Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mkswap - skonfiguruj linuksowy obszar wymiany

SK/LADNIA

    mkswap [-c] [-vN] [-f] [-p PSZ] urzdzenie [rozmiar]

OPIS

    mkswap konfiguruje linuksowy obszar wymiany na urzdzeniu lub w pliku.

    (Po utworzeniu obszaru wymiany musisz uy polecenia swapon by go
    aktywowa. Zwykle obszary wymiany s wymieniane w /etc/fstab, wic mog by
    wlczane do uytku podczas startu systemu poleceniem swapon -a w skrypcie
    startowym.)

    Argument urzdzenie zwykle jest partycj dyskow (co w rodzaju /dev/hda4
    lub /dev/sdb7) lecz moe by rownie plikiem. Jdro Linuksa nie zwaa na
    identyfikatory partycji, lecz wiele skryptow instalacyjnych zaklada, e
    partycje typu 82 (szesnastkowo -- LINUX_SWAP) s partycjami wymiany.
    (Uwaga: Solaris rownie uywa tego typu. Uwaaj by nie zabi swoich
    partycji solarisowych.)

    Parametr  rozmiar jest niepotrzebny, lecz zachowany dla zgodnoci
    wstecznej. (Okrela on potrzebny rozmiar obszaru wymiany w 1024 blokach.
    mkswap w przypadku pominicia tego parametru uywa calej partycji lub
    calego pliku. Podawanie tego parametru jest niemdre -- literowka moe
    zniszczy dysk.)

    Parametr PSZ okrela rozmiar uywanej strony. Podawanie go jest prawie
    zawsze niepotrzebne (nawet niemdre), lecz niektore stare wersje libc
    klami o rozmiarze strony, wic mkswap moe si pomyli. Symptomem jest to,
    e kolejne swapon nie powodz si, gdy nie znajduj sygnatury wymiany.
    Typowymi wartociami PSZ s 4096 lub 8192.

    Linux zna przynajmniej dwa rodzaje obszarow wymiany: stary i nowy.
    Ostatnie 10 bajtow pierwszej strony obszaru wymiany slu do rozronienia:
    stary ma w sygnaturze `SWAP_SPACE', nowy `SWAPSPACE2'.

    W starym rodzaju dalszym cigiem pierwszej strony byla mapa bitowa, z
    jednym bitem na kad uywaln stron obszaru wymiany. Poniewa pierwsza
    strona przechowuje map bitow, pierwszy bit jest zerowy. Ponadto
    ostatnie 10 bajtow przechowuje sygnatur. Jeli wic rozmiar strony wynosi
    S, to obszar wymiany starego rodzaju moe opisa najwyej 8*(S-10)-1 stron
    przydatnych do wymiany. Przy S=4096 (jak w i386), uytecznym obszarem
    jest  najwyej 133890048 bajtow (prawie 128 MiB), a reszta jest
    marnowana. Na alfie i sparc64 o S=8192, uytecznym obszarem jest najwyej
    535560992 bajtow (prawie 512 MiB).

    Stara konfiguracja marnuje wikszo tej strony mapy bitowej, gdy bity
    zerowe okrelaj uszkodzone lub bloki poza kocem obszaru wymiany, cho do
    okrelenia rozmiaru obszaru wymiany wystarcza prosta liczba calkowita, a
    uszkodzone bloki mona umieci na licie. Nikt nie chce uywa obszaru
    wymiany z setkami uszkodzonych blokow. (Nie chcialbym uywa obszaru
    nawet z 1 uszkodzonym blokiem.)  W nowym rodzaju obszaru wymiany
    zrobiono wlanie to. Maksymalny rozmiar obszaru wymiany zaley od
    architektury. Wynosi on 2GiB na i386, PPC, m68k, ARM, 1GiB na sparku,
    512MiB na mipsie i 128GIB na alfie oraz 3TiB na sparc64.

    Zauwa, e przed 2.1.117 jdro alokowalo jeden bajt na kad stron, a
    obecnie alokuje dwa bajty, wic wzicie obszaru wymiany 2GiB moe wymaga
    2MiB pamici jdrowej.

    Obecnie Linux zezwala na 8 obszarow wymiany. Uywane obszary mona
    zobaczy w pliku /proc/swaps (od 2.1.25).

    mkswap odmawia utworzenia obszarow mniejszych ni 10 stron.

    Jeli nie wiesz jakiego rozmiaru strony uywa twoja maszyna, moesz to
    sprawdzi poleceniem `cat /proc/cpuinfo' (lub nie moesz -- zawarto tego
    pliku zaley od architektury i wersji jdra).

    Aby skonfigurowa plik wymiany  naley  utworzy  ten  plik  przed
    zainicjalizowaniem go poleceniem mkswap , np. uywajc polecenia w
    rodzaju

       # dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=65536

    Zauwa, e plik wymiany nie moe zawiera dziur (wic uywanie do jego
    utworzenia cp(1) jest niedopuszczalne).

OPCJE

    -c   Sprawdzenie  urzdzenia  (jeli jest blokowe) w poszukiwaniu
       uszkodzonych blokow przed utworzeniem obszaru wymiany. Jeli
       jakie zostan znalezione, ich liczba zostaje wydrukowana.

    -f   Wymuszenie dzialania nawet jeli polecenie jest glupie. Umoliwia
       to tworzenie obszaru wymiany wikszego ni plik lub partycja, na
       ktorych on si znajduje. Na SPARC wymuszenie tworzenia obszaru
       wymiany. Bez tej opcji mkswap odmowi tworzenia wymiany v0 na
       urzdzeniu z prawidlowym superblokiem SPARC, gdy oznacza to e kto
       ma zamiar wymaza tablic partycji.

    -p PSZ Okrelenie rozmiaru uywanej strony.

    -v0  Utworzenie obszaru wymiany starego rodzaju.

    -v1  Utworzenie obszaru wymiany nowego rodzaju.

    Jeli opcja -v nie jest podana, mkswap domylnie uyje nowego rodzaju,
    lecz jeli biece jdro jest starsze ni 2.1.117 (i rownie jeli PAGE_SIZE
    jest mniejsze ni 2048), uyj starszego rodzaju. Naglowek nowego rodzaju
    nie dotyka pierwszego bloku, wic moe by preferowany w przypadku gdy
    masz tam LILO lub etykiet dysku. Jeli musisz uywa zarowno jdra 2.0 jak
    i 2.2, uyj -v0.

ZOBACZ TAKE

    fdisk(8), swapon(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.