Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAZWA

    mandb - tworzy lub aktualizuje bufory indeksowe stron podręcznika
    ekranowego

SKŁADNIA

    mandb [-dqsucpt|-h|-V] [-C plik] [manpath]
    mandb [-dqsut] [-C plik] -f nazwa_pliku ...

OPIS

    mandb służy do inicjowania lub ręcznej aktualizacji indeksowych buforów
    baz danych (index database caches), zwykle obsługiwanych przez man.
    Bufory zawierają informację związaną z aktualnym stanem systemu stron
    man. Informacja w nich przechowywana używana jest przez narzędzia
    man-db do poprawy ich szybkości i funkcjonalności działania.

    Podczas tworzenia bądź aktualizacji indeksu, mandb ostrzega o złych
    żądaniach .so ROFF, niepoprawnych nazwach plików stron podręcznika oraz
    stronach, z których nie można utworzyć zapisu dla whatis.

    Wywołanie mandb z opcjonalną  ścieżką  rozdzielonych  dwukropkami
    hierarchii  katalogów  unieważni  wewnętrzną  globalną  ścieżkę
    przeszukiwań, określaną na podstawie informacji znalezionej w pliku
    konfiguracyjnym man-db.

BUFORY BAZY DANYCH

    mandb może zostać skompilowane z obsługą jednego z następujących typów
    baz.

    Nazwa        Typ       Asynchroniczna  Nazwa pliku
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Berkeley db     Drzewo binarne  Tak       index.bt
    GNU gdbm v >= 1.6  Funkcja     Tak       index.db
              mieszająca
    GNU gdbm v < 1.6  Funkcja     Nie       index.db
              mieszająca
    UNIX ndbm      Funkcja     Nie       index.(dir|pag)
              mieszająca

    Typy baz danych obsługujące aktualizacje asynchroniczne zapewniają
    lepszą szybkość kosztem możliwego uszkodzenia w przypadku nienormalnego
    przerwania pracy. W niezbyt częstym przypadku takiego przerwania, może
    być niezbędne ponowne uruchomienie mandb z opcją -c do odbudowania bazy
    danych od zera.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -q, --quiet
       Nie generuje ostrzeżeń.

    -s, --no-straycats
       Nie traci czasu na poszukiwanie lub dodawanie do bazy informacji
       dotyczącej zabłąkanych stron cat. [tłum: stray cats - również
       "zabłąkane koty" :)].

    -p, --no-purge
       Nie traci czasu na poszukiwanie usuniętych stron podręcznika i
       usuwanie ich z bazy danych.

    -c, --create
       Domyślnie mandb próbuje zaktualizować uprzednio utworzone bazy.
       Jeśli baza nie istnieje, to ją utworzy. Niniejsza opcja wymusza
       na mandb usunięcie poprzednich baz i utworzenie ich od zera,
       włącza  też  automatycznie  opcję --no-purge. Może to być
       niezbędne, jeśli baza została uszkodzona lub jeśli wprowadza się
       nowy układ przechowywania baz.

    -u, --user-db
       Twórz wyłącznie bazy danych użytkownika, nawet przy prawach
       zapisu niezbędnych do utworzenia baz systemowych.

    -t, --test
       Sprawdza poprawność stron podręcznika znajdujących się w ścieżce
       poszukiwań. Jeżeli podano tę opcję, to mandb w żaden sposób nie
       zmieni istniejącej bazy danych.

    -f, --filename
       Aktualizuje tylko wpisy dotyczące danego pliku. Nie jest to
       opcja przeznaczona dla ogółu, jest używana wewnętrznie przez
       man, jeżeli został skompilowany z włączoną opcją MAN_DB_UPDATES,
       a podana strona podręcznika jest przestarzała. Włącza -p i
       deaktywuje -c i -s.

    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego  użytkownika  zamiast
       domyślnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wyświetla komunikaty o zastosowaniu i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla numer wersji i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia, składni lub w pliku konfiguracyjnym.

    2   Błąd działania.

    3   Błąd działania procesu potomnego.

DIAGNOSTYKA

    Podczas  tworzenia  bazy danych mogą być wyświetlane następujące
    ostrzeżenia:

    <plik>: przetwarzanie whatis strona(sekcja) się nie powiodło
       Nie udała się próba uzyskania wiersza(y) whatis z zadanego
       <pliku>. Zwykle jest to spowodowane przez kiepsko napisaną
       stronę man, ale jeśli  wyświetlanych  jest  wiele  takich
       komunikatów, to prawdopodobnie system zawiera niestandardowe
       strony man, niezgodne z analizatorem składni whatis wbudowanym w
       man-db.  Więcej informacji można znaleźć w sekcji PRZETWARZANIE
       WHATIS na stronie lexgrog(1).

    <plik>: jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym
       <plik> o podanej nazwie nie istnieje, ale jest wskazywany przez
       dowiązanie symboliczne (symbolic link). Zwykle generowane jest
       dodatkowa informacja diagnostyczna dla identyfikacji <pliku> z
       błędnego dowiązania.

    <plik>: złe dowiązanie symboliczne lub błędne żądanie "so" ROFF
       <plik> jest albo dowiązaniem symbolicznym do nieistniejącego
       pliku,  albo  zawiera  żądanie  włączenia  ROFF  (include)
       nieistniejącego pliku.

    <plik>: ignorowanie niepoprawnej nazwy pliku
       <plik> być może być lub nie być poprawną stroną man, ale jego
       nazwa jest niepoprawna. Spowodowane zwykle przez stronę man z
       rozszerzeniem sekcji <x> umieszczoną w sekcji stron <y>.

    <maska_pliku>: konkurujące rozszerzenia
       Wzorzec nazwy <maska_pliku> nie daje unikatowego wyniku. Zwykle
       spowodowane  istnieniem  zarówno  skompresowanej  jak  i
       nieskompresowanej wersji tej samej strony man. Ignorowane są
       wszystkie oprócz najnowszej.

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

    Poprzednie lokalizacje bufora bazy danych obejmowały między innymi:

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKŻE

    lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

    Sekcja PRZETWARZANIE WHATIS, będąca  poprzednio  w  tej  stronie
    podręcznika, została przeniesiona do lexgrog(1).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.