Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mke2fs - tworzy linuksowy system plików ext2/3

SKŁADNIA

    mke2fs [ -c | -l nazwa-pliku ] [ -b rozmiar-bloku ] [ -f rozmiar-fragmentu ] [ -i
    bajty-na-i-węzeł ] [ -j ] [ -J opcje-dziennika ] [ -N liczba-i-węzłów ] [ -n ] [ -m
    procent-zarezerwowanych-bloków ] [ -o tworzący-os ] [ -O właściwość[,...] ] [ -q ] [ -r
    rewizja-fs ] [ -R opcje-raid ] [ -v ] [ -F ] [ -L etykieta-woluminu ] [ -M
    katalog-ostatniego-montowania ] [ -S ] [ -T typ-systemu-plików ] [ -V ] urządzenie [
    liczba-bloków ]

    mke2fs -O journal_dev [ -b rozmiar-bloku ] [ -L etykieta-woluminu ] [ -n ] [ -q ] [ -v ]
    zewnętrzny-dziennik [ liczba-bloków ]

OPIS

    mke2fs jest używany do tworzenia linuksowego systemu plików ext2/3. Jest on tworzony na
    urządzeniu (zwykle partycji dysku twardego).  urządzenie jest specjalnym  plikiem,
    odpowiadającym  urządzeniu,  np.  /dev/hdXX.  liczba-bloków jest liczbą bloków na
    urządzeniu. Jeśli jest pominięte, mke2fs wykrywa ją automagicznie. Gdy program jest
    wywołany jako mkfs.ext3 tworzony jest dziennik, tak jak gdyby była podana opcja -j.

OPCJE

    -b rozmiar-bloku
       Określa rozmiar bloku w bajtach. Poprawnymi wartościami są 1024, 2048 oraz 4096
       bajtów na blok. Gdy wartość ta zostanie pominięta, rozmiar-bloku mke2fs jest
       ustalany na podstawie rozmiaru systemu plików oraz oczekiwanej jego eksploatacji
       (zobacz opcję -T).

    -c   Powoduje, że przed utworzeniem systemu plików, urządzenie zostanie sprawdzone w
       poszukiwaniu uszkodzonych bloków. Gdy opcja ta zostanie podana dwa razy, wykonany
       będzie wolniejszy, destruktywny test w trybie odczyt-zapis, zamiast szybkiego testu
       w trybie tylko-do-odczytu.

    -f rozmiar-fragmentu
       Określa rozmiar fragmentów w bajtach.

    -F   Zmuś mke2fs do pracy, nawet gdy podane urządzenie wydaje się nie być specjalnym
       urządzeniem blokowym, lub wydaje się być zamontowane.

    -i bajty-na-i-węzeł
       Określa  współczynnik  bajty/i-węzeł.  mke2fs  tworzy  i-węzeł  co  każde
       bajty-na-i-węzeł bajtów dysku. Im większy współczynnik bajty-na-i-węzeł, tym więcej
       i-węzłów. Generalnie, wartość ta nie powinna być mniejsza od rozmiaru bloku w
       systemie plików, gdyż wtedy byłoby utworzonych zbyt dużo i-węzłów. Ostrzegamy
       jednak, że wartość ta nie może być już zmieniona po utworzeniu systemu plików, więc
       ostrożnie dobierz wartość tego parametru.

    -j   Powoduje utworzenie system plików z księgowaniem ext3. Gdy nie podano opcji -J,
       przy tworzeniu dziennika zostaną użyte domyślne parametry oraz dobrany będzie
       właściwy  rozmiar  tego  dziennika  (na podstawie wielkości systemu plików)
       przechowywanego we wnętrzu systemu plików. Zauważ, że musisz korzystać z jądra
       posiadającego wsparcie dla ext3, aby móc używać dziennika.

    -J opcje-dziennika
       Tworzy dziennik ext3 używając opcji podanych z linii poleceń. Opcje te są
       oddzielone przecinkami i mogą posiadać argument, podawany po znaku równości ('=').
       Obsługiwane są następujące opcje:

          size=rozmiar-dziennika
             Tworzy wewnętrzny dziennik (np. przechowywany wewnątrz systemu plików)
             o rozmiarze rozmiar-dziennika megabajtów.  Rozmiar dziennika musi
             wynosić co najmniej 1024 bloki systemu plików (np. 1MB przy korzystaniu
             z bloków 1k, 4MB przy blokach 4k, itd.) i co najwyżej 102.400 bloków
             systemu plików.

          device=zewnętrzny-dziennik
             Przyłącza dziennik system plików do urządzenia blokowego znajdującego
             się na zewnętrzny-dziennik. Zewnętrzny dziennik musi być utworzony za
             pomocą polecenia

             mke2fs -O journal_dev zewnętrzny-dziennik

             Zauważ, że zewnętrzny-dziennik musi być utworzony z takim samym
             rozmiarem bloku jak nowy system plików.

             Zamiast bezpośredniego podawania nazwy urządzenia, zewnętrzny-dziennik
             można podać w postaci LABEL=etykieta lub UUID=UUID. Wtedy zewnętrzny
             dziennik zostanie znaleziony poprzez etykietę woluminu lub  UUID
             przechowywany w superbloku ext2 na początku dziennika. Do wyświetlenia
             nazwy woluminu oraz UUID urządzenia dziennika użyj dumpe2fs(8). Zobacz
             także opcję -L tune2fs(8).

       Dla danego systemu plików można podać tylko jedną z opcji: size lub device.

