Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mount - montuj system plików

SKŁADNIA

    mount [-lhV]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t typ_systemu]
    mount [-fnrsvw] [-o opcje [,...]] urządzenie | katalog
    mount [-fnrsvw] [-t typ_systemu] [-o opcje] urządzenie katalog

OPIS

    Wszystkie pliki dostępne w systemie UNIX są zorganizowane w jednym wielkim drzewie,
    hierarchii plików, zakorzenionej w /. Pliki te mogą być położone na wielu urządzeniach.
    Polecenie mount umożliwia przyłączenie systemu plików znajdującego się na danym urządzeniu
    do wielkiego drzewa plików. Odwrotnie, polecenie umount(8) powoduje odłączenie go.

    Standardowa postać polecenia mount to
       mount -t typ urządzenie katalog
    Nakazuje jądru, by przyłączyło system plików znaleziony na danym urządzeniu (które jest
    typu typ) w zadanym katalogu. Poprzednia zawartość (jeśli istniała) i właściciel oraz
    prawa katalogu katalog stają się niewidzialne na czas przyłączenia (zamontowania) nowego
    systemu plików. W tym czasie ścieżka katalog odnosi się do korzenia systemu plików na
    podanym urządzeniu.

    Trzy formy wywołania niczego faktycznie nie montują:
       mount -h
    wypisuje komunikat pomocy,
       mount -V
    wypisuje wersję, a samo
       mount [-l] [-t typ]
    pokazuje listę wszystkich zamontowanych systemów plików (typu typ).  Opcja -l ujmuje w
    zestawieniu również etykiety (ext2, ext3 i XFS). Patrz niżej.

    Od wersji 2.4.0 Linuksa możliwe jest ponowne zamontowanie części systemu plików w innym
    miejscu. Służy do tego wywołanie:
       mount --bind stary_katalog nowy_katalog

    System plików proc nie jest związany z żadnym urządzeniem specjalnym i podczas jego
    montowania zamiast nazwy urządzenia można użyć dowolnego słowa kluczowego, np. proc.
    (Zwyczajowy wybór none jest mniej udany: komunikat błędu `none busy' od umount może być
    mylący.)

    Większość urządzeń jest wskazywanych przez nazwę pliku (specjalnego urządzenia blokowego),
    jak np. /dev/sda1, lecz istnieją inne możliwości. Na przykład w wypadku montowania NFS,
    urządzenie może wyglądać tak: knuth.cwi.nl:/dir.  Specjalne urządzenie blokowe można
    wskazać podając etykietę wolumenu lub UUID (zob. opcje -L i -U poniżej).

    Plik /etc/fstab (zobacz fstab(5)), może zawierać wiersze opisujące, jakie urządzenia gdzie
    są zazwyczaj montowane i przy użyciu jakich opcji. Plik ten może być używany na trzy
    sposoby:

    (i) Polecenie
       mount -a [-t typ]
    (zwykle podawane w skryptach startowych) powoduje zamontowanie wszystkich systemów plików
    (danego typu) wymienionych w fstab, poza tymi, których wpisy zawierają słowo kluczowe
    noauto. Podanie opcji -F spowoduje, że mount się rozdzieli na kilka procesów, tak że
    systemy plików będą montowane równocześnie.

    (ii) Podczas montowania systemu plików wymienionego w fstab, wystarczy podać tylko nazwę
    urządzenia lub tylko punkt montowania.

    (iii) Tradycyjnie tylko superużytkownik może montować systemy plików. Jednak jeśli fstab w
    danym wierszu zawiera opcję user, to każdy może zamontować odpowiadający temu wpisowi
    system plików.

    Tak więc, jeśli mamy wiersz
       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide
    to dowolny użytkownik może zamontować system plików iso9660 umieszczony na CD-ROM-ie,
    posługując się poleceniem
       mount /dev/cdrom
    lub
       mount /cd
    Szczegóły opisuje fstab(5).  Tylko użytkownik, który zamontował system plików może
    ponownie go odmontować.  Jeżeli zachodzi potrzeba, by odmontowywać mógł każdy, w
    odpowiednim wierszu fstab należy zamiast user wpisać users. Opcja owner przypomina opcję
    user, poza tym, że dany użytkownik musi być właścicielem odpowiedniego pliku specjalnego.
    Jest przydatna np. w przypadku /dev/fd jeśli skrypt zgłoszeniowy (login script) czyni
    danego użytkownika korzystającego z konsoli właścicielem tego urządzenia.

    Programy mount i umount opiekują się listą obecnie zamontowanych systemów plików,
    znajdującą się w pliku /etc/mtab. Jeśli nie podano argumentów dla mount, to wypisywana
    jest ta lista. Gdy zamontowany jest system plików proc (powiedzmy, że w /proc), pliki
    /etc/mtab i /proc/mounts mają bardzo podobną zawartość. Pierwszy ma trochę więcej
    informacji, takich jak opcje montowania, lecz niekoniecznie jest aktualny. (zobacz opcję
    -n poniżej). Możliwe jest zastąpienie /etc/mtab dowiązaniem symbolicznym do /proc/mounts,
    ale w ten sposób tracona jest część danych, a szczególnie mniej wygodna będzie praca z
    urządzeniem loop.

OPCJE

    Pełny zestaw opcji używanych przy wywoływaniu mount jest ustalany przez pobranie opcji dla
    danego systemu plików z fstab, a następnie zastosowanie wszelkich opcji podanych
    argumentem -o, a na koniec opcji -r lub -w, o ile istnieją.

    Opcje dostępne dla polecenia mount:

    -V   Wypisuje wersję.

    -h   Wypisuje komunikat pomocy.

    -v   Tryb verbose (gadatliwy).

    -p num Jeżeli montowanie wymaga podania hasła, to jest ono czytane z deskryptora pliku num
       zamiast z terminala.

    -a   Montuje wszystkie systemy plików (zadanych typów) ujęte w fstab.

    -F   (Użyte w połączeniu z -a.) Dla każdego urządzenia tworzy nowy proces równoległy
       mount.  Powoduje to równoległy przebieg montowania różnych urządzeń lub różnych
       serwerów NFS. Zaletą jest większa szybkość: także przekroczenia czasu dla NFS będą
       wyznaczane równolegle. Wadą jest to, że montowania wykonywane są w niezdefiniowanej
       kolejności. Nie można zatem zastosować tej opcji do równoczesnego montowania /usr i
       /usr/spool.

