Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipmasqadm - administracja dodatkowymi modułami IP Masquerading

SKŁADNIA

    ipmasqadm <moduł> [opcje-specyficzne-dla-modułu]
    ipmasqadm <moduł> -h

    ipmasqadm autofw opcje
    ipmasqadm portfw opcje
    ipmasqadm mfw opcje

OPIS

    Ipmasqadm  używane  jest do konfigurowania dodatkowych udogodnień
    maskowania IP, zazwyczaj wspieranych przez dodatkowe moduły jądra.

    Wszystkie przekierowania wewnątrz-firewallowe są realizowane przez
    maskowanieodwrotne(zang.reverse-masquerading) tak więc musisz stworzyć
    reguły ścianki ogniowej, które  muszą  pasowa  do  wytworzonego
    przekierowania wedle połączenia wychodzącego (zamiast przychodzącego).

    Jądro musi być skompilowane z opcjami
    CONFIG_EXPERIMENTAL=y
    CONFIG_IP_MASQUERADE=y
    CONFIG_IP_MASQUERADE_MOD=y
    i
    CONFIG_IP_MASQUERADE_IPAUTOFW=y/m
    CONFIG_IP_MASQUERADE_IPPORTFW=y/m
    CONFIG_IP_MASQUERADE_MFW=y/m
    dla odpowiednich modułów.

    Jeśli potrzebujesz przekierować jeden (lub więcej) wewnętrznych portów
    do hostów wewnętrznych rozważ użycie modułu o nazwie mfw

    W skrócie:

    Krótki   moduł      moduł           opcja
    opis  ipmasqadm     jądra           jądra
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Auto   autofw.so  ip_masq_autofw.o   CONFIG_IP_MASQUERADE_IPAUTOFW
    Port   portfw.so  ip_masq_portfw.o   CONFIG_IP_MASQUERADE_IPPORTFW
    Fwmark  mfw.so   ip_masq_mfw.o    CONFIG_IP_MASQUERADE_MFW

MODUŁ autofw - Auto-forwarding

    Moduł ten jest, w pewnych okolicznościach, zdolny do przechwytywania
    protokołów  aplikacji,  które nie mają wsparcia jako specyficzne
    (dedykowane) moduły maskujące. Jądro musi być skompilowane z opcją
    CONFIG_IP_MASQUERADE_IPAUTOFW=y/m

  autofw -h
    Pomoc komendy. Proszę na razie odnosić się do niej.

    Po mnóstwo użytecznych informacji dotyczących używania autofw proszę
    zajrzeć do http://ipmasq.home.ml.org

MODUŁ portfw - Port-forwarding

    Ten  moduł  jest  w stanie przekierować pakiety do-firewalla do
    wewntrznych hostów, bazując na adresie i numerze portu.

  portfw -h
    Pomoc komendy. Proszę na razie odnosić się do niej.

MODUŁ mfw - fwmark-forwarding

    Moduł ten pozwala przekierować pakiety do-firewalla do wewntrznych
    hostów, bazując na pasującym znaczniku fwmark . Obejrzyj podręcznik
    ipchains(8) aby dowiedzieć się jak ustawiać reguły firewall-a używając
    fwmarkowania.  Także zauważ proszę, że ponieważ moduł ten działa tylko
    przy pierwszym pakiecie połączenia, więc ma tutaj sens  dodanie
    przełącznika  -y  polecenia ipchains do reguł TCP przy obsłudze
    znaczników.

  KOMENDY
    mfw -A -m fwmark -r adres [port] [-p waga]
       Dołącza jedną regułę do końca listy fwmark hostów podlegających
       przekierowaniu.
       Pakiety fwmarkowane wytworzą tunel-maskujcy by nim przekazywać
       późniejszy ruch połączeń do adresu i portu.

