Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    modprobe - wysokopoziomowa obsługa modułów

SKŁADNIA

    modprobe [ -adnqv ] [ -C konfiguracja ] moduł [ symbol=wartość ... ]
    modprobe [ -adnqv ] [ -C konfiguracja ] [ -t typ ] wzorzec
    modprobe -l [ -C konfiguracja ] [ -t typ ] wzorzec
    modprobe -c [ -C konfiguracja ]
    modprobe -r [ -dnv ] [ -C konfiguracja ] [ moduł ...]
    modprobe -V

OPCJE

    -a, --all
       Ładuje  all  wszystkie moduły pasujące do wzorca, zamiast
       zatrzymać się po pierwszym pomyślnym załadowaniu.

    -c, --showconfig
       Pokazuje akrualnie używaną konfigurację.

    -d, --debug
       Pokazuje informacje o wewnęrznej reprezentacji stosu modułów.

    -k, --autoclean
       Ustawia 'autoczyszczenie' dla załadowanych modułów. Używane
       przez jądro podczas wywoływania modprobe aby zapewnić brakujące
       właściwości (dostępne jako moduły). Opcja -k włącza też -q.
       Opcje te są automatycznie przekazywane do insmoda.

    -l, --list
       Wypisuje pasujące moduły.

    -n, --show
       Pokazuje, co by się działo, nie podejmując żadnej akcji.

    -q, --quiet
       Nie narzeka na niepomyślną instalację modułu przez insmoda.
       Kontymuuje jak zwykle, lecz po cichu, umożliwiając modprobe
       testowanie innych możliwości.  Opcja ta jest automatycznie
       przekazywana do insmoda.

    -r, --remove
       Usuwa moduł (stos modułów) lub wykonuj autoczyszczenie, w
       zależności od tego, czy podano jakieś moduły w linii poleceń,
       czy nie.

    -s, --syslog
       Wyprowadza  wszystko  do  syslog  zamiast  na  standardową
       diagnostykę.  Opcja ta jest automatycznie przekazywana do
       insmoda.

    -t, --type typmoduu
       Bierze pod uwagę jedynie moduły danego typu. modprobe będzie
       szukać jadynie takich modułów, których katalog w ścieżce zawiera
       "/typmoduu/". typmoduu może zawierać więcej niż jedną nazwę
       katalogu, np. -t drivers/net wypisze moduły z xxx/drivers/net/
       i jego podkatalogów.

    -v, --verbose
       Wupisuje wszystkie uruchamiane polecenia.

    -V, --version
       Wypisuje wersję modprobe.

    -C, --config plikkonf
       Korzysta  z  pliku  plikkonf  zamiast  z  (opcjonalnego)
       /etc/modules.conf dla określenia konfiguracji. Do wybrania (i
       narzucenia)  innego  pliku  konfiguracyjnego  niż  domyślny
       /etc/modules.conf (lub (przestarzały) /etc/conf.modules) można
       również użyć zmiennej środowiska MODULECONF.

    Uwaga: Zawy modułów nie mogą zawierać ścieżek (bez '/') ani kończących
       nazwę '.o'. Na przykład, slip jest dla modprobe poprawną nazwą,
       a /lib/modules/2.2.19/net/slip i slip.o są niepoprawne. Dotyczy
       to linii poleceń i całego pliku konfiguracyjnego.

OPIS

    Programy  narzędziowe  modprobe  i  depmod  służą do zarządzania
    zmodularyzowanym  jądrem  Linuksa  przez  zwykłych  użytkowników,
    administratorów i twórców dystrybucji.

    modprobe w celu automatycznego ładowania właściwych, spośród zbioru
    modułów dostępnych w predefiniowanych drzewach katalogów, korzysta z
    pliku podobnego do "Makefile", tworzonego przez depmod. modprobe jest
    używany do załadowania: pojedynczego modułu,  zbioru  powiązanych
    modułów, lub wszystkich modułów oznaczonych podanym znacznikiem.

