.
    Jest też jednakże parę zmian, których powinieneś być świadom.

    Fragmenty są obsługiwane w inny sposób. Wszystkie fragmenty po pierwszym są zazwyczaj
    przepuszczane (co zwykle jest bezpieczne); wtedy mogą być filtrowane. Oznacza to, że
    prawdopodobnie powinieneś dodać jawną regułę akceptującą fragmenty jeśli dokonujesz
    konwersji. Spójrz więc na stare reguły zliczające, które sprawdzają porty źródłowe i
    docelowe 0xFFFF (0xFF w przypadku pakietów ICMP) - był to stary sposób rozliczania
    fragmentów.

    Reguły zliczające są teraz w prosty sposób zintegrowane z łańcuchami wejściowym i
    wyjściowym; możesz symulować dawne zachowanie w taki sposób:
    ipchains -N acctwe
    ipchains -N acctwy
    ipchains -N acctwewy
    ipchains -I input -j acctwewy
    ipchains -I input -j acctwe
    ipchains -I output -j acctwewy
    ipchains -I output -j acctwy
    Stworzy to trzy zdefiniowane przez użytkownika łańcuchy, acctwe, acctwy i acctwewy, które
    mogą zawierać dowolne reguły zliczające (reguły te powinny być podane bez flagi -j, więc
    pakiety te są w prosty sposób przepuszczane w nienaruszonej postaci).

    Cel MASQ lub REDIRECT przy starciu z brakiem miejsca na operacje jądra (np. przy regule
    przekazującej lub wejściowej) sprawi, że do syslog zostanie wysłana odpowiednia wiadomość
    a pakiet będzie odrzucony.

    Stary sposób rozpoznawania SYN i ACK (który był poprzednio ignorowany dla pakietów innych
    niż TCP) uległ zmianie; opcja SYN nie jest już poprawna dla reguł innych niż dotyczących
    TCP.

    Opcja rozpoznawania ACK ( -k) nie jest już wspierana; kombinacja ! i -y jest jej
    zastępnikiem).

    Nie jest już możliwe określenie maski TOS, która ustawi lub wyzeruje ostatni znaczący bit
    TOS; poprzednio maski TOS były po cichu zerowane przez jądro jeśli próbowały tego dokonać.

    Flaga -b jest teraz w prosty sposób obsługiwana poprzez wstawienie lub usunięcie pary
    reguł, w tym jednej z odwróconym określeniem adresu źródła i adresu docelowego.

    Nie ma możliwości określenia interfejsu za pomocą jego adresu: użyj nazwy.

ZOBACZ TAKŻE

    ipfw_chains(4), ipchains-save(8), ipchains-restore(8)

AUTOR

    Paul ``Rusty'' Russell <ipchains@rustcorp.com>.  Podziękowania dla Hansa Perssona za
    dokonanie  szczegółowej  korekty; chciałbym, aby poprawiał wszystkie moje przyszłe
    dokumenty!

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     8 lutego 1998                IPCHAINS(8)