Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ipsec manual - podnoszenie i opuszczanie rcznie kluczowanych polcze
    IPSEC

SK/LADNIA

    ipsec manual [--show] [--showonly] [--other]
       [--iam adres@interfejs] [--config plik_konf]
       operacja po/lczenie

    ipsec manual [opcje] --union operacja cz...

OPIS

    Manual manipuluje rcznie kluczowanymi polczeniami FreeS/WAN IPSEC,
    powodujc ich pojawianie si i znikanie, bazujc na informacji z pliku
    konfiguracyjnego IPSEC. W przypadku normalnego uycia, po/lczenie jest
    nazw polczenia wyspecyfikowanego w pliku konfiguracyjnym; operacja to
    --up, --down, --route, lub --unroute.  Manual tworzy  ustawienia
    (--route lub --up) lub te porzuca (--down lub --unroute) za pomoc
    odpowiednich komend przekazywanych do wykonania powloce.

    Operacja --up ustanawia polczenie, wlczajc w to ustawienie odpowiedniej
    trasy jeli jest to konieczne.

    Operacja --route tylko ustawia pewn tras dla polczenia. Dopoty, dopoki
    operacja --up nie jest zakoczona pakiety kierowane t tras bd gubione.

    Operacja --down porzuca wyszczegolnione polczenie, wy/lczajc informacje
    o trasie (pozostawia tras na miejscu).  Dopoty, dopoki nie jest
    zakoczona operacja --unroute pakiety kierowane t tras s gubione.
    Pozwala  to  wytwarza  kolejne polczenie do tego samego miejsca
    przeznaczenia bez adnego ``okna'', przez ktore pakiety mog przechodzi
    bez szyfrowania.

    Operacja --unroute (i tylko operacja --unroute ) kasuje wszelkie trasy
    ustawione dla polczenia.

    W uyciu --union, kada cz jest nazw czstkowej specyfikacji polczenia w
    pliku konfiguracyjnym, i wlanie unia tyche czstkowych specyfikacji jest
    uywana jako pelna specyfikacja polczenia.  Efekt jest uzyskany z
    polczenia w calo poszczegolnych, czciowych specyfikacji; ograniczenia
    wynikajce z powielajcych si lacuchow, itd., maj oczywicie wplyw na
    rezultat. (Ten sam efekt moe teraz by osignity w bardziej wyrafinowany
    sposob, przy uyciu parametru also w  opisach  polcze;  obejrzyj
    ipsec.conf(5), gdzie znajdziesz wicej szczegolow.)

    Opcja --show wlcza opcj -x powloki uywanej do wykonywania polece, wic
    kada wykonywana komenda jest pokazywana.

    Opcja --showonly sprawia, e manual pokazuje na standardowym wyjciu
    komendy, ktore by uruchomil, ale nie czyni tego.

    Opcja --other sprawia, e manual udaje drugi koniec polczenia. Nie jest
    to zapewne uyteczne, chyba e w kombinacji z --showonly.

    Opcja --iam sprawia, e manual wierzy w to, e jest uruchomiony na hocie
    z podanym adresem IP, a ponadto powinien uy podanego interfejsu (zwykle
    wszystko to rozpoznaje automatycznie, bazujc na  informacjach  o
    podniesionych interfejsach IPSEC i ich konfiguracji).

    Opcja --config okrela niestandardow lokalizacj pliku konfiguracyjnego
    FreeS/WAN IPSEC (domylnie /etc/ipsec.conf).

    W ipsec.conf(5) znajdziesz szczegoly dotyczce pliku konfiguracyjnego.

    Abstrahujc od parametrow podstawowych, ktore okrelaj punkty kocowe i
    trasowanie  polczenia  (left  i  right,  plus moliwe leftsubnet,
    leftnexthop, leftfirewall, ich odpowiedniki right i by moe type),
    polczenie typu non-passthrough polecenia manual potrzebuje parametru
    spi lub spibase i  innych  parametrow  okrelajcych  szyfrowanie,
    autentykacj, albo obydwie te rzeczy na raz, najprociej esp, espenckey,
    i espauthkey. Umiarkowanie bezpieczne klucze mog by pozyskane przy
    uyciu ipsec_ranbits(8).  Przy wytwarzaniu polcze rcznie kluczowanych
    jest bardzo zalecane by klucze byly trzymane w oddzielnym pliku (z
    prawami  rw-------)  uywajc  mechanizmow include i also w pliku
    konfiguracyjnym (obejrzyj ipsec.conf(5)).

    Jeli podano parametr spi to manual uywa tej wartoci jako numeru SPI dla
    wszystkich SAs (ktore s i tak w oddzielnych przestrzeniach numeracji).
    Jeli zamiast tego podano parametr spibase to manual przypisuje wartoci
    SPI zamieniajc gorn cyfr tej wartoci; SAs idcy od lewej do prawej
    przyjmuje rowne cyfry zaczynajce si od 0, SAs idcy od prawej do lewej
    przyjmuje cyfry nieparzyste zaczynajce si od 1.

PLIKI

    /etc/ipsec.conf      domylny plik konfiguracyjny IPSEC
    /var/run/ipsec.info    informacja %defaultroute

ZOBACZ TAKE

    ipsec.conf(5), ipsec(8), ipsec_spi(8), ipsec_eroute(8), route(8)

HISTORIA

    Napisano dla projektu FreeS/WAN <http://www.xs4all.nl/~freeswan/> przez
    Henry'ego Spencera.

USTERKI

    Wykrywanie i raportowanie bldow wci nie jest takie jak by powinno.

    Nie jest zbyt dobrze i do koca opracowana skladnia podsieci, adresow,
    itd.  w zwyklych interfejsach uytkownika FreeS/WAN. Dla wszystkich
    adresow musi by uywana czteroskladnikowa notacja dziesitno-kropkowa.
    Jednak jest wystarczajco sprawny by przeksztalca maski sieci w postaci
    licznika bitow do formy dziesitno-kropkowej.

    Jeli specyfikacja polczenia zmienia si midzy --up i nastpujcym poniej
    --down, to moe wystpi zamt.

    Operacja --up nie jest wystarczajco mdra, by sprawdza czy polczenie nie
    jest czasami ju ustanowione.

    Manual nie jest wystarczajco mdry, by odrzuca niebezpieczne kombinacje
    algorytmow, np. szyfrowanie bez adnej autentykacji.

    Kada trasa nie-IPSEC do drugiego koca, ktora jest zastpowana przy uyciu
    operacji --up lub --route nie bdzie ponownie ustanowiona  przez
    --unroute.  Czy to jest udogodnienie czy usterka zaley ju od twojego
    punktu widzenia.

    Opcjonalne parametry, ktore przeslaniaj automatyczne, bazujce  na
    spibase przypisanie SPI, s calkiem rozpierniczonym kawalkiem kodu i
    moliwe s bldy.

    Obsluga ``Road warrior'' i innych specjalnych form ustawie wymagajcych
    negocjacji pomidzy dwiema bramami bezpieczestwa niestety nie moe by
    dokonana przez manual.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                12 grudnia 1999        IPSEC_MANUAL(8)