Provided by: man-db_2.6.1-2_i386 bug

NAZWA

    mandb - tworzy lub aktualizuje bufory indeksowe stron podrcznika
    ekranowego

SK/LADNIA

    mandb [-dqsucpt|-h|-V] [-C plik] [manpath]
    mandb [-dqsut] [-C plik] -f nazwa_pliku ...

OPIS

    mandb sluy do inicjowania lub rcznej aktualizacji indeksowych buforow
    baz danych (index database caches), zwykle obslugiwanych przez man.
    Bufory zawieraj informacj zwizan z aktualnym stanem systemu stron man.
    Informacja w nich przechowywana uywana jest przez narzdzia man-db do
    poprawy ich szybkoci i funkcjonalnoci dzialania.

    Podczas tworzenia bd aktualizacji indeksu, mandb ostrzega o zlych
    daniach .so ROFF, niepoprawnych nazwach plikow stron podrcznika oraz
    stronach, z ktorych nie mona utworzy zapisu dla whatis.

    Wywolanie mandb z opcjonaln ciek rozdzielonych dwukropkami hierarchii
    katalogow uniewani wewntrzn globaln ciek przeszukiwa, okrelan na
    podstawie informacji znalezionej w pliku konfiguracyjnym man-db.

BUFORY BAZY DANYCH

    mandb moe zosta skompilowane z obslug jednego z nastpujcych typow baz.

    Nazwa        Typ       Asynchroniczna  Nazwa pliku
    ----------------------------------------------------------------------
    Berkeley db     Drzewo binarne  Tak       index.bt
    GNU gdbm v >= 1.6  Funkcja     Tak       index.db
              mieszajca
    GNU gdbm v < 1.6  Funkcja     Nie       index.db
              mieszajca
    UNIX ndbm      Funkcja     Nie       index.(dir|pag)
              mieszajca

    Typy baz danych obslugujce aktualizacje asynchroniczne zapewniaj lepsz
    szybko kosztem moliwego  uszkodzenia  w  przypadku  nienormalnego
    przerwania pracy. W niezbyt czstym przypadku takiego przerwania, moe by
    niezbdne ponowne uruchomienie mandb z opcj -c do odbudowania bazy
    danych od zera.

OPCJE

    -d, --debug
       Wywietla informacj diagnostyczn (debug).

    -q, --quiet
       Nie generuje ostrzee.

    -s, --no-straycats
       Nie traci czasu na poszukiwanie lub dodawanie do bazy informacji
       dotyczcej zablkanych stron cat. [tlum: stray cats - rownie
       "zablkane koty" :)].

    -p, --no-purge
       Nie traci czasu na poszukiwanie usunitych stron podrcznika i
       usuwanie ich z bazy danych.

    -c, --create
       Domylnie mandb probuje zaktualizowa uprzednio utworzone bazy.
       Jeli baza nie istnieje, to j utworzy. Niniejsza opcja wymusza na
       mandb usunicie poprzednich baz i utworzenie ich od zera, wlcza
       te automatycznie opcj --no-purge. Moe to by niezbdne, jeli baza
       zostala uszkodzona  lub  jeli  wprowadza  si  nowy  uklad
       przechowywania baz.

    -u, --user-db
       Tworz wylcznie bazy danych uytkownika, nawet przy prawach zapisu
       niezbdnych do utworzenia baz systemowych.

    -t, --test
       Sprawdza poprawno stron podrcznika znajdujcych si w ciece
       poszukiwa. Jeeli podano t opcj, to mandb w aden sposob nie
       zmieni istniejcej bazy danych.

    -f, --filename
       Aktualizuje tylko wpisy dotyczce danego pliku. Nie jest to opcja
       przeznaczona dla ogolu, jest uywana wewntrznie przez man, jeeli
       zostal skompilowany z wlczon opcj MAN_DB_UPDATES, a podana
       strona podrcznika jest przestarzala. Wlcza -p i deaktywuje -c i
       -s.

    -C plik, --config-file=plik
       Uywa podanego  pliku  konfiguracyjnego  uytkownika  zamiast
       domylnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wywietla komunikaty o zastosowaniu i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla numer wersji i koczy prac.

KOD ZAKOCZENIA

    0   Program zakoczony bez adnych bldow.

    1   Bld uycia, skladni lub w pliku konfiguracyjnym.

    2   Bld dzialania.

    3   Bld dzialania procesu potomnego.

DIAGNOSTYKA

    Podczas tworzenia bazy danych mog by wywietlane nastpujce ostrzeenia:

    <plik>: przetwarzanie whatis strona(sekcja) si nie powiod/lo
       Nie udala si proba uzyskania wiersza(y) whatis z zadanego
       <pliku>. Zwykle jest to spowodowane przez kiepsko napisan stron
       man, ale jeli wywietlanych jest wiele takich komunikatow, to
       prawdopodobnie system zawiera  niestandardowe  strony  man,
       niezgodne z analizatorem skladni whatis wbudowanym w man-db.
       Wicej informacji mona znale w sekcji PRZETWARZANIE WHATIS na
       stronie lexgrog(1).

    <plik>: jest wiszcym dowizaniem symbolicznym
       <plik> o podanej nazwie nie istnieje, ale jest wskazywany przez
       dowizanie symboliczne (symbolic link). Zwykle generowane jest
       dodatkowa informacja diagnostyczna dla identyfikacji <pliku> z
       bldnego dowizania.

    <plik>: z/le dowizanie symboliczne lub b/ldne danie "so" ROFF
       <plik> jest albo dowizaniem symbolicznym do nieistniejcego
       pliku, albo zawiera danie wlczenia ROFF (include) nieistniejcego
       pliku.

    <plik>: ignorowanie niepoprawnej nazwy pliku
       <plik> by moe by lub nie by poprawn stron man, ale jego nazwa
       jest  niepoprawna.  Spowodowane  zwykle przez stron man z
       rozszerzeniem sekcji <x> umieszczon w sekcji stron <y>.

    <maska_pliku>: konkurujce rozszerzenia
       Wzorzec nazwy <maska_pliku> nie daje unikatowego wyniku. Zwykle
       spowodowane  istnieniem  zarowno  skompresowanej  jak  i
       nieskompresowanej wersji tej samej strony man. Ignorowane s
       wszystkie oprocz najnowszej.

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

    Poprzednie lokalizacje bufora bazy danych obejmowaly midzy innymi:

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKE

    lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

    Sekcja PRZETWARZANIE WHATIS, bdca poprzednio w tej stronie podrcznika,
    zostala przeniesiona do lexgrog(1).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.