Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mkfs - zbuduj linuksowy system plikow

SK/LADNIA

    mkfs [-V] [-t typ_fs] [opcje-fs] filesys [bloki]

OPIS

    mkfs sluy do budowania linuksowego systemu plikow na zadanym urzdzeniu,
    zwykle partycji dysku twardego. filesys jest albo nazw urzdzenia (np.
    /dev/hda1, /dev/sdb2) albo punktem montowania (np. /, /usr, /home) dla
    danego systemu plikow. Parametr bloki jest liczb blokow, jakie zostan
    uyte dla zadanego systemu plikow.

    mkfs zwraca kod zakoczenia rowny 0 w przypadku powodzenia, za 1 przy
    porace.

    W rzeczywistoci mkfs jest po prostu interfejsem dla ronych polece
    budujcych systemy plikow (mkfs.typ_fs) dostpnych w Linuksie. Polecenie
    budowania odpowiednie dla danego typu systemu plikowego wyszukiwane
    jest w wielu ronych katalogach jak /sbin, /sbin/fs, /sbin/fs.d,
    /etc/fs, /etc (dokladna lista definiowana jest na etapie kompilacji,
    ale zawiera co najmniej /sbin i /sbin/fs), a ostatecznie w katalogach
    wymienionych w zmiennej rodowiskowej PATH. Przegldnij, prosz, strony
    podrcznika wlaciwe dla polece budowania konkretnych typow systemow
    plikow. Znajdziesz tam wicej szczegolow.

OPCJE

    -V   Tryb gadatliwy. Wywietlaj szczegolowe komunikaty, lcznie ze
       wszystkimi wywolywanymi poleceniami specyficznymi dla systemu
       plikow.  Podanie tej opcji wicej ni jednokrotnie zabrania
       wykonywania  jakichkolwiek  polece specyficznych dla danego
       systemu plikow. Naprawd przydatne tylko do testowania.

    -t typ_fs
       Okrela typ tworzonego systemu plikow. Jeli nie podano, uywany
       jest domylny (obecnie ext2).

    opcje-fs
       Opcje specyficzne dla danego systemu plikowego, jakie maj zosta
       przekazane do faktycznego polecenia tworzenia systemu plikow.
       Mimo, e nie jest to gwarantowane, ponisze opcje obslugiwane s
       przez wikszo polece tworzcych systemy plikow.

    -c   Sprawd uszkodzone bloki (bad blocks) urzdzenia przed utworzeniem
       systemu plikow.

    -l nazwapliku
       Odczytaj list bldnych plikow z pliku o podanej nazwie.

    -v   (verbose) Wlcz tryb gadatliwy.

B/LDY

    Wszystkie opcje ogolne musz poprzedza i nie mog by lczone z opcjami
    specyficznymi dla systemu plikow. Niektore z programow budujcych pewne
    systemy plikow nie obsluguj opcji -v ani nie zwracaj znaczcych kodow
    zakoczenia. Ponadto, niektore z programow tworzcych systemy plikow nie
    rozpoznaj automatycznie wielkoci urzdzania i wymagaj podania parametru
    bloki.

AUTORZY

    David Engel (david@ods.com)
    Fred N. van Kempen (waltje@uwalt.nl.mugnet.org)
    Ron Sommeling (sommel@sci.kun.nl)
    Niniejsza strona podrcznika zostala bezwstydnie zaadaptowana z wersji
    Remy'ego Carda do systemu plikow ext2.

ZOBACZ TAKE

    fsck(8), mkfs.minix(8), mkfs.ext(8), mkfs.ext2(8), mkfs.xiafs(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.