Provided by: man-db_2.6.1-2_amd64 bug

NAZWA

    mandb - tworzy lub aktualizuje bufory indeksowe stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    mandb [-dqsucpt|-h|-V] [-C plik] [manpath]
    mandb [-dqsut] [-C plik] -f nazwa_pliku ...

OPIS

    mandb służy do inicjowania lub ręcznej aktualizacji indeksowych buforów baz danych (index
    database caches), zwykle obsługiwanych przez man. Bufory zawierają informację związaną z
    aktualnym stanem systemu stron man. Informacja w nich przechowywana używana jest przez
    narzędzia man-db do poprawy ich szybkości i funkcjonalności działania.

    Podczas tworzenia bądź aktualizacji indeksu, mandb ostrzega o złych żądaniach .so ROFF,
    niepoprawnych nazwach plików stron podręcznika oraz stronach, z których nie można utworzyć
    zapisu dla whatis.

    Wywołanie mandb z opcjonalną ścieżką rozdzielonych dwukropkami hierarchii katalogów
    unieważni wewnętrzną globalną ścieżkę przeszukiwań, określaną na podstawie informacji
    znalezionej w pliku konfiguracyjnym man-db.

BUFORY BAZY DANYCH

    mandb może zostać skompilowane z obsługą jednego z następujących typów baz.

    Nazwa        Typ         Asynchroniczna  Nazwa pliku
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Berkeley db     Drzewo binarne    Tak       index.bt
    GNU gdbm v >= 1.6  Funkcja mieszająca  Tak       index.db
    GNU gdbm v < 1.6  Funkcja mieszająca  Nie       index.db
    UNIX ndbm      Funkcja mieszająca  Nie       index.(dir|pag)

    Typy baz danych obsługujące aktualizacje asynchroniczne zapewniają lepszą szybkość kosztem
    możliwego uszkodzenia w przypadku nienormalnego przerwania pracy. W niezbyt częstym
    przypadku takiego przerwania, może być niezbędne ponowne uruchomienie mandb z opcją -c do
    odbudowania bazy danych od zera.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -q, --quiet
       Nie generuje ostrzeżeń.

    -s, --no-straycats
       Nie traci czasu na poszukiwanie lub dodawanie do bazy informacji dotyczącej
       zabłąkanych stron cat. [tłum: stray cats - również "zabłąkane koty" :)].

    -p, --no-purge
       Nie traci czasu na poszukiwanie usuniętych stron podręcznika i usuwanie ich z bazy
       danych.

    -c, --create
       Domyślnie mandb próbuje zaktualizować uprzednio utworzone bazy. Jeśli baza nie
       istnieje, to ją utworzy. Niniejsza opcja wymusza na mandb usunięcie poprzednich baz
       i utworzenie ich od zera, włącza też automatycznie opcję --no-purge. Może to być
       niezbędne, jeśli baza została uszkodzona lub jeśli wprowadza się nowy układ
       przechowywania baz.

    -u, --user-db
       Twórz wyłącznie bazy danych użytkownika, nawet przy prawach zapisu niezbędnych do
       utworzenia baz systemowych.

    -t, --test
       Sprawdza poprawność stron podręcznika znajdujących się w ścieżce poszukiwań. Jeżeli
       podano tę opcję, to mandb w żaden sposób nie zmieni istniejącej bazy danych.

    -f, --filename
       Aktualizuje tylko wpisy dotyczące danego pliku. Nie jest to opcja przeznaczona dla
       ogółu, jest używana wewnętrznie przez man, jeżeli został skompilowany z włączoną
       opcją MAN_DB_UPDATES, a podana strona podręcznika jest przestarzała. Włącza -p i
       deaktywuje -c i -s.

    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wyświetla komunikaty o zastosowaniu i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla numer wersji i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia, składni lub w pliku konfiguracyjnym.

    2   Błąd działania.

    3   Błąd działania procesu potomnego.

DIAGNOSTYKA

    Podczas tworzenia bazy danych mogą być wyświetlane następujące ostrzeżenia:

    <plik>: przetwarzanie whatis strona(sekcja) się nie powiodło
       Nie udała się próba uzyskania wiersza(y) whatis z zadanego <pliku>. Zwykle jest to
       spowodowane przez kiepsko napisaną stronę man, ale jeśli wyświetlanych jest wiele
       takich komunikatów, to prawdopodobnie system zawiera niestandardowe strony man,
       niezgodne z analizatorem składni whatis wbudowanym w man-db. Więcej informacji
       można znaleźć w sekcji PRZETWARZANIE WHATIS na stronie lexgrog(1).

    <plik>: jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym
       <plik> o podanej nazwie nie istnieje, ale jest wskazywany przez dowiązanie
       symboliczne  (symbolic  link).  Zwykle  generowane jest dodatkowa informacja
       diagnostyczna dla identyfikacji <pliku> z błędnego dowiązania.

    <plik>: złe dowiązanie symboliczne lub błędne żądanie "so" ROFF
       <plik> jest albo dowiązaniem symbolicznym do nieistniejącego pliku, albo zawiera
       żądanie włączenia ROFF (include) nieistniejącego pliku.

    <plik>: ignorowanie niepoprawnej nazwy pliku
       <plik> być może być lub nie być poprawną stroną man, ale jego nazwa jest
       niepoprawna. Spowodowane zwykle przez stronę man z rozszerzeniem sekcji <x>
       umieszczoną w sekcji stron <y>.

    <maska_pliku>: konkurujące rozszerzenia
       Wzorzec nazwy <maska_pliku> nie daje unikatowego wyniku. Zwykle spowodowane
       istnieniem zarówno skompresowanej jak i nieskompresowanej wersji tej samej strony
       man. Ignorowane są wszystkie oprócz najnowszej.

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

    Poprzednie lokalizacje bufora bazy danych obejmowały między innymi:

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKŻE

    lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

    Sekcja PRZETWARZANIE WHATIS, będąca poprzednio w tej stronie podręcznika, została
    przeniesiona do lexgrog(1).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i
    udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.