Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mke2fs - tworzy linuksowy system plików ext2/3

SKŁADNIA

    mke2fs  [  -c  | -l nazwa-pliku ] [ -b rozmiar-bloku ] [ -f
    rozmiar-fragmentu ] [ -i bajty-na-i-wze ] [ -j ] [ -J opcje-dziennika
    ] [ -N liczba-i-wzw ] [ -n ] [ -m procent-zarezerwowanych-blokw ] [
    -o tworzcy-os ] [ -O waciwo[,...] ] [ -q ] [ -r rewizja-fs ] [ -R
    opcje-raid  ]  [ -v ] [ -F ] [ -L etykieta-woluminu ] [ -M
    katalog-ostatniego-montowania ] [ -S ] [ -T typ-systemu-plikw ] [ -V ]
    urzdzenie [ liczba-blokw ]

    mke2fs -O journal_dev [ -b rozmiar-bloku ] [ -L etykieta-woluminu ] [
    -n ] [ -q ] [ -v ] zewntrzny-dziennik [ liczba-blokw ]

OPIS

    mke2fs jest używany do tworzenia linuksowego systemu plików ext2/3.
    Jest on tworzony na urządzeniu (zwykle partycji dysku twardego).
    urzdzenie jest specjalnym plikiem, odpowiadającym urządzeniu, np.
    /dev/hdXX.  liczba-blokw jest liczbą bloków na urządzeniu. Jeśli jest
    pominięte, mke2fs wykrywa ją automagicznie. Gdy program jest wywołany
    jako mkfs.ext3 tworzony jest dziennik, tak jak gdyby była podana opcja
    -j.

OPCJE

    -b rozmiar-bloku
       Określa rozmiar bloku w bajtach. Poprawnymi wartościami są 1024,
       2048  oraz 4096 bajtów na blok. Gdy wartość ta zostanie
       pominięta, rozmiar-bloku mke2fs jest ustalany na podstawie
       rozmiaru systemu plików oraz oczekiwanej jego eksploatacji
       (zobacz opcję -T).

    -c   Powoduje, że przed utworzeniem systemu plików,  urządzenie
       zostanie sprawdzone w poszukiwaniu uszkodzonych bloków. Gdy
       opcja ta zostanie podana dwa razy, wykonany będzie wolniejszy,
       destruktywny test w trybie odczyt-zapis, zamiast szybkiego testu
       w trybie tylko-do-odczytu.

    -f rozmiar-fragmentu
       Określa rozmiar fragmentów w bajtach.

    -F   Zmuś mke2fs do pracy, nawet gdy podane urządzenie wydaje się nie
       być  specjalnym  urządzeniem blokowym, lub wydaje się być
       zamontowane.

    -i bajty-na-i-wze
       Określa współczynnik bajty/i-węzeł. mke2fs tworzy i-węzeł co
       każde bajty-na-i-wze bajtów dysku. Im większy współczynnik
       bajty-na-i-wze, tym więcej i-węzłów. Generalnie, wartość ta
       nie powinna być mniejsza od rozmiaru bloku w systemie plików,
       gdyż wtedy byłoby utworzonych zbyt dużo i-węzłów. Ostrzegamy
       jednak, że wartość ta nie może być już zmieniona po utworzeniu
       systemu plików, więc ostrożnie dobierz wartość tego parametru.

    -j   Powoduje utworzenie system plików z księgowaniem ext3. Gdy nie
       podano opcji -J, przy tworzeniu dziennika zostaną użyte domyślne
       parametry oraz dobrany będzie właściwy rozmiar tego dziennika
       (na podstawie wielkości systemu plików) przechowywanego we
       wnętrzu systemu plików. Zauważ, że musisz korzystać z jądra
       posiadającego wsparcie dla ext3, aby móc używać dziennika.