    -f   Powoduje wykonywanie wszystkiego poza faktycznym wywołaniem funkcji systemowej.
       Jeśli nie jest to oczywiste: ,,udaje'' to montowanie systemu plików. W połączeniu
       z flagą -v przydaje się do ustalenia, co usiłuje zrobić polecenie mount. Może być
       też używana do dodawania wpisów dla urządzeń, które zamontowano wcześniej z opcją
       -n.

    -l   Dokłada etykiety ext2, ext3 i XFS do wyjścia wypisywanego przez mount. Żeby opcja
       ta mogła działać, mount musi mieć prawo odczytu urządzania dyskowego (np. suid
       root). Etykietę dla ext2 i ext3 nadaje się za pomocą narzędzia e2label(8), zaś dla
       XFS - stosując xfs_admin(8).

    -n   Montuje bez zapisywania w /etc/mtab.  Jest to niezbędne na przykład gdy /etc
       znajduje się na systemie plików tylko dla odczytu.

    -s   Toleruje nieodpowiednie opcje montowania, zamiast kończyć pracę niepowodzeniem.
       Powoduje to ignorowanie opcji montowania, które nie są obsługiwane przez dany
       system plików. Nie wszystkie systemy plików rozpoznają tę opcję. Istnieje ona dla
       wspomożenia linuksowego automountera opartego na autofs.

    -r   Montuje system plików w trybie tylko dla odczytu. Synonimem jest -o ro.

    -w   Montuje system plików w trybie odczytu i zapisu. Tak jest domyślnie.  Synonimem
       jest -o rw.

    -L label
       Montuje partycję posiadającą podaną etykietę label.

    -U uuid
       Montuje partycję mającą podany uuid.  Te dwie opcje wymagają istnienia pliku
       /proc/partitions (obecnego od wersji 2.1.116 Linuksa).

    -t typ_systemu_plików
       Argument występujący po -t jest używany do wskazania rodzaju systemu plików.
       Obecnie obsługiwane są : adfs, affs, autofs, coda, coherent, cramfs, devpts, efs,
       ext, ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs, proc,
       qnx4, reiserfs, romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix, xfs,
       xiafs. Zauważ, że coherent, sysv i xenix są równoważne i że xenix oraz coherent
       zostaną kiedyś usunięte — należy zamiast nich stosować sysv. Od jądra wersji
       2.1.21 typy ext i xiafs już nie istnieją.

       Dla większości typów, jedyne, co robi program mount, to po prostu wywołuje funkcję
       systemową mount(2), i nie jest tu wymagana żadna szczegółowa wiedza o danym
       systemie plików. Jednakże dla kilku typów (jak np. nfs, smbfs, ncpfs) konieczny
       jest niezaplanowany kod. Kod dla nfs jest wbudowany, ale smbfs i ncpfs mają osobny
       program montujący. Żeby umożliwić jednolite traktowanie wszystkich typów, mount
       wywołany z typem TYP uruchamia program /sbin/mount.TYP (jeśli takowy istnieje).
       Ponieważ rozmaite wersje programu smbmount mają różne konwencje wywołań, być może
       /sbin/mount.smb będzie musiał być skryptem powłoki, który dobierze właściwe
       wywołanie.

       Typ iso9660 jest domyślny. Jeśli nie poda się opcji -t lub jeśli podany zostanie
       typ auto, to typ systemu plików będzie wyszukiwany w superbloku. (Obsługiwane są
       adfs, bfs, cramfs, ext, ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, ntfs, qnx4,
       reiserfs, romfs, ufs, vxfs, xfs, xiafs) Jeśli test ten nie powiedzie się, mount
       próbuje  odczytać  plik  /etc/filesystems,  lub  jeśli  on  nie  istnieje,
       /proc/filesystems.  Wypróbowane zostaną wszystkie wymienione tam systemy plików,
       poza tymi które są oznaczone jako "nodev" (np. devpts, proc i nfs).

       Zauważ, że auto może być przydatne dla montowanych przez użytkownika dyskietek.
       Utworzenie pliku /etc/filesystems przydaje się do zmiany kolejności rozpoznawania
       (np. do próbowania vfat przed msdos) lub w przypadku stosowania modułu autoloadera.
       Uwaga: rozpoznawanie używa heurystyki (obecność odpowiedniej `magii') i może
       rozpoznać zły rodzaj systemu plików.

       Można podać więcej niż jeden typ, w postaci listy rozdzielonej przecinkami.  Lista
       typów systemów plików może być poprzedzona słowem no aby określić systemy plików,
       na których żadna akcja nie powinna być wykonywana. (Może to mieć znaczenie z opcją
       -a.)

       Na przykład, polecenie:
           mount -a -t nomsdos,ext
       montuje wszystkie systemy plików poza tymi, które są typu msdos lub ext.

    -o   Opcje podaje się flagą -o, po której następuje oddzielony przecinkami ciąg opcji.
       Niektóre z tych opcji są użyteczne tylko jeśli pojawiają się w pliku /etc/fstab.
       Poniższe opcje dotyczą dowolnego montowanego systemu plików (choć nie każdy z
       systemów plików faktycznie je honoruje, np. opcja sync obecnie wpływa tylko na
       ext2, ext3 i ufs):

       async Wszelkie operacje wejścia/wyjścia dla tego systemu plików powinny być
           wykonywane asynchronicznie.

       atime Przy każdym sięgnięciu do pliku aktualizuje czas dostępu zapisany w i-węźle.
           Tak jest domyślnie.

       auto  System plików może być montowany opcją -a.

       defaults
           Używa opcji domyślnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser i async.

       dev  Interpretuje specjalne urządzenia blokowe i znakowe na danym systemie
           plików.

       exec  Zezwala na uruchamianie binariów.

       noatime
           Nie wykonuje aktualizacji czasu dostępu w i-węźle położonym na tym systemie
           plików (np. w celu uzyskania szybszego dostępu do bufora wiadomości, co
           przyspiesza działanie serwerów grup dyskusyjnych).

       noauto Dany system plików może być montowany tylko jawnie (np. opcja -a nie
           spowoduje jego zamontowania).

       nodev Nie interpretuje specjalnych urządzeń blokowych ani znakowych na systemie
           plików.

       noexec Nie pozwala na uruchamianie żadnych binariów z tego systemu plików.  Opcja
           ta może być użyteczna dla serwera, który ma systemy plików zawierające
           binaria dla architektur innych niż jego własna.

       nosuid Nie pozwala na działanie bitów set-user-id i set-group-id.  (Wygląda na
           bezpieczną, ale w rzeczywistości raczej taka nie jest jeśli zainstalowano
           suidperl(1).)

