Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    mount - montuj system plików

SKŁADNIA

    mount [-lhV]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t typ_systemu]
    mount [-fnrsvw] [-o opcje [,...]] urzdzenie | katalog
    mount [-fnrsvw] [-t typ_systemu] [-o opcje] urzdzenie katalog

OPIS

    Wszystkie pliki dostępne w systemie UNIX są zorganizowane w jednym
    wielkim drzewie, hierarchii plików, zakorzenionej w /. Pliki te mogą
    być  położone  na  wielu urządzeniach. Polecenie mount umożliwia
    przyłączenie systemu plików znajdującego się na danym urządzeniu do
    wielkiego  drzewa plików. Odwrotnie, polecenie umount(8) powoduje
    odłączenie go.

    Standardowa postać polecenia mount to
       mount -t typ urzdzenie katalog
    Nakazuje jądru, by przyłączyło system plików znaleziony na danym
    urzdzeniu (które jest typu typ) w zadanym katalogu. Poprzednia
    zawartość (jeśli istniała) i właściciel oraz prawa katalogu katalog
    stają się niewidzialne na czas przyłączenia (zamontowania) nowego
    systemu plików. W tym czasie ścieżka katalog odnosi się do korzenia
    systemu plików na podanym urzdzeniu.

    Trzy formy wywołania niczego faktycznie nie montują:
       mount -h
    wypisuje komunikat pomocy,
       mount -V
    wypisuje wersję, a samo
       mount [-l] [-t typ]
    pokazuje listę wszystkich zamontowanych systemów plików (typu typ).
    Opcja -l ujmuje w zestawieniu również etykiety (ext2, ext3 i XFS).
    Patrz niżej.

    Od wersji 2.4.0 Linuksa możliwe jest ponowne zamontowanie części
    systemu plików w innym miejscu. Służy do tego wywołanie:
       mount --bind stary_katalog nowy_katalog

    System plików proc nie jest związany z żadnym urządzeniem specjalnym i
    podczas jego montowania zamiast nazwy urządzenia można użyć dowolnego
    słowa kluczowego, np. proc. (Zwyczajowy wybór none jest mniej udany:
    komunikat błędu `none busy' od umount może być mylący.)

    Większość urządzeń jest wskazywanych przez nazwę pliku (specjalnego
    urządzenia blokowego), jak np.  /dev/sda1,  lecz  istnieją  inne
    możliwości. Na przykład w wypadku montowania NFS, urzdzenie może
    wyglądać tak: knuth.cwi.nl:/dir. Specjalne urządzenie blokowe można
    wskazać podając etykietę wolumenu lub  UUID (zob. opcje -L i -U
    poniżej).

    Plik /etc/fstab (zobacz fstab(5)), może zawierać wiersze opisujące,
    jakie urządzenia gdzie są zazwyczaj montowane i przy użyciu jakich
    opcji. Plik ten może być używany na trzy sposoby:

    (i) Polecenie
       mount -a [-t typ]
    (zwykle podawane w skryptach  startowych)  powoduje  zamontowanie
    wszystkich systemów plików (danego typu) wymienionych w fstab, poza
    tymi, których wpisy zawierają słowo kluczowe noauto. Podanie opcji -F
    spowoduje, że mount się rozdzieli na kilka procesów, tak że systemy
    plików będą montowane równocześnie.

    (ii) Podczas montowania systemu plików wymienionego w fstab, wystarczy
    podać tylko nazwę urządzenia lub tylko punkt montowania.

    (iii) Tradycyjnie tylko superużytkownik może montować systemy plików.
    Jednak jeśli fstab w danym wierszu zawiera opcję user, to każdy może
    zamontować odpowiadający temu wpisowi system plików.

    Tak więc, jeśli mamy wiersz
       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide
    to dowolny użytkownik może zamontować system plików iso9660 umieszczony
    na CD-ROM-ie, posługując się poleceniem
       mount /dev/cdrom
    lub
       mount /cd
    Szczegóły opisuje fstab(5). Tylko użytkownik, który zamontował system
    plików może ponownie go odmontować.  Jeżeli zachodzi potrzeba, by
    odmontowywać mógł każdy, w odpowiednim wierszu fstab należy zamiast
    user wpisać users.  Opcja owner przypomina opcję user, poza tym, że
    dany użytkownik musi być właścicielem odpowiedniego pliku specjalnego.
    Jest przydatna np. w przypadku /dev/fd jeśli skrypt zgłoszeniowy (login
    script) czyni danego użytkownika korzystającego z konsoli właścicielem
    tego urządzenia.

    Programy mount i umount opiekują się listą obecnie zamontowanych
    systemów plików, znajdującą się w pliku /etc/mtab.  Jeśli nie podano
    argumentów dla mount, to wypisywana jest ta lista. Gdy zamontowany
    jest system plików proc (powiedzmy, że w /proc), pliki /etc/mtab i
    /proc/mounts mają bardzo podobną zawartość. Pierwszy ma trochę więcej
    informacji, takich jak opcje montowania, lecz niekoniecznie jest
    aktualny.  (zobacz  opcję -n poniżej).  Możliwe jest zastąpienie
    /etc/mtab dowiązaniem symbolicznym do /proc/mounts, ale w ten sposób
    tracona jest część danych, a szczególnie mniej wygodna będzie praca z
    urządzeniem loop.

