Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    kerneld - wykonuje dzialanie jdra w przestrzeni uytkownika (jak np.
    ladowanie modulow na yczenie)

SK/LADNIA

    kerneld [ debug ] [ keep ] [ delay=<sekund> ] [ type=<numer wiadomoci>
    ]

OPIS

    Pomijajc automatyczne usuwanie nie uywanych modulow, kerneld wykonuje
    te specyficzne zadania jdra w przestrzeni uytkownika poprzez reagowanie
    na dania z jdra docierajce do z kolejki komunikatow IPC. Dostp do tej
    kolejki moe by uzyskany z poziomu przestrzeni uytkownika za pomoc
    otwarcia kolejki w nastpujcy sposob:

      qid = msgget(IPC_PRIVATE, 0600 | IPC_KERNELD);

    Specyficzne  zadanie  jest  okrelone  typem  wiadomoci takim jak
    przedstawiono w <linux/kerneld.h>.

    Struktura wiadomoci kerneld jest nastpujca:
      struct kerneld_msg {
         long mtype;
         long id;
         char text[1];
      };
    gdzie pole id jest uywane jako numer widomoci zwrotnej od kerneld z
    powrotem do jdra. Jeli pole id ma warto rown zero, to nie bdzie adnej
    odpowiedzi od kerneld.
    (Zauwa, e nowa struktura jest tak uloona, i bdzie zawiera pid dajcego w
    naglowku protokolu.)

    Jeli zadano odpowiedzi to w polu id bdzie zapamitany kod powrotu z
    dzialania kerneld.

    Pole text jest uywane by jdro moglo przekaza parametry do okrelonego
    dzialania wykonywanego przez kerneld. W wiadomociach zwrotnych to pole
    moe zawiera wynik dzialania, bdcego uytym (jeli jest taka potrzeba)
    przez jdro.

    Moliwe s nastpujce opcje:

    debug  Z wlczon opcj debug (ledzenia) bdziesz mogl obserwowa obecny
        status wykonywanych przez kerneld zada.  Zauwa, e  moesz
        kontrolowa ledzenie, rownie dobrze jak wszystkie inne parametry
        dziki narzdziu kdstat.

    keep  Opcja keep (zatrzymaj) powoduje, e kerneld ignoruje wszystkie
        dania usunicia modulow. Ta opcja moe by przydatna w systemach,
        w ktorych moduly nigdy nie powinny by usuwane (z jakich tam
        powodow).   Ta  opcja  powstrzymuje  te  przed  procedur
        automatycznego usuwania nieuywanych modulow, do ktorej kerneld
        przystpuje co minut (lub co <delay> sekund).

    delay=<sekund>
        Opcja delay zmienia warto czasu oczekiwania kerneld na procedur
        automatycznego usuwania nieuywanych modulow z domylnych 60-u
        sekund na dowoln podan warto.

    type=<typ wiadomoci>
        Domylny typ to -255, co oznacza, e kerneld bdzie nasluchiwal
        wszystkich wiadomoci, ktorych typ jest mniejszy bd rowny 255.
        Jeli dana jest warto dodatnia to kerneld bdzie oczekiwal tylko
        wiadomoci podanego typu (podanej wartoci).

    kerneld wysyla wiadomoci o bldach wywolujc syslog z  argumentem
    ulatwienia (facility) LOG_DAEMON.

ZOBACZ TAKE

    insmod(1), rmmod(1), modprobe(1), depmod(1), syslogd(8)

HISTORIA

    Pomoc do kerneld byla zainspirowana dyskusjami z Jacques Gelinas
    <jack@solucorp.qc.ca>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.