Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mke2fs - tworzy linuksowy system plikow ext2/3

SK/LADNIA

    mke2fs  [  -c  | -l nazwa-pliku ] [ -b rozmiar-bloku ] [ -f
    rozmiar-fragmentu ] [ -i bajty-na-i-wze/l ] [ -j ] [ -J opcje-dziennika
    ] [ -N liczba-i-wz/l'ow ] [ -n ] [ -m procent-zarezerwowanych-blok'ow ] [
    -o tworzcy-os ] [ -O w/laciwo[,...] ] [ -q ] [ -r rewizja-fs ] [ -R
    opcje-raid  ]  [ -v ] [ -F ] [ -L etykieta-woluminu ] [ -M
    katalog-ostatniego-montowania ] [ -S ] [ -T typ-systemu-plik'ow ] [ -V ]
    urzdzenie [ liczba-blok'ow ]

    mke2fs -O journal_dev [ -b rozmiar-bloku ] [ -L etykieta-woluminu ] [
    -n ] [ -q ] [ -v ] zewntrzny-dziennik [ liczba-blok'ow ]

OPIS

    mke2fs jest uywany do tworzenia linuksowego systemu plikow ext2/3. Jest
    on tworzony na urzdzeniu (zwykle partycji dysku twardego). urzdzenie
    jest specjalnym plikiem, odpowiadajcym urzdzeniu, np.  /dev/hdXX.
    liczba-blok'ow jest liczb blokow na urzdzeniu. Jeli jest pominite,
    mke2fs wykrywa j automagicznie. Gdy program jest wywolany  jako
    mkfs.ext3 tworzony jest dziennik, tak jak gdyby byla podana opcja -j.

OPCJE

    -b rozmiar-bloku
       Okrela rozmiar bloku w bajtach. Poprawnymi wartociami s 1024,
       2048 oraz 4096 bajtow na blok. Gdy warto ta zostanie pominita,
       rozmiar-bloku mke2fs jest ustalany na podstawie rozmiaru systemu
       plikow oraz oczekiwanej jego eksploatacji (zobacz opcj -T).

    -c   Powoduje, e przed utworzeniem systemu plikow, urzdzenie zostanie
       sprawdzone w poszukiwaniu uszkodzonych blokow. Gdy opcja ta
       zostanie  podana  dwa  razy,  wykonany  bdzie  wolniejszy,
       destruktywny test w trybie odczyt-zapis, zamiast szybkiego testu
       w trybie tylko-do-odczytu.

    -f rozmiar-fragmentu
       Okrela rozmiar fragmentow w bajtach.

    -F   Zmu mke2fs do pracy, nawet gdy podane urzdzenie wydaje si nie by
       specjalnym urzdzeniem blokowym, lub wydaje si by zamontowane.

    -i bajty-na-i-wze/l
       Okrela wspolczynnik bajty/i-wzel. mke2fs tworzy i-wzel co kade
       bajty-na-i-wze/l  bajtow  dysku.  Im  wikszy  wspolczynnik
       bajty-na-i-wze/l, tym wicej i-wzlow. Generalnie, warto ta nie
       powinna by mniejsza od rozmiaru bloku w systemie plikow, gdy
       wtedy byloby utworzonych zbyt duo i-wzlow. Ostrzegamy jednak, e
       warto ta nie moe by ju zmieniona po utworzeniu systemu plikow,
       wic ostronie dobierz warto tego parametru.

    -j   Powoduje utworzenie system plikow z ksigowaniem ext3. Gdy nie
       podano opcji -J, przy tworzeniu dziennika zostan uyte domylne
       parametry oraz dobrany bdzie wlaciwy rozmiar tego dziennika (na
       podstawie wielkoci systemu plikow) przechowywanego we wntrzu
       systemu plikow. Zauwa, e musisz korzysta z jdra posiadajcego
       wsparcie dla ext3, aby moc uywa dziennika.