       nouser Zabrania zwykłemu użytkownikowi (tzn. innemu niż root) montowania systemu
           plików. Tak jest domyślnie.

       remount
           Usiłuje ponownie zamontować już zamontowany system plików. Często używane do
           zmiany flag montowania systemu, szczególnie aby umożliwić zapis na systemach
           tylko dla odczytu. Nie zmienia urządzenia ani punktu montowania.

       ro   Montuje system plików w trybie tylko dla odczytu.

       rw   Montuje system plików w trybie odczytu i zapisu.

       suid  Umożliwia działanie bitom set-user-id i set-group-id.

       sync  Wszelkie operacje wejścia/wyjścia dla tego systemu plików powinny być
           wykonywane synchronicznie.

       user  Pozwala na zamontowanie tego systemu plików przez zwykłego użytkownika.
           Opcja ta implikuje opcje noexec, nosuid, i nodev (chyba że są przesłaniane
           przez następne opcje, jak w linii user,exec,dev,suid).

    users Pozwala każdemu użytkownikowi na zamontowanie i odmontowanie tego systemu plików.
       Opcja ta implikuje opcje noexec, nosuid, i nodev (chyba że są przesłaniane przez
       następne opcje, jak w linii user,exec,dev,suid).

    encryption
       Określa używany algorymt kodowania. Używane w połączeniu z opcją loop.

    keybits
       Określa rozmiar klucza używanego w algorytmie kodowania. Używane w połączeniu z
       opcjami loop i encryption.

OPCJE MONTOWANIA SPECYFICZNE DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW PLIKÓW

    Następujące opcje stosuje się tylko do określonych systemów plików. Uporządkowaliśmy je
    według systemu plików. Wszystkie występują po fladze -o.

Opcje montowania dla adfs

    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę plików w danym systemie plików (domyślnie: uid=gid=0).

    ownmask=wartość i othmask=wartość
       Ustawia maskę praw dla, odpowiednio, 'właściciela' i  'innych'  (domyślnie,
       odpowiednio:     0700     i     0077).     Zobacz     także
       /usr/src/linux/Documentation/filesystems/adfs.txt.

Opcje montowania dla affs

    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę korzenia systemu plików (domyślnie: uid=gid=0), lecz
       opcje uid lub gid bez podanej wartości pobierają uid i gid bieżącego procesu).

    setuid=wartość i setgid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików.

    mode=wartość
       Ustawia prawa wszystkich plików na wartość & 0777, nie zważając na oryginalne
       prawa. Dodaje prawa przeszukiwania dla katalogów, które mają prawo odczytu.
       Wartość jest podawana ósemkowo.

    protect
       Nie dopuszcza do zmian w bitach ochrony systemu plików.

    usemp Ustawia uid i gid korzenia systemu plików na uid i gid punktu montowania, aż do
       pierwszego sync lub umount, a potem kasuje tę opcję. Dziwne...

    verbose
       Wypisuje informację o każdym pomyślnym montowaniu.

    prefix=napis
       Przedrostek używany przed nazwą wolumenu, przy podążaniu za dowiązaniem.

    volume=napis
       Przedrostek (długości najwyżej 30), używany przed '/' przy podążaniu za dowiązaniem
       symbolicznym.

    reserved=wartość
       (Domyślnie: 2.) Liczba nieużytkowanych bloków na początku urządzenia.

    root=wartość
       Podaje jawnie lokalizację bloku korzenia (root block).

    bs=wartość
       Podaje rozmiar bloku. Dozwolone wartości to 512, 1024, 2048, 4096.

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Opcje te są przyjmowane, lecz są ignorowane. (Jednakże narzędzia przydziałów
       dyskowych (quota) mogą reagować na takie łańcuchy w /etc/fstab.)

Opcje montowania dla coherent

    Brak.

Opcje montowania dla devpts

    devpts jest pseudosystemem plików, tradycyjnie montowanym w /dev/pts.  W celu uzyskania
    pseudoterminala,  proces  otwiera  /dev/ptmx.  Jest mu wówczas udostępniany numer
    pseudoterminala; podporządkowany pseudoterminal jest dostępny jako /dev/pts/<numer>.

    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela lub grupę nowotworzonych PTY według zadanych wartości.  Jeśli
       nie podano żadnych, to zostaną nadane UID i GID procesu tworzącego. Na przykład,
       jeśli mamy grupę tty o GID=5, to gid=5 spowoduje, że nowotworzone PTY będą należeć
       do grupy tty.

    mode=wartość
       Nadaje trybowi nowotworzonych PTY zadaną wartość. Domyślnie jest to 0600. Wartość
       mode=620 i gid=5 powoduje, że dla nowoutworzonych PTY będzie domyślnie "mesg y".

Opcje montowania dla ext

    Brak. Zauważ, że system plików `ext' jest przedawniony. Nie używaj go. Od Linuksa wersji
    2.1.21 kod źródłowy jądra nie zawiera już extfs.

Opcje montowania dla ext2

    System plików `ext2' jest standardowym systemem plików Linuksa. Z powodu błędu jądra, może
    być montowany z dowolnymi opcjami montowania (poprawiono w Linuksie 2.0.4).

    bsddf / minixdf
       Ustala zachowanie dla funkcji systemowej statfs. Zachowanie minixdf to zwracanie w
       polu f_blocks całkowitej ilość bloków systemu plików, podczas gdy zachowaniem bsddf
       (które jest domyślne) jest odejmowanie nadmiarowych bloków używanych przez ext2 i
       niedostępnych dla przechowywania plików. Tak więc

    % mount /k -o minixdf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2630655  86954 2412169   3%  /k
    % mount /k -o bsddf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2543714   13 2412169   0%  /k

    (Zauważ, że ten przykład pokazuje, że można dodać opcje wiersza poleceń do opcji podanych
    w /etc/fstab.)

    check / check=normal / check=strict
       Ustawia poziom sprawdzania. Gdy ustawiona jest przynajmniej jedna z tych opcji (a
       check=normal jest ustawiane domyślnie), podczas montowania sprawdzane są i-węzły i
       bitmapy bloków (co na dużym dysku może zabrać pół minuty lub coś koło tego i jest
       raczej nieprzydatne). Przy dokładnym (strict) sprawdzaniu, dealokacja bloków
       sprawdza, czy blok do zwolnienia leży w strefie danych.

    check=none / nocheck
       Bez sprawdzania. Tak jest szybko. Najnowsze jądra nie mają już opcji sprawdzania -
       kontrola za pomocą e2fsck(8). ma więcej sensu.

