Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    modprobe - wysokopoziomowa obsluga modulow

SK/LADNIA

    modprobe [ -adnqv ] [ -C konfiguracja ] modul [ symbol=warto ... ]
    modprobe [ -adnqv ] [ -C konfiguracja ] [ -t typ ] wzorzec
    modprobe -l [ -C konfiguracja ] [ -t typ ] wzorzec
    modprobe -c [ -C konfiguracja ]
    modprobe -r [ -dnv ] [ -C konfiguracja ] [ modul ...]
    modprobe -V

OPCJE

    -a, --all
       Laduje all wszystkie moduly pasujce do wzorca, zamiast zatrzyma
       si po pierwszym pomylnym zaladowaniu.

    -c, --showconfig
       Pokazuje akrualnie uywan konfiguracj.

    -d, --debug
       Pokazuje informacje o wewnrznej reprezentacji stosu modulow.

    -k, --autoclean
       Ustawia 'autoczyszczenie' dla zaladowanych modulow. Uywane przez
       jdro podczas wywolywania modprobe aby zapewni brakujce wlaciwoci
       (dostpne jako moduly). Opcja -k wlcza te -q.  Opcje te s
       automatycznie przekazywane do insmoda.

    -l, --list
       Wypisuje pasujce moduly.

    -n, --show
       Pokazuje, co by si dzialo, nie podejmujc adnej akcji.

    -q, --quiet
       Nie  narzeka na niepomyln instalacj modulu przez insmoda.
       Kontymuuje jak zwykle, lecz po cichu, umoliwiajc modprobe
       testowanie  innych  moliwoci.  Opcja ta jest automatycznie
       przekazywana do insmoda.

    -r, --remove
       Usuwa modul (stos modulow) lub wykonuj autoczyszczenie, w
       zalenoci od tego, czy podano jakie moduly w linii polece, czy
       nie.

    -s, --syslog
       Wyprowadza wszystko do syslog zamiast na standardow diagnostyk.
       Opcja ta jest automatycznie przekazywana do insmoda.

    -t, --type typmodu/lu
       Bierze pod uwag jedynie moduly danego typu. modprobe bdzie szuka
       jadynie takich modulow, ktorych katalog w  ciece  zawiera
       "/typmodu/lu/".  typmodu/lu moe zawiera wicej ni jedn nazw
       katalogu, np. -t drivers/net wypisze moduly z xxx/drivers/net/
       i jego podkatalogow.

    -v, --verbose
       Wupisuje wszystkie uruchamiane polecenia.

    -V, --version
       Wypisuje wersj modprobe.

    -C, --config plikkonf
       Korzysta  z  pliku  plikkonf  zamiast  z  (opcjonalnego)
       /etc/modules.conf dla okrelenia konfiguracji.  Do wybrania (i
       narzucenia)  innego  pliku  konfiguracyjnego  ni  domylny
       /etc/modules.conf (lub (przestarzaly) /etc/conf.modules) mona
       rownie uy zmiennej rodowiska MODULECONF.

    Uwaga: Zawy modulow nie mog zawiera cieek (bez '/') ani koczcych nazw
       '.o'. Na przyklad, slip jest dla modprobe poprawn nazw, a
       /lib/modules/2.2.19/net/slip i slip.o s niepoprawne. Dotyczy to
       linii polece i calego pliku konfiguracyjnego.

OPIS

    Programy  narzdziowe  modprobe  i  depmod  slu  do  zarzdzania
    zmodularyzowanym  jdrem  Linuksa  przez  zwyklych  uytkownikow,
    administratorow i tworcow dystrybucji.

    modprobe w celu automatycznego ladowania wlaciwych, sporod zbioru
    modulow dostpnych w predefiniowanych drzewach katalogow, korzysta z
    pliku podobnego do "Makefile", tworzonego przez depmod. modprobe jest
    uywany do zaladowania: pojedynczego modulu, zbioru powizanych modulow,
    lub wszystkich modulow oznaczonych podanym znacznikiem.