OPCJE

    Pełny zestaw opcji używanych przy wywoływaniu mount jest ustalany przez
    pobranie  opcji dla danego systemu plików z fstab, a następnie
    zastosowanie wszelkich opcji podanych argumentem -o, a na koniec opcji
    -r lub -w, o ile istnieją.

    Opcje dostępne dla polecenia mount:

    -V   Wypisuje wersję.

    -h   Wypisuje komunikat pomocy.

    -v   Tryb verbose (gadatliwy).

    -p num Jeżeli montowanie wymaga podania hasła, to jest ono czytane z
       deskryptora pliku num zamiast z terminala.

    -a   Montuje wszystkie systemy plików (zadanych typów) ujęte w fstab.

    -F   (Użyte w połączeniu z -a.) Dla każdego urządzenia tworzy nowy
       proces  równoległy mount.  Powoduje to równoległy przebieg
       montowania różnych urządzeń lub różnych serwerów NFS. Zaletą
       jest większa szybkość: także przekroczenia czasu dla NFS będą
       wyznaczane równolegle. Wadą jest to, że montowania wykonywane są
       w niezdefiniowanej kolejności. Nie można zatem zastosować tej
       opcji do równoczesnego montowania /usr i /usr/spool.

    -f   Powoduje wykonywanie wszystkiego poza faktycznym wywołaniem
       funkcji systemowej.  Jeśli nie jest to oczywiste: ,,udaje'' to
       montowanie systemu plików. W połączeniu z flagą -v przydaje się
       do ustalenia, co usiłuje zrobić polecenie mount. Może być też
       używana do dodawania wpisów dla urządzeń, które zamontowano
       wcześniej z opcją -n.

    -l   Dokłada etykiety ext2, ext3 i XFS do wyjścia wypisywanego przez
       mount. Żeby opcja ta mogła działać, mount musi mieć prawo
       odczytu urządzania dyskowego (np. suid root). Etykietę dla ext2
       i ext3 nadaje się za pomocą narzędzia e2label(8), zaś dla XFS -
       stosując xfs_admin(8).

    -n   Montuje bez zapisywania w /etc/mtab.  Jest to niezbędne na
       przykład gdy /etc znajduje się na systemie plików tylko dla
       odczytu.

    -s   Toleruje nieodpowiednie opcje montowania, zamiast kończyć pracę
       niepowodzeniem. Powoduje to ignorowanie opcji montowania, które
       nie są obsługiwane przez dany system plików. Nie wszystkie
       systemy plików rozpoznają tę opcję. Istnieje ona dla wspomożenia
       linuksowego automountera opartego na autofs.

    -r   Montuje system plików w trybie tylko dla odczytu. Synonimem jest
       -o ro.

    -w   Montuje system plików w trybie odczytu i zapisu. Tak jest
       domyślnie. Synonimem jest -o rw.

    -L label
       Montuje partycję posiadającą podaną etykietę label.

    -U uuid
       Montuje partycję mającą podany uuid. Te dwie opcje wymagają
       istnienia pliku /proc/partitions (obecnego od wersji 2.1.116
       Linuksa).

    -t typ_systemu_plikw
       Argument występujący po -t jest używany do wskazania rodzaju
       systemu plików. Obecnie obsługiwane są : adfs, affs, autofs,
       coda, coherent, cramfs, devpts, efs, ext, ext2, ext3, hfs, hpfs,
       iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs, proc, qnx4,
       reiserfs, romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, vfat,
       xenix, xfs, xiafs.  Zauważ, że coherent, sysv i xenix są
       równoważne i że xenix oraz coherent zostaną kiedyś usunięte —
       należy zamiast nich stosować sysv. Od jądra wersji 2.1.21 typy
       ext i xiafs już nie istnieją.

       Dla większości typów, jedyne, co robi program mount, to po
       prostu wywołuje funkcję systemową mount(2), i nie jest tu
       wymagana żadna szczegółowa wiedza o danym systemie plików.
       Jednakże dla kilku typów (jak np. nfs, smbfs, ncpfs) konieczny
       jest niezaplanowany kod. Kod dla nfs jest wbudowany, ale smbfs i
       ncpfs mają osobny program montujący. Żeby umożliwić jednolite
       traktowanie  wszystkich typów, mount wywołany z typem TYP
       uruchamia program /sbin/mount.TYP (jeśli takowy  istnieje).
       Ponieważ rozmaite wersje programu smbmount mają różne konwencje
       wywołań, być może /sbin/mount.smb będzie musiał być skryptem
       powłoki, który dobierze właściwe wywołanie.

       Typ iso9660 jest domyślny. Jeśli nie poda się opcji -t lub jeśli
       podany zostanie typ auto, to typ systemu  plików  będzie
       wyszukiwany w superbloku.  (Obsługiwane są adfs, bfs, cramfs,
       ext, ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, ntfs, qnx4,
       reiserfs, romfs, ufs, vxfs, xfs, xiafs) Jeśli test ten nie
       powiedzie się, mount próbuje odczytać plik /etc/filesystems, lub
       jeśli on nie istnieje, /proc/filesystems. Wypróbowane zostaną
       wszystkie wymienione tam systemy plików, poza tymi które są
       oznaczone jako "nodev" (np. devpts, proc i nfs).

       Zauważ, że auto może być przydatne dla montowanych przez
       użytkownika dyskietek.  Utworzenie  pliku  /etc/filesystems
       przydaje  się  do zmiany kolejności rozpoznawania (np. do
       próbowania vfat przed msdos) lub w przypadku stosowania modułu
       autoloadera.  Uwaga: rozpoznawanie używa heurystyki (obecność
       odpowiedniej `magii') i może rozpoznać zły rodzaj systemu
       plików.

       Można podać więcej niż jeden typ, w postaci listy rozdzielonej
       przecinkami. Lista typów systemów plików może być poprzedzona
       słowem no aby określić systemy plików, na których żadna akcja
       nie powinna być wykonywana. (Może to mieć znaczenie z opcją
       -a.)

       Na przykład, polecenie:
           mount -a -t nomsdos,ext
       montuje wszystkie systemy plików poza tymi, które są typu msdos
       lub ext.

    -o   Opcje podaje się flagą -o, po której następuje oddzielony
       przecinkami ciąg opcji.  Niektóre z tych opcji są użyteczne
       tylko jeśli pojawiają się w pliku /etc/fstab.  Poniższe opcje
       dotyczą dowolnego montowanego systemu plików (choć nie każdy z
       systemów plików faktycznie je honoruje, np. opcja sync obecnie
       wpływa tylko na ext2, ext3 i ufs):

       async Wszelkie operacje wejścia/wyjścia dla tego systemu plików
           powinny być wykonywane asynchronicznie.

       atime Przy każdym sięgnięciu do pliku aktualizuje czas dostępu
           zapisany w i-węźle. Tak jest domyślnie.

       auto  System plików może być montowany opcją -a.

       defaults
           Używa opcji domyślnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser
           i async.

       dev  Interpretuje specjalne urządzenia blokowe i znakowe na
           danym systemie plików.

       exec  Zezwala na uruchamianie binariów.

       noatime
           Nie  wykonuje  aktualizacji czasu dostępu w i-węźle
           położonym na tym systemie plików (np. w celu uzyskania
           szybszego dostępu do bufora wiadomości, co przyspiesza
           działanie serwerów grup dyskusyjnych).

       noauto Dany system plików może być montowany tylko jawnie (np.
           opcja -a nie spowoduje jego zamontowania).

       nodev Nie  interpretuje specjalnych urządzeń blokowych ani
           znakowych na systemie plików.

       noexec Nie pozwala na uruchamianie żadnych binariów z tego
           systemu plików. Opcja ta może być użyteczna dla serwera,
           który ma systemy  plików  zawierające  binaria  dla
           architektur innych niż jego własna.

       nosuid Nie pozwala na działanie bitów set-user-id i set-group-
           id. (Wygląda na bezpieczną, ale w rzeczywistości raczej
           taka nie jest jeśli zainstalowano suidperl(1).)

       nouser Zabrania zwykłemu użytkownikowi (tzn. innemu niż root)
           montowania systemu plików. Tak jest domyślnie.

       remount
           Usiłuje ponownie zamontować już  zamontowany  system
           plików. Często używane do zmiany flag montowania systemu,
           szczególnie aby umożliwić zapis na systemach tylko dla
           odczytu. Nie zmienia urządzenia ani punktu montowania.

       ro   Montuje system plików w trybie tylko dla odczytu.

       rw   Montuje system plików w trybie odczytu i zapisu.

       suid  Umożliwia działanie bitom set-user-id i set-group-id.

       sync  Wszelkie operacje wejścia/wyjścia dla tego systemu plików
           powinny być wykonywane synchronicznie.

       user  Pozwala na zamontowanie tego systemu  plików  przez
           zwykłego użytkownika.  Opcja ta implikuje opcje noexec,
           nosuid, i nodev (chyba że są przesłaniane przez następne
           opcje, jak w linii user,exec,dev,suid).

    users Pozwala każdemu użytkownikowi na zamontowanie i odmontowanie
       tego systemu plików. Opcja ta implikuje opcje noexec, nosuid, i
       nodev (chyba że są przesłaniane przez następne opcje, jak w
       linii user,exec,dev,suid).

    encryption
       Określa używany algorymt kodowania. Używane w połączeniu z opcją
       loop.

    keybits
       Określa rozmiar klucza używanego w algorytmie kodowania. Używane
       w połączeniu z opcjami loop i encryption.

OPCJE MONTOWANIA SPECYFICZNE DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW PLIKÓW

    Następujące opcje stosuje się tylko do określonych systemów plików.
    Uporządkowaliśmy je według systemu plików. Wszystkie występują po
    fladze -o.

Opcje montowania dla adfs

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia właściciela i grupę plików w danym systemie plików
       (domyślnie: uid=gid=0).

    ownmask=warto i othmask=warto
       Ustawia maskę praw dla, odpowiednio, 'właściciela' i 'innych'
       (domyślnie,  odpowiednio:  0700  i  0077).  Zobacz  także
       /usr/src/linux/Documentation/filesystems/adfs.txt.

Opcje montowania dla affs

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia właściciela i grupę korzenia systemu plików (domyślnie:
       uid=gid=0), lecz opcje uid lub gid bez podanej  wartości
       pobierają uid i gid bieżącego procesu).

    setuid=warto i setgid=warto
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików.

    mode=warto
       Ustawia prawa wszystkich plików na warto & 0777, nie zważając
       na oryginalne prawa. Dodaje prawa przeszukiwania dla katalogów,
       które mają prawo odczytu. Wartość jest podawana ósemkowo.

    protect
       Nie dopuszcza do zmian w bitach ochrony systemu plików.

    usemp Ustawia uid i gid korzenia systemu plików na uid i gid punktu
       montowania, aż do pierwszego sync lub umount, a potem kasuje tę
       opcję. Dziwne...

    verbose
       Wypisuje informację o każdym pomyślnym montowaniu.

    prefix=napis
       Przedrostek używany przed nazwą wolumenu, przy podążaniu za
       dowiązaniem.

    volume=napis
       Przedrostek (długości najwyżej 30), używany przed '/' przy
       podążaniu za dowiązaniem symbolicznym.

    reserved=warto
       (Domyślnie:  2.) Liczba nieużytkowanych bloków na początku
       urządzenia.

    root=warto
       Podaje jawnie lokalizację bloku korzenia (root block).

    bs=warto
       Podaje rozmiar bloku. Dozwolone wartości to 512, 1024, 2048,
       4096.

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Opcje  te  są przyjmowane, lecz są ignorowane.  (Jednakże
       narzędzia przydziałów dyskowych (quota) mogą reagować na takie
       łańcuchy w /etc/fstab.)

Opcje montowania dla coherent

    Brak.

Opcje montowania dla devpts

    devpts jest pseudosystemem plików, tradycyjnie montowanym w /dev/pts.
    W celu uzyskania pseudoterminala, proces otwiera /dev/ptmx.  Jest mu
    wówczas  udostępniany  numer  pseudoterminala;  podporządkowany
    pseudoterminal jest dostępny jako /dev/pts/<numer>.

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia właściciela lub grupę nowotworzonych PTY według zadanych
       wartości. Jeśli nie podano żadnych, to zostaną nadane UID i GID
       procesu tworzącego. Na przykład, jeśli mamy grupę tty o GID=5,
       to gid=5 spowoduje, że nowotworzone PTY będą należeć do grupy
       tty.

    mode=warto
       Nadaje trybowi nowotworzonych PTY zadaną wartość. Domyślnie jest
       to  0600.  Wartość  mode=620  i  gid=5 powoduje, że dla
       nowoutworzonych PTY będzie domyślnie "mesg y".

Opcje montowania dla ext

    Brak. Zauważ, że system plików `ext' jest przedawniony. Nie używaj go.
    Od Linuksa wersji 2.1.21 kod źródłowy jądra nie zawiera już extfs.

Opcje montowania dla ext2

    System plików `ext2' jest standardowym systemem plików Linuksa. Z
    powodu błędu jądra, może być montowany z dowolnymi opcjami montowania
    (poprawiono w Linuksie 2.0.4).

    bsddf / minixdf
       Ustala zachowanie dla funkcji systemowej statfs. Zachowanie
       minixdf to zwracanie w polu f_blocks całkowitej ilość bloków
       systemu plików, podczas gdy zachowaniem bsddf (które jest
       domyślne) jest odejmowanie nadmiarowych bloków używanych przez
       ext2 i niedostępnych dla przechowywania plików. Tak więc

    % mount /k -o minixdf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2630655  86954 2412169   3%  /k
    % mount /k -o bsddf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2543714   13 2412169   0%  /k

    (Zauważ, że ten przykład pokazuje, że można dodać opcje wiersza poleceń
    do opcji podanych w /etc/fstab.)

    check / check=normal / check=strict
       Ustawia poziom sprawdzania. Gdy ustawiona jest przynajmniej
       jedna z tych opcji (a check=normal jest ustawiane domyślnie),
       podczas montowania sprawdzane są i-węzły i bitmapy bloków (co na
       dużym dysku może zabrać pół minuty lub coś koło tego i jest
       raczej nieprzydatne). Przy dokładnym (strict)  sprawdzaniu,
       dealokacja bloków sprawdza, czy blok do zwolnienia leży w
       strefie danych.

    check=none / nocheck
       Bez sprawdzania. Tak jest szybko. Najnowsze jądra nie mają już
       opcji sprawdzania - kontrola za pomocą e2fsck(8). ma więcej
       sensu.

    debug Wypisuje informacje diagnostyczne przy każdym (re)montowaniu.

