Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mount - montuj system plikow

SK/LADNIA

    mount [-lhV]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t typ_systemu]
    mount [-fnrsvw] [-o opcje [,...]] urzdzenie | katalog
    mount [-fnrsvw] [-t typ_systemu] [-o opcje] urzdzenie katalog

OPIS

    Wszystkie pliki dostpne w systemie UNIX s zorganizowane w jednym
    wielkim drzewie, hierarchii plikow, zakorzenionej w /. Pliki te mog by
    poloone na wielu urzdzeniach. Polecenie mount umoliwia przylczenie
    systemu plikow znajdujcego si na danym urzdzeniu do wielkiego drzewa
    plikow. Odwrotnie, polecenie umount(8) powoduje odlczenie go.

    Standardowa posta polecenia mount to
       mount -t typ urzdzenie katalog
    Nakazuje  jdru, by przylczylo system plikow znaleziony na danym
    urzdzeniu (ktore jest typu typ) w zadanym katalogu. Poprzednia zawarto
    (jeli istniala) i wlaciciel oraz prawa katalogu katalog staj si
    niewidzialne na czas przylczenia (zamontowania) nowego systemu plikow.
    W tym czasie cieka katalog odnosi si do korzenia systemu plikow na
    podanym urzdzeniu.

    Trzy formy wywolania niczego faktycznie nie montuj:
       mount -h
    wypisuje komunikat pomocy,
       mount -V
    wypisuje wersj, a samo
       mount [-l] [-t typ]
    pokazuje list wszystkich zamontowanych systemow plikow (typu typ).
    Opcja -l ujmuje w zestawieniu rownie etykiety (ext2, ext3 i XFS).
    Patrz niej.

    Od wersji 2.4.0 Linuksa moliwe jest ponowne zamontowanie czci systemu
    plikow w innym miejscu. Sluy do tego wywolanie:
       mount --bind stary_katalog nowy_katalog

    System plikow proc nie jest zwizany z adnym urzdzeniem specjalnym i
    podczas jego montowania zamiast nazwy urzdzenia mona uy dowolnego slowa
    kluczowego, np.  proc.  (Zwyczajowy wybor none jest mniej udany:
    komunikat bldu `none busy' od umount moe by mylcy.)

    Wikszo urzdze jest wskazywanych przez nazw pliku (specjalnego urzdzenia
    blokowego), jak np. /dev/sda1, lecz istniej inne moliwoci. Na przyklad
    w wypadku montowania NFS, urzdzenie moe wyglda tak: knuth.cwi.nl:/dir.
    Specjalne urzdzenie blokowe mona wskaza podajc etykiet wolumenu lub
    UUID (zob. opcje -L i -U poniej).

    Plik /etc/fstab (zobacz fstab(5)), moe zawiera wiersze opisujce, jakie
    urzdzenia gdzie s zazwyczaj montowane i przy uyciu jakich opcji. Plik
    ten moe by uywany na trzy sposoby:

    (i) Polecenie
       mount -a [-t typ]
    (zwykle podawane w skryptach  startowych)  powoduje  zamontowanie
    wszystkich systemow plikow (danego typu) wymienionych w fstab, poza
    tymi, ktorych wpisy zawieraj slowo kluczowe noauto. Podanie opcji -F
    spowoduje, e mount si rozdzieli na kilka procesow, tak e systemy plikow
    bd montowane rownoczenie.

    (ii) Podczas montowania systemu plikow wymienionego w fstab, wystarczy
    poda tylko nazw urzdzenia lub tylko punkt montowania.

    (iii) Tradycyjnie tylko superuytkownik moe montowa systemy plikow.
    Jednak jeli fstab w danym wierszu zawiera opcj user, to kady moe
    zamontowa odpowiadajcy temu wpisowi system plikow.

    Tak wic, jeli mamy wiersz
       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide
    to dowolny uytkownik moe zamontowa system plikow iso9660 umieszczony na
    CD-ROM-ie, poslugujc si poleceniem
       mount /dev/cdrom
    lub
       mount /cd
    Szczegoly opisuje fstab(5). Tylko uytkownik, ktory zamontowal system
    plikow  moe ponownie go odmontowa.  Jeeli zachodzi potrzeba, by
    odmontowywa mogl kady, w odpowiednim wierszu fstab naley zamiast user
    wpisa users.  Opcja owner przypomina opcj user, poza tym, e dany
    uytkownik musi by wlacicielem odpowiedniego pliku specjalnego. Jest
    przydatna np. w przypadku /dev/fd jeli skrypt zgloszeniowy (login
    script) czyni danego uytkownika korzystajcego z konsoli wlacicielem
    tego urzdzenia.

    Programy mount i umount opiekuj si list obecnie zamontowanych systemow
    plikow, znajdujc si w pliku /etc/mtab. Jeli nie podano argumentow dla
    mount, to wypisywana jest ta lista. Gdy zamontowany jest system plikow
    proc (powiedzmy, e w /proc), pliki /etc/mtab i /proc/mounts maj bardzo
    podobn zawarto. Pierwszy ma troch wicej informacji, takich jak opcje
    montowania, lecz niekoniecznie jest aktualny. (zobacz opcj -n poniej).
    Moliwe  jest  zastpienie  /etc/mtab  dowizaniem  symbolicznym  do
    /proc/mounts, ale w ten sposob tracona jest cz danych, a szczegolnie
    mniej wygodna bdzie praca z urzdzeniem loop.

OPCJE

    Pelny zestaw opcji uywanych przy wywolywaniu mount jest ustalany przez
    pobranie opcji dla danego systemu plikow z fstab,  a  nastpnie
    zastosowanie wszelkich opcji podanych argumentem -o, a na koniec opcji
    -r lub -w, o ile istniej.

    Opcje dostpne dla polecenia mount:

    -V   Wypisuje wersj.

    -h   Wypisuje komunikat pomocy.

    -v   Tryb verbose (gadatliwy).

    -p num Jeeli montowanie wymaga podania hasla, to jest ono czytane z
       deskryptora pliku num zamiast z terminala.

    -a   Montuje wszystkie systemy plikow (zadanych typow) ujte w fstab.

    -F   (Uyte w polczeniu z -a.)  Dla kadego urzdzenia tworzy nowy
       proces rownolegly mount.  Powoduje to rownolegly  przebieg
       montowania ronych urzdze lub ronych serwerow NFS. Zalet jest
       wiksza szybko: take przekroczenia czasu dla NFS bd wyznaczane
       rownolegle.  Wad  jest  to,  e montowania wykonywane s w
       niezdefiniowanej kolejnoci. Nie mona zatem zastosowa tej opcji
       do rownoczesnego montowania /usr i /usr/spool.