    debug Wypisuje informacje diagnostyczne przy każdym (re)montowaniu.

    errors=continue / errors=remount-ro / errors=panic
       Definiuje zachowanie przy napotkaniu błędu.  (Albo ignoruje błędy, zaznaczając
       tylko system plików jako błędny i kontynuując, albo ponownie montuje system plików
       na tylko do odczytu, albo panikuje i zatrzymuje system.) Domyślne ustawienie jest
       wpisane w superbloku systemu plików i może być zmienione za pomocą tune2fs(8).

    grpid lub bsdgroups / nogrpid lub sysvgroups
       Opcje te definiują, jaki identyfikator grupy (gid) otrzyma nowo utworzony plik. Gdy
       ustawiony jest grpid, to pobiera gid katalogu, w którym jest utworzony; w
       przeciwnym wypadku (domyślnie) bierze fsgid bieżącego procesu, chyba że katalog ma
       ustawiony bit setgid, wówczas pobiera gid katalogu rodzicielskiego i dodatkowo
       otrzymuje bit setgid, jeśli sam jest katalogiem.

    resgid=n i resuid=n
       System plików ext2 rezerwuje pewną ilość wolnego miejsca (domyślnie 5%, zobacz
       mke2fs(8) i tune2fs(8)).  Opcje te określają, kto może używać zarezerwowanych
       bloków. (Ogólnie: każdy, kto ma podany uid lub należy do podanej grupy.)

    sb=n  Zamiast bloku 1, jako superbloku używa bloku n. Może to być przydatne, gdy system
       plików został uszkodzony. Zazwyczaj kopie superbloku znajdują się co 8192 bloków: w
       bloku 1, 8193, 16385, ... (Dlatego na dużym systemie plików istnieją setki, lub
       nawet tysiące kopii superbloku. Od wersji 1.08, mke2fs ma opcję -s (sparse
       superblock), redukującą liczbę zapasowych superbloków, a od wersji 1.15 jest ona
       domyślna. Zauważ, że może to oznaczać, że systemy plików typu ext2 stworzone przez
       nowe mke2fs nie mogą być montowane do zapisu pod Linuksem 2.0.*.)  Liczba bloków
       podawana jest w jednostkach 1k. Dlatego, aby użyć logicznego bloku 32768 na
       systemie plików z blokami o rozmiarze 4k, należy podać "sb=131072".

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Opcje te są przyjmowane, lecz ignorowane.

    nouid32
       Wyłącza 32-bitowe UID-y i GID-y w celu zachowania zgodności ze starszymi jądrami,
       które przechowują i oczekują wartości 16-bitowych.

Opcje montowania dla ext3

    System plików `ext3'  jest wersją systemu ext2, uzupełnioną o dziennik (journal).
    Przyjmuje takie same opcje jak ext2 oraz dodatkowo:

    journal=update
       Aktualizuje dziennik systemu plików ext3 do obecnego formatu.

    journal=inum
       Jeżeli dziennik już istnieje, ta opcja jest ignorowana. W przeciwnym wypadku,
       określa numer i-węzła, który reprezentuje dziennik systemu plików ext3; ext3
       utworzy nowy dziennik, nadpisując starą zawartość pliku, który zajmuję i-węzeł o
       numerze inum.

    noload Podczas montowania nie ładuje dziennika systemu plików ext3.

    data=journal / data=ordered / data=writeback
       Określa tryb zapisywania dziennika dla plików. Dziennik dla metadanych zawsze jest
       tworzony.

       journal
           Wszystkie dane są zapisywane do dziennika zanim zostaną zapisane do głównego
           systemu plików.

       ordered
           Domyślny tryb. Wszystkie dane są zapisywane bezpośrednio do głównego systemu
           plików zanim ich metadane zostaną zapisane do dziennika.

       writeback
           Nie jest zachowywany porządek danych - mogą one zostać zapisane do głównego
           systemu plików po zapisaniu metadanych do dziennika. Data ordering is not
           preserved - data may be written into the main file system after its metadata
           has been committed to the journal.  Chodzą słuchy, że jest to opcja
           zapewniająca największą wydajność. Zachowuje integralność systemu plików,
           jednakże po krachu systemu i odtwarzaniu dziennika w plikach mogą się
           pojawić stare dane.

Opcje montowania dla fat

    (Uwaga: fat nie jest odrębnym rodzajem systemu plików, ale wspólną częścią systemów plików
    msdos, umsdos i vfat.)

    blocksize=512 / blocksize=1024 / blocksize=2048
       Ustawia rozmiar bloku (domyślnie 512).

    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: uid i gid bieżącego
       procesu).

    umask=wartość
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które nie występują). Domyślnie przyjmuje się
       wartość umask bieżącego procesu. Wartość jest podawana ósemkowo.

    check=wartość
       Można wybrać trzy stopnie:

       r[elaxed]
           Akceptowane i równoważne sobie są zarówno wielkie, jak i małe litery.
           Części długich nazw są obcinane (np.  verylongname.foobar staje  się
           verylong.foo), początkowe i wtrącone spacje są akceptowane jako część nazwy
           (nazwa i rozszerzenie).

       n[ormal]
           Podobnie jak "relaxed", lecz wiele znaków specjalnych (jak *, ?, <, spacje,
           itp.) jest odrzucanych. Tak jest domyślnie.

       s[trict]
           Jak "normal", lecz nazwy nie mogą zawierać długich części i znaków
           specjalnych, które czasem są używane pod Linuksem, lecz nie są akceptowane
           przez MS-DOS (+, =, spacje itp.)

    codepage=wartość
       Ustawia stronę kodową do konwersji znaków krótkiej nazwy w systemach plików FAT i
       VFAT. Domyślnie stosowana jest strona kodowa 437.

    conv=b[inary] / conv=t[ext] / conv=a[uto]
       System plików fat może dokonywać konwersji CRLF<-->NL (format tekstowy MS-DOS na
       format tekstowy UNIX) w jądrze. Dostępne są następujące tryby konwersji:

       binary brak konwersji. Domyślne.

       text  Konwersja CRLF<-->NL wykonywana dla wszystkich plików.

       auto  Konwersja CRLF<-->NL dla wszystkich plików, które nie mają "ogólnie znanego
           rozszerzenia binarnego". Listę znanych rozszerzeń można znaleźć na początku
           fs/fat/misc.c (w wersji 2.0, na liście są: exe, com, bin, app, sys, drv,
           ovl, ovr, obj, lib, dll, pif, arc, zip, lha, lzh, zoo, tar, z, arj, tz, taz,
           tzp, tpz, gz, tgz, deb, gif, bmp, tif, gl, jpg, pcx, tfm, vf, gf, pk, pxl,
           dvi).