    -J opcje-dziennika
       Tworzy dziennik ext3 używając opcji podanych z linii poleceń.
       Opcje te są oddzielone przecinkami i mogą posiadać argument,
       podawany po znaku równości ('='). Obsługiwane są następujące
       opcje:

          size=rozmiar-dziennika
             Tworzy wewnętrzny  dziennik  (np.  przechowywany
             wewnątrz   systemu   plików)   o   rozmiarze
             rozmiar-dziennika megabajtów.  Rozmiar  dziennika
             musi wynosić co najmniej 1024 bloki systemu plików
             (np. 1MB przy korzystaniu z bloków 1k, 4MB przy
             blokach 4k, itd.) i co najwyżej 102.400 bloków
             systemu plików.

          device=zewntrzny-dziennik
             Przyłącza dziennik system plików do  urządzenia
             blokowego znajdującego się na zewntrzny-dziennik.
             Zewnętrzny dziennik musi być utworzony za pomocą
             polecenia

             mke2fs -O journal_dev zewntrzny-dziennik

             Zauważ, że zewntrzny-dziennik musi być utworzony z
             takim samym rozmiarem bloku jak nowy system plików.

             Zamiast bezpośredniego podawania nazwy urządzenia,
             zewntrzny-dziennik  można  podać  w  postaci
             LABEL=etykieta lub UUID=UUID.  Wtedy  zewnętrzny
             dziennik  zostanie  znaleziony  poprzez etykietę
             woluminu lub UUID przechowywany w superbloku ext2 na
             początku dziennika. Do wyświetlenia nazwy woluminu
             oraz UUID urządzenia dziennika użyj dumpe2fs(8).
             Zobacz także opcję -L tune2fs(8).

       Dla danego systemu plików można podać tylko jedną z opcji: size
       lub device.

    -l nazwa-pliku
       Powoduje odczytanie listy uszkodzonych bloków z nazwa-pliku.
       Zauważ, że numery bloków na liście zepsutych bloków muszą być
       wygenerowane przy użyciu takiego samego rozmiaru bloków jaki
       użyty był w mke2fs.  W rezultacie opcja -c dla mke2fs jest
       prostszą i mniej podatną na błędy metodą sprawdzenia dysku pod
       kątem zepsutych bloków przed formatowaniem go, gdyż mke2fs
       automatycznie  podaje  odpowiednie  parametry  do  programu
       badblocks.

    -L   Ustawia nazwę woluminu dla systemu plików.

    -m procent-zarezerowanych-blokw
       Określa  procentową  liczbę  bloków  zarezerwowanych  dla
       superużytkownika. Wartość domyślna to 5%.

    -M   Ustawia katalog ostatniego montowania systemu plików. Opcja ta
       może być użyteczna ze względu na aplikacje, dla których katalog
       ostatniego montowania wskazuje, gdzie należy zamontować dany
       system plików.

    -n   powoduje, że mke2fs nie utworzy systemu plików, ale wyświetli,
       co by zrobił gdyby miał utworzyć system plików. Może być to
       użyteczne do ustalenia miejsca kopii zapasowej superbloków dla
       danego systemu plików, po warunkiem, że używane są parametry
       przekazane mke2fs podczas tworzenia systemu plików. (Z dodaną
       opcją -n, oczywiście!)

    -N liczba-i-wzw
       zmienia domyślnie wyliczoną liczbę i-węzłów, które powinny być
       zarezerwowane dla systemu plików (a która bazuje na liczbie
       bloków  i  współczynniku  bajty-na-i-wze).  To  pozwala
       użytkownikowi podać bezpośrednio liczbę żądanych i-węzłów.

    -o tworzcy-os
       Służy do ręcznej zmiany domyślnej wartości pola "creator os"
       (tworzący system operacyjny) systemu plików. Normalnie pole to
       jest ustawiane na natywny OS pod którym działa mke2fs.