    modprobe automatycznie załaduje wszystkie moduły podstawowe, wymagane
    przez zbiór modułów, zgodnie z opisem w pliku powiązań modules.dep.
    Jeśli ładowanie jednego z tych modułów się nie powiedzie, cały zbiór
    modułów załadowanych  w  bieżącej  sesji  zostanie  automatycznie
    rozładowany.

    modprobe może ładować moduły na dwa różne sposoby. Jeden to taki, że
    modprobe spróbuje załadować moduł z podanej listy (zdefiniowany przez
    wzorzec ).  modprobe zatrzyma się jeśli uda mu się załadować jeden z
    modułów. W ten sposób można automatycznie ładować sterownik karty
    Ethernet jako jeden z listy.
    Inny sposób użycia modprobe to załadowanie wszystkich modułów z listy.
    Zobzcz PRZYKŁADY poniżej.

    Gdy poda się opcję -r, modprobe automatycznie usunie zbiór modułów,
    podobnie jak by to zostało wykonane przez rmmod -r. Należy zauważyć,
    że wydanie polecenia modprobe -r spowoduje wyczyszczenie nieużywanych,
    automatycznie załadowanych modułów a także wykonanie poleceń pre- i
    post-remove z pliku konfiguracyjnego /etc/modules.conf.

    Jeżeli opcja -l zostanie połączona z opcją -t, wypisana zostanie lista
    wszystkich dostępnych modułów określonego typu.

    Opcja -c wypisuje całą bieżącą konfigurację (ustawienia domyślne + plik
    konfiguracyjny).

KONFIGURACJA

    Zachowanie się depmod i modprobe  może  być  dostosowane  przez
    (opcjonalny) plik konfiguracyjny /etc/conf.modules.
    Po bardziej szczegółowy opis możliwej zawartości tego pliku, jak i
    konfigurację domyślną używaną przez depmod i modprobe, zajrzyj do
    modules.conf(5).

    Należy zwrócić uwagę, że polecenia pre- i post-remove nie będą
    wykonywane jeśli moduł jest usuwany automatycznie przez kerneld!
    Zamiast zastanawiać się, jak to obejść, należy poczekać, aż zostanie
    wprowadzona obsługa trwałego przechowywania danych dla modułów.
    Jeśli funkcjonalność pre- i post-install jest potrzebna,  należy
    wyłączyć automatyczne usuwanie modułów przez kerneld i zamiast tego
    wpisać linię podobną do poniższej w crontab (ma to również zastosowanie
    w systemach korzystających z kmod), aby automatyczne usuwać moduły co 2
    minuty:
    */2 * * * * test -f /proc/modules && /sbin/modprobe -r

STRATEGIA

    Idea polega na tym, by modprobe najpierw sprawdził katalog zawierający
    moduły skompilowane dla bieżącej wersji jądra. Jeśli właściwy moduł nie
    zostanie tam znaleziony, modprobe sprawdzi inne katalogi, wspólne dla
    głównego numery wersji jądra (np. 2.0, 2.2). Jeśli tam też nie znajdzie
    modułu, modprobe będzie szukać w katalogu zawierającym moduły dla
    domyślnego jądra, itd.

    Podczas instalacji nowego Linuksa, moduły powinny być przeniesione do
    katalogu nazwanego od numeru jądra które jest instalowane.  Wówczas
    należy zrobić dowiązanie symboliczne z tego katalogu do katalogu
    "default".

    Podczas każdej kompilacji nowego jądra, polecenie make modules_install
    utworzy nowy katalog, ale nie zmieni dowiązania do katalogu default.

    Kiedy otrzyma się moduł nie związany z konkretnym jądrem należy go
    umieścić w jednym z katalogów nie zależnych od wersji jądra w katalogu
    /lib/modules.

    Takie jest standardowe zachowanie, które może być zmienione poprzez
    odpowiednie wpisy do /etc/modules.conf.

