Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    lilo - instalacja boot loadera

SK/LADNIA

    Podstawowe zastosowanie:

    /sbin/lilo - instaluj boot loadera

    Dodatkowe zastosowania:

    /sbin/lilo -q - wywietl map
    /sbin/lilo -T - powiedz wicej o podanym zagadnieniu
    /sbin/lilo -R - ustaw domyln lini polece przy starcie systemu
    /sbin/lilo -A - aktywuj/poka aktywn partycj
    /sbin/lilo -E - edytuj naglowek lub aktualizuj plik mapy bitowej
    /sbin/lilo -M - zapisz Master Boot Record na urzdzeniu
    /sbin/lilo -I - wywietl ciek do biecego jdra
    /sbin/lilo {-u|-U} - deinstalacja lilo

OPIS

    lilo instaluje boot loadera ktory zostanie uaktywniony przy nastpnym
    uruchomieniu komputera. lilo posiada wiele opcji.

    -A g/l'owne-urzdzenie [ N ]
       Wywietl aktywn partycj na urzdzeniu g/l'owne-urzdzenie;  np.
       "/dev/hda". Gdy podany zostanie numer od 1 do 4, to na glownym
       urzdzeniu aktywowana bdzie podana partycja.

    -b bootdev
       Ustala urzdzenie startowe (boot device); przykladowo, gdzie boot
       loader bdzie zainstalowany.  "-b /dev/hda" ustala Master Boot
       Record; "-b /dev/sdb5" ustala pierwsz rozszerzon partycj na
       drugim dysku SCSI.

    -B plik-mapy-bitowej
       Ustala plik mapy bitowej z graficznym ekranem wykorzystywanym w
       czasie uruchamiania systemu.

    -c   Wlczenie kompresji mapy. Ta opcja polczy dania odczytu z
       ssiednich sektorow. Przyspiesza to startowanie (szczegolnie z
       dyskietki).

    -C plik-konfiguracyjny
       lilo odczytuje informacje o plikach do mapowania z pliku
       konfiguracyjnego, domylnie /etc/lilo.conf.  Ta opcja wyznacza
       inny plik konfiguracyjny.

    -d op'onienie
       Ustala oponienie w dziesitnych czciach sekundy (20 = 2 sek.)
       przed automatycznym uruchomieniem pierwszego obrazu. To daje
       czas na przerwanie automatycznego procesu startu klawiszem
       Shift, Alt, Ctrl, ScrollLock lub CapsLock. Po takim przerwaniu
       wywietlona zostanie zachta 'boot:'. Ta flaga zostanie nadpisana,
       gdy w pliku konfiguracyjnym znajduje si prompt.

    -D etykieta
       Uycie jdra o podanej etykiecie, zamiast pierwszego na licie,
       jako domylnego jdra do wystartowania.

    -E nazwa_pliku.ext
       Gdy .ext to .bmp, zaklada si, e plik ten jest plikiem graficznym
       do  uycia  w konfiguracyjnej dyrektywie "bitmap=". Uruchom
       interaktywny edytor aby utworzy lub zmieni kolor/informacje o
       poloeniu naglowku LILO pliku z map bitow.

       Gdy  .ext to .dat, zaklada si, e plik ten jest plikiem
       konfiguracyjnym z podanymi parametrami graficznej mapy bitowej,
       ktore zamieniane s na naglowek LILO w pliku z map bitow o takiej
       samej nazwie.

    -f tablica-dysku
       Ustala plik z parametrami geometrii dysku (domylnym  jest
       /etc/disktab).

    -F   Uniewania sprawdzanie sektora startowego dla systemow plikow
       (np. swap, XFS, ...), ktore mog by zniszczone przez instalacj
       sektora startowego LILO na pierwszym sektorze partycji. Te
       systemy plikow uywaj pierwszego sektora jako superbloku.

       Porownaj z "-P ignore", ktore obchodzi sprawdzenie  danej
       partycji.

    -g   Generuje adresy cylinder/glowica/sektor (geometryczny) dysku.
       Jest to ograniczone do 1023 cylindrow. Wymusza kompatybilno ze
       starszymji wersjami LILO.

    -i boot-loader
       Wyznaczenie pliku uywanego jako nowy boot loader (domylnym jest
       /boot/boot.b).

    -I etykieta
       Etykiet aktualnego jdra po uruchomieniu mona odnale w zmiennej
       rodowiskowej BOOT_IMAGE lub w pseudo-pliku `/proc/cmdline'. Ta
       opcja wywietli odpowiadajc etykiecie nazw pliku jdra, pliku
       tablicy klawiszy (keytable) lub ktoregokolwiek pocztkowego.
       pliku z ramdysku (opcja "i", "k" lub "r").

    -l   Generuje 24-bitowe liniowe adresy sektorow, zamiast adresow
       cylindrow/glowic/sektorow.

    -L   Generuje  32-bitowe  Logiczne Adresy Blokow (Logical Block
       Addresses), zamiast adresow cylindrow/glowic/sektorow. Pozwala
       to na dostp do wszystkich partycji na dyskach majcych wicej ni
       1024 cylindry.

    -m plik-mapy
       Uycie podanego pliku mapy zamiast domylnego.

    -M g/l'owne-urzdzenie [ plik-mbr ]
       Instaluje Master Boot Record na  urzdzeniu  podanym  jako
       g/l'owne-urzdzenie.  Nowy MBR domylnie kopiowany jest z "mbr.b",
       ktore wbudowane jest w /sbin/lilo (wersja 22.3), chyba e podana
       jest inna nazwa pliku jako drugi argument. Podstawowa tablica
       partycji na g/l'owne-urzdzenie pozostaje w nienaruszonym stanie.
       Gdy numer seryjny urzdzenia nie jest obecny, generowany jest
       nowy i zapisywany w MBR.

    -p   Wymaga interaktywnego wpisania wszystkich hasel podanych w pliku
       konfiguracyjnym jako "".

    -P {fix|ignore}
       Naprawienie lub zignorowanie bldnych tablic partycji, tzn.
       tablicy   partycji   z   nie   pasujcymi   adresami
       sektora/glowicy/cylindra.  Zawsze najpierw sprobuj uy -P ignore
       gdy -P fix nadpisze tablic partycji, by moe niszczc wszystkie
       partycje na dysku.

       -P ignore jest uywane take po to aby obej sprawdzanie tablicy
       partycji w poszukiwaniu typow partycji, ktore mog nie pozwala na
       instalacj sektora startowego LILO. Porownaj z opcj "-F", ktora
       uniewania sprawdzanie aktualnego sektora startowego.

    -q   Wywietla aktualnie mapowane pliki. lilo tworzy plik, domylnie
       /boot/map, zawierajcy nazw i lokalizacj jder startowych. Ta
       opcja wywietli te nazwy.  Uywaj wraz z opcj -v aby uzyska
       bardziej szczegolow informacj na temat zainstalowanych boot
       loaderow.

    -r g/l'owny-katalog
       Wykonaj  chroot  do  podanego  katalogu  przed  podjciem
       jakiegokolwiek dzialania. Nowy katalog glowny musi zawiera
       katalog /dev i moe potrzebowa katalogu /boot.  Moe by take
       potrzebny plik /etc/lilo.conf.

       Wykorzystywane przez skrypt powloki mkbootdisk do tworzenia
       dyskietki startowej.

    -R linia polece
       Ta opcja zmienia domyln lini polece dla boot loadera podczas
       jego nastpnego uruchomienia. Potem linia ta zostanie usunita,
       jest ona tylko jednorazowa. Na ogol jest to wykorzystywane w
       skryptach zamykania systemu, zaraz przed wywolaniem `shutdown
       -r'. Uyte bez adnego argumentu anuluje zablokowan lub przywr'oci
       lini komend.

    -s plik
       Gdy lilo nadpisuje boot sektor, zachowuje jego star zawarto w
       pliku, domylnie jest to /boot/boot.NNNN gdzie NNNN zaley od
       urzdzenia. Ta opcja wyznacza inny plik dla boot sektora (lub,
       razem z opcj -u, wyznacza skd odtworzy boot sektor).

    -S plik
       Normalnie lilo nie nadpisze istniejcego zapisanego pliku. Ta
       opcja mowi, e nadpisywanie jest dozwolone.

    -t   Test. Nic nie jest zapisywane do boot sektora ani do pliku mapy.
       Uyte razem z opcj -v wywietla co lilo ma zamiar robi.

    -T opcja
       Wypisuje informacje systemow, z ktorej cz pochodzi z biosu. Jest
       to wygodniejsze od uruchamiania diagnostycznej dyskietki LILO.
       opcja moe by kad z podanych:

         help - wypisuje list dostpnych diagnostyk
         ChRul - wypisuje typy partycji podlegajce Zasadom-Zmian
             (Change-Rules)
         EBDA - wypisuje informacje o Rozszerzonum Obszarze Danych
             BIOSU (Extended BIOS Data Area)
         geom=<dysk> wypisuje geometri dysku np. geom=0x80
         geom - wypisuje geometri dla wszystkich dyskow
         table=<dysk> wypisuje podstawow tablic partycji;
             np. table=/dev/sda
         video - wypisuje dostpne tryby graficzne boot loadera

    -u [nazwa-urzdzenia]
       Deinstalacja lilo, poprzez powrotne skopiowanie  zapisanego
       wczeniej boot sektora. Wraz z t opcj uyte mog by parametry '-s'
       i '-C'. nazwa-urzdzenia jest opcjonalna. Sprawdzany jest czas i
       data pliku.

    -U [nazwa-urzdzenia]
       Tak jak powyej, ale bez sprawdzenia czasu i daty.

    -v   Zwikszenie poziomu komunikatow. Podanie od jednej do piciu opcji
       -v sprawi, e lilo wywietli wicej komunikatow. Moesz uy take -v n
       (n=1..5) aby ustawi poziom komunikatow na 'n'.

    -V   Wywietla numer wersji.

    -w   Wylcza ostrzeenia.

    -x opcja
       Tylko dla instalacji RAID. Opcja moe by kadym ze slow kluczowych
       none, auto, mbr-only, lub oddzielon przecinkami list dodatkowych
       urzdze startowych (lista nie moe zawiera spacji).

    -X   Zarezerwowane do wewntrznego uycia przez LILO. Moe dawa rone
       wyniki dla ronych wersji LILO. Linia zaczynajca si od "CFLAGS="
       zawiera opcje kompilatora uyte do utworzenia tej wersji LILO.

    -z   Gdy uyte z opcj -M, czyci numer seryjny urzdzenia. Przewanie
       opcja ta uywana jest w nastpujcej sekwencji do wygenerowania
       nowego numeru seryjnego urzdzenia:
          lilo -z -M /dev/hda
          lilo -M /dev/hda

    Powysze opcje linii polece odpowiadaj podanym poniej slowom kluczowym w
    pliku konfiguracyjnym.

       -b bootdev    boot=bootdev
       -B plik.bmp   bitmap=plik.bmp
       -c        compact
       -d dsek     delay=dsek
       -D etykieta   default=etykieta
       -i boot-loader  install=boot-loader
       -f plik     disktab=plik
       -g        geometric
       -l        linear
       -L        lba32
       -m plik-mapy   map=plik-mapy
       -P fix      fix-table
       -P ignore    ignore-table
       -s plik     backup=plik
       -S plik     force-backup=plik
       -v [N]      verbose=N
       -w        nowarn
       -x opcja     raid-extra-boot=opcja

OPCJE /LADOWANIA SYSTEMU

    Opcje podane tutaj mog by podane z linii komend gdy ladowany jest obraz
    jdra. Opcje te s przetwarzane przez LILO i usuwane z linii komend
    przekazywanej do jdra, chyba e zaznaczono inaczej.

    lock  Blokuje lini komend, tak jakby 'lock' byl podany w pliku
       'lilo.conf'.

    mem=###[,K,M]
       Ustala maksymaln ilo pamici w systemie w bajtach, kilobajtach
       lub megabajtach. Ta opcja nie jest usuwana z linii komend i
       jest zawsze przekazywana do jdra.

    nobd  Wylcza pobieranie danych z BIOSu. Opcja ta jest zarezerwowana do
       uytku z BIOSami nie kompatybilnymi z IBM, ktore zawieszaj si na
       liniach:

          Loading...............
          BIOS data check

    vga=[ASK,EXT,EXTENDED,NORMAL]
       Pozwala uniewani domylny tryb wideo podczas startu jdra.

B/LDY /LADOWANIA SYSTEMU

    Proces ladowania systemu dzieli si na dwa etapy. Loader pierwszego
    stopnia jest pojedynczym sektorem i ladowany jest przez BIOS lub przez
    loader do MBR. Laduje on wielo-sektorowy loader drugiego stopnia, lecz
    jest bardzo ograniczonej wielkoci. Gdy loader pierwszego stopnia
    przejmuje kontrol, wypisuje liter "L"; gdy jest gotowy przekaza kontrol
    loaderowi drugiego stopnia wypisuje liter "I". Gdy wystpi jakikolwiek
    bld, np. bld odczytu z dysku, wypisany bdzie szesnastkowy kod bldu i
    operacja zostanie powtorzona. Wszystkie szesnastkowe kody bldow s
    wartociami zwracanymi przez BIOS, z wyjtkiem wartoci 40, 99 i 9A, ktore
    s generowane przez lilo. A oto czciowa lista kodow bldow:

       00 brak bldu
       01 bldna komenda dyskowa (disc command)
       0A zla flaga sektora
       0B zla flaga cieki (track flag)
       20 bld kontrolera
       40 bld szukania (seek failure) (BIOS)
       40 cylinder>1023 (LILO)
       99 bldny sektor indeksu drugiego stopnia (LILO)
       9A brak sygnatury loadera drugiego stopnia (LILO)
       AA dysk nie jest gotowy
       FF bld operacji odczytu elektrycznego (sense operation)

    Kod bldu nr 40 jest generowany przez BIOS lub przez LILO podczas
    konwersji  liniowego  (24-bitowego)  adresu  dyskowego  na  adres
    geometryczny (C:H:S). Bld ten moe by wywolany take na starszych
    systemach, ktore nie obsluguj adresowania lba32 (32-bitowego). Bldy 99
    oraz 9A najczciej oznaczaj, e nie da si odczyta pliku mapy (-m lub
    map=),  np. gdy LILO nie zostalo uruchomione po jakiej zmianie
    systemowej, lub jest niecislo pomidzy tym, czego uylo LILO (lilo -v3
    aby  wywietli), a tym co jest aktualnie uywane przez BIOS (do
    zdiagnozowania tego problemu moe by potrzebna jedna z dyskietek
    diagnostycznych, dostpnych w rodlowej dystrybucji).

    Gdy loader drugiego stopnia otrzyma kontrol od loadera pierwszego
    stopnia, wypisuje liter "L", a po zainicjowaniu si, wlczajc weryfikacj
    "Tablicy Deskryptorow" - listy jder/innych do zaladowania - wypisze
    liter "O", formujc cale slowo "LILO" pisane wielkimi literami.

    Wszystkie bldy loadera drugiego stopnia s wiadomociami w  jzyku
    angielskim i probuj wskaza, mniej lub bardziej udanie, istot bldu.

NIEKOMPATYBILNOCI

    Znanym problemem lilo jest problem z reiserfs wprowadzonym w jdrach
    2.2.x, chyba e system jest  montowany  z  opcj  'notail'.  Ta
    niekompatybilno zastala rozwizana w reiserfs 3.6.18 i w lilo 21.6.

    Zaczynajc od wersji 22.0, instalacje RAID zapisuj boot record na
    partycji RAID. Warunkowe zapisywanie MBRu moe pomoc w ustawieniu RAIDa
    jako ladujcy (bootable) podczas odzyskiwania, lecz wszystkie domylne
    dzialania mog zosta uniewanione. Dzialanie podobne do poprzedniej
    wersji jest osignite dziki opcji `-x mbr-only'.

B/LDY

    Opcje pliku konfiguracyjnego `backup' i `force-backup' nie s jeszcze
    dobrze zaimplementowane dla instalacji RAID. Dobrze wydaje si dziala
    domylny mechanizm kopii zapasowych boot rekordu, i on powinien by
    uywany.

ZOBACZ TAKE

    fdisk(8), lilo.conf(5), mkrescue(8), mkinitrd(8).

    Dystrybucja lilo posiada bardzo rozbudowan dokumentacj. (lilo 21)

AUTORZY

    Werner Almesberger <almesber@lrc.epfl.ch> (wersje od 0 do 21)
    John Coffman <johninsd@san.rr.com> (21.2 do teraz)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                09 Czerwiec 2002            LILO(8)