Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipmasqadm - administracja dodatkowymi modulami IP Masquerading

SK/LADNIA

    ipmasqadm <modu/l> [opcje-specyficzne-dla-modulu]
    ipmasqadm <modu/l> -h

    ipmasqadm autofw opcje
    ipmasqadm portfw opcje
    ipmasqadm mfw opcje

OPIS

    Ipmasqadm  uywane  jest  do  konfigurowania dodatkowych udogodnie
    maskowania IP, zazwyczaj wspieranych przez dodatkowe moduly jdra.

    Wszystkie przekierowania wewntrz-firewallowe s  realizowane  przez
    maskowanieodwrotne(zang.reverse-masquerading) tak wic musisz stworzy
    reguly  cianki  ogniowej,  ktore  musz  pasowa  do  wytworzonego
    przekierowania wedle polczenia wychodzcego (zamiast przychodzcego).

    Jdro musi by skompilowane z opcjami
    CONFIG_EXPERIMENTAL=y
    CONFIG_IP_MASQUERADE=y
    CONFIG_IP_MASQUERADE_MOD=y
    i
    CONFIG_IP_MASQUERADE_IPAUTOFW=y/m
    CONFIG_IP_MASQUERADE_IPPORTFW=y/m
    CONFIG_IP_MASQUERADE_MFW=y/m
    dla odpowiednich modulow.

    Jeli potrzebujesz przekierowa jeden (lub wicej) wewntrznych portow do
    hostow wewntrznych rozwa uycie modulu o nazwie mfw

    W skrocie:

    Krotki   modul      modul           opcja
    opis  ipmasqadm     jdra           jdra
    ------------------------------------------------------------------------
    Auto   autofw.so  ip_masq_autofw.o   CONFIG_IP_MASQUERADE_IPAUTOFW
    Port   portfw.so  ip_masq_portfw.o   CONFIG_IP_MASQUERADE_IPPORTFW
    Fwmark  mfw.so   ip_masq_mfw.o    CONFIG_IP_MASQUERADE_MFW

MODU/L autofw - Auto-forwarding

    Modul ten jest, w pewnych okolicznociach, zdolny do przechwytywania
    protokolow  aplikacji,  ktore  nie maj wsparcia jako specyficzne
    (dedykowane) moduly maskujce. Jdro musi by skompilowane z opcj
    CONFIG_IP_MASQUERADE_IPAUTOFW=y/m

  autofw -h
    Pomoc komendy. Prosz na razie odnosi si do niej.

    Po mnostwo uytecznych informacji dotyczcych uywania autofw prosz zajrze
    do http://ipmasq.home.ml.org

MODU/L portfw - Port-forwarding

    Ten modul jest w stanie przekierowa pakiety do-firewalla do wewntrznych
    hostow, bazujc na adresie i numerze portu.

  portfw -h
    Pomoc komendy. Prosz na razie odnosi si do niej.

MODU/L mfw - fwmark-forwarding

    Modul ten pozwala przekierowa pakiety do-firewalla do wewntrznych
    hostow, bazujc na pasujcym znaczniku fwmark . Obejrzyj podrcznik
    ipchains(8) aby dowiedzie si jak ustawia reguly firewall-a uywajc
    fwmarkowania.  Take zauwa prosz, e poniewa modul ten dziala tylko przy
    pierwszym pakiecie polczenia, wic ma tutaj sens dodanie przelcznika -y
    polecenia ipchains do regul TCP przy obsludze znacznikow.

  KOMENDY
    mfw -A -m fwmark -r adres [port] [-p waga]
       Dolcza jedn regul do koca listy fwmark hostow podlegajcych
       przekierowaniu.
       Pakiety fwmarkowane wytworz tunel-maskujcy by nim przekazywa
       poniejszy ruch polcze do adresu i portu.

