Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    kbdrate - ustawia czsto samopowtarzania i oponienia klawiatury

SK/LADNIA

    kbdrate [-s] [-r czsto] [-d op'onienie]

OPIS

    kbdrate  sluy do zmiany czstotliwoci samopowtarzania i oponienia
    klawiatury. Oponienie jest iloci czasu, przez ktory klawisz musi by
    wcinity, nim zacznie si automatycznie powtarza.

    Uycie kbdrate bez opcji ustawi czstotliwo samopowtarzania na 10,9
    znakow na sekund (cps) a oponienie na 250 milisekund (ms) dla systemow
    opartych na procesorach Intela i M68K. S to wartoci domylne IBM. Dla
    systemow SPARC-owych czstotliwo samopowtarzania zostanie ustawiona na
    20 cps a oponienie na 200 ms.

OPCJE

    -s   Cicho. Nie wypisuje adnych komunikatow.

    -r czsto
       Zmienia czsto samopowtarzania na czsto cps. Dla systemow Intel-
       owskich dopuszczalny zakres mieci si w zakresie od 2.0 do 30.0
       cps. Moliwe s tylko niektore wartoci, a program sam wybierze
       warto najblisz podanej. Moliwe wartoci, w znakach na sekund to:
       2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 4.3, 4.6, 5.0, 5.5,
       6.0, 6.7, 7.5, 8.0, 8.6, 9.2, 10.0, 10.9, 12.0, 13.3, 15.0,
       16.0, 17.1, 18.5, 20.0, 21.8, 24.0, 26.7, 30.0. Dla systemow
       SPARC-owych dozwolone s wartoci od 0 (brak powtarzania do 50
       cps.

    -d op'onienie
       Zmienia oponienie na op'onienie milisekund. Dla systemow Intel-
       owskich dopuszczalny jest zakres od 250 do 1000 ms ze skokiem co
       250ms. Dla systemow SPARC-owych moliwe s wartoci pomidzy 10 ms a
       1440 ms, z 10 ms skokiem.

    -V   Wypisuje numer wersji i koczy prac.

B/LDY

    Nie wszystkie klawiatury obsluguj wszystkie czstoci.

    Nie wszystkie klawiatury maj takie samo odwzorowanie czstoci.

    Ustawianie czstoci powtarzania nie dziala na klawiaturze Gateway
    AnyKey.  Jeli kto z t klawiatur wie jak j programowa, to niech wyle
    wiadomo do util-linux@math.uio.no.

    Wszystko bardzo silnie zaley od architektury. Obecnie kbdrate najpierw
    probuje uy ioctl-i KDKBDREP i KIOCSRATE. (Pierwszy zazwyczaj dziala na
    maszynach m68k, a drugi na SPARC-owych.) Gdy uycie tych ioctl-i si nie
    powiedzie zaklada, e klawiatura korzysta z interfejs opartego na
    portach I/O jak w i386.

PLIKI

    /etc/rc.local
    /dev/port
    /dev/kbd

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.