Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   lpc -- program sterowania drukark wierszow

SK/LADNIA

   lpc [polecenie [argument ...]]

OPIS

   Lpc stosowane jest przez administratora do sterowania dzialaniami systemu
   drukarki wierszowej. Dla kadej z drukarek skonfigurowanych w
   /etc/printcap, lpc moe sluy do:

      +o  wlczenia lub wylczenia dostpnoci drukarki,

      +o  wlczenia lub wylczenia kolejki buforowania drukarki,

      +o  zmiany kolejnoci zada w kolejce druku,

      +o  wskazania statusu drukarek i skojarzonych z nimi kolejek i
        demonow druku.

   Bez argumentow, lpc prosi o podanie polece ze standardowego wejcia.
   Jeeli podano argumenty, to lpc interpretuje pierwszy z nich jako
   polecenie, za pozostale jako parametry tego polecenia. Standardowe wejcie
   mona przekierowa, powodujc, e lpc bdzie czyta polecenia z pliku.
   Polecenia mog by skracane. Poniej podano zestawienie rozpoznawanych
   polece.

   ? [polecenie ...]
   help [polecenie ...]
       Wypisuje krotki opis kadego z polece podanych na licie
       argumentow, lub, jeeli nie podano argumentow, list rozpoznawanych
       polece.

   abort { all | drukarka }
       Natychmiast koczy prac aktywnego demona buforowania druku na
       lokalnym hocie dla zadanych drukarek a nastpnie wylcza dostpno
       drukowania (zapobiegajc uruchamianiu nowych demonow przez lpr().)

   clean { all | drukarka }
       Usuwa pliki tymczasowe, pliki danych i pliki sterujce, ktore nie
       mog by wydrukowane (tj. nie tworz kompletnego zadania druku) z
       zadanej kolejki (kolejek) druku na lokalnej maszynie.

   disable { all | drukarka }
       Wylcza kolejk zadanej drukarki. Zapobiega to dodawaniu przez lpr
       nowych zada do kolejki.

   down { all | drukarka } komunikat ...
       Wylcza kolejk zadanej drukarki, wylcza dostpno drukowania a do
       pliku statusu drukarki wpisuje komunikat. Komunikat nie musi by
       umieszczony w cudzyslowach, pozostale argumenty s traktowane jak
       w echo(1). Zwykle jest to stosowane do wylczania drukarki i
       powiadamiania innych o przyczynie. lpq(1) wykae wylczenie
       drukarki i wypisze zadany komunikat statusu.

   enable { all | drukarka }
       Udostpnia buforowanie kolejki lokalnej zadanych drukarek. Pozwala
       to lpr(1) na dodawanie nowych zada do kolejki.

   exit
   quit

       Zakoczenie pracy lpc.

   restart { all | drukarka }
       Usiluje uruchomi nowego demona drukarki. Przydatne gdy jakie
       nienormalne warunki sprawily, e demon niespodziewanie umarl,
       pozostawiajc w kolejce zadania. Lpq zglosi, e nie ma adnego
       demona, jeli wystpi takie okolicznoci. Jeeli uytkownik jest
       superuytkownikiem, to powinien najpierw sprobowa przerwa
       dzialanie biecego demona (tj. zabi i zrestartowa zawieszonego
       demona).

   start { all | drukarka }
       Wlcza dostpno drukowania i uruchamia demona buforowania dla
       zadanych drukarek.

   status { all | drukarka }
       Wywietla status demonow i kolejek z maszyny lokalnej.

   stop { all | drukarka }
       Zatrzymuje demona po zakoczeniu biecego zadania i wylcza dostpno
       drukowania.

   topq drukarka [ nr_zad ... ] [ uytk ... ]
       Umieszcza zadania w podanej kolejnoci na pocztku kolejki druku.

   up { all | drukarka }
       Wlcza dostpno wszystkiego i uruchamia nowego demona druku.
       Odwoluje efekty dzialania down.

PLIKI

   /etc/printcap    plik opisow drukarek
   /var/spool/*    katalogi buforowania druku
   /var/spool/*/lock  blik blokady do sterowania kolejk

ZOBACZ TAKE

   lpd(8a), lpr(1a), lpq(1a), lprm(1a), printcap(5a)

DIAGNOSTYKA

   ?Ambiguous command
       (polecenie niejednoznaczne) skrot pasuje do wicej ni jednego
       polecenia

   ?Invalid command
       (nieprawidlowe polecenie) nie znaleziono pasujcych polece

   ?Privileged command
       (polecenie uprzywilejowane) musisz by czlonkiem grupy "operator"
       lub root-em by wykona to polecenie.

HISTORIA

   Polecenie lpc pojawilo si w 4.2BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.