Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    ldconfig - okrel powizania konsolidacyjne czasu uruchamiania

SK/LADNIA

    ldconfig [ -DvnNX ] katalog ...
    ldconfig -l [ -Dv ] biblioteka ...
    ldconfig -p

OPIS

    ldconfig tworzy potrzebne linki i cache (dla uytku linkera ld.so) do
    wikszoci aktualnych bibliotek dzielonych, ktore znajdzie w podanych
    katalogach, w pliku /etc/ld.so.conf, oraz w zaufanych katalogach
    (/usr/lib oraz /lib).  ldconfig sprawdza naglowki i nazwy plikow
    badanych bibliotek. W ten sposob okrela, ktore wersje powinny mie
    odnowione linki.

    ldconfig powinien normalnie by uruchamiany przez superuytkownika, gdy
    moe  wymaga praw zapisu do katalogow posiadanych przez nadzorc.
    Zazwyczaj jest uruchamiany automatycznie podczas bootowania z /etc/rc,
    lub  rcznie,  przy  kadej instalacji nowych DLL-i (Dynamic Link
    Libraries).

OPCJE

    -D   Tryb ledzenia. Wymusza -N oraz -X.

    -v   Tryb gadatliwy.  Wydrukuj biecy numer wersji, nazw kadego
       skanowanego katalogu i kady tworzony link.

    -n   Przetworz tylko katalogi podane w linii komend. Nie przetwarzaj
       katalogow zaufanych (/usr/lib i /lib) ani tych, podanych w
       /etc/ld.so.conf. Wymusza -N.

    -N   Nie przebudowuj cache.  O ile nie podano -X, linki s wci
       odnawiane.

    -X   Nie odnawiaj linkow. O ile nie podano -N, cache jest wci
       przebudowywane.

    -l   Tryb  biblioteki.  Linkuj  rcznie  pojedyncze  biblioteki.
       Przeznaczone tylko dla ekspertow.

    -p   Drukuj list katalogow i biblioteki, przechowywane w biecym
       cache.

PRZYK/LADY

    Posiadanie w pliku /etc/rc linii

       /sbin/ldconfig -v

    skonfiguruje prawidlowe linki do bibliotek dzielonych i przebuduje
    cache.

    Podanie w linii komend

       # /sbin/ldconfig -n /lib

    po zainstalowaniu nowego DLL, odnowi linki symboliczne z /lib.

PLIKI

    /lib/ld.so     Linker czasu uruchamiania.
    /etc/ld.so.conf   Plik, zawierajcy list  katalogow,  oddzielonych
              dwukropkami,  spacjami, tabulacjami, lub nowymi
              liniami. Katalogi wskazuj, gdzie szuka bibliotek.
    /etc/ld.so.cache  Plik, zawierajcy  uporzdkowan  list  bibliotek,
              znalezionych w katalogach z /etc/ld.so.conf.
    lib*.so.version   Biblioteki dzielone.

ZOBACZ TAKE

    ldd(1), ld.so(8).

B/LDY

    Funkcjonalno ldconfig w polczeniu z ld.so jest dostpna tylko dla plikow
    wykonywalnych, skompilowanych z libc w wersji co najmniej 4.4.3.

    ldconfig, jako proces uytkownika, musi by uruchamiany rcznie i nie ma
    narzdzi dynamicznego okrelania i relinkowania bibliotek dzielonych dla
    ld.so po zainstalowaniu nowego DLL.

AUTORZY

    David Engel oraz Mitch D'Souza

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 30 Marca 1995           ldconfig(8)