       Nastąpi to co najmniej waga razy przed kolejkowaniem kolejnej
       pozycji z taką samą wartością fwmark .
       Jeśli nie podano portu to zostanie użyte przekierowanie z
       oryginalnym adresem docelowym pakietu.

    mfw -I -m fwmark -r adres [port] [-p waga]
       Działa tak samo jak opcja -A z wyjątkiem tego, że reguła jest
       wstawiana na początek listy.

    mfw -D -m fwmark [-r adres [port] ]
       Usuwa podane reguły (podaną regułę).

    mfw -E -m fwmark [-r address [port] ] -p pref
       Edycja podanych reguł, obecnie można zmieniać wartość -p .

    mfw -S -m fwmark
       Wymuś kolejkowanie w pozycjach przekierowań fwmark .

    mfw -F Opróżnij (skasuj) wszystkie reguły.

    mfw -L [-n]
       Wyświetl reguły, opcjonalnie pokazując tylko adresy (bez nazw).

  PRZYKŁADY
    Przekieruj cały ruch Web do wewnętrznych maszyn hostA i hostB, gdzie
    hostB będzie obsługiwał 2 razy połączenia hostA. Reguły przekazu już
    maskują wewnętrzne maszyny na zewnątrz (typowe).

       ipchains -I input -p tcp -y -d twoja.domena.com/32 80 -m 1
       ipmasqadm mfw -I -m 1 -r hostA 80 -p 10
       ipmasqadm mfw -I -m 1 -r hostB 80 -p 20

    Przekieruj ruch ssh z zewnętrznego klienta klientA do wewnętrznego
    hostB, a także pokaż regułę maskującą by pozwolić na połączenia
    przychodzące do portu ssh tylko dla maszyny hostB.

       ipchains -I forward -p tcp -d klientA/32 -s hostB/32 22 -j MASQ
       ipchains -I input -p tcp -y -s klientA/32 -d 0/0 22 -m 2
       ipmasqadm mfw -I -m 2 -r hostB 22

    Przekieruj cały ruch z zewnętrznego klientaA do wewnętrznego hostB, a
    także pokaż regułę maskującą by pozwolić maszynie  hostB  tylko
    (wyraźnie, prosto, ... po prostu *zielono*)

       ipchains -I forward -d klientA/32 -s hostB/32 -j MASQ
       ipchains -I input -s klientA/32 -m 3
       ipmasqadm mfw -I -m 3 -r hostB

PLIKI

    /usr/lib/ipmasqadm/*.so
              Moduły używane przez interfejs jądra do ipmasqadm.

    /proc/net/ipmasq/* Wewnętrzne pliki stanu modułów maskujących.

USTERKI

    W jądrach 2.2 nie ma możliwości by wspdzieli numery portów z
    normalnymi gniazdami. Obecnie moduły maskujące biorą priorytet nad
    gniazdami.

    Ponieważ przekierowania są obecnie maskującymi tunelami mają one takie
    same właściwości: czasy bezczynności, maksymalne liczby wpisów, itd.

    Automatyczne ładowanie modułów przez jądro zadziała dla przełączników
    -A  i -I , ale nie dla -L, więc ujrzysz ostrzeżenia o brakujących
    wpisach  list  /proc/net/ip_masq/...  kiedy  moduł  nie  jest
    (automatycznie) załadowany. Zmieni się to w przyszłych wydaniach.

PRZESTROGI

    Protokoły, które używają kontroli i wytwarzają połączenie są zawsze
    kłopotliwe przy przekraczaniu ścianek ogniowych. Przykładami mogą tutaj
    być ftp, irc, real audio, itd Ponieważ mamy tu do czynienia z
    przekazywaniem odwrotnego-maskowania problemy się też odwracaj; na
    przykład: ftp przekazywane z zewnątrz do wewnątrz i serwer już nie
    zadziała w trybie PASV ponieważ serwer wyśle swój wewnętrzny adres do
    klienta na zewnątrz, w przeciwieństwie do tradycyjnych nie-pasywnych
    połączeń, które się powiodą (pomyśl trochę nad tym, proszę).  Trwają
    pracę nad wsparciem dla modułów dwukierunkowych .

UWAGI

    To jest moja pierwsza strona man, tak w razie gdybyś nie zauważył ...
    ;)

    Ostrzegam przed jej jakością pre-alpha.

ZOBACZ TAKŻE

    ipchains(8)

AUTOR

    Juan Jose Ciarlante <jjciarla@raiz.uncu.edu.ar>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 Grudnia 1998           IPMASQADM(8)