    errors=continue / errors=remount-ro / errors=panic
       Definiuje zachowanie przy napotkaniu błędu.  (Albo ignoruje
       błędy,  zaznaczając  tylko  system  plików  jako błędny i
       kontynuując, albo ponownie montuje system plików na tylko do
       odczytu, albo panikuje i zatrzymuje system.) Domyślne ustawienie
       jest wpisane w superbloku systemu plików i może być zmienione za
       pomocą tune2fs(8).

    grpid lub bsdgroups / nogrpid lub sysvgroups
       Opcje te definiują, jaki identyfikator grupy (gid) otrzyma nowo
       utworzony plik. Gdy ustawiony jest grpid, to pobiera gid
       katalogu,  w  którym jest utworzony; w przeciwnym wypadku
       (domyślnie) bierze fsgid bieżącego procesu, chyba że katalog ma
       ustawiony  bit  setgid,  wówczas  pobiera  gid  katalogu
       rodzicielskiego i dodatkowo otrzymuje bit setgid, jeśli sam jest
       katalogiem.

    resgid=n i resuid=n
       System  plików ext2 rezerwuje pewną ilość wolnego miejsca
       (domyślnie 5%, zobacz mke2fs(8) i tune2fs(8)).  Opcje  te
       określają, kto może używać zarezerwowanych bloków. (Ogólnie:
       każdy, kto ma podany uid lub należy do podanej grupy.)

    sb=n  Zamiast bloku 1, jako superbloku używa bloku n.  Może to być
       przydatne, gdy system plików został uszkodzony. Zazwyczaj kopie
       superbloku znajdują się co 8192 bloków: w bloku 1, 8193, 16385,
       ... (Dlatego na dużym systemie plików istnieją setki, lub nawet
       tysiące kopii superbloku. Od wersji 1.08, mke2fs ma opcję -s
       (sparse superblock), redukującą liczbę zapasowych superbloków, a
       od wersji 1.15 jest ona domyślna. Zauważ, że może to oznaczać,
       że systemy plików typu ext2 stworzone przez nowe mke2fs nie mogą
       być montowane do zapisu pod Linuksem 2.0.*.)  Liczba bloków
       podawana jest w jednostkach 1k. Dlatego, aby użyć logicznego
       bloku 32768 na systemie plików z blokami o rozmiarze 4k, należy
       podać "sb=131072".

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Opcje te są przyjmowane, lecz ignorowane.

    nouid32
       Wyłącza 32-bitowe UID-y i GID-y w celu zachowania zgodności ze
       starszymi jądrami, które przechowują i  oczekują  wartości
       16-bitowych.

Opcje montowania dla ext3

    System plików `ext3' jest wersją systemu ext2, uzupełnioną o dziennik
    (journal). Przyjmuje takie same opcje jak ext2 oraz dodatkowo:

    journal=update
       Aktualizuje dziennik systemu plików ext3 do obecnego formatu.

    journal=inum
       Jeżeli dziennik już istnieje, ta opcja jest ignorowana. W
       przeciwnym wypadku, określa numer i-węzła, który reprezentuje
       dziennik systemu plików ext3; ext3 utworzy nowy dziennik,
       nadpisując starą zawartość pliku, który zajmuję i-węzeł o
       numerze inum.

    noload Podczas montowania nie ładuje dziennika systemu plików ext3.

    data=journal / data=ordered / data=writeback
       Określa tryb zapisywania dziennika dla plików. Dziennik dla
       metadanych zawsze jest tworzony.

       journal
           Wszystkie dane są zapisywane do dziennika zanim zostaną
           zapisane do głównego systemu plików.

       ordered
           Domyślny tryb. Wszystkie dane są zapisywane bezpośrednio
           do głównego systemu plików zanim ich metadane zostaną
           zapisane do dziennika.

       writeback
           Nie jest zachowywany porządek danych - mogą one zostać
           zapisane  do  głównego  systemu plików po zapisaniu
           metadanych do dziennika. Data ordering is not preserved
           - data may be written into the main file system after its
           metadata has been committed to the journal.  Chodzą
           słuchy,  że  jest  to opcja zapewniająca największą
           wydajność.  Zachowuje  integralność  systemu  plików,
           jednakże po krachu systemu i odtwarzaniu dziennika w
           plikach mogą się pojawić stare dane.

Opcje montowania dla fat

    (Uwaga: fat nie jest odrębnym rodzajem systemu plików, ale wspólną
    częścią systemów plików msdos, umsdos i vfat.)

    blocksize=512 / blocksize=1024 / blocksize=2048
       Ustawia rozmiar bloku (domyślnie 512).

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: uid i
       gid bieżącego procesu).

    umask=warto
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które  nie  występują).
       Domyślnie  przyjmuje  się wartość umask bieżącego procesu.
       Wartość jest podawana ósemkowo.

    check=warto
       Można wybrać trzy stopnie:

       r[elaxed]
           Akceptowane i równoważne sobie są zarówno wielkie, jak i
           małe litery.  Części długich nazw są obcinane (np.
           verylongname.foobar staje się verylong.foo), początkowe i
           wtrącone spacje są akceptowane jako część nazwy (nazwa i
           rozszerzenie).

       n[ormal]
           Podobnie jak "relaxed", lecz wiele znaków specjalnych
           (jak *, ?, <, spacje, itp.) jest odrzucanych. Tak jest
           domyślnie.

       s[trict]
           Jak "normal", lecz nazwy nie mogą zawierać długich części
           i  znaków specjalnych, które czasem są używane pod
           Linuksem, lecz nie są akceptowane przez MS-DOS (+, =,
           spacje itp.)

    codepage=warto
       Ustawia stronę kodową do konwersji znaków krótkiej nazwy w
       systemach plików FAT i VFAT. Domyślnie stosowana jest strona
       kodowa 437.

    conv=b[inary] / conv=t[ext] / conv=a[uto]
       System plików fat może dokonywać konwersji CRLF<-->NL (format
       tekstowy MS-DOS na format tekstowy UNIX) w jądrze. Dostępne są
       następujące tryby konwersji:

       binary brak konwersji. Domyślne.

       text  Konwersja CRLF<-->NL wykonywana dla wszystkich plików.

       auto  Konwersja CRLF<-->NL dla wszystkich plików, które nie
           mają "ogólnie znanego rozszerzenia binarnego". Listę
           znanych  rozszerzeń  można  znaleźć  na  początku
           fs/fat/misc.c (w wersji 2.0, na liście są: exe, com, bin,
           app, sys, drv, ovl, ovr, obj, lib, dll, pif, arc, zip,
           lha, lzh, zoo, tar, z, arj, tz, taz, tzp, tpz, gz, tgz,
           deb, gif, bmp, tif, gl, jpg, pcx, tfm, vf, gf, pk, pxl,
           dvi).

       Programy, które dokonują obliczonych  lseek-ów,  nie  będą
       zadowolone z konwersji. Niektórzy ludzie utracili dane przez tę
       translację. Strzeżcie się!

       Dla systemów zamontowanych w trybie binarnym, dostępne są
       narzędzia konwersji (fromdos/todos).

    cvf_format=modu
       Wymusza na sterowniku stosowanie modułu CVF (Compressed Volume
       File) cvf_modu zamiast automatycznego wykrywania. Jeżeli jądro
       obsługuje kmod, to opcja cvf_format=xxx steruje także ładowaniem
       na żądanie modułu CVF.

    cvf_option=opcja
       Opcja przekazywana do modułu CVF.

    debug Włącza flagę debug. Wypisana zostanie wersja i lista parametrów
       systemu plików (te dane wypisywane są też jeśli parametry są
       niespójne).

    fat=12 / fat=16 / fat=32
       Określa fat 12-, 16- lub 32-bitowy. To przesłania procedurę
       automatycznego wykrywania typu FAT. Używaj ostrożnie!

    iocharset=warto
       Zestaw znaków używany do konwersji między znakami 8-bitowymi a
       16-bitowymi znakami Unikodu. Domyślnym jest iso8859-1. Długie
       nazwy plików są przechowywane na dysku w formacie Unicode.

    quiet Włącza flagę quiet (cicho). Próby chown lub chmod nie zwracają
       błędów, chociaż się nie udają. Używaj ostrożnie!

    sys_immutable, showexec, dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Różne bezmyślne próby wymuszenia konwencji Uniksa lub DOS-u na
       systemie plików FAT.

Opcje montowania dla hpfs

    uid=warto i gid=warto
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: uid i
       gid bieżącego procesu).

    umask=warto
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które  nie  występują).
       Domyślnie  używany  jest umask bieżącego procesu.  Wartość
       podawana jest ósemkowo.

    case=lower / case=asis
       Konwertuje wszystkie nazwy plików na małe litery lub pozostawia
       bez zmian. (Domyślnie: case=lower.)

    conv=binary / conv=text / conv=auto
       Dla conv=text, usuwa losowe znaki CR (konkretnie wszystkie, po
       których występuje NL) podczas odczytu pliku.  Dla conv=auto,
       wybiera  mniej  lub  bardziej losowo między conv=binary i
       conv=text. Dla conv=binary, po prostu czyta to, co jest w
       pliku. Tak jest domyślnie.

    nocheck
       Nie przerywa montowania gdy zawiodą pewne kontrole spójności.

Opcje montowania dla iso9660

    Normalne nazwy plików iso9660 pojawiają się w formacie 8.3 (tzn.
    występują DOS-owe ograniczenia długości nazw plików), a w dodatku
    wszystkie znaki pisane są wielkimi literami. Poza tym nie ma pola
    właściciela, ochrony, liczby dowiązań,  zastrzeżeń  dla  urządzeń
    znakowych/blokowych, itd.

