Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipchains - administracja zapor ogniow IP (IP firewall)

SK/LADNIA

    ipchains -[ADC] lacuch specyfikacja-reguly [opcje]
    ipchains -[RI] lacuch num-reg specyfikacja-reguly [opcje]
    ipchains -D lacuch num-reg [opcje]
    ipchains -[LFZNX] [lacuch] [opcje]
    ipchains -P lacuch cel [opcje]
    ipchains -M [ -L | -S ] [opcje]

OPIS

    Ipchains jest uywany do ustawiania, podtrzymywania i przegldania regul
    zapory ogniowej w jdrze Linuksa. Te reguly moemy podzieli na 4 rone
    kategorie: lacuch wejciowy (IP input chain), lacuch wyjciowy (IP output
    chain), lacuch przekazowy (IP forwarding chain) i lacuchy zdefiniowane
    przez uytkownika.

    Dla kadej z tych kategorii utrzymywana jest oddzielna tabela regul, z
    ktorych kada moe odnosi si do jakiego lacucha regul zdefiniowanego
    przez uytkownika.

    Zobacz ipfw(4), by dowiedzie si wicej szczegolow.

CELE

    Regula cianki ogniowej okrela kryteria dotyczce pakietu i celu. Jeli
    pakiet nie pasuje do danej regulki, to sprawdzana jest nastpna w danym
    lacuchu; jeli pakiet pasuje wtedy nastpna regulka jest okrelana przez
    warto celu, ktora moe by nazw lacucha zdefiniowanego przez uytkownika
    albo te jedn ze specjalnych wartoci ACCEPT, DENY, REJECT, MASQ,
    REDIRECT lub RETURN.
    ACCEPT oznacza, e naley przepuci pakiet. DENY oznacza, e naley pakiet
    odrzuci.  REJECT dziala podobnie jak odrzucenie, ale jest bardziej
    "uprzejmy" i latwiejszy do wyledzenia, poniewa dodatkowo wysylany jest
    do nadawcy zwrotny komunikat ICMP informujcy go, e pakiet nie zostal
    przyjty. (Zauwa, e DENY i REJECT s tosame jeli mamy do czynienia z
    pakietami ICMP).
    MASQ jest wlaciwy tylko dla lacuchow przekazowych (forwarding) i
    zdefiniowanych przez uytkownika. Moe by uyty tylko kiedy jdro jest
    skompilowane z wlczon definicj CONFIG_IP_MASQUERADE. Przy uyciu tego
    rodzaju celu wychodzce (lub przechodzce przez maszyn, np. pelnic funkcj
    bramki) pakiety bd maskowane, tzn. w ten sposob zostan podmienione ich
    adresy nadawcy jakby pochodzily one z maszyny lokalnej.  Potem
    przychodzce, zwrotne pakiety stanowice odpowiedzi na podmienione bd
    automatycznie rozpoznawane i "demaskowane" z  pominiciem  lacucha
    przekazowego.
    REDIRECT jest wlaciwy tylko dla lacuchow wejciowych i zdefiniowanych
    przez uytkownika i moe by uyty tylko kiedy jdro jest skompilowane z
    wlczon definicj CONFIG_IP_TRANSPARENT_PROXY. W zwizku z tym pakiety bd
    przekierowywane do lokalnego gniazda, nawet jeli byly one skierowane do
    odleglej maszyny.  Jeli podany jest port przekierowania 0, ktory jest
    domyln wartoci to port docelowy pakietu bdzie uyty  jako  port
    przekierowawczy.  Kiedy ten cel jest uyty to podany moe by opcjonalnie
    dodatkowy argument (numer portu wlanie).
    Jeli osignity zostaje koniec zdefiniowanego przez uytkownika lacucha
    albo wystpi regulka z celem o nazwie RETURN to sprawdzana jest nastpna
    regula w poprzednim (wywolujcym) lacuchu. Jeli osignity zostaje koniec
    wbudowanego lacucha, albo te wystpi regula z celem o nazwie RETURN to
    dalszy los pakietu zaley od celu okrelonego przez polityk lacucha.

OPCJE

    Opcje, ktore s rozpoznawane przez ipchains, moemy podzieli na kilka
    ronych grup.