       Programy, które dokonują obliczonych lseek-ów, nie będą zadowolone z konwersji.
       Niektórzy ludzie utracili dane przez tę translację. Strzeżcie się!

       Dla systemów zamontowanych w trybie binarnym, dostępne są narzędzia konwersji
       (fromdos/todos).

    cvf_format=moduł
       Wymusza na sterowniku stosowanie modułu CVF (Compressed Volume File) cvf_moduł
       zamiast  automatycznego  wykrywania.  Jeżeli jądro obsługuje kmod, to opcja
       cvf_format=xxx steruje także ładowaniem na żądanie modułu CVF.

    cvf_option=opcja
       Opcja przekazywana do modułu CVF.

    debug Włącza flagę debug. Wypisana zostanie wersja i lista parametrów systemu plików (te
       dane wypisywane są też jeśli parametry są niespójne).

    fat=12 / fat=16 / fat=32
       Określa fat 12-, 16- lub 32-bitowy. To przesłania procedurę automatycznego
       wykrywania typu FAT. Używaj ostrożnie!

    iocharset=wartość
       Zestaw znaków używany do konwersji między znakami 8-bitowymi a 16-bitowymi znakami
       Unikodu. Domyślnym jest iso8859-1. Długie nazwy plików są przechowywane na dysku w
       formacie Unicode.

    quiet Włącza flagę quiet (cicho). Próby chown lub chmod nie zwracają błędów, chociaż się
       nie udają. Używaj ostrożnie!

    sys_immutable, showexec, dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Różne bezmyślne próby wymuszenia konwencji Uniksa lub DOS-u na systemie plików FAT.

Opcje montowania dla hpfs

    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: uid i gid bieżącego
       procesu).

    umask=wartość
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które nie występują). Domyślnie używany jest
       umask bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    case=lower / case=asis
       Konwertuje wszystkie nazwy plików na małe litery lub pozostawia bez zmian.
       (Domyślnie: case=lower.)

    conv=binary / conv=text / conv=auto
       Dla conv=text, usuwa losowe znaki CR (konkretnie wszystkie, po których występuje
       NL) podczas odczytu pliku. Dla conv=auto, wybiera mniej lub bardziej losowo między
       conv=binary i conv=text. Dla conv=binary, po prostu czyta to, co jest w pliku. Tak
       jest domyślnie.

    nocheck
       Nie przerywa montowania gdy zawiodą pewne kontrole spójności.

Opcje montowania dla iso9660

    Normalne nazwy plików iso9660 pojawiają się w formacie 8.3 (tzn. występują DOS-owe
    ograniczenia długości nazw plików), a w dodatku wszystkie znaki pisane są wielkimi
    literami.  Poza tym nie ma pola właściciela, ochrony, liczby dowiązań, zastrzeżeń dla
    urządzeń znakowych/blokowych, itd.

    Rozszerzeniem iso9660 jest Rock Ridge, który udostępnia wszystkie te uniksopodobne
    właściwości.  Najprościej  mówiąc,  dla każdego wpisu katalogowego istnieją w nim
    rozszerzenia, które uzupełniają wszystkie informacje. Gdy używane jest Rock Ridge, system
    plików jest nieodróżnialny od normalnego uniksowego systemu plików (poza tym, że jest
    tylko do odczytu, oczywiście).

    norock Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Rock Ridge, nawet jeśli są dostępne. Zob. map.

    nojoliet
       Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Joliet firmy Microsoft, nawet jeśli są dostępne.
       Zob. map.

    check=r[elaxed] / check=s[trict]
       Z  check=relaxed,  nazwa  pliku  przed  dokonywaniem podglądu jest najpierw
       przekształcana na małe litery. Prawdopodobnie ma to znaczenie tylko razem z norock
       i map=normal. (Domyślnie: check=strict.)

    uid=wartość i gid=wartość
       Nadaje wszystkim plikom systemu plików wskazany identyfikator użytkownika i grupy,
       być może przesłaniając informacje znalezione w rozszerzeniach  Rock  Ridge.
       (Domyślnie: uid=0,gid=0.)

    map=n[ormal] / map=o[ff] / map=a[corn]
       Dla wolumenów typu innego niż Rock Ridge, normalna translacja nazwy odwzorowuje
       wielkie litery ASCII na małe, porzuca kończące `;1' i zamienia `;' na `.'.  Z
       map=off  nie  jest  dokonywana  konwersja nazw. Zobacz norock.  (Domyślnie:
       map=normal.) map=acorn jest podobne do map=normal, ale stosuje także rozszerzenia
       Acorn, jeśli występują.

    mode=wartość
       Dla wolumenów typu innego niż Rock Ridge, nadaje wszystkim plikom wskazane prawa.
       (Domyślnie: prawa dla odczytu dla wszystkich.) Od Linuksa 2.1.37 nie trzeba już
       podawać trybu dziesiętnie. (Tryb ósemkowy jest wskazywany przez 0 na początku).

    unhide Pokazuje również pliki ukryte i związane.

    block=[512|1024|2048]
       Ustawia rozmiar bloku we wskazanym wolumenie. (Domyślnie: block=1024.)

    conv=a[uto] / conv=b[inary] / conv=m[text] / conv=t[ext]
       (Domyślnie: conv=binary.) Od Linuksa 1.3.54 opcja ta już nie działa. (A niebinarne
       ustawienia bywały bardzo niebezpieczne, często prowadziły do milczącego niszczenia
       danych).

    cruft Jeśli starszy bajt długości pliku zawiera inne śmieci, warto ustawić tę opcję
       montowania, aby był ignorowany. Powoduje to, że maksymalny rozmiar pliku nie może
       być większy niż 16MB. Opcja `cruft' jest ustawiana automatycznie jeśli cały CDROM
       ma dziwny rozmiar (ujemny lub większy niż 800 MB). Jest też ustawiana, gdy numery
       sekwencyjne wolumenu są inne niż 0 lub 1.

    session=x
       Wybiera numer sesji na CD wielosesyjnych. (Od 2.3.4.)

    sbsector=xxx
       Sesja zaczyna się od sektora xxx. (Od 2.3.4.)

Opcje montowania dla miniksa

    Brak.

Opcje montowania dla msdos

    Zobacz opcje dla FAT.  Jeśli system plików msdos wykryje niespójność, zgłasza błąd i
    ustawia system plików na tylko dla odczytu. System plików może być znowu dostępny do
    zapisu przez ponowne zamontowanie.