    Rozszerzeniem iso9660 jest Rock Ridge, który udostępnia wszystkie te
    uniksopodobne właściwości. Najprościej mówiąc, dla każdego  wpisu
    katalogowego istnieją w nim rozszerzenia, które uzupełniają wszystkie
    informacje.  Gdy używane jest Rock Ridge,  system  plików  jest
    nieodróżnialny od normalnego uniksowego systemu plików (poza tym, że
    jest tylko do odczytu, oczywiście).

    norock Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Rock Ridge, nawet jeśli są
       dostępne. Zob. map.

    nojoliet
       Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Joliet firmy Microsoft, nawet
       jeśli są dostępne. Zob. map.

    check=r[elaxed] / check=s[trict]
       Z check=relaxed, nazwa pliku przed dokonywaniem podglądu jest
       najpierw przekształcana na małe litery. Prawdopodobnie ma to
       znaczenie tylko razem z norock i map=normal.  (Domyślnie:
       check=strict.)

    uid=warto i gid=warto
       Nadaje wszystkim plikom systemu plików wskazany identyfikator
       użytkownika i grupy,  być  może  przesłaniając  informacje
       znalezione  w  rozszerzeniach  Rock  Ridge.  (Domyślnie:
       uid=0,gid=0.)

    map=n[ormal] / map=o[ff] / map=a[corn]
       Dla wolumenów typu innego niż Rock Ridge, normalna translacja
       nazwy odwzorowuje wielkie litery ASCII na małe, porzuca kończące
       `;1' i zamienia `;' na `.'.  Z map=off nie jest dokonywana
       konwersja  nazw.  Zobacz  norock.  (Domyślnie: map=normal.)
       map=acorn jest podobne do map=normal, ale  stosuje  także
       rozszerzenia Acorn, jeśli występują.

    mode=warto
       Dla wolumenów typu innego niż Rock Ridge, nadaje wszystkim
       plikom wskazane prawa. (Domyślnie: prawa dla odczytu  dla
       wszystkich.)  Od Linuksa 2.1.37 nie trzeba już podawać trybu
       dziesiętnie. (Tryb ósemkowy jest wskazywany  przez  0  na
       początku).

    unhide Pokazuje również pliki ukryte i związane.

    block=[512|1024|2048]
       Ustawia rozmiar bloku we wskazanym wolumenie.  (Domyślnie:
       block=1024.)

    conv=a[uto] / conv=b[inary] / conv=m[text] / conv=t[ext]
       (Domyślnie: conv=binary.) Od Linuksa 1.3.54 opcja ta już nie
       działa. (A niebinarne ustawienia bywały bardzo niebezpieczne,
       często prowadziły do milczącego niszczenia danych).

    cruft Jeśli starszy bajt długości pliku zawiera inne śmieci, warto
       ustawić tę opcję montowania, aby był ignorowany. Powoduje to, że
       maksymalny rozmiar pliku nie może być większy niż 16MB. Opcja
       `cruft' jest ustawiana automatycznie jeśli cały CDROM ma dziwny
       rozmiar (ujemny lub większy niż 800 MB). Jest też ustawiana, gdy
       numery sekwencyjne wolumenu są inne niż 0 lub 1.

    session=x
       Wybiera numer sesji na CD wielosesyjnych. (Od 2.3.4.)

    sbsector=xxx
       Sesja zaczyna się od sektora xxx. (Od 2.3.4.)

Opcje montowania dla miniksa

    Brak.

Opcje montowania dla msdos

    Zobacz opcje dla FAT. Jeśli system plików msdos wykryje niespójność,
    zgłasza błąd i ustawia system plików na tylko dla odczytu. System
    plików może być znowu dostępny do zapisu przez ponowne zamontowanie.

Opcje montowania dla ncp

    Tak jak przy nfs, implementacja ncp oczekuje binarnego argumentu
    (struct ncp_mount_data) funkcji systemowej mount. Argument ten jest
    konstruowany przez ncpmount(8), a bieżąca wersja mount (2.6h) nic nie
    wie o ncp.

Opcje montowania dla nfs

    Zamiast tekstowych napisów opcji, przetwarzanych przez jądro, system
    plików nfs oczekuje binarnych argumentów typu struct nfs_mount_data.
    Program mount sam z siebie przetwarza następujące opcje (postaci
    `cecha=wartość') i wstawia je do wymienionej struktury: rsize=n,
    wsize=n, timeo=n, retrans=n, acregmin=n,  acregmax=n,  acdirmin=n,
    acdirmax=n, actimeo=n, retry=n, port=n, mountport=n, mounthost=nazwa,
    mountprog=n, mountvers=n, nfsprog=n, nfsvers=n, namlen=n. Opcja addr=n
    jest akceptowana, lecz ignorowana. Rozpoznawane są również następujące
    opcje logiczne, które mogą być poprzedzane słowem no: bg, fg, soft,
    hard, intr, posix, cto, ac, tcp, udp, lock. Szczegóły można znaleźć w
    nfs(5).

