Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   lpd -- demon buforowania drukarki wierszowej

SK/LADNIA

   lpd [-l]

OPIS

   Lpd jest demonem drukarki (obsluguje buforowanie wydrukow) i normalnie
   wywolywany jest podczas startu systemu z pliku rc(8). Wykonuje
   jednokrotne przejcie przez plik printcap(5a), by dowiedzie si o
   istniejcych drukarkach i drukuje pliki, jakie ewentualnie pozostaly po
   zalamaniu systemu. Nastpnie wykorzystuje funkcje systemowe listen(2) i
   accept(2) do otrzymywania da wydruku plikow z kolejki, transferu plikow
   do obszaru buforowania, wywietlania kolejki i usuwania zada z kolejki. W
   kadym z tych przypadkow do obslugi dania lpd rozwidla si w proces
   potomny. W ten sposob proces macierzysty moe nadal nasluchiwa kolejnych
   da.

   Dostpne opcje:

   -l   Flaga -l powoduje, e lpd rejestruje otrzymane z sieci poprawne
       dania. Moe by przydatne do celow diagnostycznych.

   Istniej dwa rodki kontroli dostpu. Po pierwsze, wszystkie dania musz
   nadchodzi z jednaj z maszyn wymienionych w pliku /etc/hosts.equiv lub
   /etc/hosts.lpd. Po drugie, jeeli dla drukarki, do ktorej nastpuje
   odwolanie, podano wlaciwo rs we wpisie printcap, to bd honorowane tylko
   dania lpr pochodzce od uytkownikow majcych konta na maszynie z t drukark.

   Plik minfree w kadym z katalogow buforowania zawiera liczb blokow
   dyskowych, jakie maj pozosta wolne, tak by kolejka drukarki nie wypelnila
   calkowicie dysku. Plik minfree mona zmienia dowolnym ulubionym edytorem
   tekstow.

   Demon rozpoczyna przetwarzanie plikow po pomylnym ustawieniu blokady na
   wylczny dostp (opisane nieco poniej), i szuka w katalogu buforowania
   plikow rozpoczynajcych si od cf. Wiersze w kadym z plikow cf okrelaj
   pliki, jakie maj by wydrukowane lub akcje nie bdce drukowaniem, jakie
   naley wykona. Kady taki wiersz rozpoczyna si znakiem kluczowym, podajcym
   co naley zrobi z reszt wiersza.

   J    Nazwa zadania (job name). Lacuch, jaki ma by uyty jako nazwa
       zadania na stronie rozdzielajcej.

   C    Klasyfikacja (classification). Lacuch, jaki ma by uyty w wierszu
       klasyfikacji na stronie rozdzielajcej.

   L    Doslownie (literal). Wiersz zawiera informacje identyfikacyjne z
       pliku hasel i powoduje, e zostanie wydrukowana strona
       rozdzielajca.

   T    Tytul (title). Lacuch, jaki ma by uyty jako tytul dla pr(1).

   H    Nazwa hosta. Nazwa maszyny, z ktorej wywolano lpr.

   P    Osoba (person). Nazwa zgloszeniowa (login) osoby, ktora wywolala
       lpr. Stosowane do weryfikacji wlaciciela przez lprm.

   M    Po zakoczeniu aktualnego zadania druku wysyla list do zadanego
       uytkownika.

   f    Plik sformatowany. Nazwa pliku ju sformatowanego do druku.

   l    Podobnie jak ``f'', ale przekazuje znaki sterujce i nie wykonuje
       lamania stron.

   p    nazwa pliku do wydrukowania przy pomocy pr(1) jako filtru.

   t    Plik troff. Plik zawiera wyjcie utworzone przez troff(1)
       (polecenia cat fotonawietlarki).

   n    Plik ditroff. Plik zawiera wyjcie ditroff (device independent
       troff - troff niezaleny od urzdzenia).

   r    Plik DVI. Plik zawiera wyjcie programu Tex l (format DVI ze
       Standford).

   g    Plik graficzny. Plik zawiera dane utworzone przez plot(3).

   c    Plik cifplot. Plik zawiera dane utworzone przez cifplot.

   v    Plik zawiera obraz rastrowy.

   r    Plik zawiera dane tekstowe z FORTRAN-owymi znakami sterowania
       karetk.

   1    Font R troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zosta uyty zamiast
       domylnego.

   2    Font I troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zosta uyty zamiast
       domylnego.

   3    Font B troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zosta uyty zamiast
       domylnego.

   4    Font S troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zosta uyty zamiast
       domylnego.

   W    Szeroko (width). Zmienia szeroko strony (w znakach) stosowan
       przez pr(1) i filtry tekstowe.

   I    Wcicie (indent). Liczba znakow, o jak ma by wcity wydruk (w
       ascii).

   U    Usunicie (unlink). Nazwa pliku do usunicia po zakoczeniu
       wydruku.

   N    Nazwa pliku. Nazwa pliku do wydrukowania, lub puste dla
       standardowego wejcia (gdy lpr wywolywane jest w potoku).

   Jeeli plik nie moe by otwarty, odpowiedni komunikat zostanie
   zarejestrowany poprzez syslog(3) przy zastosowaniu podsystemu LOG_LPR.
   Lpd Probuje otworzy przeznaczony do wydruku plik, ktorego spodziewa si w
   danym miejscu, do 20 razy, po czym pomija go.

   Lpd wykorzystuje flock(2) do zapewnienia wylcznego dostpu do pliku
   blokujcego i zapobiegania rownoczesnej aktywnoci wielokrotnych demonow.
   Jeeli demon powinien zosta zabity lub niespodziewanie umiera, to plik
   blokujcy nie musi by usuwany. Plik blokujcy przechowywany jest w
   czytelnej postaci ASCII i zawiera dwa wiersze. Pierwszy jest
   identyfikatorem procesu demona, a drugi nazw kontroln pliku aktualnie
   drukowanego zadania. Drugi wiersz jest aktualizowany tak, by
   odzwierciedlal biecy status lpd dla programow lpq(1a) i lprm(1a).

PLIKI

   /etc/printcap     plik opisu drukarek
   /var/spool/*     katalogi buforowania wydrukow
   /var/spool/*/minfree miminalne wolne miejsce, jakie naley pozostawi
   /dev/lp*       urzdzenia drukarek
   /var/run/printer   gniazdo dla da lokalnych
   /etc/hosts.equiv   spis nazw maszyn uprawnionych do dostpu do drukarek
   /etc/hosts.lpd    spis nazw maszyn uprawnionych do dostpu do
              drukarek, ale nie pod t sam kontrol
              administratorsk.

ZOBACZ TAKE

   lpc(8a), pac(8a), lpr(1a), lpq(1a), lprm(1a), syslog(3), printcap(5a) BSD
   4.3 Line printer manual.

HISTORIA

   Demon lpd pojawil si w wersji 6 Uniksa AT&T.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.