    -f   Powoduje wykonywanie wszystkiego poza faktycznym wywolaniem
       funkcji systemowej. Jeli nie jest to oczywiste: ,,udaje'' to
       montowanie systemu plikow. W polczeniu z flag -v przydaje si do
       ustalenia, co usiluje zrobi polecenie mount. Moe by te uywana
       do dodawania wpisow dla urzdze, ktore zamontowano wczeniej z
       opcj -n.

    -l   Doklada etykiety ext2, ext3 i XFS do wyjcia wypisywanego przez
       mount.  eby opcja ta mogla dziala, mount musi mie prawo odczytu
       urzdzania dyskowego (np. suid root). Etykiet dla ext2 i ext3
       nadaje si za pomoc narzdzia e2label(8), za dla XFS - stosujc
       xfs_admin(8).

    -n   Montuje bez zapisywania w /etc/mtab.  Jest to niezbdne na
       przyklad gdy /etc znajduje si na systemie plikow tylko dla
       odczytu.

    -s   Toleruje nieodpowiednie opcje montowania, zamiast koczy prac
       niepowodzeniem. Powoduje to ignorowanie opcji montowania, ktore
       nie s obslugiwane przez dany system plikow. Nie wszystkie
       systemy plikow rozpoznaj t opcj. Istnieje ona dla wspomoenia
       linuksowego automountera opartego na autofs.

    -r   Montuje system plikow w trybie tylko dla odczytu. Synonimem jest
       -o ro.

    -w   Montuje system plikow w trybie odczytu i zapisu. Tak jest
       domylnie. Synonimem jest -o rw.

    -L label
       Montuje partycj posiadajc podan etykiet label.

    -U uuid
       Montuje partycj majc podany uuid.  Te dwie opcje wymagaj
       istnienia pliku /proc/partitions (obecnego od wersji 2.1.116
       Linuksa).

    -t typ_systemu_plik'ow
       Argument wystpujcy po -t jest uywany do wskazania rodzaju
       systemu plikow.  Obecnie obslugiwane s : adfs, affs, autofs,
       coda, coherent, cramfs, devpts, efs, ext, ext2, ext3, hfs, hpfs,
       iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs, proc, qnx4,
       reiserfs, romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, vfat,
       xenix, xfs, xiafs. Zauwa, e coherent, sysv i xenix s rownowane
       i e xenix oraz coherent zostan kiedy usunite -- naley zamiast
       nich stosowa sysv.  Od jdra wersji 2.1.21 typy ext i xiafs ju
       nie istniej.

       Dla wikszoci typow, jedyne, co robi program mount, to po prostu
       wywoluje funkcj systemow mount(2), i nie jest tu wymagana adna
       szczegolowa wiedza o danym systemie plikow. Jednake dla kilku
       typow (jak np. nfs, smbfs, ncpfs) konieczny jest niezaplanowany
       kod. Kod dla nfs jest wbudowany, ale smbfs i ncpfs maj osobny
       program montujcy. eby umoliwi jednolite traktowanie wszystkich
       typow, mount  wywolany  z  typem  TYP  uruchamia  program
       /sbin/mount.TYP (jeli takowy istnieje). Poniewa rozmaite wersje
       programu smbmount  maj  rone  konwencje  wywola,  by  moe
       /sbin/mount.smb bdzie musial by skryptem powloki, ktory dobierze
       wlaciwe wywolanie.

       Typ iso9660 jest domylny. Jeli nie poda si opcji -t lub jeli
       podany  zostanie  typ  auto, to typ systemu plikow bdzie
       wyszukiwany w superbloku. (Obslugiwane s adfs, bfs, cramfs,
       ext, ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, ntfs, qnx4,
       reiserfs, romfs, ufs, vxfs, xfs, xiafs) Jeli test ten nie
       powiedzie si, mount probuje odczyta plik /etc/filesystems, lub
       jeli on nie istnieje, /proc/filesystems.  Wyprobowane zostan
       wszystkie wymienione tam systemy plikow, poza tymi ktore s
       oznaczone jako "nodev" (np. devpts, proc i nfs).

       Zauwa, e auto moe by przydatne dla montowanych przez uytkownika
       dyskietek.  Utworzenie pliku /etc/filesystems przydaje si do
       zmiany kolejnoci rozpoznawania (np. do probowania vfat przed
       msdos) lub w przypadku stosowania modulu autoloadera. Uwaga:
       rozpoznawanie uywa heurystyki (obecno odpowiedniej `magii') i
       moe rozpozna zly rodzaj systemu plikow.

       Mona poda wicej ni jeden typ, w postaci listy rozdzielonej
       przecinkami. Lista typow systemow plikow moe by poprzedzona
       slowem no aby okreli systemy plikow, na ktorych adna akcja nie
       powinna by wykonywana. (Moe to mie znaczenie z opcj -a.)

       Na przyklad, polecenie:
           mount -a -t nomsdos,ext
       montuje wszystkie systemy plikow poza tymi, ktore s typu msdos
       lub ext.

    -o   Opcje  podaje  si flag -o, po ktorej nastpuje oddzielony
       przecinkami cig opcji. Niektore z tych opcji s uyteczne tylko
       jeli pojawiaj si w pliku /etc/fstab.  Ponisze opcje dotycz
       dowolnego montowanego systemu plikow (cho nie kady z systemow
       plikow faktycznie je honoruje, np. opcja sync obecnie wplywa
       tylko na ext2, ext3 i ufs):

       async Wszelkie operacje wejcia/wyjcia dla tego systemu plikow
           powinny by wykonywane asynchronicznie.

       atime Przy kadym signiciu do pliku aktualizuje czas dostpu
           zapisany w i-wle. Tak jest domylnie.

       auto  System plikow moe by montowany opcj -a.

       defaults
           Uywa opcji domylnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser i
           async.

       dev  Interpretuje specjalne urzdzenia blokowe i znakowe na
           danym systemie plikow.

       exec  Zezwala na uruchamianie binariow.

       noatime
           Nie wykonuje aktualizacji czasu dostpu w i-wle poloonym
           na tym systemie plikow (np. w celu uzyskania szybszego
           dostpu do bufora wiadomoci, co przyspiesza dzialanie
           serwerow grup dyskusyjnych).

       noauto Dany system plikow moe by montowany tylko jawnie (np.
           opcja -a nie spowoduje jego zamontowania).

       nodev Nie interpretuje specjalnych  urzdze  blokowych  ani
           znakowych na systemie plikow.

       noexec Nie pozwala na uruchamianie adnych binariow z tego
           systemu plikow. Opcja ta moe by uyteczna dla serwera,
           ktory  ma  systemy  plikow  zawierajce  binaria dla
           architektur innych ni jego wlasna.

       nosuid Nie pozwala na dzialanie bitow set-user-id i set-group-
           id.  (Wyglda na bezpieczn, ale w rzeczywistoci raczej
           taka nie jest jeli zainstalowano suidperl(1).)