Opcje montowania dla ncp

    Tak jak przy nfs, implementacja ncp oczekuje binarnego argumentu (struct ncp_mount_data)
    funkcji systemowej mount. Argument ten jest konstruowany przez ncpmount(8), a bieżąca
    wersja mount (2.6h) nic nie wie o ncp.

Opcje montowania dla nfs

    Zamiast tekstowych napisów opcji, przetwarzanych przez jądro, system plików nfs oczekuje
    binarnych argumentów typu struct nfs_mount_data. Program mount sam z siebie przetwarza
    następujące opcje (postaci `cecha=wartość') i wstawia je do wymienionej struktury:
    rsize=n, wsize=n, timeo=n, retrans=n, acregmin=n, acregmax=n, acdirmin=n, acdirmax=n,
    actimeo=n,  retry=n, port=n, mountport=n, mounthost=nazwa, mountprog=n, mountvers=n,
    nfsprog=n, nfsvers=n, namlen=n.  Opcja addr=n jest akceptowana,  lecz  ignorowana.
    Rozpoznawane są również następujące opcje logiczne, które mogą być poprzedzane słowem no:
    bg, fg, soft, hard, intr, posix, cto, ac, tcp, udp, lock.  Szczegóły można znaleźć w
    nfs(5).

    Szczególnie użyteczne opcje obejmują

    rsize=8192,wsize=8192
       Uczyni to połączenie nfs dużo szybszym niż z domyślnym buforem wielkości 1024.
       (NFSv2 nie działa z większymi wartościami rsize i wsize.)

    hard  Program sięgający do pliku na zamontowanym systemie plików NFS zawiesi się, gdy
       serwer padnie. Procesu takiego nie da się przerwać ani zabić, chyba że podano
       również intr. Gdy serwer NFS stanie się znowu aktywny, program będzie kontynuował
       bez przeszkód od miejsca, w którym był. Prawdopodobnie tego właśnie chcesz.

    soft  Opcja ta pozwala jądru na kończenie prób po upłynięciu zadanego limitu czasu
       (timeout) jeśli serwer nfs nie odpowiada przez jakiś czas.  Czas podaje się za
       pomocą timeo=time. Opcja ta jest użyteczna, jeśli serwer nfs czasem nie odpowiada
       lub jest w trakcie ponownego uruchamiania w momencie gdy jakiś proces próbuje
       uzyskać leżący na nim plik. Zwykle po prostu powoduje mnóstwo kłopotów.

    nolock Nie stosuje blokowania. Nie uruchamia procesu lockd(8).

Opcje montowania dla ntfs

    iocharset=nazwa
       Zestaw znaków stosowany przy zwracaniu nazw plików. W przeciwieństwie do VFAT,
       NTFS eliminuje nazwy zawierające znaki nie dające się przekształcić.

    utf8  Do konwersji nazw plików stosuje UTF-8.

    uni_xlate=[0|1|2]
       Dla 0 (lub `no' albo `false') nie używa specjalnych kodowania nieznanych znaków
       Unikodu.  Dla 1 (lub `yes' albo `true') lub 2 używa 4-bajtowych sekwencji
       specjalnych w stylu vfat zaczynających się od ":". Liczba 2 oznacza kodowanie
       little-endian, a 1 - kodowanie big-endian z odwróconymi bajtami.

    posix=[0|1]
       jeśli jest włączone (posix=1), to system plików rozróżnia wielkie i małe litery.
       Nazwy zastępcze 8.3 są przedstawiane jako dowiązania twarde, a nie pomijane.

    uid=wartość, gid=wartość i umask=wartość
       Ustawia prawa plików dla danego systemu. Domyślnie ich właścicielem jest root i
       nikt inny nie może ich czytać.

Opcje montowania dla systemu proc

    uid=wartość i gid=wartość
       Opcje te są rozpoznawane, lecz o ile wiem, nie mają żadnego efektu.

Opcje montowania dla reiserfs

    Opcje  montowania  systemu  reiserfs  są  bardziej  dokładnie opisane pod adresem
    http://www.namesys.com/mount-options.html.

    conv  Mówi wersji 3.6 oprogramowania reiserfs, aby zamontowała wersję 3.5 systemu plików,
       używając formatu 3.6 dla nowoutworzonych plików. Ten system plików nie będzie już
       zgodny z wersją 3.5 narzędzi reiserfs.

    hash=rupasov / hash=tea / hash=r5 / hash=detect
       Wybiera funkcję mieszającą (haszującą) do znajdowania plików w katalogach.

       rupasov
           Funkcja haszująca autorstwa Yury Yu. Rupasova. Jest szybka i zachowuje
           lokalizację, mapując nazwy plików bliskie w porządku leksykograficznym na
           bliskie sobie wartości funkcji. Z powodu wysokiego prawdopodobieństwa
           kolizji w haszowaniu, ta opcja nie powinna być używana.

       tea  Funkcja  Davis-Meyera zaimplementowana przez Jeremy'ego Fitzhardinge'a.
           Używa mieszania permutującego bity w nazwie pliku. Wykazuje dużą losowość
           wyników i teoretycznie małe prawdopodobieństwo kolizji. Może być używana,
           jeżeli funkcja r5 powoduje błędy EHASHCOLLISION.

       r5   Zmodyfikowana wersja funkcji rupasov. Używana domyślnie i jest najlepszym
           wyborem, jeżeli system plików nie zawiera dużych katalogów i niezwykłych
           nazw plików.

       detect Powoduje, że mount wykryje, która funkcja mieszająca  jest  używana,
           sprawdzając właśnie montowany system plików, i zapisze tę informację w
           superbloku systemu reiserfs.  Ta opcja jest użyteczna przy pierwszym
           montowaniu systemu plików o starym formacie.

    hashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych okolicznościach
       poprawienie wydajności systemu.

    no_unhashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych okolicznościach
       poprawienie wydajności systemu.

    noborder
       Wyłącza algorytm przydzielania granicznego wymyślony przez Yury'ego Yu. Rupasova.
       Może powodować w pewnych okolicznościach poprawienie wydajności systemu.

    nolog Wyłącza dziennik. Może w pewnych sytuacjach spowodować nieznaczne podniesienie
       wydajności systemu kosztem utracenia szybkiego odzyskiwania danych po krachu
       systemu. Nawet jeśli ta opcja jest włączona, reiserfs wciąż przeprowadza wszystkie
       operacje związane z dziennikiem, ale go nie zapisuje. Prace przy implementacji
       opcji nolog wciąż trwają.

    notail Domyślnie reiserfs przechowuje małe pliki i `końcówki plików' bezpośrednio w swoim
       drzewie. Jest to zachowanie mylące dla nie których narzędzi użytkowych takich jak
       LILO(8). Ta opcja wyłącza pakowanie plików do drzewa.

    replayonly
       Powtarza transakcje zapisane w dzienniku, ale nie montuje systemu plików.  Głównie
       używane przez reiserfsck.

    resize=liczba
       Opcje remontowania, która pozwala na rozszerzenie partycji reiserfs. Z tą opcją
       reiserfs przyjmuje, że na urządzeniu jest liczba bloków.  Opcja jest używana z
       urządzeniami zarządzanymi przez menedżera logicznych woluminów (LVM). Istniej
       specjalne   narzędzie   resizer,    które    można    pobrać    z
       ftp://ftp.namesys.com/pub/reiserfsprogs.