    modprobe automatycznie zaladuje wszystkie moduly podstawowe, wymagane
    przez zbior modulow, zgodnie z opisem w pliku powiza modules.dep. Jeli
    ladowanie jednego z tych modulow si nie powiedzie, caly zbior modulow
    zaladowanych w biecej sesji zostanie automatycznie rozladowany.

    modprobe moe ladowa moduly na dwa rone sposoby. Jeden to taki, e
    modprobe sprobuje zaladowa modul z podanej listy (zdefiniowany przez
    wzorzec ).  modprobe zatrzyma si jeli uda mu si zaladowa jeden z
    modulow. W ten sposob mona automatycznie ladowa sterownik karty
    Ethernet jako jeden z listy.
    Inny sposob uycia modprobe to zaladowanie wszystkich modulow z listy.
    Zobzcz PRZYK/LADY poniej.

    Gdy poda si opcj -r, modprobe automatycznie usunie zbior modulow,
    podobnie jak by to zostalo wykonane przez rmmod -r. Naley zauway, e
    wydanie polecenia modprobe -r spowoduje wyczyszczenie nieuywanych,
    automatycznie zaladowanych modulow a take wykonanie polece pre- i post-
    remove z pliku konfiguracyjnego /etc/modules.conf.

    Jeeli opcja -l zostanie polczona z opcj -t, wypisana zostanie lista
    wszystkich dostpnych modulow okrelonego typu.

    Opcja -c wypisuje cal biec konfiguracj (ustawienia domylne + plik
    konfiguracyjny).

KONFIGURACJA

    Zachowanie si depmod i modprobe moe by dostosowane przez (opcjonalny)
    plik konfiguracyjny /etc/conf.modules.
    Po bardziej szczegolowy opis moliwej zawartoci tego pliku, jak i
    konfiguracj domyln uywan przez depmod i  modprobe,  zajrzyj  do
    modules.conf(5).

    Naley zwroci uwag, e polecenia pre- i post-remove nie bd wykonywane
    jeli modul jest usuwany automatycznie  przez  kerneld!  Zamiast
    zastanawia si, jak to obej, naley poczeka, a zostanie wprowadzona
    obsluga trwalego przechowywania danych dla modulow.
    Jeli funkcjonalno pre- i post-install jest potrzebna, naley wylczy
    automatyczne usuwanie modulow przez kerneld i zamiast tego wpisa lini
    podobn do poniszej w crontab (ma to rownie zastosowanie w systemach
    korzystajcych z kmod), aby automatyczne usuwa moduly co 2 minuty:
    */2 * * * * test -f /proc/modules && /sbin/modprobe -r

STRATEGIA

    Idea polega na tym, by modprobe najpierw sprawdzil katalog zawierajcy
    moduly skompilowane dla biecej wersji jdra. Jeli wlaciwy modul nie
    zostanie tam znaleziony, modprobe sprawdzi inne katalogi, wspolne dla
    glownego numery wersji jdra (np. 2.0, 2.2). Jeli tam te nie znajdzie
    modulu,  modprobe bdzie szuka w katalogu zawierajcym moduly dla
    domylnego jdra, itd.

    Podczas instalacji nowego Linuksa, moduly powinny by przeniesione do
    katalogu nazwanego od numeru jdra ktore jest instalowane. Wowczas
    naley zrobi dowizanie symboliczne z tego katalogu  do  katalogu
    "default".

    Podczas kadej kompilacji nowego jdra, polecenie make modules_install
    utworzy nowy katalog, ale nie zmieni dowizania do katalogu default.

    Kiedy otrzyma si modul nie zwizany z konkretnym jdrem naley go umieci w
    jednym z katalogow nie zalenych od wersji jdra w katalogu /lib/modules.

    Takie jest standardowe zachowanie, ktore moe by zmienione poprzez
    odpowiednie wpisy do /etc/modules.conf.

