Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    modinfo - wypisuje informacje o module jdra

SK/LADNIA

    modinfo [ opcje ] <plik_modulu>

OPIS

    Program narzdziowy modinfo bada plik obiektowy module_file zwizany z
    modulem jdra i wypisuje wszelkie zebrane informacje.

  OPCJE
    -a, --author
       Wypisuje autora modulu.

    -d, --description
       Wypisuje opis modulu.

    -a, --license
       Wypisuje licencj modulu.

    -n, --filename
       Wypisuje nazw pliku modulu.

    -f /lacuch_formatu, --format /lacuch_formatu
       Pozwala uytkownikowi na podanie dowolnego lacucha formatu,
       wydobywajcego wartoci z sekcji ELF pliku plik_modu/lu zawierajcej
       informacje o module. Zastpowane s nazwy cech ujte w nawiasy
       klamrowe  i  poprzedzone  znakiem  procentu.  Nazwa cechy
       %{filename} jest wspierana zawsze, nawet gdy modul nie zawiera
       sekcji modinfo.

    -p, --parameters
       Wypisuje parametry wspierane przez modul i ich typy.

    -h, --help
       Wypisuje maly ekran o uyciu.

    -V, --version
       Wypisuje wersj modinfo.

    Jeli nie podano adnych opcji, domylnymi s filename, description,
    author, license i parameters.

ZOBACZ TAKE

    insmod(8), modprobe(8), depmod(8), rmmod(8),  lsmod(8),  ksyms(8),
    modules(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.