Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ld.so/ld-linux.so - dynamiczny konsolidator/ladowacz

OPIS

    ld.so laduje biblioteki dzielone wymagane przez program, przygotowuje
    program do uruchomienia i uruchamia go.

    O ile podczas kompilacji nie podano jawnie opcji -static, wszystkie
    binaria linuksowe bd niekompletne i bd wymagaly dalszego konsolidowania
    podczas dzialania.

    Potrzebne biblioteki dzielone s szukane w nastpujcej kolejnoci:

    o   Przy   uyciu   zmiennej   rodowiskowej   LD_LIBRARY_PATH
       (LD_AOUT_LIBRARY_PATH dla programow a.out).  Poza binariami
       suid/sgid, dla ktorych jest to ignorowane.

    o   Z pliku buforowego /etc/ld.so.cache ktory zawiera skompilowan
       list kandydatow, znalezionych w ciece bibliotek.

    o   W domylnym katalogu /usr/lib, a potem w /lib.

RODOWISKO

    LD_LIBRARY_PATH
       Oddzielona  dwukropkami  lista  katalogow, w ktorych szuka
       bibliotek ELF podczas wykonywania.  Podobne  do  zmiennej
       rodowiskowej PATH.

    LD_PRELOAD
       Oddzielona spacjami lista dodatkowych, podanych przez uytkownika
       bibliotek dzielonych ELF, ktor naley zaladowa przed wszystkimi
       innmi. Umoliwia to wybiorcz zamian funkcji w innych bibliotekach
       dzielonych. Dla plikow binarnych ELF z  ustawionym  bitem
       setuid/setgid, ladowane bd tylko biblioteki ze standardowych
       katalogow, majce take ustawiony bit setgid.

    LD_TRACE_LOADED_OBJECTS
       Gdy zmienna ta jest obecna, sprawia, e program wypisze swoje
       zalenoci od bibliotek dynamicznych, tak jakby byl uruchomiany
       przez ldd, a nie normalnie.

    LD_BIND_NOW
       Gdy zmienna ta jest obecna, sprawia, e dynamiczny konsolidator
       rozwie wszystkie symbole podczas startu programu, a nie wtedy
       gdy bdzie do nich pierwsze odniesienie.

    LD_AOUT_LIBRARY_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogow,  w  ktorych  szuka
       bibliotek  a.out podczas wykonywania.  Podobne do zmiennej
       rodowiskowej PATH.

    LD_AOUT_PRELOAD
       Nazwa dodatkowej, podanej przez uytkownika biblioteki dzielonej
       a.out, ktor naley zaladowa po wszystkich innych. Moe to by
       uzywane do przeciania funkcji innych bibliotek dzielonych.

    LD_NOWARN
       Powstrzymaj ostrzeenia o bibliotekach a.out o niekompatybilnych
       numerach minorowych wersji.

    LD_KEEPDIR
       Nie ignoruj katalogu w nazwach ladowanych bibliotek a.out.
       Uywanie tej opcji nie jest zalecane.

PLIKI

    /lib/ld.so     Dynamiczny konsolidator/ladowacz a.out
    /lib/ld-linux.so.* Dynamiczny konsolidator/ladowacz ELF
    /etc/ld.so.cache  Plik zawierajcy skompilowan list katalogow,  w
              ktorych naley szuka bibliotek oraz uporzdkowan list
              bibliotek kandydujcych.
    /etc/ld.so.preload Plik zawierajcy oddzielon spacjami list bibliotek
              dzielonych ELF, ktore maj by zaladowane przed
              programem.
    lib*.so*      Biblioteki dzielone

ZOBACZ TAKE

    ldd(1), ldconfig(8).

B/LDY

    Obecnie, ld.so nie ma narzdzi do usuwania i szukania kompatybilnych lub
    nowszych wersji bibliotek.

    Moliwoci ld.so dostpne s tylko dla binariow, skompilowanych przy uyciu
    libc w wersji 4.4.3 lub wyszej.

AUTORZY

    David Engel, Eric Youngdale, Peter MacDonald, Hongjiu Lu, Linus
    Torvalds,  Lars  Wirzenius i Mitch D'Souza (niekoniecznie w tej
    kolejnoci).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 14 Marca 1998            ld.so(8)