Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    lilo - instalacja boot loadera

SKŁADNIA

    Podstawowe zastosowanie:

    /sbin/lilo - instaluj boot loadera

    Dodatkowe zastosowania:

    /sbin/lilo -q - wyświetl mapę
    /sbin/lilo -T - powiedz więcej o podanym zagadnieniu
    /sbin/lilo -R - ustaw domyślną linię poleceń przy starcie systemu
    /sbin/lilo -A - aktywuj/pokaż aktywną partycję
    /sbin/lilo -E - edytuj nagłówek lub aktualizuj plik mapy bitowej
    /sbin/lilo -M - zapisz Master Boot Record na urządzeniu
    /sbin/lilo -I - wyświetl ścieżkę do bieżącego jądra
    /sbin/lilo {-u|-U} - deinstalacja lilo

OPIS

    lilo instaluje boot loadera który zostanie uaktywniony przy następnym uruchomieniu
    komputera. lilo posiada wiele opcji.

    -A główne-urządzenie [ N ]
       Wyświetl aktywną partycję na urządzeniu główne-urządzenie; np. "/dev/hda". Gdy
       podany zostanie numer od 1 do 4, to na głównym urządzeniu aktywowana będzie podana
       partycja.

    -b bootdev
       Ustala urządzenie startowe (boot device); przykładowo, gdzie boot loader będzie
       zainstalowany.  "-b /dev/hda" ustala Master Boot Record; "-b /dev/sdb5" ustala
       pierwszą rozszerzoną partycję na drugim dysku SCSI.

    -B plik-mapy-bitowej
       Ustala plik mapy bitowej z graficznym ekranem wykorzystywanym w czasie uruchamiania
       systemu.

    -c   Włączenie kompresji mapy. Ta opcja połączy żądania odczytu z sąsiednich sektorów.
       Przyspiesza to startowanie (szczególnie z dyskietki).

    -C plik-konfiguracyjny
       lilo odczytuje informacje o plikach do mapowania z pliku konfiguracyjnego,
       domyślnie /etc/lilo.conf. Ta opcja wyznacza inny plik konfiguracyjny.

    -d opóźnienie
       Ustala  opóźnienie  w  dziesiętnych częściach sekundy (20 = 2 sek.) przed
       automatycznym uruchomieniem pierwszego obrazu. To daje czas  na  przerwanie
       automatycznego procesu startu klawiszem Shift, Alt, Ctrl, ScrollLock lub CapsLock.
       Po takim przerwaniu wyświetlona zostanie zachęta 'boot:'. Ta flaga zostanie
       nadpisana, gdy w pliku konfiguracyjnym znajduje się prompt.

    -D etykieta
       Użycie jądra o podanej etykiecie, zamiast pierwszego na liście, jako domyślnego
       jądra do wystartowania.

    -E nazwa_pliku.ext
       Gdy .ext to .bmp, zakłada się, że plik ten jest plikiem graficznym do użycia w
       konfiguracyjnej dyrektywie "bitmap=". Uruchom interaktywny edytor aby utworzyć lub
       zmienić kolor/informacje o położeniu nagłówku LILO pliku z mapą bitową.

       Gdy .ext to .dat, zakłada się, że plik ten jest plikiem konfiguracyjnym z podanymi
       parametrami graficznej mapy bitowej, które zamieniane są na nagłówek LILO w pliku z
       mapą bitową o takiej samej nazwie.

    -f tablica-dysku
       Ustala plik z parametrami geometrii dysku (domyślnym jest /etc/disktab).

    -F   Unieważnia sprawdzanie sektora startowego dla systemów plików (np. swap, XFS, ...),
       które mogą być zniszczone przez instalację sektora startowego LILO na pierwszym
       sektorze partycji. Te systemy plików używają pierwszego sektora jako superbloku.

       Porównaj z "-P ignore", które obchodzi sprawdzenie danej partycji.

    -g   Generuje adresy cylinder/głowica/sektor (geometryczny) dysku. Jest to ograniczone
       do 1023 cylindrów. Wymusza kompatybilność ze starszymji wersjami LILO.

    -i boot-loader
       Wyznaczenie pliku używanego jako nowy boot loader (domyślnym jest /boot/boot.b).