       nouser Zabrania zwyklemu uytkownikowi (tzn. innemu ni root)
           montowania systemu plikow. Tak jest domylnie.

       remount
           Usiluje ponownie zamontowa ju zamontowany system plikow.
           Czsto uywane do  zmiany  flag  montowania  systemu,
           szczegolnie aby umoliwi zapis na systemach tylko dla
           odczytu. Nie zmienia urzdzenia ani punktu montowania.

       ro   Montuje system plikow w trybie tylko dla odczytu.

       rw   Montuje system plikow w trybie odczytu i zapisu.

       suid  Umoliwia dzialanie bitom set-user-id i set-group-id.

       sync  Wszelkie operacje wejcia/wyjcia dla tego systemu plikow
           powinny by wykonywane synchronicznie.

       user  Pozwala  na  zamontowanie tego systemu plikow przez
           zwyklego uytkownika. Opcja ta implikuje opcje noexec,
           nosuid, i nodev (chyba e s przeslaniane przez nastpne
           opcje, jak w linii user,exec,dev,suid).

    users Pozwala kademu uytkownikowi na zamontowanie i odmontowanie tego
       systemu plikow.  Opcja ta implikuje opcje noexec, nosuid, i
       nodev (chyba e s przeslaniane przez nastpne opcje, jak w linii
       user,exec,dev,suid).

    encryption
       Okrela uywany algorymt kodowania. Uywane w polczeniu z opcj
       loop.

    keybits
       Okrela rozmiar klucza uywanego w algorytmie kodowania. Uywane w
       polczeniu z opcjami loop i encryption.

OPCJE MONTOWANIA SPECYFICZNE DLA R'ONYCH SYSTEM'OW PLIK'OW

    Nastpujce opcje stosuje si tylko do okrelonych systemow plikow.
    Uporzdkowalimy je wedlug systemu plikow. Wszystkie wystpuj po fladze
    -o.

Opcje montowania dla adfs

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia wlaciciela i grup plikow w danym systemie plikow
       (domylnie: uid=gid=0).

    ownmask=warto i othmask=warto
       Ustawia mask praw dla, odpowiednio, 'wlaciciela' i 'innych'
       (domylnie,  odpowiednio:  0700  i  0077).  Zobacz  take
       /usr/src/linux/Documentation/filesystems/adfs.txt.

Opcje montowania dla affs

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia wlaciciela i grup korzenia systemu plikow (domylnie:
       uid=gid=0), lecz opcje uid lub gid bez podanej wartoci pobieraj
       uid i gid biecego procesu).

    setuid=warto i setgid=warto
       Ustawia wlaciciela i grup wszystkich plikow.

    mode=warto
       Ustawia prawa wszystkich plikow na warto & 0777, nie zwaajc na
       oryginalne prawa.  Dodaje prawa przeszukiwania dla katalogow,
       ktore maj prawo odczytu. Warto jest podawana osemkowo.

    protect
       Nie dopuszcza do zmian w bitach ochrony systemu plikow.

    usemp Ustawia uid i gid korzenia systemu plikow na uid i gid punktu
       montowania, a do pierwszego sync lub umount, a potem kasuje t
       opcj. Dziwne...

    verbose
       Wypisuje informacj o kadym pomylnym montowaniu.

    prefix=napis
       Przedrostek uywany przed nazw wolumenu, przy  podaniu  za
       dowizaniem.

    volume=napis
       Przedrostek (dlugoci najwyej 30), uywany przed '/' przy podaniu
       za dowizaniem symbolicznym.

    reserved=warto
       (Domylnie: 2.) Liczba  nieuytkowanych  blokow  na  pocztku
       urzdzenia.

    root=warto
       Podaje jawnie lokalizacj bloku korzenia (root block).

    bs=warto
       Podaje rozmiar bloku. Dozwolone wartoci to 512, 1024, 2048,
       4096.

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Opcje te s przyjmowane, lecz s ignorowane.  (Jednake narzdzia
       przydzialow dyskowych (quota) mog reagowa na takie lacuchy w
       /etc/fstab.)

Opcje montowania dla coherent

    Brak.

Opcje montowania dla devpts

    devpts jest pseudosystemem plikow, tradycyjnie montowanym w /dev/pts.
    W celu uzyskania pseudoterminala, proces otwiera /dev/ptmx. Jest mu
    wowczas  udostpniany  numer   pseudoterminala;   podporzdkowany
    pseudoterminal jest dostpny jako /dev/pts/<numer>.

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia wlaciciela lub grup nowotworzonych PTY wedlug zadanych
       wartoci. Jeli nie podano adnych, to zostan nadane UID i GID
       procesu tworzcego. Na przyklad, jeli mamy grup tty o GID=5, to
       gid=5 spowoduje, e nowotworzone PTY bd nalee do grupy tty.

    mode=warto
       Nadaje trybowi nowotworzonych PTY zadan warto. Domylnie jest to
       0600.  Warto mode=620 i gid=5 powoduje, e dla nowoutworzonych
       PTY bdzie domylnie "mesg y".

Opcje montowania dla ext

    Brak. Zauwa, e system plikow `ext' jest przedawniony. Nie uywaj go.
    Od Linuksa wersji 2.1.21 kod rodlowy jdra nie zawiera ju extfs.

Opcje montowania dla ext2

    System plikow `ext2' jest standardowym systemem plikow Linuksa. Z
    powodu bldu jdra, moe by montowany z dowolnymi opcjami montowania
    (poprawiono w Linuksie 2.0.4).

    bsddf / minixdf
       Ustala zachowanie dla funkcji systemowej statfs. Zachowanie
       minixdf to zwracanie w polu f_blocks calkowitej ilo blokow
       systemu plikow, podczas gdy zachowaniem bsddf (ktore jest
       domylne) jest odejmowanie nadmiarowych blokow uywanych przez
       ext2 i niedostpnych dla przechowywania plikow. Tak wic

    % mount /k -o minixdf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2630655  86954 2412169   3%  /k
    % mount /k -o bsddf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2543714   13 2412169   0%  /k

    (Zauwa, e ten przyklad pokazuje, e mona doda opcje wiersza polece do
    opcji podanych w /etc/fstab.)

    check / check=normal / check=strict
       Ustawia poziom sprawdzania. Gdy ustawiona jest przynajmniej
       jedna z tych opcji (a check=normal jest ustawiane domylnie),
       podczas montowania sprawdzane s i-wzly i bitmapy blokow (co na
       duym dysku moe zabra pol minuty lub co kolo tego i jest raczej
       nieprzydatne). Przy dokladnym (strict) sprawdzaniu, dealokacja
       blokow sprawdza, czy blok do zwolnienia ley w strefie danych.

    check=none / nocheck
       Bez sprawdzania. Tak jest szybko. Najnowsze jdra nie maj ju
       opcji sprawdzania - kontrola za pomoc e2fsck(8).  ma wicej
       sensu.