Opcje montowania dla romfs

    Brak.

Opcje montowania dla systemu smb

    Tak jak nfs, implementacja smb oczekuje binarnego argumentu (struct smb_mount_data) do
    funkcji systemowej mount. Argument ten jest konstruowany przez smbmount(8) a bieżąca
    wersja mount (2.9w) nie wie nic o smb.

Opcje montowania dla sysv

    Brak.

Mount options for tmpfs

    Poniższe parametry akceptują przyrostek k, m lub g dla Ki, Mi, Gi (binarne kilo, mega oraz
    giga) i mogą być zmienione w czasie ponownego montowania.

    size=nbytes
       Nadpisuje domyślny rozmiar sustemu plików. Rozmiar może być podany w bajtach i
       jest zaokrąglany do stron. Domyślną wartością jest połowa rozmiaru pamięci.

    nr_blocks=
       Ustawia liczbę bloków.

    nr_inodes=
       Ustawia liczbę węzłów.

    mode= Określa początkowe prawa dostępu głównego katalogu.

Opcje montowania dla udf

    gid=  Ustawia domyślną grupę.

    umask= Ustawia domyślne umask.

    uid=  Ustawia domyślnego użytkownika.

    unhide Pokazuje pliki, które inaczej byłyby ukryte.

    undelete
       Pokazuje na listach pliku usunięte.

    strict Ustawia ścisłą zgodność (nieużywane).

    utf8  (nieużywane).

    iocharset
       (nieużywane).

    bs=  Ustawia rozmiar bloku. (Może nie działać, chyba że 2048.)

    novrs Pomija rozpoznawanie numeru sekwencyjnego wolumenu.

    session=
       Ustawia sesję CD-ROM licząc od 0. Domyślnie: ostatnia sesja.

    anchor=
       Przesłania położenie standardowego zakotwiczenia (anchor). Domyślnie: 256.

    volume=
       Przesłania położenie VolumeDesc. (nieużywane)

    partition=
       Przesłania położenie PartitionDesc. (nieużywane)

    lastblock=
       Ustawia ostatni blok systemu plików.

    fileset=
       Przesłania położenie bloku zestawu plików (fileset block). (nieużywane)

    rootdir=
       Przesłania położenie katalogu głównego). (nieużywane)

Opcje montowania dla ufs

    ufstype=wartość
       UFS jest systemem plików szeroko wykorzystywanym w różnych systemach operacyjnych.
       Problem stanowią różnice pomiędzy implementacjami.  Cechy niektórych z nich są
       nieudokumentowane, tak więc trudno rozpoznać automatycznie typ ufs. Z tego powodu
       użytkownik musi określić typ ufs za pomocą opcji montowania. Możliwe wartości to:

       old  Stary format ufs, jest to typ domyślny, tylko do odczytu.

       44bsd Dla  systemów  plików  utworzonych  przez  system   typu   BSD
           (NetBSD,FreeBSD,OpenBSD).

       sun  Dla systemów plików utworzonych przez SunOS lub Solaris na komputerze Sparc.

       sunx86 Dla systemów plików utworzonych przez Solaris na x86.

       nextstep
           Dla systemów plików utworzonych przez NeXTStep (na stacji roboczej NeXT)
           (obecnie tylko do odczytu).

       nextstep-cd
           Dla CD-ROM-ów NextStep (block_size == 2048), tylko do odczytu.

       openstep
           Dla systemów plików utworzonych przez OpenStep (obecnie tylko do odczytu).

    onerror=wartość
       Ustala zachowanie w przypadku błędu:

       panic Jeśli napotkano błąd, powoduje panikę jądra.

       [lock|umount|repair]
           Te opcje montowania teraz nic nie robią: po napotkaniu błędu wypisują tylko
           komunikat na konsoli.

Opcje montowania dla umsdos

    Zobacz opcje dla msdos. Opcja dotsOK jest jawnie ubijana przez umsdos.

Opcje montowania dla vfat

    Przede wszystkim, rozpoznawane są wszystkie opcje dla fat. Opcja dotsOK jest jawnie
    ubijana przez vfat. Pnadto istnieją

    uni_xlate
       Tłumaczy nieobsługiwane znaki Unikodu na specjalne sekwencje unikowe. To umożliwia
       wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie plików o nazwach, utworzonych ze znakami
       Unikodu. Bez tej opcji, w wypadku braku możliwości konwersji używane jest '?'.
       Znakiem unikowym jest ':', ponieważ na systemie vfat jest w innych wypadkach
       niedozwolony. Sekwencja specjalna, która byłaby użyta dla znaku u, gdzie u jest
       znakiem Unikodu to: ':', (u & 0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Pozwala, by dwa pliki miały nazwy różniące się tylko wielkością liter.

    nonumtail
       Zanim zacznie próbować nazwa~nr.roz najpierw próbuje zrobić krótką nazwę bez numeru
       kolejnego.

    utf8  UTF8 jest systemem plików bezpiecznego 8-bitowego kodowania Unikodu, który jest
       wykorzystywany przez konsolę. Tą opcją można go włączyć dla danego systemu plików.
       Jeśli zostanie ustawione `uni_xlate', UTF8 jest wyłączane.

Opcje montowania dla xenixa

    Brak.

