Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   lpc — program sterowania drukarką wierszową

SKŁADNIA

   lpc [polecenie [argument ...]]

OPIS

   Lpc stosowane jest przez administratora do sterowania działaniami systemu
   drukarki wierszowej. Dla każdej z drukarek skonfigurowanych w
   /etc/printcap, lpc może służyć do:

      ·  włączenia lub wyłączenia dostępności drukarki,

      ·  włączenia lub wyłączenia kolejki buforowania drukarki,

      ·  zmiany kolejności zadań w kolejce druku,

      ·  wskazania statusu drukarek i skojarzonych z nimi kolejek i
        demonów druku.

   Bez argumentów, lpc prosi o podanie poleceń ze standardowego wejścia.
   Jeżeli podano argumenty, to lpc interpretuje pierwszy z nich jako
   polecenie, zaś pozostałe jako parametry tego polecenia. Standardowe
   wejście można przekierować, powodując, że lpc będzie czytać polecenia z
   pliku. Polecenia mogą być skracane. Poniżej podano zestawienie
   rozpoznawanych poleceń.

   ? [polecenie ...]
   help [polecenie ...]
       Wypisuje krótki opis każdego z poleceń podanych na liście
       argumentów, lub, jeżeli nie podano argumentów, listę
       rozpoznawanych poleceń.

   abort { all | drukarka }
       Natychmiast kończy pracę aktywnego demona buforowania druku na
       lokalnym hoście dla zadanych drukarek a następnie wyłącza
       dostępność drukowania (zapobiegając uruchamianiu nowych demonów
       przez lpr().)

   clean { all | drukarka }
       Usuwa pliki tymczasowe, pliki danych i pliki sterujące, które nie
       mogą być wydrukowane (tj. nie tworzą kompletnego zadania druku) z
       zadanej kolejki (kolejek) druku na lokalnej maszynie.

   disable { all | drukarka }
       Wyłącza kolejkę zadanej drukarki. Zapobiega to dodawaniu przez
       lpr nowych zadań do kolejki.

   down { all | drukarka } komunikat ...
       Wyłącza kolejkę zadanej drukarki, wyłącza dostępność drukowania a
       do pliku statusu drukarki wpisuje komunikat. Komunikat nie musi
       być umieszczony w cudzysłowach, pozostałe argumenty są traktowane
       jak w echo(1). Zwykle jest to stosowane do wyłączania drukarki i
       powiadamiania innych o przyczynie. lpq(1) wykaże wyłączenie
       drukarki i wypisze zadany komunikat statusu.

   enable { all | drukarka }
       Udostępnia buforowanie kolejki lokalnej zadanych drukarek.
       Pozwala to lpr(1) na dodawanie nowych zadań do kolejki.

   exit
   quit

       Zakończenie pracy lpc.

   restart { all | drukarka }
       Usiłuje uruchomić nowego demona drukarki. Przydatne gdy jakieś
       nienormalne warunki sprawiły, że demon niespodziewanie umarł,
       pozostawiając w kolejce zadania. Lpq zgłosi, że nie ma żadnego
       demona, jeśli wystąpią takie okoliczności. Jeżeli użytkownik
       jest superużytkownikiem, to powinien najpierw spróbować przerwać
       działanie bieżącego demona (tj. zabić i zrestartować zawieszonego
       demona).

   start { all | drukarka }
       Włącza dostępność drukowania i uruchamia demona buforowania dla
       zadanych drukarek.

   status { all | drukarka }
       Wyświetla status demonów i kolejek z maszyny lokalnej.

   stop { all | drukarka }
       Zatrzymuje demona po zakończeniu bieżącego zadania i wyłącza
       dostępność drukowania.

   topq drukarka [ nr_zad ... ] [ użytk ... ]
       Umieszcza zadania w podanej kolejności na początku kolejki druku.

   up { all | drukarka }
       Włącza dostępność wszystkiego i uruchamia nowego demona druku.
       Odwołuje efekty działania down.

PLIKI

   /etc/printcap    plik opisów drukarek
   /var/spool/*    katalogi buforowania druku
   /var/spool/*/lock  blik blokady do sterowania kolejką

ZOBACZ TAKŻE

   lpd(8a), lpr(1a), lpq(1a), lprm(1a), printcap(5a)

DIAGNOSTYKA

   ?Ambiguous command
       (polecenie niejednoznaczne) skrót pasuje do więcej niż jednego
       polecenia

   ?Invalid command
       (nieprawidłowe polecenie) nie znaleziono pasujących poleceń

   ?Privileged command
       (polecenie uprzywilejowane) musisz być członkiem grupy "operator"
       lub root-em by wykonać to polecenie.

HISTORIA

   Polecenie lpc pojawiło się w 4.2BSD.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic między
   powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
   funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
   podręcznika.