Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    lspci - wymie wszystkie urzdzenia PCI

SK/LADNIA

    lspci [opcje]

OPIS

    lspci jest narzdziem do wywietlania informacji o wszystkich szynach PCI
    systemu i podczonych do nich urzdzeniach.

    Aby korzysta z nowych wlaciwoci tego programu, potrzebujesz jdra
    Linuksowego 2.1.82 lub nowszego, wspierajcego interfejs /proc/bus/pci.
    W przypadku starszych jder, narzdzia PCI bd musialy uywa bezporedniego
    dostpu do sprztu, ktory jest moliwy tylko z poziomu roota i powoduje
    niezliczone sytuacje wycigow i inne problemy.

    Jeli chcesz zglasza bldy o sterownikach PCI lub o samym lspci, to prosz
    zalcz wynik wywolania "lspic -vvx".

OPCJE

    -v   Nakazuje lspci bycie gadatliwym i wywietlanie szczegolowych
       informacji o wszystkich urzdzeniach.

    -vv  Nakazuje lspci bycie bardzo gadatliwym i wywietlanie jeszcze
       wicej informacji (wlaciwie wszystkich, ktore mona zdoby od
       urzdzenia PCI). Dokladne znaczenie tych danych  nie  jest
       wyjanione w tym podrczniku; jeli potrzebujesz wiedzie wicej,
       zobacz /usr/include/linux/pci.h lub specyfikacje PCI.

    -n   Pokazuje dystrybutora PCI oraz kody urzdzenia jako numerki, bez
       rozwijania ich w bazie danych ID PCI.

    -x   Pokazuje szesnastkowy zrzut pierwszych 64 bajtow przestrzeni
       konfiguracyjnej PCI (standardowy  naglowek).  Przydatne  do
       debuggowania sterownikow i samego lspci.

    -xxx  Pokazuje szesnastkowy zrzut calej przestrzeni konfiguracyjnej
       PCI. Dostpne tylko dla roota, gdy cz urzdze PCI za/lamuje si gdy
       probujesz  odczyta  niezdefiniowane  obszary  przestrzeni
       konfiguracyjnej (zachowanie to prawdopodobnie  nie  narusza
       standardu PCI, lecz jest co najmniej bardzo glupie).

    -b   Widok szynocentryczny. Pokazuje wszystkie numery IRQ i adresy
       widziane przez karty na szynie PCI, zamiast punktu widzenia
       jdra.

    -t   Pokazuje drzewiasty diagram zawierajcy wszystkie szyny, mosty,
       urzdzenia i polczenia midzy nimi.

    -s [[szyna]:][slot][.[funkcja]]
       Pokazuje urzdzenia tylko w okrelonej szynie, slocie i funkcji.
       Kady komponent adresu urzdzenia mona pomin lub oznaczy gwiazdk,
       co oznacza dowoln warto. Wszystkie numerki s szesnastkowe. Np.
       "0:" oznacza wszystkie urzdzenia na szynie 0, "0" oznacza
       wszystkie funkcje urzdzenia na dowolnej szynie, "0.3" wybiera
       trzeci funkcj urzdzenia 0 na wszystkich szynach, a ".4" pokazuje
       czwart funkcj kadego urzdzenia.

    -d [vendor]:[device]
       Pokazuje tylko  urzdzenia  o  okrelonym  ID  urzdzenia  i
       dystrybutora. Obydwa ID s podawane szesnastkowo i mog by
       pominite lub okrelone jako "*" (dowolne).

    -i plik
       uywa pliku jako bazy ID PCI zamiast /usr/share/pci.ids.

    -p katalog
       Uywa katalogu jako katalogu zawierajcego informacje o szynie PCI
       zamiast /proc/bus/pci.

    -m   Wyrzuca dane o urzdzeniu PCI w formacie odczytywalnym przez
       maszyn (obslugiwany jest zarowno format  normalny  jak  i
       gadatliwy). Opcja stworzona do latwego prztwarzania danych przez
       skrypty.

    -M   Wywoluje tryb mapowania szyny, ktory skanuje szczegolowo szyn
       aby  znale  wszystkie  urzdzenia  (nawet  te  spoza  le
       skonfigurowanych mostow itp.). Zauwa, e jest to przeznaczone
       tylko do diagnostyki i moe zalama maszyn (tylko w wypadku
       bldogennych urzdze, lecz niestety takie istniej).  Moliwo ta
       jest dostpna tylko dla roota. Uywanie -M w metodach dostpu PCI,
       ktore nie dotykaj bezporednio sprztu nie ma sensu, gdy rezultaty
       s take same jak w zwyklych trybach listowania.

    --version
       Pokazuje wersj lspci. Opcja ta powinna by uywana samodzielnie.

OPCJE PCILIB

    Narzdzia PCI uywaj PCILIB (przenonej biblioteki, dajcej niezalene od
    platformy funkcje dostpu do  obszaru  konfiguracyjnego  PCI)  do
    rozmawiania  z  kartami  PCI. Nastpujce opcje steruj parametrami
    biblioteki, szczegolnie jej metodami dostpu. Domylnie PCILIB uywa
    pierwszej dostpnej metody dostpu i nie wywietla danych debuggowych.
    Kademu   przelcznikowi   towarzyszy   lista    konfiguracji
    sprztowych/programowych, w ktorych jest obslugiwany.

    -P katalog
       Uywa dostpu konfiguracyjnego w stylu Linuksa 2.1 do katalogu
       katalog zamiast do /proc/bus/pci. (tylko Linux 2.1 lub nowsze)

    -H1  Uywa bezporedniego dostpu do sprztu poprzez  mechanizm  1
       konfiguracji Intela. (tylko dla i386 i kompatybilnych)

    -H2  Uywa  bezporedniego  dostpu do sprztu poprzez mechanizm 2
       konfiguracji Intela. Uwaga: mechanizm ten jest  w  stanie
       zaadresowa jedynie pierwszych 16 urzdze szyny i wydaje si by
       bardzo niewiarygodny w niektorych przypadkach. (tylko dla i386 i
       kompatybilnych)

    -S   Uywa wywola systemowych dostpu do PCI. (tylko Linux na Alfie i
       UltraSparku)

    -F plik
       Wyciga wszystkie informacje z podanego pliku zawierajcego wyjcie
       lspci -x. Jest to przydatne do analizowania przekazanych przez
       uytkownikow raportow o bldach, gdy mona wywietli konfiguracj
       sprztow w dowolnym stylu bez mczenia uytkownika o nowe zrzuty.
       (wszystkie systemy).

    -G   Zwiksza w bibliotece poziom debugowania. (wszystkie systemy)

PLIKI

    /usr/share/pci.ids
       Lista znanych ID PCI (dystrybutorzy, urzdzenia,  klasy  i
       podklasy).

    /proc/bus/pci
       Interfejs do przestrzeni konfiguracyjnej szyny PCI udostpniony w
       jdrach Linuksa po wersji 2.1.82. Zawiera podkatalogi wg szyn z
       plikami  przestrzeni konfiguracyjnej kart i plikami urzdze
       zawierajcymi listy wszystkich urzdze PCI.

ZOBACZ TAKE

    setpci(8)

AUTOR

    Narzdziami opiekuje si Martin Mares <mj@suse.cz>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.