Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    iptraf - interaktywny (kolorowy) monitor IP LAN

SK/LADNIA

    iptraf [ -f ] [ -q ] [[ -h ] [ { -i | -g | -d interfejs | -s interfejs
    | -l } [ -t timeout ]]

OPIS

    iptraf jest bazujcym na bibliotece ncurses monitorem pakietow IP w
    sieci lokalnej generujcym ronorodne statystyki sieciowe zawierajce:
    informacje o pakietach TCP, zliczenia UDP, ICMP i OSPF, informacje o
    wykorzystaniu Ethetnetu, stany wzlow, bldy sum kontrolnych IP i inne.

    Jeeli  iptraf  jest  uruchomiony bez opcji, przechodzi do trybu
    interaktywnego z menu glownym.

OPCJE

    Ponisze opcje mog by dodane w linii komend:

    -i   uruchamia si bezporednio jako monitor ruchu pakietow IP (IP
       traffic monitor)

    -g   uruchamia si bezporednio jako monitor statystyk interfejsow
       sieciowych (general interface statistics)

    -d interfejs
       uruchamia si  bezporednio  jako  szczegolowy  monitor  dla
       konkretnego interfejs-u

    -s interfejs
       uruchamia si bezporednio jako monitor pakietow TCP i UDP dla
       konkretnego interfejs-u

    -l   startuje jako monitor sieci lokalnej

    -t timeout
       ustawia timeout dla danej uslugi (konkretnego monitora) w
       minutach. (Ta opcja jest uywana tylko z opcjami znajdujcymi si
       powyej)

    -f   forsuje wlasne ustawienia nadpisujc (kasujc) inne pochodzce od
       innych aktualnie pracujcych procesow IPTraf-a. Uywa z ostronoci.
       Moe spowodowa konflikty z innymi procesami IPTrafa. Ta opcja moe
       by uyta do przywroceniu ustawie IPTraf-a po niespodziewanym
       przerwaniu jego pracy.

    -q   wylcza wywietlanie ostrzee na maszynach  z  wlczonym  IP-
       masquaradingiem.  Ostrzeenia te s domylnie wywietlane w celu
       poinformowania o moliwoci przeklama w wynikach pracy IPTraf-a w
       zwizku z forwardowaniem pakietow.

    -h   pokazuje skrocony opis opcji IPTraf-a

PLIKI

    /var/log/iptraf/iptraf.log - plik dziennika

ZOBACZ TAKE

    Documentation/* - pelna dokumentacja napisana przez autora

AUTOR

    Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

AUTOR MANUAL-a

    Frederic Peters (fpeters@debian.org), uywajc komenedy iptraf --help.
    Ogolne modyfikacje w tym dokumencie wykonal  Gerard  Paul  Java
    (riker@mozcom.com).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

               IPTraf Strona pomocy          IPTRAF(8)