    -O waciwo[,...]
       Tworzy system plików z podanymi właściwościami (opcjami systemu
       plików). Obecnie właściwości sparse_super i filetype włączone
       są domyślnie, gdy mke2fs uruchamiany jest na systemie z Linuksem
       2.2 lub późniejszym (chyba, że tworzący-os jest ustawiony na
       Hurd). Systemy plików, które mają być montowane na Linuksie
       starszym niż 2.2 lub innym jądrze powinny być tworzone z -O none
       (lub -r 0 dla Linuksa 1.2). Wtedy właściwości te będą wyłączone,
       nawet gdy mke2fs jest uruchomiony na systemie, które je wspiera.

       Obsługiwane są następujące opcje:

          sparse_super
             Tworzy system plików z mniejszą  liczbą  kopii
             zapasowych superbloku (oszczędza miejsce na dużych
             systemach plików).

          filetype
             Przechowuje informacje o typach plików we wpisach
             katalogów.

          has_journal
             Tworzy dziennik ext3 (tak jak przy użyciu opcji -j).

          journal_dev
             Tworzy  zewnętrzny  dziennik  ext3  na  podanym
             urządzeniu zamiast w systemie plików ext2.  Zauważ,
             że zewntrzny-dziennik musi być utworzony z takim
             samym rozmiarem bloku jak system plików, który
             będzie go używał.

    -q   Ciche wywołanie. Przydatne gdy mke2fs jest uruchamiany ze
       skryptu.

    -r rewizja
       Ustawia rewizję (wersję) systemu plików dla nowego systemu
       plików. Zauważ, że jądra 1.2 wspierają jedynie systemy plików o
       rewizji 0. Domyślnie tworzone są systemy plików o rewizji 1.

    -R opcje-raid
       Ustawia opcje związane z raid dla systemu plików. Opcje raid są
       oddzielone przecinkami i mogą przyjmować argument po znaku
       równości ('='). Obsługiwane są następujące opcje:

          stride=strip-size
             Konfiguruje system plików do pracy z tablicą RAID z
             stripe-size blokami systemu plików na każdy pasek
             tablicy.

    -S   Zapisuje jedynie superblok i deskryptory grupy. Przydaje się,
       gdy  uszkodzony  zostanie cały superblok i kopie zapasowe
       superbloków. Jest to ostateczna metoda odzyskania. Powoduje ona,
       że mke2fs ponownie inicjuje superblok i deskryptory grup, lecz
       nie dotyka tablicy i-węzłów, bloku, ani map bitowych i-węzłów.
       Natychmiast po użyciu tej opcji należy uruchomić program e2fsck,
       a i tak nie jest pewne, czy że uda się odzyskać jakiekolwiek
       dane.  Podczas korzystania z tej opcji najważniejsze jest
       ustawienie dobrego rozmiaru bloku systemu plików. Bez tego nie
       ma żadnej szansy na odzyskanie danych.

    -T typ-fs
       Określa, w jaki sposób dany system plików będzie wykorzystywany.
       Dzięki temu mke2fs może wybrać optymalne parametry dla systemu
       plików. Wspierane są następujące typy:

          news    jeden i-węzeł na 4kb blok

          largefile  jeden i-węzeł na megabajt

          largefile4 jeden i-węzeł na 4 megabajty

    -v   Wypisuje bardziej szczegółowe informacje.

    -V   Wypisuje numer wersji mke2fs i wyjdź.

AUTOR

    Ta wersja mke2fs została napisana przez Theodora Ts'o <tytso@mit.edu>.

BŁĘDY

    mke2fs przyjmuje opcję -f, lecz obecnie ją ignoruje, gdyż ten system
    plików jeszcze nie obsługuje fragmentów.
    Mogą być też inne. Proszę, zgłaszaj je autorowi.

DOSTĘPNOŚĆ

    mke2fs  jest  częścią  e2fsprogs  i   jest   dostępne   z
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    badblocks(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8), tune2fs(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.