Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mkfs - tworz linuksowy system plikow MINIX

SK/LADNIA

    mkfs [-c|-l filename] [-nnamelength] [-i inodecount] [-v] urzdzenie
    [size-in-blocks]

OPIS

    mkfs tworzy linuksowy system plikow MINIX na zadanym urzdzeniu (zwykle
    partycji dysku).

    urzdzenie wystpuje zwykle w nastpujcej postaci:

       /dev/hda[1-8] (1-szy dysk IDE)
       /dev/hdb[1-8] (2-gi dysk IDE)
       /dev/sda[1-8] (1-szy dysk SCSI)
       /dev/sdb[1-8] (2-gi dysk SCSI)

    Parametr size-in-blocks jest podanym rozmiarem systemu plikow, wyraonym
    jako liczba blokow.  Informacja ta moe by okrelona przy pomocy
    programow fdisk(8) lub cfdisk(8) Jeli pominito rozmiar, to zostanie on
    okrelony automatycznie. Dozwolone s wylcznie liczby blokow wiksze od 10
    i mniejsze od 65536.

OPCJE

    -c   Przed utworzeniem systemu plikow sprawd bldne bloki (bad blocks)
       urzdzenia.  Jeeli zostan znalezione jakie bldne bloki, to
       wywietlana jest ich ilo.

    -nnamelength
       Okrela maksymaln dlugo nazw plikow. Pomidzy -n a namelength nie
       moe by odstpu. Obecnie dozwolone s wylcznie wartoci 14 i  30.
       Domyln wartoci jest 30.

    -i inodecount
       Okrela liczb i-wzlow (inodes) systemu plikow.

    -l filename
       Odczytaj list bldnych blokow z pliku o nazwie filename. Plik
       zawiera po jednym numerze bldnego bloku w kadym wierszu.
       Wywietlana jest ilo odczytanych bldnych blokow.

    -v   Tworz system plikow Minix wersji 2.

KODY ZAKOCZENIA

    mkfs.minix zwraca jeden z poniszych kodow zakoczenia:

    0   Bez bldow

    8   Bld dzialania

    16   Bld uycia (skladni)

ZOBACZ TAKE

    fsck(8), mkefs(8), efsck(8), reboot(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.