    debug Wypisuje informacje diagnostyczne przy kadym (re)montowaniu.

    errors=continue / errors=remount-ro / errors=panic
       Definiuje zachowanie przy napotkaniu bldu. (Albo ignoruje bldy,
       zaznaczajc tylko system plikow jako bldny i kontynuujc, albo
       ponownie montuje system plikow na tylko do odczytu, albo
       panikuje i zatrzymuje system.) Domylne ustawienie jest wpisane w
       superbloku  systemu  plikow  i moe by zmienione za pomoc
       tune2fs(8).

    grpid lub bsdgroups / nogrpid lub sysvgroups
       Opcje te definiuj, jaki identyfikator grupy (gid) otrzyma nowo
       utworzony plik. Gdy ustawiony jest grpid, to pobiera gid
       katalogu, w ktorym jest utworzony; w  przeciwnym  wypadku
       (domylnie) bierze fsgid biecego procesu, chyba e katalog ma
       ustawiony  bit  setgid,  wowczas  pobiera  gid  katalogu
       rodzicielskiego i dodatkowo otrzymuje bit setgid, jeli sam jest
       katalogiem.

    resgid=n i resuid=n
       System plikow ext2 rezerwuje pewn ilo wolnego miejsca (domylnie
       5%, zobacz mke2fs(8) i tune2fs(8)). Opcje te okrelaj, kto moe
       uywa zarezerwowanych blokow. (Ogolnie: kady, kto ma podany uid
       lub naley do podanej grupy.)

    sb=n  Zamiast bloku 1, jako superbloku uywa bloku n. Moe to by
       przydatne, gdy system plikow zostal uszkodzony. Zazwyczaj kopie
       superbloku znajduj si co 8192 blokow: w bloku 1, 8193, 16385,
       ... (Dlatego na duym systemie plikow istniej setki, lub nawet
       tysice kopii superbloku. Od wersji 1.08, mke2fs ma opcj -s
       (sparse superblock), redukujc liczb zapasowych superblokow, a od
       wersji 1.15 jest ona domylna. Zauwa, e moe to oznacza, e systemy
       plikow typu ext2 stworzone przez nowe mke2fs nie mog by
       montowane do zapisu pod Linuksem 2.0.*.) Liczba blokow podawana
       jest w jednostkach 1k. Dlatego, aby uy logicznego bloku 32768 na
       systemie  plikow  z  blokami  o rozmiarze 4k, naley poda
       "sb=131072".

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Opcje te s przyjmowane, lecz ignorowane.

    nouid32
       Wylcza 32-bitowe UID-y i GID-y w celu zachowania zgodnoci ze
       starszymi  jdrami,  ktore  przechowuj  i  oczekuj  wartoci
       16-bitowych.

Opcje montowania dla ext3

    System plikow `ext3' jest wersj systemu ext2, uzupelnion o dziennik
    (journal). Przyjmuje takie same opcje jak ext2 oraz dodatkowo:

    journal=update
       Aktualizuje dziennik systemu plikow ext3 do obecnego formatu.

    journal=inum
       Jeeli  dziennik ju istnieje, ta opcja jest ignorowana. W
       przeciwnym wypadku, okrela numer i-wzla, ktory reprezentuje
       dziennik systemu plikow ext3; ext3 utworzy nowy dziennik,
       nadpisujc star zawarto pliku, ktory zajmuj i-wzel o numerze
       inum.

    noload Podczas montowania nie laduje dziennika systemu plikow ext3.

    data=journal / data=ordered / data=writeback
       Okrela tryb zapisywania dziennika dla plikow. Dziennik dla
       metadanych zawsze jest tworzony.

       journal
           Wszystkie dane s zapisywane do dziennika zanim zostan
           zapisane do glownego systemu plikow.

       ordered
           Domylny tryb. Wszystkie dane s zapisywane bezporednio do
           glownego systemu plikow zanim ich  metadane  zostan
           zapisane do dziennika.

       writeback
           Nie jest zachowywany porzdek danych - mog one zosta
           zapisane do glownego systemu  plikow  po  zapisaniu
           metadanych do dziennika. Data ordering is not preserved
           - data may be written into the main file system after its
           metadata has been committed to the journal.  Chodz
           sluchy, e jest to opcja zapewniajca najwiksz wydajno.
           Zachowuje integralno systemu plikow, jednake po krachu
           systemu i odtwarzaniu dziennika w plikach mog si pojawi
           stare dane.

Opcje montowania dla fat

    (Uwaga: fat nie jest odrbnym rodzajem systemu plikow, ale wspoln czci
    systemow plikow msdos, umsdos i vfat.)

    blocksize=512 / blocksize=1024 / blocksize=2048
       Ustawia rozmiar bloku (domylnie 512).

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia wlaciciela i grup wszystkich plikow (domylnie: uid i gid
       biecego procesu).

    umask=warto
       Ustawia umask (mask bitow praw, ktore nie wystpuj). Domylnie
       przyjmuje si warto umask biecego procesu. Warto jest podawana
       osemkowo.

    check=warto
       Mona wybra trzy stopnie:

       r[elaxed]
           Akceptowane i rownowane sobie s zarowno wielkie, jak i
           male litery.  Czci dlugich nazw  s  obcinane  (np.
           verylongname.foobar staje si verylong.foo), pocztkowe i
           wtrcone spacje s akceptowane jako cz nazwy (nazwa i
           rozszerzenie).

       n[ormal]
           Podobnie jak "relaxed", lecz wiele znakow specjalnych
           (jak *, ?, <, spacje, itp.) jest odrzucanych. Tak jest
           domylnie.

       s[trict]
           Jak "normal", lecz nazwy nie mog zawiera dlugich czci i
           znakow specjalnych, ktore czasem s uywane pod Linuksem,
           lecz nie s akceptowane przez MS-DOS (+, =, spacje itp.)

    codepage=warto
       Ustawia stron kodow do konwersji znakow krotkiej nazwy w
       systemach plikow FAT i VFAT. Domylnie stosowana jest strona
       kodowa 437.

    conv=b[inary] / conv=t[ext] / conv=a[uto]
       System plikow fat moe dokonywa konwersji CRLF<-->NL (format
       tekstowy MS-DOS na format tekstowy UNIX) w jdrze. Dostpne s
       nastpujce tryby konwersji:

       binary brak konwersji. Domylne.

       text  Konwersja CRLF<-->NL wykonywana dla wszystkich plikow.

       auto  Konwersja CRLF<-->NL dla wszystkich plikow, ktore nie maj
           "ogolnie znanego rozszerzenia binarnego". List znanych
           rozszerze mona znale na pocztku fs/fat/misc.c (w wersji
           2.0, na licie s: exe, com, bin, app, sys, drv, ovl, ovr,
           obj, lib, dll, pif, arc, zip, lha, lzh, zoo, tar, z, arj,
           tz, taz, tzp, tpz, gz, tgz, deb, gif, bmp, tif, gl, jpg,
           pcx, tfm, vf, gf, pk, pxl, dvi).

       Programy, ktore dokonuj obliczonych lseek-ow, nie bd zadowolone
       z konwersji. Niektorzy ludzie utracili dane przez t translacj.
       Strzecie si!

       Dla systemow zamontowanych w trybie binarnym, dostpne s narzdzia
       konwersji (fromdos/todos).

    cvf_format=modu/l
       Wymusza na sterowniku stosowanie modulu CVF (Compressed Volume
       File) cvf_modu/l zamiast automatycznego wykrywania. Jeeli jdro
       obsluguje kmod, to opcja cvf_format=xxx steruje take ladowaniem
       na danie modulu CVF.

    cvf_option=opcja
       Opcja przekazywana do modulu CVF.

    debug Wlcza flag debug. Wypisana zostanie wersja i lista parametrow
       systemu plikow (te dane wypisywane s te jeli parametry s
       niespojne).

    fat=12 / fat=16 / fat=32
       Okrela fat 12-, 16- lub 32-bitowy. To przeslania procedur
       automatycznego wykrywania typu FAT. Uywaj ostronie!

    iocharset=warto
       Zestaw znakow uywany do konwersji midzy znakami 8-bitowymi a
       16-bitowymi znakami Unikodu. Domylnym jest iso8859-1. Dlugie
       nazwy plikow s przechowywane na dysku w formacie Unicode.

    quiet Wlcza flag quiet (cicho). Proby chown lub chmod nie zwracaj
       bldow, chocia si nie udaj. Uywaj ostronie!

    sys_immutable, showexec, dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Rone bezmylne proby wymuszenia konwencji Uniksa lub DOS-u na
       systemie plikow FAT.

Opcje montowania dla hpfs

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia wlaciciela i grup wszystkich plikow (domylnie: uid i gid
       biecego procesu).

    umask=warto
       Ustawia umask (mask bitow praw, ktore nie wystpuj). Domylnie
       uywany jest umask biecego procesu.  Warto  podawana  jest
       osemkowo.

    case=lower / case=asis
       Konwertuje wszystkie nazwy plikow na male litery lub pozostawia
       bez zmian. (Domylnie: case=lower.)

    conv=binary / conv=text / conv=auto
       Dla conv=text, usuwa losowe znaki CR (konkretnie wszystkie, po
       ktorych wystpuje NL) podczas odczytu pliku. Dla conv=auto,
       wybiera mniej lub bardziej losowo midzy conv=binary i conv=text.
       Dla conv=binary, po prostu czyta to, co jest w pliku. Tak jest
       domylnie.

    nocheck
       Nie przerywa montowania gdy zawiod pewne kontrole spojnoci.

Opcje montowania dla iso9660

    Normalne nazwy plikow iso9660 pojawiaj si w formacie 8.3 (tzn. wystpuj
    DOS-owe ograniczenia dlugoci nazw plikow), a w dodatku wszystkie znaki
    pisane s wielkimi literami. Poza tym nie ma pola wlaciciela, ochrony,
    liczby dowiza, zastrzee dla urzdze znakowych/blokowych, itd.

    Rozszerzeniem iso9660 jest Rock Ridge, ktory udostpnia wszystkie te
    uniksopodobne  wlaciwoci.  Najprociej  mowic,  dla  kadego  wpisu
    katalogowego istniej w nim rozszerzenia, ktore uzupelniaj wszystkie
    informacje.  Gdy uywane jest Rock  Ridge,  system  plikow  jest
    nieodronialny od normalnego uniksowego systemu plikow (poza tym, e jest
    tylko do odczytu, oczywicie).

    norock Wylcza korzystanie z rozszerze Rock Ridge, nawet jeli s dostpne.
       Zob. map.

    nojoliet
       Wylcza korzystanie z rozszerze Joliet firmy Microsoft, nawet
       jeli s dostpne. Zob. map.

    check=r[elaxed] / check=s[trict]
       Z check=relaxed, nazwa pliku przed dokonywaniem podgldu jest
       najpierw przeksztalcana na male litery. Prawdopodobnie ma to
       znaczenie tylko razem z norock i map=normal.  (Domylnie:
       check=strict.)

    uid=warto i gid=warto
       Nadaje wszystkim plikom systemu plikow wskazany identyfikator
       uytkownika i grupy, by moe przeslaniajc informacje znalezione w
       rozszerzeniach Rock Ridge. (Domylnie: uid=0,gid=0.)

    map=n[ormal] / map=o[ff] / map=a[corn]
       Dla wolumenow typu innego ni Rock Ridge, normalna translacja
       nazwy odwzorowuje wielkie litery ASCII na male, porzuca koczce
       `;1' i zamienia `;' na `.'.  Z map=off nie jest dokonywana
       konwersja nazw.  Zobacz  norock.  (Domylnie:  map=normal.)
       map=acorn  jest  podobne  do map=normal, ale stosuje take
       rozszerzenia Acorn, jeli wystpuj.

    mode=warto
       Dla wolumenow typu innego ni Rock Ridge, nadaje wszystkim plikom
       wskazane prawa. (Domylnie: prawa dla odczytu dla wszystkich.)
       Od Linuksa 2.1.37 nie trzeba ju podawa trybu dziesitnie. (Tryb
       osemkowy jest wskazywany przez 0 na pocztku).

    unhide Pokazuje rownie pliki ukryte i zwizane.

    block=[512|1024|2048]
       Ustawia  rozmiar bloku we wskazanym wolumenie.  (Domylnie:
       block=1024.)

    conv=a[uto] / conv=b[inary] / conv=m[text] / conv=t[ext]
       (Domylnie: conv=binary.) Od Linuksa 1.3.54 opcja ta ju nie
       dziala. (A niebinarne ustawienia bywaly bardzo niebezpieczne,
       czsto prowadzily do milczcego niszczenia danych).

    cruft Jeli starszy bajt dlugoci pliku zawiera inne mieci, warto ustawi
       t opcj montowania, aby byl ignorowany. Powoduje to, e maksymalny
       rozmiar pliku nie moe by wikszy ni 16MB. Opcja `cruft' jest
       ustawiana automatycznie jeli caly CDROM ma dziwny rozmiar
       (ujemny lub wikszy ni 800 MB). Jest te ustawiana, gdy numery
       sekwencyjne wolumenu s inne ni 0 lub 1.

    session=x
       Wybiera numer sesji na CD wielosesyjnych. (Od 2.3.4.)

    sbsector=xxx
       Sesja zaczyna si od sektora xxx. (Od 2.3.4.)

Opcje montowania dla miniksa

    Brak.

Opcje montowania dla msdos

    Zobacz opcje dla FAT.  Jeli system plikow msdos wykryje niespojno,
    zglasza bld i ustawia system plikow na tylko dla odczytu. System plikow
    moe by znowu dostpny do zapisu przez ponowne zamontowanie.

Opcje montowania dla ncp

    Tak jak przy nfs, implementacja ncp oczekuje binarnego argumentu
    (struct ncp_mount_data) funkcji systemowej mount. Argument ten jest
    konstruowany przez ncpmount(8), a bieca wersja mount (2.6h) nic nie wie
    o ncp.

Opcje montowania dla nfs

    Zamiast tekstowych napisow opcji, przetwarzanych przez jdro, system
    plikow nfs oczekuje binarnych argumentow typu struct nfs_mount_data.
    Program mount sam z siebie przetwarza nastpujce opcje  (postaci
    `cecha=warto') i wstawia je do wymienionej struktury: rsize=n, wsize=n,
    timeo=n, retrans=n, acregmin=n, acregmax=n, acdirmin=n, acdirmax=n,
    actimeo=n, retry=n, port=n, mountport=n, mounthost=nazwa, mountprog=n,
    mountvers=n, nfsprog=n, nfsvers=n, namlen=n.  Opcja  addr=n  jest
    akceptowana, lecz ignorowana.  Rozpoznawane s rownie nastpujce opcje
    logiczne, ktore mog by poprzedzane slowem no: bg, fg, soft, hard, intr,
    posix, cto, ac, tcp, udp, lock. Szczegoly mona znale w nfs(5).

    Szczegolnie uyteczne opcje obejmuj

    rsize=8192,wsize=8192
       Uczyni to polczenie nfs duo szybszym ni z domylnym buforem
       wielkoci 1024. (NFSv2 nie dziala z wikszymi wartociami rsize i
       wsize.)

    hard  Program sigajcy do pliku na zamontowanym systemie plikow NFS
       zawiesi si, gdy serwer padnie. Procesu takiego nie da si przerwa
       ani zabi, chyba e podano rownie intr. Gdy serwer NFS stanie si
       znowu aktywny, program bdzie kontynuowal bez przeszkod od
       miejsca, w ktorym byl. Prawdopodobnie tego wlanie chcesz.

    soft  Opcja ta pozwala jdru na koczenie prob po uplyniciu zadanego
       limitu czasu (timeout) jeli serwer nfs nie odpowiada przez jaki
       czas.  Czas podaje si za pomoc timeo=time.  Opcja ta jest
       uyteczna, jeli serwer nfs czasem nie odpowiada lub jest w
       trakcie ponownego uruchamiania w momencie gdy jaki proces
       probuje uzyska lecy na nim plik.  Zwykle po prostu powoduje
       mnostwo klopotow.

    nolock Nie stosuje blokowania. Nie uruchamia procesu lockd(8).

Opcje montowania dla ntfs

    iocharset=nazwa
       Zestaw  znakow  stosowany  przy zwracaniu nazw plikow.  W
       przeciwiestwie do VFAT, NTFS eliminuje nazwy zawierajce znaki
       nie dajce si przeksztalci.

    utf8  Do konwersji nazw plikow stosuje UTF-8.

    uni_xlate=[0|1|2]
       Dla 0 (lub `no' albo `false') nie uywa specjalnych kodowania
       nieznanych znakow Unikodu. Dla 1 (lub `yes' albo `true') lub 2
       uywa 4-bajtowych sekwencji specjalnych w stylu vfat zaczynajcych
       si od ":". Liczba 2 oznacza kodowanie little-endian, a 1 -
       kodowanie big-endian z odwroconymi bajtami.

    posix=[0|1]
       jeli jest wlczone (posix=1), to system plikow rozronia wielkie i
       male litery. Nazwy zastpcze 8.3 s przedstawiane jako dowizania
       twarde, a nie pomijane.

    uid=warto, gid=warto i umask=warto
       Ustawia  prawa  plikow  dla  danego systemu. Domylnie ich
       wlacicielem jest root i nikt inny nie moe ich czyta.

Opcje montowania dla systemu proc

    uid=warto i gid=warto
       Opcje te s rozpoznawane, lecz o ile wiem, nie maj adnego efektu.

Opcje montowania dla reiserfs

    Opcje montowania systemu reiserfs s bardziej dokladnie opisane pod
    adresem http://www.namesys.com/mount-options.html.

    conv  Mowi wersji 3.6 oprogramowania reiserfs, aby zamontowala wersj
       3.5 systemu plikow, uywajc formatu 3.6 dla nowoutworzonych
       plikow. Ten system plikow nie bdzie ju zgodny z wersj 3.5
       narzdzi reiserfs.

    hash=rupasov / hash=tea / hash=r5 / hash=detect
       Wybiera funkcj mieszajc (haszujc) do znajdowania plikow w
       katalogach.

       rupasov
           Funkcja haszujca autorstwa Yury Yu. Rupasova. Jest szybka
           i zachowuje lokalizacj, mapujc nazwy plikow bliskie w
           porzdku  leksykograficznym  na bliskie sobie wartoci
           funkcji. Z powodu wysokiego prawdopodobiestwa kolizji w
           haszowaniu, ta opcja nie powinna by uywana.

       tea  Funkcja Davis-Meyera zaimplementowana przez Jeremy'ego
           Fitzhardinge'a.  Uywa mieszania permutujcego bity  w
           nazwie pliku. Wykazuje du losowo wynikow i teoretycznie
           male prawdopodobiestwo kolizji.  Moe by uywana, jeeli
           funkcja r5 powoduje bldy EHASHCOLLISION.

       r5   Zmodyfikowana wersja funkcji rupasov. Uywana domylnie i
           jest najlepszym wyborem, jeeli system plikow nie zawiera
           duych katalogow i niezwyklych nazw plikow.

       detect Powoduje, e mount wykryje, ktora funkcja mieszajca jest
           uywana, sprawdzajc wlanie montowany system plikow, i
           zapisze t informacj w superbloku systemu reiserfs. Ta
           opcja jest uyteczna przy pierwszym montowaniu systemu
           plikow o starym formacie.

    hashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania blokow. Moe powodowa w pewnych
       okolicznociach poprawienie wydajnoci systemu.

    no_unhashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania blokow. Moe powodowa w pewnych
       okolicznociach poprawienie wydajnoci systemu.

    noborder
       Wylcza  algorytm  przydzielania  granicznego wymylony przez
       Yury'ego Yu. Rupasova. Moe powodowa w pewnych okolicznociach
       poprawienie wydajnoci systemu.

    nolog Wylcza dziennik. Moe w pewnych sytuacjach spowodowa nieznaczne
       podniesienie wydajnoci systemu kosztem utracenia  szybkiego
       odzyskiwania danych po krachu systemu. Nawet jeli ta opcja jest
       wlczona, reiserfs wci przeprowadza wszystkie operacje zwizane z
       dziennikiem, ale go nie zapisuje. Prace przy implementacji opcji
       nolog wci trwaj.

    notail Domylnie reiserfs przechowuje male pliki i `kocowki plikow'
       bezporednio w swoim drzewie. Jest to zachowanie mylce dla nie
       ktorych narzdzi uytkowych takich jak LILO(8). Ta opcja wylcza
       pakowanie plikow do drzewa.

    replayonly
       Powtarza transakcje zapisane w dzienniku, ale nie montuje
       systemu plikow. Glownie uywane przez reiserfsck.

    resize=liczba
       Opcje remontowania, ktora pozwala na rozszerzenie partycji
       reiserfs.  Z t opcj reiserfs przyjmuje, e na urzdzeniu jest
       liczba blokow. Opcja jest uywana z urzdzeniami zarzdzanymi
       przez menedera logicznych woluminow (LVM). Istniej specjalne
       narzdzie   resizer,   ktore    mona    pobra    z
       ftp://ftp.namesys.com/pub/reiserfsprogs.

Opcje montowania dla romfs

    Brak.

Opcje montowania dla systemu smb

    Tak jak nfs, implementacja smb oczekuje binarnego argumentu (struct
    smb_mount_data) do funkcji systemowej mount. Argument  ten  jest
    konstruowany przez smbmount(8) a bieca wersja mount (2.9w) nie wie nic
    o smb.

Opcje montowania dla sysv

    Brak.

Mount options for tmpfs

    Ponisze parametry akceptuj przyrostek k, m lub g dla Ki, Mi, Gi
    (binarne kilo, mega oraz giga) i mog by zmienione w czasie ponownego
    montowania.

    size=nbytes
       Nadpisuje domylny rozmiar sustemu plikow. Rozmiar moe by podany
       w bajtach i jest zaokrglany do stron. Domyln wartoci jest
       polowa rozmiaru pamici.

    nr_blocks=
       Ustawia liczb blokow.

    nr_inodes=
       Ustawia liczb wzlow.

    mode= Okrela pocztkowe prawa dostpu glownego katalogu.

Opcje montowania dla udf

    gid=  Ustawia domyln grup.

    umask= Ustawia domylne umask.

    uid=  Ustawia domylnego uytkownika.

    unhide Pokazuje pliki, ktore inaczej bylyby ukryte.

    undelete
       Pokazuje na listach pliku usunite.

    strict Ustawia cisl zgodno (nieuywane).

    utf8  (nieuywane).

    iocharset
       (nieuywane).

    bs=  Ustawia rozmiar bloku. (Moe nie dziala, chyba e 2048.)

    novrs Pomija rozpoznawanie numeru sekwencyjnego wolumenu.

    session=
       Ustawia sesj CD-ROM liczc od 0. Domylnie: ostatnia sesja.

    anchor=
       Przeslania poloenie  standardowego  zakotwiczenia  (anchor).
       Domylnie: 256.

    volume=
       Przeslania poloenie VolumeDesc. (nieuywane)

    partition=
       Przeslania poloenie PartitionDesc. (nieuywane)

    lastblock=
       Ustawia ostatni blok systemu plikow.

    fileset=
       Przeslania  poloenie bloku zestawu plikow (fileset block).
       (nieuywane)

    rootdir=
       Przeslania poloenie katalogu glownego). (nieuywane)

Opcje montowania dla ufs

    ufstype=warto
       UFS jest systemem plikow szeroko wykorzystywanym w ronych
       systemach  operacyjnych.  Problem  stanowi  ronice  pomidzy
       implementacjami. Cechy niektorych z nich s nieudokumentowane,
       tak wic trudno rozpozna automatycznie typ ufs. Z tego powodu
       uytkownik musi okreli typ ufs za pomoc opcji montowania. Moliwe
       wartoci to:

       old  Stary format ufs, jest to typ domylny, tylko do odczytu.

       44bsd Dla systemow plikow utworzonych przez system typu BSD
           (NetBSD,FreeBSD,OpenBSD).

       sun  Dla systemow plikow utworzonych przez SunOS lub Solaris
           na komputerze Sparc.

       sunx86 Dla systemow plikow utworzonych przez Solaris na x86.

       nextstep
           Dla systemow plikow utworzonych przez NeXTStep (na stacji
           roboczej NeXT) (obecnie tylko do odczytu).

       nextstep-cd
           Dla CD-ROM-ow NextStep (block_size == 2048), tylko do
           odczytu.

       openstep
           Dla systemow plikow utworzonych przez OpenStep (obecnie
           tylko do odczytu).

    onerror=warto
       Ustala zachowanie w przypadku bldu:

       panic Jeli napotkano bld, powoduje panik jdra.

       [lock|umount|repair]
           Te opcje montowania teraz nic nie robi: po napotkaniu
           bldu wypisuj tylko komunikat na konsoli.

Opcje montowania dla umsdos

    Zobacz opcje dla msdos. Opcja dotsOK jest jawnie ubijana przez umsdos.

Opcje montowania dla vfat

    Przede wszystkim, rozpoznawane s wszystkie opcje dla fat. Opcja dotsOK
    jest jawnie ubijana przez vfat. Pnadto istniej

    uni_xlate
       Tlumaczy nieobslugiwane znaki Unikodu na specjalne sekwencje
       unikowe.  To  umoliwia  wykonywanie  kopii  zapasowych i
       odtwarzanie plikow o nazwach, utworzonych ze znakami Unikodu.
       Bez tej opcji, w wypadku braku moliwoci konwersji uywane jest
       '?'. Znakiem unikowym jest ':', poniewa na systemie vfat jest w
       innych wypadkach niedozwolony. Sekwencja specjalna, ktora bylaby
       uyta dla znaku u, gdzie u jest znakiem Unikodu to: ':', (u &
       0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Pozwala, by dwa pliki mialy nazwy ronice si tylko wielkoci
       liter.

    nonumtail
       Zanim zacznie probowa nazwa~nr.roz najpierw probuje zrobi krotk
       nazw bez numeru kolejnego.

    utf8  UTF8 jest systemem plikow bezpiecznego 8-bitowego kodowania
       Unikodu, ktory jest wykorzystywany przez konsol. T opcj mona go
       wlczy  dla danego systemu plikow. Jeli zostanie ustawione
       `uni_xlate', UTF8 jest wylczane.

Opcje montowania dla xenixa

    Brak.

