Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mkdosfs - pod kontrol Linuksa tworz system plikow FAT

SK/LADNIA

    mkdosfs [-c|-l filename] [-f number-of-FATs] [-F FAT-size] [-i volume-
    id] [-m message-file] [-n volume-name] [-r root-dir-entries] [-s
    sectors-per-cluster] [-v] device [block-count]

OPIS

    mkdosfs sluy do tworzenia, pod kontrol Linuksa, systemu plikow MS-DOS
    na zadanym urzdzeniu (zwykle partycji dysku).  By utworzy partycj
    FAT32, poslu si opcj -F 32.

    device jest plikiem specjalnym odpowiadajcym danemu urzdzeniu (np.
    /dev/hdXX).

    block-count jest liczb blokow urzdzenia. Jeli pominito, to mkdosfs
    automatycznie okrela rozmiar systemu plikow.

OPCJE

    -c   Sprawd obecno bldnych blokow na urzdzeniu przed tworzeniem
       systemu plikow.

    -f number-of-FATs
       Okrel liczb tablic alokacji plikow (FAT) w systemie plikow.
       Domylnie  2.  Obecnie linuksowy system plikow MS-DOS nie
       obsluguje wicej ni dwu tablic FAT.

    -F FAT-size
       Okrela typ uywanej tablicy alokacji plikow (12-, 16-, lub
       32-bitowa). Opcja wymagana do utworzenia partycji FAT32. W
       przeciwnym razie, nie jest zwykle przydatna, gdy  mkdosfs
       automatycznie wybiera zalecany rozmiar FAT dla danego systemu
       plikow.

    -i volume-id
       Ustawia identyfikator wolumenu nowo utworzonego systemu plikow;
       volume-id  jest  32-bitow  liczb szesnastkow (na przyklad,
       2e24ec82). Domylnie jest to liczba zalena od czasu utworzenia
       systemu plikow.

    -l filename
       Odczytaj list bldnych blokow z pliku o nazwie filename.

    -m message-file
       Ustawia komunikat, jaki otrzymuje uytkownik podczas proby startu
       (boot) tego systemu plikow bez poprawnie zainstalowanego systemu
       operacyjnego.  Komunikat nie moe przekracza 418 bajtow po
       konwersji znakow koca linii na kombinacje powrot karetki-koniec
       linii i rozwiniciu znakow tabulacji.  Jeeli nazw pliku jest
       mylnik (-), to tekst jest pobierany ze standardowego wejcia.

    -n volume-name
       Ustawia nazw wolumenu (etykiet - label) systemu plikow. Nazwa
       wolumenu moe mie dlugo do 11 znakow. Domylnie brak etykiety.

    -r root-dir-entries
       Okrela liczb pozycji dostpnych w glownym katalogu. Domylnie jest
       to 112 lub 224 dla dyskietek oraz 512 dla dyskow twardych.

    -s sectors-per-cluster
       Okrela liczb sektorow dysku przypadajcych na jeden cluster. Musi
       by potg 2, tj. 1, 2, 4, 8, ... 128.

    -v   Wykonywanie gadatliwe.

B/LDY

    Na razie nie s znane. Jeli jakie znajdziesz, prosz zglo je [w
    jz.angielskim] na adres <chaffee@bmrc.berkeley.edu>. Dolcz, prosz,
    numer wersji (0.4).

AUTOR

    Dave  Hudson  <dave@humbug.demon.co.uk>;  modyfikacje: Peter Anvin
    <hpa@yggdrasil.com>;  obslug  FAT32  dodal   Gordon   Chaffee
    <chaffee@bmrc.berkeley.edu>.

PODZIKOWANIA

    mkdosfs oparty jest o kod z mke2fs (napisany przez: Remy Card -
    <card@masi.ibp.fr>), ktory z kolei oparto o mkfs (napisany przez: Linus
    Torvalds - <torvalds@cs.helsinki.fi>).

ZOBACZ TAKE

    dosfsck(8), mkfs(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.