  KOMENDY
    Te opcje okrelaj specyficzne dzialanie, ktore ma by dokonane; tylko
    jedna z tych opcji moe by podana w linii komend, z wyjtkiem opcji
    opisanych poniej. Dla wszystkich tzw. dlugich opcji i dlugich wersji
    komendy musisz wprowadzi jedynie tyle pierwszych znakow, eby ipchains
    potrafilo odroni nazw podawanej opcji od innych.

    -A, --append
       Dolcza jedn lub wicej regul do koca podanego lacucha. Kiedy
       nazwy rodel i/lub celow odnosz si do wicej ni jednego adresu to
       regula bdzie dodana dla kadej moliwej kombinacji tego adresu.

    -D, --delete
       Usuwa jedn lub wicej regul z podanego lacucha. S tu dwie wersje
       tej komendy: regula moe by okrelona za pomoc jej numeru w
       lacuchu (zaczynajc od 1 dla pierwszej reguly) lub za pomoc
       podanej reguly, do ktorej usuwana pasuje.

    -R, --replace
       Zamienia regul w wybranym lacuchu. Jeli nazwy rodla i/lub
       przeznaczenia odnosz si do wielu ronych adresow to komenda
       zawiedzie. Reguly s ponumerowane poczynajc od 1.

    -I, --insert
       Wstawia jedn lub wicej regul do okrelonego lacucha. Regul
       wskazuje si za pomoc jej numeru. Jeli wic numerem reguly jest 1
       to regula lub reguly s wstawiane na pocztek lacucha.

    -L, --list
       Wypisuje wszystkie reguly w podanym  lacuchu.  Jeeli  nie
       wyszczegolniono adnego lacucha, to pokazywane s wszystkie. Jest
       poprawne  podanie  opcji  -Z  (zero),  by  nie  istniala
       konieczno/moliwo podawania lacucha.  Dokladne wyjcie zaley od
       innych wprowadzonych argumentow.

    -F, --flush
       Opronia podany lacuch. Jest to odpowiednik usunicia wszystkich
       regul po kolei.

    -Z, --zero
       Zeruje liczniki pakietow i bajtow we wszystkich regulkach. Jest
       poprawne podanie opcji -L, --list (list), aby ujrze zawartoci
       licznikow tu przed ich oczyszczeniem; jeli jest to wykonane, to
       nie moe by podany aden konkretny lacuch.  (bd one wszystkie
       wywietlone i oczyszczone).

    -N, --new-chain
       Tworzy nowy, zdefiniowany przez uytkownika lacuch pod podan
       nazw. Musi to by nazwa unikatowa, nie przypisana do adnego
       istniejcego lacucha.

    -X, --delete-chain
       Usuwa podany lacuch zdefiniowany przez uytkownika. Nie moe by
       adnych odnonikow do lacucha w innych regulkach (jeli s to trzeba
       je usun lub zastpi odpowiednimi regulkami zanim lacuch bdzie
       mona usun). Jeli nie podany jest aden argument to potraktowane
       zostanie  to jako danie usunicia wszystkich niewbudowanych
       lacuchow.

    -P, --policy
       Ustawia polityk lacucha podanego celu. Obejrzyj sekcj CELE, eby
       pozna moliwe cele. Tylko lacuchy niedefiniowane przez uytkownika
       mog mie tzw. polityki, jednake ani lacuchy wbudowane, ani
       lacuchy  zdefiniowane  przez uytkownika nie mog by celami
       polityki.

    -M, --masquerading
       Opcja ta umoliwia przegldanie polcze obecnie maskowanych (w
       polczeniu z opcj -L) lub ustawianie parametrow maskujcych jdra
       (w polczeniu z opcj -S).

    -S, --set tcp tcpfin udp
       Zmienia warto czasu  oczekiwania  uywan  przy  maskowaniu.
       Polecenie to wymaga zawsze 3 parametrow, reprezentujcych wartoci
       czasow przeterminowania (w sekundach) dla sesji TCP, sesji TCP
       po odebraniu pakietu FIN i tak samo dla pakietow UDP. Warto
       czasu ustawiona na 0 oznacza, e powinien zosta niezmieniony
       poprzednio ustawiony parametr. Opcja ta jest dopuszczalna tylko
       w kombinacji z flag -M.