       Nastpi to co najmniej waga razy przed kolejkowaniem kolejnej
       pozycji z tak sam wartoci fwmark .
       Jeli nie podano portu to zostanie uyte przekierowanie  z
       oryginalnym adresem docelowym pakietu.

    mfw -I -m fwmark -r adres [port] [-p waga]
       Dziala tak samo jak opcja -A z wyjtkiem tego, e regula jest
       wstawiana na pocztek listy.

    mfw -D -m fwmark [-r adres [port] ]
       Usuwa podane reguly (podan regul).

    mfw -E -m fwmark [-r address [port] ] -p pref
       Edycja podanych regul, obecnie mona zmienia warto -p .

    mfw -S -m fwmark
       Wymu kolejkowanie w pozycjach przekierowa fwmark .

    mfw -F Opronij (skasuj) wszystkie reguly.

    mfw -L [-n]
       Wywietl reguly, opcjonalnie pokazujc tylko adresy (bez nazw).

  PRZYK/LADY
    Przekieruj caly ruch Web do wewntrznych maszyn hostA i hostB, gdzie
    hostB bdzie obslugiwal 2 razy polczenia hostA. Reguly przekazu ju
    maskuj wewntrzne maszyny na zewntrz (typowe).

       ipchains -I input -p tcp -y -d twoja.domena.com/32 80 -m 1
       ipmasqadm mfw -I -m 1 -r hostA 80 -p 10
       ipmasqadm mfw -I -m 1 -r hostB 80 -p 20

    Przekieruj ruch ssh z zewntrznego klienta klientA do wewntrznego hostB,
    a take poka regul maskujc by pozwoli na polczenia przychodzce do portu
    ssh tylko dla maszyny hostB.

       ipchains -I forward -p tcp -d klientA/32 -s hostB/32 22 -j MASQ
       ipchains -I input -p tcp -y -s klientA/32 -d 0/0 22 -m 2
       ipmasqadm mfw -I -m 2 -r hostB 22

    Przekieruj caly ruch z zewntrznego klientaA do wewntrznego hostB, a
    take poka regul maskujc by pozwoli maszynie hostB tylko (wyranie,
    prosto, ... po prostu *zielono*)

       ipchains -I forward -d klientA/32 -s hostB/32 -j MASQ
       ipchains -I input -s klientA/32 -m 3
       ipmasqadm mfw -I -m 3 -r hostB

PLIKI

    /usr/lib/ipmasqadm/*.so
              Moduly uywane przez interfejs jdra do ipmasqadm.

    /proc/net/ipmasq/* Wewntrzne pliki stanu modulow maskujcych.

USTERKI

    W jdrach 2.2 nie ma moliwoci by wsp'o/ldzieli numery portow z normalnymi
    gniazdami. Obecnie moduly maskujce bior priorytet nad gniazdami.

    Poniewa przekierowania s obecnie maskujcymi tunelami maj one takie same
    wlaciwoci: czasy bezczynnoci, maksymalne liczby wpisow, itd.

    Automatyczne ladowanie modulow przez jdro zadziala dla przelcznikow -A
    i -I , ale nie dla -L, wic ujrzysz ostrzeenia o brakujcych wpisach list
    /proc/net/ip_masq/... kiedy modul nie jest (automatycznie) zaladowany.
    Zmieni si to w przyszlych wydaniach.

PRZESTROGI

    Protokoly,  ktore uywaj kontroli i wytwarzaj polczenie s zawsze
    klopotliwe przy przekraczaniu cianek ogniowych. Przykladami mog tutaj
    by  ftp, irc, real audio, itd Poniewa mamy tu do czynienia z
    przekazywaniem odwrotnego-maskowania problemy si te odwracaj;  na
    przyklad: ftp przekazywane z zewntrz do wewntrz i serwer ju nie
    zadzia/la w trybie PASV poniewa serwer wyle swoj wewntrzny adres do
    klienta na zewntrz, w przeciwiestwie do tradycyjnych nie-pasywnych
    polcze, ktore si powiod (pomyl troch nad tym, prosz). Trwaj prac nad
    wsparciem dla modulow dwukierunkowych .

UWAGI

    To jest moja pierwsza strona man, tak w razie gdyby nie zauwayl ... ;)

    Ostrzegam przed jej jakoci pre-alpha.

ZOBACZ TAKE

    ipchains(8)

AUTOR

    Juan Jose Ciarlante <jjciarla@raiz.uncu.edu.ar>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 Grudnia 1998           IPMASQADM(8)