    -l nazwa-pliku
       Powoduje odczytanie listy uszkodzonych bloków z nazwa-pliku. Zauważ, że numery
       bloków na liście zepsutych bloków muszą być wygenerowane przy użyciu takiego samego
       rozmiaru bloków jaki użyty był w mke2fs. W rezultacie opcja -c dla mke2fs jest
       prostszą i mniej podatną na błędy metodą sprawdzenia dysku pod kątem zepsutych
       bloków przed formatowaniem go, gdyż mke2fs automatycznie podaje odpowiednie
       parametry do programu badblocks.

    -L   Ustawia nazwę woluminu dla systemu plików.

    -m procent-zarezerowanych-bloków
       Określa procentową liczbę bloków zarezerwowanych dla superużytkownika. Wartość
       domyślna to 5%.

    -M   Ustawia katalog ostatniego montowania systemu plików. Opcja ta może być użyteczna
       ze względu na aplikacje, dla których katalog ostatniego montowania wskazuje, gdzie
       należy zamontować dany system plików.

    -n   powoduje, że mke2fs nie utworzy systemu plików, ale wyświetli, co by zrobił gdyby
       miał utworzyć system plików. Może być to użyteczne do ustalenia miejsca kopii
       zapasowej superbloków dla danego systemu plików, po warunkiem, że używane są
       parametry przekazane mke2fs podczas tworzenia systemu plików. (Z dodaną opcją -n,
       oczywiście!)

    -N liczba-i-węzłów
       zmienia domyślnie wyliczoną liczbę i-węzłów, które powinny być zarezerwowane dla
       systemu plików (a która bazuje na liczbie bloków i współczynniku bajty-na-i-węzeł).
       To pozwala użytkownikowi podać bezpośrednio liczbę żądanych i-węzłów.

    -o tworzący-os
       Służy do ręcznej zmiany domyślnej wartości pola "creator os" (tworzący system
       operacyjny) systemu plików. Normalnie pole to jest ustawiane na natywny OS pod
       którym działa mke2fs.

    -O właściwość[,...]
       Tworzy system plików z podanymi właściwościami (opcjami systemu plików). Obecnie
       właściwości sparse_super i filetype włączone są domyślnie, gdy mke2fs uruchamiany
       jest na systemie z Linuksem 2.2 lub późniejszym (chyba, że tworzący-os jest
       ustawiony na Hurd). Systemy plików, które mają być montowane na Linuksie starszym
       niż 2.2 lub innym jądrze powinny być tworzone z -O none (lub -r 0 dla Linuksa 1.2).
       Wtedy właściwości te będą wyłączone, nawet gdy mke2fs jest uruchomiony na systemie,
       które je wspiera.

       Obsługiwane są następujące opcje:

          sparse_super
             Tworzy system plików z mniejszą liczbą kopii zapasowych superbloku
             (oszczędza miejsce na dużych systemach plików).

          filetype
             Przechowuje informacje o typach plików we wpisach katalogów.

          has_journal
             Tworzy dziennik ext3 (tak jak przy użyciu opcji -j).

          journal_dev
             Tworzy zewnętrzny dziennik ext3 na podanym urządzeniu zamiast w
             systemie  plików  ext2.  Zauważ, że zewnętrzny-dziennik musi być
             utworzony z takim samym rozmiarem bloku jak system plików, który będzie
             go używał.

    -q   Ciche wywołanie. Przydatne gdy mke2fs jest uruchamiany ze skryptu.

    -r rewizja
       Ustawia rewizję (wersję) systemu plików dla nowego systemu plików. Zauważ, że jądra
       1.2 wspierają jedynie systemy plików o rewizji 0. Domyślnie tworzone są systemy
       plików o rewizji 1.

    -R opcje-raid
       Ustawia opcje związane z raid dla systemu plików. Opcje raid są oddzielone
       przecinkami i mogą przyjmować argument po znaku równości ('='). Obsługiwane są
       następujące opcje:

          stride=strip-size
             Konfiguruje system plików do pracy z tablicą RAID z stripe-size blokami
             systemu plików na każdy pasek tablicy.

    -S   Zapisuje jedynie superblok i deskryptory grupy. Przydaje się, gdy uszkodzony
       zostanie cały superblok i kopie zapasowe superbloków. Jest to ostateczna metoda
       odzyskania. Powoduje ona, że mke2fs ponownie inicjuje superblok i deskryptory grup,
       lecz nie dotyka tablicy i-węzłów, bloku, ani map bitowych i-węzłów. Natychmiast po
       użyciu tej opcji należy uruchomić program e2fsck, a i tak nie jest pewne, czy że
       uda się odzyskać jakiekolwiek dane. Podczas korzystania z tej opcji najważniejsze
       jest ustawienie dobrego rozmiaru bloku systemu plików. Bez tego nie ma żadnej
       szansy na odzyskanie danych.

    -T typ-fs
       Określa, w jaki sposób dany system plików będzie wykorzystywany. Dzięki temu
       mke2fs może wybrać optymalne parametry dla systemu plików.  Wspierane  są
       następujące typy:

          news    jeden i-węzeł na 4kb blok

          largefile  jeden i-węzeł na megabajt

          largefile4 jeden i-węzeł na 4 megabajty

    -v   Wypisuje bardziej szczegółowe informacje.

    -V   Wypisuje numer wersji mke2fs i wyjdź.

AUTOR

    Ta wersja mke2fs została napisana przez Theodora Ts'o <tytso@mit.edu>.

BŁĘDY

    mke2fs przyjmuje opcję -f, lecz obecnie ją ignoruje, gdyż ten system plików jeszcze nie
    obsługuje fragmentów.
    Mogą być też inne. Proszę, zgłaszaj je autorowi.

DOSTĘPNOŚĆ

    mke2fs jest częścią e2fsprogs i jest dostępne z http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    badblocks(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8), tune2fs(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.