    -I etykieta
       Etykietę aktualnego jądra po uruchomieniu można odnaleźć w zmiennej środowiskowej
       BOOT_IMAGE lub w pseudo-pliku `/proc/cmdline'. Ta opcja wyświetli odpowiadającą
       etykiecie nazwę pliku jądra, pliku tablicy klawiszy (keytable) lub któregokolwiek
       początkowego. pliku z ramdysku (opcja "i", "k" lub "r").

    -l   Generuje   24-bitowe   liniowe   adresy   sektorów,   zamiast   adresów
       cylindrów/głowic/sektorów.

    -L   Generuje 32-bitowe Logiczne Adresy Bloków (Logical Block Addresses), zamiast
       adresów cylindrów/głowic/sektorów. Pozwala to na dostęp do wszystkich partycji na
       dyskach mających więcej niż 1024 cylindry.

    -m plik-mapy
       Użycie podanego pliku mapy zamiast domyślnego.

    -M główne-urządzenie [ plik-mbr ]
       Instaluje Master Boot Record na urządzeniu podanym jako główne-urządzenie. Nowy
       MBR domyślnie kopiowany jest z "mbr.b", które wbudowane jest w /sbin/lilo (wersja
       22.3), chyba że podana jest inna nazwa pliku jako drugi argument. Podstawowa
       tablica partycji na główne-urządzenie pozostaje w nienaruszonym stanie. Gdy numer
       seryjny urządzenia nie jest obecny, generowany jest nowy i zapisywany w MBR.

    -p   Wymaga interaktywnego wpisania wszystkich haseł podanych w pliku konfiguracyjnym
       jako "".

    -P {fix|ignore}
       Naprawienie lub zignorowanie błędnych tablic partycji, tzn. tablicy partycji z nie
       pasującymi adresami sektora/głowicy/cylindra.  Zawsze najpierw spróbuj użyć -P
       ignore gdyż -P fix nadpisze tablicę partycji, być może niszcząc wszystkie partycje
       na dysku.

       -P ignore jest używane także po to aby obejść sprawdzanie tablicy partycji w
       poszukiwaniu typów partycji, które mogą nie pozwalać na instalację sektora
       startowego LILO. Porównaj z opcją "-F", która unieważnia sprawdzanie aktualnego
       sektora startowego.

    -q   Wyświetla aktualnie mapowane pliki.  lilo tworzy plik, domyślnie /boot/map,
       zawierający nazwę i lokalizację jąder startowych. Ta opcja wyświetli te nazwy.
       Używaj wraz z opcją -v aby uzyskać bardziej szczegółową informację na temat
       zainstalowanych boot loaderów.

    -r główny-katalog
       Wykonaj chroot do podanego katalogu przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Nowy
       katalog główny musi zawierać katalog /dev i może potrzebować katalogu /boot.  Może
       być także potrzebny plik /etc/lilo.conf.

       Wykorzystywane przez skrypt powłoki mkbootdisk do tworzenia dyskietki startowej.

    -R linia poleceń
       Ta opcja zmienia domyślną linię poleceń dla boot loadera podczas jego następnego
       uruchomienia. Potem linia ta zostanie usunięta, jest ona tylko jednorazowa. Na ogół
       jest to wykorzystywane w skryptach zamykania systemu, zaraz przed wywołaniem
       `shutdown -r'. Użyte bez żadnego argumentu anuluje zablokowaną lub przywróci linię
       komend.

    -s plik
       Gdy lilo nadpisuje boot sektor, zachowuje jego starą zawartość w pliku, domyślnie
       jest to /boot/boot.NNNN gdzie NNNN zależy od urządzenia. Ta opcja wyznacza inny
       plik dla boot sektora (lub, razem z opcją -u, wyznacza skąd odtworzyć boot sektor).

    -S plik
       Normalnie lilo nie nadpisze istniejącego zapisanego pliku. Ta opcja mówi, że
       nadpisywanie jest dozwolone.

    -t   Test. Nic nie jest zapisywane do boot sektora ani do pliku mapy. Użyte razem z
       opcją -v wyświetla co lilo ma zamiar robić.

    -T opcja
       Wypisuje  informacje  systemową, z której część pochodzi z biosu. Jest to
       wygodniejsze od uruchamiania diagnostycznej dyskietki LILO. opcja może być każdą z
       podanych:

         help - wypisuje listę dostępnych diagnostyk
         ChRul - wypisuje typy partycji podlegające Zasadom-Zmian
             (Change-Rules)
         EBDA - wypisuje informacje o Rozszerzonum Obszarze Danych
             BIOSU (Extended BIOS Data Area)
         geom=<dysk> wypisuje geometrię dysku np. geom=0x80
         geom - wypisuje geometrię dla wszystkich dysków
         table=<dysk> wypisuje podstawową tablicę partycji;
             np. table=/dev/sda
         video - wypisuje dostępne tryby graficzne boot loadera

    -u [nazwa-urządzenia]
       Deinstalacja lilo, poprzez powrotne skopiowanie zapisanego wcześniej boot sektora.
       Wraz z tą opcją użyte mogą być parametry '-s' i '-C'.  nazwa-urządzenia jest
       opcjonalna. Sprawdzany jest czas i data pliku.

    -U [nazwa-urządzenia]
       Tak jak powyżej, ale bez sprawdzenia czasu i daty.

    -v   Zwiększenie poziomu komunikatów. Podanie od jednej do pięciu opcji -v sprawi, że
       lilo wyświetli więcej komunikatów. Możesz użyć także -v n (n=1..5) aby ustawić
       poziom komunikatów na 'n'.

    -V   Wyświetla numer wersji.

    -w   Wyłącza ostrzeżenia.

    -x opcja
       Tylko dla instalacji RAID. Opcja może być każdym ze słów kluczowych none, auto,
       mbr-only, lub oddzieloną przecinkami listą dodatkowych urządzeń startowych (lista
       nie może zawierać spacji).

    -X   Zarezerwowane do wewnętrznego użycia przez LILO. Może dawać różne wyniki dla
       różnych wersji LILO. Linia zaczynająca się od "CFLAGS=" zawiera opcje kompilatora
       użyte do utworzenia tej wersji LILO.

    -z   Gdy użyte z opcją -M, czyści numer seryjny urządzenia. Przeważnie opcja ta używana
       jest w następującej sekwencji do wygenerowania nowego numeru seryjnego urządzenia:
          lilo -z -M /dev/hda
          lilo -M /dev/hda

    Powyższe opcje linii poleceń odpowiadają podanym poniżej słowom kluczowym w pliku
    konfiguracyjnym.

       -b bootdev    boot=bootdev
       -B plik.bmp   bitmap=plik.bmp
       -c        compact
       -d dsek     delay=dsek
       -D etykieta   default=etykieta
       -i boot-loader  install=boot-loader
       -f plik     disktab=plik
       -g        geometric
       -l        linear
       -L        lba32
       -m plik-mapy   map=plik-mapy
       -P fix      fix-table
       -P ignore    ignore-table
       -s plik     backup=plik
       -S plik     force-backup=plik
       -v [N]      verbose=N
       -w        nowarn
       -x opcja     raid-extra-boot=opcja

OPCJE ŁADOWANIA SYSTEMU

    Opcje podane tutaj mogą być podane z linii komend gdy ładowany jest obraz jądra. Opcje te
    są przetwarzane przez LILO i usuwane z linii komend przekazywanej do jądra, chyba że
    zaznaczono inaczej.

    lock  Blokuje linię komend, tak jakby 'lock' był podany w pliku 'lilo.conf'.

    mem=###[,K,M]
       Ustala maksymalną ilość pamięci w systemie w bajtach, kilobajtach lub megabajtach.
       Ta opcja nie jest usuwana z linii komend i jest zawsze przekazywana do jądra.

    nobd  Wyłącza pobieranie danych z BIOSu. Opcja ta jest zarezerwowana do użytku z BIOSami
       nie kompatybilnymi z IBM, które zawieszają się na liniach:

          Loading...............
          BIOS data check

    vga=[ASK,EXT,EXTENDED,NORMAL]
       Pozwala unieważnić domyślny tryb wideo podczas startu jądra.