    -C, --check
       Sprawdza jak podany pakiet bylby obsluony przez podany lacuch.
       Jest  to niezwykle uyteczne, gdy chodzi o testy, poniewa
       wykonywane s te same dzialania, ktorych normalnie dokonuje jdro
       by sprawdzi "prawdziwy" pakiet. Moe by to uyteczne, gdy trzeba
       sprawdzi lacuchy zdefiniowane przez uytkownika jak te lacuchy
       wbudowane. Przy konstruowaniu kontrolnego pakietu uywa mona
       takich samych argumentow jak przy okrelaniu regul  zapory
       ogniowej. W szczegolnoci wymaganymi flagami s -s (adres rodla),
       -d (adres przeznaczenia), -p (protokol) i -i (interfejs).

    -h, --help
       Pomoc.  Podaje (na razie bardzo uproszczony) opis skladni
       komendy. Uycie ze slowem icmp, spowoduje wypisanie listy nazw
       ICMP.

    -V, --version
       Wywietla numer wersji ipchains.

  PARAMETRY
    Ponisze parametry dopelniaj okrelanie regul (uywane z poleceniami add,
    delete, replace, append i check).

    -p, --protocol[!] protok'o/l
       Protokol reguly lub pakietu do sprawdzenia. Podany protokol moe
       by jednym z tcp, udp, icmp, lub all, lub moe by wartoci liczbow,
       reprezentujc jeden z tych lub inny protokol. Dopuszczalna jest
       te nazwa protokolu z pliku /etc/protocols. Argument "!" przez
       protokolem odwraca prob. Warto 0 odpowiada nazwie all. Protokol
       all odpowiada wszystkim protokolom i jest ustawieniem domylnym,
       gdy opcja ta jest pominita. All nie moe by uyte w polczeniu z
       komend check.

    -s, --source, --src [!] adres[/maska] [!] [port[:port]]
       Okrelenie rodla. Adres moe by nazw hosta, nazw sieci lub te
       samym adresem IP. Parametr maska moe by zarowno mask sieci jak
       i samym numerem, okrelajcym pierwsz liczb z lewej strony maski
       sieci.  Wobec tego, maska 24 odpowiada 255.255.255.0. Argument
       "!" przed podanym adresem odwraca znaczenie tego adresu.
       W sklad rodla moe wchodzi okrelenie numeru portu lub typu
       komunikatu ICMP. Moe to by zarowno nazwa uslugi, numeru portu,
       typu ICMP w postaci liczby, jak i jedna z nazw typow ICMP, ktore
       mona uzyska wydajc polecenie
        ipchains -h icmp
       Zauwa, e wiele z tych nazw ICMP odnosi si do obydwu - typu i
       kodu, to znaczy, e kady kod ICMP po fladze -d jest niepoprawny.
       W dalszej czci tego paragrafu, port oznacza zarowno okrelenie
       numeru portu, jak i typ komunikatu ICMP. Moe by rownie podany
       zakres alternatywny, zapisywany w formacie port:port. Jeli
       pierwszy port jest pominity to przypisywana jest mu warto "0";
       jeli drugi jest ominity to przypisywana jest warto "65535".
       Porty mog by podane tylko w polczeniu z protokolami tcp, udp,
       lub icmp. Znak "!" przed okreleniem portu odwraca znaczenie.
       Gdy podano komend check, wymagajc tylko jednego portu, i jeeli
       podano flag -f (fragmentuj) to nie s dopuszczalne adne porty.

    --source-port [!] [port[:port]]
       To pozwala na osobne podanie portu rodlowego lub zakresu portow.
       Patrz opis flagi -s powyej po wicej szczegolow. Flaga --sport
       jest zamiennikiem dla tej opcji.

    -d, --destination, --dst [!] adres[/maska] [!] [port[:port]]
       Okrelenie miejsca przeznaczenia.  Obejrzyj opis  flagi  -s
       (rodlo), by uzyska szczegolowy opis skladni. W przypadku ICMP, w
       ktorym nie istnieje pojcie portow, "port docelowy" odnosi si do
       liczbowego kodu ICMP.

    --destination-port [!] [port[:port]]
       To pozwala na osobne podawanie portow. Obejrzyj opis flagi -s
       po wicej szczegolow. Flaga --dport jest zamiennikiem dla tej
       opcji.