    -J opcje-dziennika
       Tworzy dziennik ext3 uywajc opcji podanych z linii polece. Opcje
       te s oddzielone przecinkami i mog posiada argument, podawany po
       znaku rownoci ('='). Obslugiwane s nastpujce opcje:

          size=rozmiar-dziennika
             Tworzy wewntrzny dziennik (np. przechowywany wewntrz
             systemu  plikow)  o  rozmiarze rozmiar-dziennika
             megabajtow.  Rozmiar dziennika musi  wynosi  co
             najmniej 1024 bloki systemu plikow (np. 1MB przy
             korzystaniu z blokow 1k, 4MB przy blokach 4k, itd.)
             i co najwyej 102.400 blokow systemu plikow.

          device=zewntrzny-dziennik
             Przylcza  dziennik  system  plikow do urzdzenia
             blokowego znajdujcego si na  zewntrzny-dziennik.
             Zewntrzny  dziennik musi by utworzony za pomoc
             polecenia

             mke2fs -O journal_dev zewntrzny-dziennik

             Zauwa, e zewntrzny-dziennik musi by utworzony z
             takim samym rozmiarem bloku jak nowy system plikow.

             Zamiast bezporedniego podawania nazwy urzdzenia,
             zewntrzny-dziennik  mona  poda   w   postaci
             LABEL=etykieta  lub  UUID=UUID.  Wtedy zewntrzny
             dziennik  zostanie  znaleziony  poprzez  etykiet
             woluminu lub UUID przechowywany w superbloku ext2 na
             pocztku dziennika. Do wywietlenia nazwy woluminu
             oraz  UUID urzdzenia dziennika uyj dumpe2fs(8).
             Zobacz take opcj -L tune2fs(8).

       Dla danego systemu plikow mona poda tylko jedn z opcji: size lub
       device.

    -l nazwa-pliku
       Powoduje odczytanie listy uszkodzonych blokow z nazwa-pliku.
       Zauwa, e numery blokow na licie zepsutych blokow musz by
       wygenerowane przy uyciu takiego samego rozmiaru blokow jaki uyty
       byl w mke2fs. W rezultacie opcja -c dla mke2fs jest prostsz i
       mniej podatn na bldy metod sprawdzenia dysku pod ktem zepsutych
       blokow przed formatowaniem go, gdy mke2fs automatycznie podaje
       odpowiednie parametry do programu badblocks.

    -L   Ustawia nazw woluminu dla systemu plikow.

    -m procent-zarezerowanych-blok'ow
       Okrela  procentow  liczb  blokow  zarezerwowanych  dla
       superuytkownika. Warto domylna to 5%.

    -M   Ustawia katalog ostatniego montowania systemu plikow. Opcja ta
       moe by uyteczna ze wzgldu na aplikacje, dla ktorych katalog
       ostatniego montowania wskazuje, gdzie naley zamontowa dany
       system plikow.

    -n   powoduje, e mke2fs nie utworzy systemu plikow, ale wywietli, co
       by zrobil gdyby mial utworzy system plikow. Moe by to uyteczne
       do ustalenia miejsca kopii zapasowej superblokow dla danego
       systemu plikow, po warunkiem, e uywane s parametry przekazane
       mke2fs podczas tworzenia systemu plikow.  (Z dodan opcj -n,
       oczywicie!)

    -N liczba-i-wz/l'ow
       zmienia domylnie wyliczon liczb i-wzlow, ktore powinny by
       zarezerwowane dla systemu plikow (a ktora bazuje na liczbie
       blokow  i  wspolczynniku  bajty-na-i-wze/l).   To  pozwala
       uytkownikowi poda bezporednio liczb danych i-wzlow.

    -o tworzcy-os
       Sluy do rcznej zmiany domylnej wartoci pola "creator os"
       (tworzcy system operacyjny) systemu plikow. Normalnie pole to
       jest ustawiane na natywny OS pod ktorym dziala mke2fs.