Opcje montowania dla xfs

    biosize=rozmiar
       Ustawia preferowany rozmiar buforowanego wejcia/wyjcia (domylnie
       64K).  rozmiar musi by wyraony jako logarytm (o podstawie 2)
       podanego rozmiaru I/O. Poprawnymi wartociami tej opcji s 14 do
       16, wlcznie (tzn. 16K, 32K i 64K bajtow). Na komputerach z 4K
       rozmiarem strony, 13 (8K bajtow)  jest  rownie  poprawnym
       rozmiarem. Preferowany rozmiar buforowanego I/O mona te zmienia
       dla poszczegolnych plikow, korzystajc z funkcji systemowej
       ioctl(2).

    dmapi / xdsm
       Wlcza wyronione zdarzenia DMAPI (Data Management API).

    logbufs=warto
       Ustala  liczb buforow pamiciowych dziennika (in-memory log
       buffers). Poprawne s liczby z zakresu 2-8, wlcznie.  Domylna
       warto to 8 buforow dla systemow plikow z blokiem o rozmiarze
       64K, 4 bufory dla systemow o bloku 32K, 3 bufory dla systemow o
       bloku 16K, i 2 bufory dla wszystkich innych konfiguracji.
       Zwikszanie liczby buforow moe poprawi wydajno przy niektorych
       obcieniach roboczych kosztem pamici wykorzystywanej na dodatkowe
       bufory i zwizane z nimi struktury sterujce.

    logbsize=warto
       Ustawia wielko kadego z buforow pamiciowych dziennika (in-memory
       log buffers).  Poprawne wartoci to 16384 (16K) i 32768 (32K).
       Domylna warto dla komputerow o wicej ni 32MB pamici to 32768,
       komputery o mniejszej pamici stosuj domylnie 16384.

    logdev=urzdzenie i rtdev=urzdzenie
       Uywa zewntrznego dziennika (rejestru metadanych) i/lub urzdzenia
       czasu rzeczywistego. System plikow XFS ma do trzech czci: sekcji
       danych, sekcji dziennika i sekcji czasu rzeczywistego. Sekcja
       czasu rzeczywistego jest opcjonalna, a sekcja dziennika moe by
       osobna od sekcji danych albo moe by w niej zawarta. Blisze
       informacje podaje xfs(5).

    noalign
       Alokacja danych nie bdzie wyrownywana na granicach jednostki
       paskowej (stripe unit).

    noatime
       Podczas odczytu pliku nie s aktualizowane znaczniki czasu
       dostpu.

    norecovery
       System plikow zostanie zamontowany bez uruchamiania odzyskiwania
       dziennika.  Jeli system ten nie byl poprawnie odmontowany, to
       moliwe, e montowany w trybie norecovery bdzie niespojny.  Cz
       plikow lub katalogow moe z tego powodu by niedostpna. Systemy
       plikow przy wlczeniu trybu norecovery musz by montowane tylko do
       odczytu albo montowanie si nie powiedzie.

    osyncisdsync
       Powoduje, e zapisy do plikow otwartych z ustawion flag O_SYNC bd
       si zachowywa jakby zamiast niej uyto flagi O_DSYNC. Moe to da
       lepsz wydajno bez naruszenia bezpieczestwa danych. Jednake, jeli
       dziala ta opcja, to w przypadku zalamania si systemu mog zosta
       utracone aktualizacje znacznikow czasu z O_SYNC.

    quota / usrquota / uqnoenforce
       Wlczenie  systemu  rozliczania  udzialow  dyskowych (quota)
       uytkownikow i wymuszenie (opcjonalnie) limitow.

    grpquota / gqnoenforce
       Wlczenie systemu rozliczania udzialow dyskowych (quota) grup i
       wymuszenie (opcjonalnie) limitow.

    sunit=warto i swidth=warto
       Stosowane do okrelenia jednostki i szerokoci paska dla urzdzenia
       RAID lub wolumenu paskowego. Warto musi by podana jako liczba
       512-bajtowych blokow.  Jeli nie podano tej opcji, a system
       plikow zostal utworzony na wolumenie paskowym lub podczas
       korzystania z mkfs podano szeroko albo jednostk paska dla
       urzdzenia RAID, to funkcja systemowa mount odtworzy t warto z
       superbloku.  Dla systemow plikow utworzonych bezporednio na
       urzdzeniach RAID, opcji tych mona uy do przeslonicia informacji
       z superbloku jeli po stworzeniu systemu zmienil si odnony uklad
       dysku. Jeli podano sunit, to opcja swidth jest wymagana i musi
       by wielokrotnoci wartoci sunit.

Opcje montowania dla xiafs

    Brak. Chocia xiafs nic nie dolega, nie jest on uywany zbyt czsto i nie
    jest rozwijany. Prawdopodobnie nie powinno si go uywa.  Od Linuksa
    wersji 2.1.21 xiafs nie wystpuje ju w kodzie rodlowym jdra.

URZDZENIE LOOP

    Kolejnym moliwym typem jest montowanie poprzez urzdzenie loop. Na
    przyklad, polecenie

     mount /tmp/fdimage /mnt -t msdos -o loop=/dev/loop3,blocksize=1024

    skonfiguruje urzdzenie loop /dev/loop3 tak, by odpowiadalo plikowi
    /tmp/fdimage, i zamontuje je w /mnt.  Ten typ montowania zna trzy
    opcje, konkretnie loop, offset i encryption, ktore s w rzeczywistoci
    opcjami dla losetup(8).  Jeli nie podano jawnie urzdzenia loop (lecz
    tylko opcj `-o loop'), to mount sprobuje znale jakie nieuywane
    urzdzenie loop i uy go.  Jeli nie jest si tak niemdrym, by zrobi
    /etc/mtab dowizaniem symbolicznym do /proc/mounts, to kade urzdzenie
    loop przydzielone przez mount zostanie zwolnione przez umount. Mona te
    zwalnia urzdzenie loop rcznie, stosujc `losetup -d'  --  zobacz
    losetup(8).

PLIKI

    /etc/fstab tabela systemow plikow
    /etc/mtab tabela zamontowanych systemow plikow
    /etc/mtab~ plik blokujcy
    /etc/mtab.tmp plik tymczasowy

ZOBACZ TAKE

    mount(2), umount(2), fstab(5), umount(8), swapon(8), nfs(5), xfs(5),
    e2label(8), xfs_admin(8), mountd(8), nfsd(8), mke2fs(8), tune2fs(8),
    losetup(8)

B/LDY

    Jest moliwe, e uszkodzony system plikow spowoduje zalamanie systemu.

    Niektore linuksowe systemy plikow nie obsluguj -o sync (systemy ext2 i
    ext3 obs/luguj synchroniczne odwieania (updates) (a la BSD), gdy zostan
    zamontowane z opcj sync).

    Opcja -o remount moe nie by w stanie zmieni parametrow montowania (np.
    wszystkie parametry ext2fs, poza sb, daj si zmienia przy ponownym
    montowaniu, lecz nie mona zmieni gid czy umask dla fatfs).

HISTORIA

    Polecenie mount pojawilo si w wersji 5 AT&T UNIX.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.