Opcje montowania dla xfs

    biosize=rozmiar
       Ustawia preferowany rozmiar buforowanego wejścia/wyjścia (domyślnie 64K).  rozmiar
       musi  być wyrażony jako logarytm (o podstawie 2) pożądanego rozmiaru I/O.
       Poprawnymi wartościami tej opcji są 14 do 16, włącznie (tzn. 16K, 32K i 64K
       bajtów).  Na komputerach z 4K rozmiarem strony, 13 (8K bajtów) jest również
       poprawnym rozmiarem. Preferowany rozmiar buforowanego I/O można też zmieniać dla
       poszczególnych plików, korzystając z funkcji systemowej ioctl(2).

    dmapi / xdsm
       Włącza wyróżnione zdarzenia DMAPI (Data Management API).

    logbufs=wartość
       Ustala liczbę buforów pamięciowych dziennika (in-memory log buffers). Poprawne są
       liczby z zakresu 2-8, włącznie. Domyślna wartość to 8 buforów dla systemów plików
       z blokiem o rozmiarze 64K, 4 bufory dla systemów o bloku 32K, 3 bufory dla systemów
       o bloku 16K, i 2 bufory dla wszystkich innych konfiguracji.  Zwiększanie liczby
       buforów może poprawić wydajność przy niektórych obciążeniach roboczych kosztem
       pamięci wykorzystywanej na dodatkowe bufory i związane z nimi struktury sterujące.

    logbsize=wartość
       Ustawia wielkość każdego z buforów pamięciowych dziennika (in-memory log buffers).
       Poprawne wartości to 16384 (16K) i 32768 (32K). Domyślna wartość dla komputerów o
       więcej niż 32MB pamięci to 32768, komputery o mniejszej pamięci stosują domyślnie
       16384.

    logdev=urządzenie i rtdev=urządzenie
       Używa  zewnętrznego  dziennika  (rejestru metadanych) i/lub urządzenia czasu
       rzeczywistego. System plików XFS ma do trzech części: sekcji danych, sekcji
       dziennika i sekcji czasu rzeczywistego. Sekcja czasu rzeczywistego jest opcjonalna,
       a sekcja dziennika może być osobna od sekcji danych albo może być w niej zawarta.
       Bliższe informacje podaje xfs(5).

    noalign
       Alokacja danych nie będzie wyrównywana na granicach jednostki paskowej (stripe
       unit).

    noatime
       Podczas odczytu pliku nie są aktualizowane znaczniki czasu dostępu.

    norecovery
       System plików zostanie zamontowany bez uruchamiania odzyskiwania dziennika.  Jeśli
       system ten nie był poprawnie odmontowany, to możliwe, że montowany w trybie
       norecovery będzie niespójny. Część plików lub katalogów może z tego powodu być
       niedostępna.  Systemy plików przy włączeniu trybu norecovery muszą być montowane
       tylko do odczytu albo montowanie się nie powiedzie.

    osyncisdsync
       Powoduje, że zapisy do plików otwartych z ustawioną flagą O_SYNC będą się
       zachowywać jakby zamiast niej użyto flagi O_DSYNC. Może to dać lepszą wydajność bez
       naruszenia bezpieczeństwa danych. Jednakże, jeśli działa ta opcja, to w przypadku
       załamania się systemu mogą zostać utracone aktualizacje znaczników czasu z O_SYNC.

    quota / usrquota / uqnoenforce
       Włączenie systemu rozliczania udziałów dyskowych (quota) użytkowników i wymuszenie
       (opcjonalnie) limitów.

    grpquota / gqnoenforce
       Włączenie systemu rozliczania udziałów dyskowych (quota) grup i  wymuszenie
       (opcjonalnie) limitów.

    sunit=wartość i swidth=wartość
       Stosowane do określenia jednostki i szerokości paska dla urządzenia RAID lub
       wolumenu paskowego. Wartość musi być podana jako liczba 512-bajtowych bloków.
       Jeśli nie podano tej opcji, a system plików został utworzony na wolumenie paskowym
       lub podczas korzystania z mkfs podano szerokość albo jednostkę paska dla urządzenia
       RAID, to funkcja systemowa mount odtworzy tę wartość z superbloku. Dla systemów
       plików utworzonych bezpośrednio na urządzeniach RAID, opcji tych można użyć do
       przesłonięcia informacji z superbloku jeśli po stworzeniu systemu zmienił się
       odnośny układ dysku. Jeśli podano sunit, to opcja swidth jest wymagana i musi być
       wielokrotnością wartości sunit.

Opcje montowania dla xiafs

    Brak. Chociaż xiafs nic nie dolega, nie jest on używany zbyt często i nie jest rozwijany.
    Prawdopodobnie nie powinno się go używać. Od Linuksa wersji 2.1.21 xiafs nie występuje
    już w kodzie źródłowym jądra.

URZĄDZENIE LOOP

    Kolejnym możliwym typem jest montowanie poprzez urządzenie loop. Na przykład, polecenie

     mount /tmp/fdimage /mnt -t msdos -o loop=/dev/loop3,blocksize=1024

    skonfiguruje urządzenie loop /dev/loop3 tak, by odpowiadało plikowi /tmp/fdimage, i
    zamontuje je w /mnt. Ten typ montowania zna trzy opcje, konkretnie loop, offset i
    encryption, które są w rzeczywistości opcjami dla losetup(8). Jeśli nie podano jawnie
    urządzenia loop (lecz tylko opcję `-o loop'), to mount spróbuje znaleźć jakieś nieużywane
    urządzenie loop i użyć go.  Jeśli nie jest się tak niemądrym, by zrobić /etc/mtab
    dowiązaniem symbolicznym do /proc/mounts, to każde urządzenie loop przydzielone przez
    mount zostanie zwolnione przez umount.  Można też zwalniać urządzenie loop ręcznie,
    stosując `losetup -d' -- zobacz losetup(8).

PLIKI

    /etc/fstab tabela systemów plików
    /etc/mtab tabela zamontowanych systemów plików
    /etc/mtab~ plik blokujący
    /etc/mtab.tmp plik tymczasowy

ZOBACZ TAKŻE

    mount(2), umount(2), fstab(5), umount(8), swapon(8),  nfs(5),  xfs(5),  e2label(8),
    xfs_admin(8), mountd(8), nfsd(8), mke2fs(8), tune2fs(8), losetup(8)

BŁĘDY

    Jest możliwe, że uszkodzony system plików spowoduje załamanie systemu.

    Niektóre linuksowe systemy plików nie obsługują -o sync (systemy ext2 i ext3 obsługują
    synchroniczne odświeżania (updates) (a la BSD), gdy zostaną zamontowane z opcją sync).

    Opcja -o remount może nie być w stanie zmienić parametrów montowania (np. wszystkie
    parametry ext2fs, poza sb, dają się zmieniać przy ponownym montowaniu, lecz nie można
    zmienić gid czy umask dla fatfs).

HISTORIA

    Polecenie mount pojawiło się w wersji 5 AT&T UNIX.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika.