Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    losetup - konfiguracja i sterowanie urzdzeniami pseudosieci (loop)

SK/LADNIA

    losetup [-e szyfrowanie] [-o offset] urzdzenie_loop plik
    losetup [-d] urzdzenie_loop

OPIS

    losetup sluy do kojarzenia urzdze pseudosieci z plikami zwyklymi lub
    urzdzeniami blokowymi, do odlczania urzdze pseudosieci i sprawdzania
    ich statusu. Jeeli podano tylko argument urzdzenie_loop, to pokazywany
    jest status odpowiedniego urzdzenia pseudosieci.

OPCJE

    -d   odlcza plik lub urzdzenie skojarzone z podanym urzdzeniem
       pseudosieci.

    -e szyfrowanie
       wlcza  szyfrowanie  danych. Rozpoznawane s nastpujce slowa
       kluczowe:

       NONE  bez szyfrowania (domylne).
       XOR  wykorzystuje proste szyfrowanie XOR.
       Blowfish
           stosuje szyfrowanie Blowfish. Jest dostpne tylko wowczas,
           gdy  stosuje  si jdro midzynarodowe [tlum.: dotyczy
           wystpujcych w Debianie ronic w dystrybucji do uytku w USA
           i poza nimi, z uwagi na ograniczenia eksportowe] i
           szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       Twofish
           stosuje szyfrowanie Twofish. Jest dostpne tylko wowczas,
           gdy stosuje si jdro midzynarodowe i szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       CAST  stosuje szyfrowanie CAST. Jest dostpne tylko wowczas, gdy
           stosuje  si  jdro  midzynarodowe  i  szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       DES  wykorzystuje szyfrowanie DES. Szyfrowanie  DES  jest
           dostpne tylko, jeli do jdra dodano opcjonalny pakiet DES.
           Posluguje si ono dodatkow wartoci pocztkow, uywan do
           ochrony hasel przeciw atakom slownikowym. Stosowanie DES
           jest niezalecane.
       DFC  stosuje szyfrowanie DFC. Jest dostpne tylko wowczas, gdy
           stosuje  si  jdro  midzynarodowe  i  szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       IDEA  stosuje szyfrowanie IDEA. Jest dostpne tylko wowczas, gdy
           stosuje  si  jdro  midzynarodowe  i  szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       MARS  stosuje szyfrowanie MARS. Jest dostpne tylko wowczas, gdy
           stosuje  si  jdro  midzynarodowe  i  szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       RC5  stosuje szyfrowanie RC5. Jest dostpne tylko wowczas, gdy
           stosuje  si  jdro  midzynarodowe  i  szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       RC6  stosuje szyfrowanie RC6. Jest dostpne tylko wowczas, gdy
           stosuje  si  jdro  midzynarodowe  i  szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       Serpent
           stosuje szyfrowanie Serpent. Jest dostpne tylko wowczas,
           gdy stosuje si jdro midzynarodowe i szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.

    -o offset
       pocztek danych przesuwany jest offset bajtow w podanego pliku
       lub urzdzenia.

PLIKI

    /dev/loop0,/dev/loop1,...  urzdzenia loop (numer glowny=7)
    /proc/cipher/*       dostpne metody szyfrowania

PRZYK/LAD

    Przy poslugiwaniu si modulem ladowalnym konieczne jest wczeniejsze
    zaladowanie go poleceniem

       # insmod loop.o

    Jako przyklad uycia urzdzenia pseudosieci poslu ponisze polecenia:

       dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
       losetup -e blowfish /dev/loop0 /file
       Password :
       mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
       mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
        ...
       umount /dev/loop0
       losetup -d /dev/loop0

    Przy poslugiwaniu si modulem ladowalnym mona usun z pamici zaladowany
    modul poleceniem

       # rmmod loop

OGRANICZENIA

    Szyfrowanie DES jest nieznonie powolne. Z kolei XOR jest strasznie
    slabe. Obecnie oba nie s bezpieczne.  Niektore z metod szyfrowania
    wymagaj licencji, by moc je uywa.

B/LDY

    CAST, DES, RC5 i Twofish s aktualnie zepsute [zlamane?] i nie mona ich
    uywa. [tlum.: uwaga z wersji do Debiana]

AUTORZY

    Wersja pierwotna: Theodore Ts'o <tytso@athena.mit.edu>
    Utrzymanie: Werner Almesberger <almesber@bernina.ethz.ch>
    Pierwotne DES: Eric Young <eay@psych.psy.uq.oz.au>
    Modularyzacja i aktualizacja 28-5-94: Mitch DSouza <m.dsouza@mrc-apu.cam.ac.uk>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.