PRZYK/LADY

    modprobe -t net
       Zaladuj jeden z modulow, ktory znajduje si w katalogu oznaczonym
       "net". Kady modul jest wyprubowywany a do momentu kiedy ktory z
       nich zostanie zaladowany (standardowo: /lib/modules/net).

    modprobe -t net
       Laduje jeden z modulow znajdujcych si w katalogu "net". Probuje
       wszystkich modulow po kolei, a z jednym si uda.

    modprobe -a -t boot
       Wszystkie moduly znajdujce si w katalogach oznaczonych przez
       boot bd zaladowane.

    modprobe slip
       Polecenie to spowoduje prob zaladowania modulu slhc.o o ile nie
       zostal  uprzednio  zaladowany,  poniewa  modul slip wymaga
       funkcjonalnoci modulu slhc. Ta zaleno bdzie opisana w pliku
       "modules.dep" utworzonym wczeniej automatycznie przez polecenie
       depmod.

    modprobe -r slip
       usunie modul slip. Usunie rownie automatycznie modul slhc, o ile
       nie jest on rownie uywany przez jaki inny modul (np. ppp).

PLIKI

    /etc/modules.conf (alternatywnie, przestarzaly /etc/conf.modules)
    /lib/modules/*/modules.dep,
    /lib/modules/*

ZOBACZ TAKE

    depmod(8), lsmod(8), kerneld(8), ksyms(8), rmmod(8)

TRYB BEZPIECZNY

    Jeli efektywny uid jest rony od rzeczywistego uid, modprobe analizuje
    podane parametry szczegolnie podejrzliwie. Ostatni parametr jest zawsze
    traktowany jak nazwa modulu, nawet gdy zaczyna si od '-'. Moe by podana
    nazwa tylko jednego modulu a opcje  postaci  "zmienna=warto"  s
    zabronione.  Nazwa modulu jest zawsze traktowana jak lacuch znakowy, w
    trybie bezpiecznym nie s przeprowadzane rozwinicia. Jednake, rozwinicia
    nadal s wykonywane odnonie danych zawartych w pliku konfiguracyjnym.

    euid moe by rony od uid podczas wywolywania modprobe przez jdro; dzieje
    si tak dla jder >= 2.4.0-test11. W wiecie idealnym modprobe moglby ufa
    jdru, e przekazuje tylko prawidlowe parametry. Jednake, pojawila si co
    najmniej jedna metoda wykorzystania tego lokalnie dla  uzyskania
    uprawnie roota, gdy wysokopoziomowy kod kernela przekazywal bezporednio
    parametry od uytkownika do modprobe, bez kontroli.

    modprobe automatycznie ustawia tryb bezpieczny, gdy rodowisko sklada si
    jedynie z nastpujcych zmiennych:
    HOME=/
    TERM=linux
    PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
    Jest to wykrywanie uruchamiania modprobe przez jdro dla jder 2.2 do
    2.4.0-test11, nawet gdy uid == euid, jak si dzieje dla wczeniejszych
    jder.

LOGOWANIE POLECE

    Jeli  istnieje  katalog  /var/log/ksymoops,  a  modprobe zostanie
    uruchomiany z opcj powodujc zaladowanie lub usunicie modulu, modprobe
    zaloguje    swoje   polecenie   i   kod   powrotu   w
    /var/log/ksymoops/`date +%Y%m%d.log`. Nie ma przelcznika wylczajcego
    automatyczne logowanie. Jeli nie ma ono wystpowa, nie naley tworzy
    katalogu /var/log/ksymoops. Jeli ten katalog istnieje, powinien by on
    wlasnoci roota i mie prawa dostpu 644 lub 600 oraz naley uruchamia
    codziennie,  lub  w  podobnych   odstpach   czasu,   skrypt
    insmod_ksymoops_clean.

NIEZBDNE NARZDZIA

    depmod(8), insmod(8)

UWAGI

    Wzorce podane programowi modprobe czsto wymagaj cytowania, aby mie
    pewno, e s interpretowany we wlaciwy sposob.

AUTOR

    Jacques Gelinas (jack@solucorp.qc.ca)
    Bjorn Ekwall (bj0rn@blox.se)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.