    --icmp-type [!] typename
       Pozwala to na podanie typu ICMP (uyj w polczeniu z opcj -h icmp,
       by ujrze poprawne nazwy typow ICMP). Jest czsto bardziej wygodne
       dolcza t opcj przy podawaniu miejsc przeznaczenia.

    -j, --jump cel
       Okrela cel reguly; np. co zrobi jeli pakiet spelnia podane w
       regule kryteria. Celem moe by lacuch  zdefiniowany  przez
       uytkownika (oczywicie nie ten, w ktorym jest ta regula) lub
       jeden z celow specjalnych, ktore natychmiast decyduj o losie
       pakietu. Jeli pominiemy w regule t opcj, to spelnienie przez
       pakiet podanych kryteriow nie bdzie mialo wplywu na jego los,
       ale liczniki tej reguly bd zwikszone.

    -i, --interface [!] nazwa
       Opcjonalna nazwa interfejsu, przez ktory pakiet jest odbierany
       bd przez ktory pakiet bdzie wyslany. Gdy tej opcji nie podamy to
       rozwaany jest cig pusty, ktory ma specjalne znaczenie i pasuje
       do kadej nazwy interfejsu. Gdy przed nazw interfejsu uyjemy
       argumentu "!" to odwraca to sens opcji. Jeli nazwa interfejsu
       koczy si znakiem "+" to spelnione jest to dla wszystkich
       interfejsow rozpoczynajcych si podan nazw.

    [!] -f, --fragment
       A to oznacza, e regula odnosi si jedynie do drugiego i kolejnych
       fragmentow sfragmentowanych pakietow. Odkd nie ma moliwoci by
       powiedzie o rodle lub portach docelowych takiego pakietu (albo
       typu ICMP), pakiet ten nie bdzie pasowal do adnych regul
       okrelajcych go. Gdy argument "!" poprzedza flag "-f" sens jest
       odwrocony.

  INNE OPCJE
    Ponisze dodatkowe opcje mog take by uyte:

    -b, --bidirectional
       Tryb dwukierunkowy. Regula bdzie pasowa do pakietow IP w dwie
       strony; da to taki sam efekt jak powtarzanie tej samej reguly
       dla rodla i przeznaczenia zamienionych ze sob. Prosz zauway, e
       NIE oznacza to, e jeeli pakiety TCP SYN bd dopuszczone na
       wyjciu, to regula -b puci pakiety nie-SYN na wejciu: regula
       odwrotna jest dokladnie taka sama jak regula, ktora zostala
       wprowadzona. Oznacza to, e zazwyczaj lepiej jest po prostu unika
       flagi -b i otwarcie podawa wszystkie reguly.

    -v, --verbose
       Krzykliwe wyjcie. Opcja ta powoduje, e komenda list pokazuje
       adres interfejsu, opcje reguly (jeli s) i maski TOS. Pakiet i
       liczniki bajtow s take wypisywane, z przedrostkiem 'K', 'M' lub
       'G'  odpowiednio  dla  1000,  1,000,000  i  1,000,000,000
       multiplikatorow (ale spojrz jeszcze na flag -x aby to zmieni).
       Gdy uyte jest to w kombinacji z -M, to podana bdzie te
       informacja  odnoszca si do numerow sekwencji delta.  Przy
       dolczaniu, wstawianiu, usuwaniu i zastpowaniu, powoduje to
       wywietlenie szczegolowej informacji dotyczcej reguly lub regul.

    -n, --numeric
       Wyjcie numeryczne.  Adresy IP i numery portow bd wypisywane w
       formacie liczbowym. Domylnie, program bdzie probowal wywietla
       je jako nazwy hostow, nazwy sieci lub uslug (kiedy tylko daj si
       zastosowa).

    -l, --log
       Wlcza w jdrze logowanie pasujcych pakietow. Gdy ta opcja jest
       ustawiona dla reguly, jdro Linuksa wypisze informacj dotyczc
       wszystkich pasujcych pakietow (czsto np. pasujcych naglowkow IP)
       poprzez printk().

    -o, --output [maxsize]
       Kupiuje pasujce pakiety do urzdzenia w przestrzeni uytkownika.
       Jest to obecnie czym istotnym dla tworcow, ktorzy chc bawi si w
       efekty zapory ogniowej w przestrzeni uytkownika. Opcjonalny
       argument maxsize moe by uyty by limitowa maksymaln liczb bajtow
       z pakietu, z ktorego zostan skopiowane. Opcja ta jest poprawna
       tylko wtedy, gdy jdro zostalo skompilowane z  ustawieniem
       CONFIG_IP_FIREWALL_NETLINK.

    -m, --mark markvalue
       Zaznacza pasujce pakiety. Pakiety mog by oznaczone 32-bitow
       wartoci bez znaku, ktory moe (pewnego dnia) zmieni metod ich
       wewntrznego traktowania. Jeli nie jeste kernel hackerem nie
       powiniene zawraca sobie tym glowy. Jeli cig markvalue zaczyna si
       znakiem + albo - to wtedy warto bdzie dodana lub te odjta do/od
       obecnej wartoci zaznaczenia pakietu (ktora zaczyna si zerem).

    -t, --TOS andmask xormask
       Maski uywane przy modyfikowaniu pola TOS w naglowku IP. Gdy
       pakiet pasuje do reguly, na jego polu TOS i pierwszej masce jest
       najpierw obliczany  iloczyn  bitowy,  a  nastepnie  ronica
       symetryczna  z  drug  mask. Maski powinny by podane jako
       szesnastkowe wartoci omiobitowe. Jako e nie wolno zmienia LSB
       pola (RFC 1349), wartoci TOS, ktore spowoduj tak zmian s
       odrzucane tak samo, jak dowolne reguly ustawiajce zawsze wicej
       ni jeden bit TOS. Reguly, ktore mog ustawia wicej ni jeden bit
       TOS dla niektorych pakietow powoduj ostrzeenia (wysylane na
       standardow diagnostyk), ktore mona zignorowa, jeli wiadomo, e
       pakiety o takich wartociach TOS nigdy nie osign danej reguly.
       Oczywicie manipulacja TOS jest nieistotna, gdy celem danej
       reguly jest DENY lub REJECT.

    -x, --exact
       Rozszerzone wartoci numeryczne. Wywietla dokladn warto pakietu
       i licznikow bajtow, zamiast tylko podawa zaokrglon warto w K
       (wielokrotnoci  1000),  M  (wielokrotnoci  1000K)  czy  G
       (wielokrotnoci  1000M).  Opcja  jest odpowiednia tylko dla
       polecenia -L.

    [!] -y, --syn
       Dopasowuje tylko te pakiety TCP, ktore maj ustawiony bit SYN
       oraz wyczyszczone bity ACK i FIN. Takie pakiety s uywane do
       inicjalizacji polczenia TCP, wic na przyklad blokowanie takich
       pakietow docierajcych do interfejsu spowoduje, e przychodzce
       polczenia TCP bd odrzucane, ale nie bdzie mialo adnego wplywu na
       polczenia wychodzce.  Opcja ta ma znaczenia tylko jeeli typem
       protokolu jest TCP. Jeeli "-y" zostanie poprzedzone przez flag
       "!", to sens tej opcji zostanie odwrocony.

    --line-numbers
       Wywietlajc reguly, wywietla - na pocztku kadej reguly - numery
       linii odpowiadajce pozycji reguly w lacuchu.

    --no-warnings
       Wylcza wypisywanie ostrzee.

PLIKI

    /proc/net/ip_fwchains
    /proc/net/ip_masquerade

DIAGNOSTYKA

    Rone komunikaty o bldach s wypisywane na standardowe wyjcie bldow.
    Kodem wyjcia jest 0, jeeli wszystko si powiedzie. Bldy, ktore wydaj si
    by spowodowane bldnymi lub le uytymi argumentami linii polece, spowoduj
    zwrocenie kodu wyjcia 2, a wszystkie inne bldy powoduj zwrocenie kodu
    wyjcia 1.

USTERKI

    Jeeli wejcie programu jest terminalem, regula jest dokladana bd
    dolczana do lacucha przekazowego, a przekazywanie IP nie wydaje si by
    wlczone i nie podano opcji --no-warnings, to na standardowe wyjcie jest
    wypisywane ostrzeenie o tym, e przekazywanie nie bdzie dziala, dopoki
    nie zostanie poprawione. Jest to po to, aby pomoc  uytkownikom
    niewiadomym tego wymogu (ktorego nie bylo w jdrach serii 2.0).