    -O w/laciwo[,...]
       Tworzy system plikow z podanymi wlaciwociami (opcjami systemu
       plikow). Obecnie wlaciwoci sparse_super i filetype wlczone s
       domylnie, gdy mke2fs uruchamiany jest na systemie z Linuksem 2.2
       lub poniejszym (chyba, e tworzcy-os jest ustawiony na Hurd).
       Systemy plikow, ktore maj by montowane na Linuksie starszym ni
       2.2 lub innym jdrze powinny by tworzone z -O none (lub -r 0 dla
       Linuksa 1.2). Wtedy wlaciwoci te bd wylczone, nawet gdy mke2fs
       jest uruchomiony na systemie, ktore je wspiera.

       Obslugiwane s nastpujce opcje:

          sparse_super
             Tworzy system plikow  z  mniejsz  liczb  kopii
             zapasowych superbloku (oszczdza miejsce na duych
             systemach plikow).

          filetype
             Przechowuje informacje o typach plikow we wpisach
             katalogow.

          has_journal
             Tworzy dziennik ext3 (tak jak przy uyciu opcji -j).

          journal_dev
             Tworzy zewntrzny dziennik ext3 na podanym urzdzeniu
             zamiast w  systemie  plikow  ext2.  Zauwa,  e
             zewntrzny-dziennik musi by utworzony z takim samym
             rozmiarem bloku jak system plikow, ktory bdzie go
             uywal.

    -q   Ciche wywolanie. Przydatne gdy mke2fs jest uruchamiany ze
       skryptu.

    -r rewizja
       Ustawia rewizj (wersj) systemu plikow dla nowego systemu plikow.
       Zauwa, e jdra 1.2 wspieraj jedynie systemy plikow o rewizji 0.
       Domylnie tworzone s systemy plikow o rewizji 1.

    -R opcje-raid
       Ustawia opcje zwizane z raid dla systemu plikow. Opcje raid s
       oddzielone przecinkami i mog przyjmowa argument po znaku rownoci
       ('='). Obslugiwane s nastpujce opcje:

          stride=strip-size
             Konfiguruje system plikow do pracy z tablic RAID z
             stripe-size blokami systemu plikow na kady pasek
             tablicy.

    -S   Zapisuje jedynie superblok i deskryptory grupy. Przydaje si, gdy
       uszkodzony zostanie caly superblok i kopie zapasowe superblokow.
       Jest to ostateczna metoda odzyskania. Powoduje ona, e mke2fs
       ponownie inicjuje superblok i deskryptory grup, lecz nie dotyka
       tablicy i-wzlow, bloku, ani map bitowych i-wzlow.  Natychmiast
       po uyciu tej opcji naley uruchomi program e2fsck, a i tak nie
       jest pewne, czy e uda si odzyska jakiekolwiek dane. Podczas
       korzystania z tej opcji najwaniejsze jest ustawienie dobrego
       rozmiaru bloku systemu plikow. Bez tego nie ma adnej szansy na
       odzyskanie danych.

    -T typ-fs
       Okrela, w jaki sposob dany system plikow bdzie wykorzystywany.
       Dziki temu mke2fs moe wybra optymalne parametry dla systemu
       plikow. Wspierane s nastpujce typy:

          news    jeden i-wzel na 4kb blok

          largefile  jeden i-wzel na megabajt

          largefile4 jeden i-wzel na 4 megabajty

    -v   Wypisuje bardziej szczegolowe informacje.

    -V   Wypisuje numer wersji mke2fs i wyjd.

AUTOR

    Ta wersja mke2fs zostala napisana przez Theodora Ts'o <tytso@mit.edu>.

B/LDY

    mke2fs przyjmuje opcj -f, lecz obecnie j ignoruje, gdy ten system
    plikow jeszcze nie obsluguje fragmentow.
    Mog by te inne. Prosz, zglaszaj je autorowi.

DOSTPNO

    mke2fs   jest   czci   e2fsprogs   i   jest   dostpne   z
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKE

    badblocks(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8), tune2fs(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.