BŁĘDY ŁADOWANIA SYSTEMU

    Proces ładowania systemu dzieli się na dwa etapy. Loader pierwszego stopnia jest
    pojedynczym sektorem i ładowany jest przez BIOS lub przez loader do MBR.  Ładuje on
    wielo-sektorowy loader drugiego stopnia, lecz jest bardzo ograniczonej wielkości. Gdy
    loader pierwszego stopnia przejmuje kontrolę, wypisuje literę "L"; gdy jest gotowy
    przekazać kontrolę loaderowi drugiego stopnia wypisuje literę "I". Gdy wystąpi jakikolwiek
    błąd, np. błąd odczytu z dysku, wypisany będzie szesnastkowy kod błędu i operacja zostanie
    powtórzona. Wszystkie szesnastkowe kody błędów są wartościami zwracanymi przez BIOS, z
    wyjątkiem wartości 40, 99 i 9A, które są generowane przez lilo.  A oto częściowa lista
    kodów błędów:

       00 brak błędu
       01 błędna komenda dyskowa (disc command)
       0A zła flaga sektora
       0B zła flaga ścieżki (track flag)
       20 błąd kontrolera
       40 błąd szukania (seek failure) (BIOS)
       40 cylinder>1023 (LILO)
       99 błędny sektor indeksu drugiego stopnia (LILO)
       9A brak sygnatury loadera drugiego stopnia (LILO)
       AA dysk nie jest gotowy
       FF błąd operacji odczytu elektrycznego (sense operation)

    Kod błędu nr 40 jest generowany przez BIOS lub przez LILO podczas konwersji liniowego
    (24-bitowego) adresu dyskowego na adres geometryczny (C:H:S). Błąd ten może być wywołany
    także na starszych systemach, które nie obsługują adresowania lba32 (32-bitowego). Błędy
    99 oraz 9A najczęściej oznaczają, że nie da się odczytać pliku mapy (-m lub map=), np. gdy
    LILO nie zostało uruchomione po jakiejś zmianie systemowej, lub jest nieścisłość pomiędzy
    tym, czego użyło LILO (lilo -v3 aby wyświetlić), a tym co jest aktualnie używane przez
    BIOS  (do  zdiagnozowania  tego  problemu  może  być potrzebna jedna z dyskietek
    diagnostycznych, dostępnych w źródłowej dystrybucji).

    Gdy loader drugiego stopnia otrzyma kontrolę od loadera pierwszego stopnia, wypisuje
    literę "L", a po zainicjowaniu się, włączając weryfikację "Tablicy Deskryptorów" - listy
    jąder/innych do załadowania - wypisze literę "O", formując całe słowo "LILO" pisane
    wielkimi literami.

    Wszystkie błędy loadera drugiego stopnia są wiadomościami w języku angielskim i próbują
    wskazać, mniej lub bardziej udanie, istotę błędu.

NIEKOMPATYBILNOŚCI

    Znanym problemem lilo jest problem z reiserfs wprowadzonym w jądrach 2.2.x, chyba że
    system jest montowany z opcją 'notail'.  Ta niekompatybilność zastała rozwiązana w
    reiserfs 3.6.18 i w lilo 21.6.

    Zaczynając od wersji 22.0, instalacje RAID zapisują boot record na partycji RAID.
    Warunkowe zapisywanie MBRu może pomóc w ustawieniu RAIDa jako ładujący (bootable) podczas
    odzyskiwania, lecz wszystkie domyślne działania mogą zostać unieważnione. Działanie
    podobne do poprzedniej wersji jest osiągnięte dzięki opcji `-x mbr-only'.

BŁĘDY

    Opcje  pliku  konfiguracyjnego  `backup'  i  `force-backup' nie są jeszcze dobrze
    zaimplementowane dla instalacji RAID. Dobrze wydaje się działać domyślny mechanizm kopii
    zapasowych boot rekordu, i on powinien być używany.

ZOBACZ TAKŻE

    fdisk(8), lilo.conf(5), mkrescue(8), mkinitrd(8).

    Dystrybucja lilo posiada bardzo rozbudowaną dokumentację. (lilo 21)

AUTORZY

    Werner Almesberger <almesber@lrc.epfl.ch> (wersje od 0 do 21)
    John Coffman <johninsd@san.rr.com> (21.2 do teraz)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.

                     09 Czerwiec 2002                 LILO(8)