    Nie mona skasowa licznikow pakietow i bajtow w jednym tylko lacuchu.
    Wynika to z ogranicze jdra.

    Wykrywanie zaptle nie jest obslugiwane w ipchains; pakiety w ptli s
    upuszczane i notowane, lecz jest to jedyna rzecz jakiej si o tym
    dowiesz jeli przypadkowo wytworzysz jak ptl.

    Opis efektow zaznaczenia pakietu jest ogolnikowy, dopoki nie zostanie
    wydana dokumentacja opisujca nowe procedury obslugi pakietow jdra 2.1.

    Nie ma sposobu na to by wyzerowa liczniki polityki (np. te we
    wbudowanych lacuchach).

UWAGI

    To ipchains bardzo si roni od ipfwadm autorstwa Josa Vosa, jako e uywa
    nowo powstalych tak zwanych drzew zapory ogniowej IP. Funkcjonalnie
    jest zastpnikiem ipfwadm i generalnie zawsze obsluguje tamte polecenia.
    Wierz, e nowe nazwy polece s bardziej racjonalne. Jest te jednake par
    zmian, ktorych powiniene by wiadom.

    Fragmenty s obslugiwane w inny sposob. Wszystkie fragmenty po pierwszym
    s zazwyczaj przepuszczane (co zwykle jest bezpieczne); wtedy mog by
    filtrowane. Oznacza to, e prawdopodobnie powiniene doda jawn regul
    akceptujc fragmenty jeli dokonujesz konwersji. Spojrz wic na stare
    reguly zliczajce, ktore sprawdzaj porty rodlowe i docelowe 0xFFFF (0xFF
    w  przypadku  pakietow ICMP) - byl to stary sposob rozliczania
    fragmentow.

    Reguly zliczajce s teraz w prosty sposob zintegrowane z lacuchami
    wejciowym i wyjciowym; moesz symulowa dawne zachowanie w taki sposob:
    ipchains -N acctwe
    ipchains -N acctwy
    ipchains -N acctwewy
    ipchains -I input -j acctwewy
    ipchains -I input -j acctwe
    ipchains -I output -j acctwewy
    ipchains -I output -j acctwy
    Stworzy to trzy zdefiniowane przez uytkownika lacuchy, acctwe, acctwy i
    acctwewy, ktore mog zawiera dowolne reguly zliczajce (reguly te powinny
    by podane bez flagi -j, wic pakiety te s w prosty sposob przepuszczane
    w nienaruszonej postaci).

    Cel MASQ lub REDIRECT przy starciu z brakiem miejsca na operacje jdra
    (np. przy regule przekazujcej lub wejciowej) sprawi, e do syslog
    zostanie wyslana odpowiednia wiadomo a pakiet bdzie odrzucony.

    Stary sposob rozpoznawania SYN i ACK (ktory byl poprzednio ignorowany
    dla pakietow innych ni TCP) ulegl zmianie; opcja SYN nie jest ju
    poprawna dla regul innych ni dotyczcych TCP.

    Opcja rozpoznawania ACK ( -k) nie jest ju wspierana; kombinacja ! i -y
    jest jej zastpnikiem).

    Nie jest ju moliwe okrelenie maski TOS, ktora ustawi lub wyzeruje
    ostatni znaczcy bit TOS; poprzednio maski TOS byly po cichu zerowane
    przez jdro jeli probowaly tego dokona.

    Flaga -b jest teraz w prosty sposob obslugiwana poprzez wstawienie lub
    usunicie pary regul, w tym jednej z odwroconym okreleniem adresu rodla
    i adresu docelowego.

    Nie ma moliwoci okrelenia interfejsu za pomoc jego adresu: uyj nazwy.

ZOBACZ TAKE

    ipfw_chains(4), ipchains-save(8), ipchains-restore(8)

AUTOR

    Paul ``Rusty'' Russell <ipchains@rustcorp.com>. Podzikowania dla Hansa
    Perssona za dokonanie szczegolowej korekty; chcialbym, aby poprawial
    wszystkie moje przyszle dokumenty!

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 8 lutego 1998           IPCHAINS(8)