PRZYKŁADY

    modprobe -t net
       Załaduj jeden z modułów, który znajduje się  w  katalogu
       oznaczonym "net". Każdy moduł jest wyprubowywany aż do momentu
       kiedy któryś  z  nich  zostanie  załadowany  (standardowo:
       /lib/modules/net).

    modprobe -t net
       Ładuje jeden z modułów znajdujących się w katalogu "net".
       Próbuje wszystkich modułów po kolei, aż z jednym się uda.

    modprobe -a -t boot
       Wszystkie moduły znajdujące się w katalogach oznaczonych przez
       boot będą załadowane.

    modprobe slip
       Polecenie to spowoduje próbę załadowania modułu slhc.o o ile nie
       został uprzednio załadowany, ponieważ  moduł  slip  wymaga
       funkcjonalności modułu slhc.  Ta zależność będzie opisana w
       pliku "modules.dep" utworzonym wcześniej automatycznie przez
       polecenie depmod.

    modprobe -r slip
       usunie moduł slip. Usunie również automatycznie moduł slhc, o
       ile nie jest on również używany przez jakiś inny moduł (np.
       ppp).

PLIKI

    /etc/modules.conf (alternatywnie, przestarzały /etc/conf.modules)
    /lib/modules/*/modules.dep,
    /lib/modules/*

ZOBACZ TAKŻE

    depmod(8), lsmod(8), kerneld(8), ksyms(8), rmmod(8)

TRYB BEZPIECZNY

    Jeśli efektywny uid jest różny od rzeczywistego uid, modprobe analizuje
    podane parametry szczególnie podejrzliwie. Ostatni parametr jest zawsze
    traktowany jak nazwa modułu, nawet gdy zaczyna się od '-'. Może być
    podana nazwa tylko jednego modułu a opcje postaci "zmienna=wartość" są
    zabronione. Nazwa modułu jest zawsze traktowana jak łańcuch znakowy, w
    trybie bezpiecznym nie są przeprowadzane  rozwinięcia.  Jednakże,
    rozwinięcia nadal są wykonywane odnośnie danych zawartych w pliku
    konfiguracyjnym.

    euid może być różny od uid podczas wywoływania modprobe przez jądro;
    dzieje się tak dla jąder >= 2.4.0-test11. W świecie idealnym modprobe
    mógłby ufać jądru, że przekazuje tylko prawidłowe parametry. Jednakże,
    pojawiła się co najmniej jedna metoda wykorzystania tego lokalnie dla
    uzyskania uprawnień roota, gdyż wysokopoziomowy kod kernela przekazywał
    bezpośrednio parametry od użytkownika do modprobe, bez kontroli.

    modprobe automatycznie ustawia tryb bezpieczny, gdy środowisko składa
    się jedynie z następujących zmiennych:
    HOME=/
    TERM=linux
    PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
    Jest to wykrywanie uruchamiania modprobe przez jądro dla jąder 2.2 do
    2.4.0-test11, nawet gdy uid == euid, jak się dzieje dla wcześniejszych
    jąder.

LOGOWANIE POLECEŃ

    Jeśli istnieje katalog  /var/log/ksymoops,  a  modprobe  zostanie
    uruchomiany z opcją powodującą załadowanie lub usunięcie modułu,
    modprobe  zaloguje  swoje  polecenie  i  kod  powrotu   w
    /var/log/ksymoops/`date +%Y%m%d.log`.    Nie   ma   przełącznika
    wyłączającego automatyczne logowanie. Jeśli nie ma ono występować, nie
    należy tworzyć katalogu /var/log/ksymoops. Jeśli ten katalog istnieje,
    powinien być on własnością roota i mieć prawa dostępu 644 lub 600 oraz
    należy uruchamiać codziennie, lub w podobnych odstępach czasu, skrypt
    insmod_ksymoops_clean.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

    depmod(8), insmod(8)

UWAGI

    Wzorce podane programowi modprobe często wymagają cytowania, aby mieć
    pewność, że są interpretowany we właściwy sposób.

AUTOR

    Jacques Gelinas (jack@solucorp.qc.ca)
    Bjorn Ekwall (bj0rn@blox.se)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.