    Szczególnie użyteczne opcje obejmują

    rsize=8192,wsize=8192
       Uczyni to połączenie nfs dużo szybszym niż z domyślnym buforem
       wielkości 1024. (NFSv2 nie działa z większymi wartościami rsize
       i wsize.)

    hard  Program sięgający do pliku na zamontowanym systemie plików NFS
       zawiesi się, gdy serwer padnie. Procesu takiego nie da się
       przerwać ani zabić, chyba że podano również intr.  Gdy serwer
       NFS stanie się znowu aktywny, program będzie kontynuował bez
       przeszkód od miejsca, w którym był. Prawdopodobnie tego właśnie
       chcesz.

    soft  Opcja ta pozwala jądru na kończenie prób po upłynięciu zadanego
       limitu czasu (timeout) jeśli serwer nfs nie odpowiada przez
       jakiś czas.  Czas podaje się za pomocą timeo=time. Opcja ta
       jest użyteczna, jeśli serwer nfs czasem nie odpowiada lub jest w
       trakcie ponownego uruchamiania w momencie gdy jakiś proces
       próbuje uzyskać leżący na nim plik. Zwykle po prostu powoduje
       mnóstwo kłopotów.

    nolock Nie stosuje blokowania. Nie uruchamia procesu lockd(8).

Opcje montowania dla ntfs

    iocharset=nazwa
       Zestaw  znaków  stosowany  przy zwracaniu nazw plików.  W
       przeciwieństwie do VFAT, NTFS eliminuje nazwy zawierające znaki
       nie dające się przekształcić.

    utf8  Do konwersji nazw plików stosuje UTF-8.

    uni_xlate=[0|1|2]
       Dla 0 (lub `no' albo `false') nie używa specjalnych kodowania
       nieznanych znaków Unikodu. Dla 1 (lub `yes' albo `true') lub 2
       używa  4-bajtowych  sekwencji  specjalnych  w  stylu  vfat
       zaczynających się od ":". Liczba 2 oznacza kodowanie little-
       endian, a 1 - kodowanie big-endian z odwróconymi bajtami.

    posix=[0|1]
       jeśli jest włączone (posix=1), to system plików rozróżnia
       wielkie i małe litery. Nazwy zastępcze 8.3 są przedstawiane jako
       dowiązania twarde, a nie pomijane.

    uid=warto, gid=warto i umask=warto
       Ustawia  prawa  plików  dla danego systemu. Domyślnie ich
       właścicielem jest root i nikt inny nie może ich czytać.

Opcje montowania dla systemu proc

    uid=warto i gid=warto
       Opcje te są rozpoznawane, lecz o ile wiem, nie mają żadnego
       efektu.

Opcje montowania dla reiserfs

    Opcje montowania systemu reiserfs są bardziej dokładnie opisane pod
    adresem http://www.namesys.com/mount-options.html.

    conv  Mówi wersji 3.6 oprogramowania reiserfs, aby zamontowała wersję
       3.5 systemu plików, używając formatu 3.6 dla nowoutworzonych
       plików. Ten system plików nie będzie już zgodny z wersją 3.5
       narzędzi reiserfs.

    hash=rupasov / hash=tea / hash=r5 / hash=detect
       Wybiera funkcję mieszającą (haszującą) do znajdowania plików w
       katalogach.

       rupasov
           Funkcja haszująca autorstwa Yury Yu. Rupasova. Jest
           szybka i zachowuje lokalizację, mapując nazwy plików
           bliskie w porządku leksykograficznym na bliskie sobie
           wartości funkcji. Z powodu wysokiego prawdopodobieństwa
           kolizji w haszowaniu, ta opcja nie powinna być używana.

       tea  Funkcja Davis-Meyera zaimplementowana przez Jeremy'ego
           Fitzhardinge'a.  Używa mieszania permutującego bity w
           nazwie pliku.  Wykazuje  dużą  losowość  wyników  i
           teoretycznie małe prawdopodobieństwo kolizji. Może być
           używana, jeżeli funkcja r5 powoduje błędy EHASHCOLLISION.

       r5   Zmodyfikowana wersja funkcji rupasov. Używana domyślnie i
           jest najlepszym wyborem, jeżeli system plików nie zawiera
           dużych katalogów i niezwykłych nazw plików.

       detect Powoduje, że mount wykryje, która funkcja mieszająca jest
           używana, sprawdzając właśnie montowany system plików, i
           zapisze tę informację w superbloku systemu reiserfs.  Ta
           opcja jest użyteczna przy pierwszym montowaniu systemu
           plików o starym formacie.

    hashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych
       okolicznościach poprawienie wydajności systemu.

    no_unhashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych
       okolicznościach poprawienie wydajności systemu.

    noborder
       Wyłącza algorytm przydzielania granicznego wymyślony  przez
       Yury'ego Yu. Rupasova. Może powodować w pewnych okolicznościach
       poprawienie wydajności systemu.

    nolog Wyłącza dziennik. Może  w  pewnych  sytuacjach  spowodować
       nieznaczne podniesienie wydajności systemu kosztem utracenia
       szybkiego odzyskiwania danych po krachu systemu. Nawet jeśli ta
       opcja jest włączona, reiserfs wciąż przeprowadza wszystkie
       operacje związane z dziennikiem, ale go nie zapisuje. Prace przy
       implementacji opcji nolog wciąż trwają.

    notail Domyślnie reiserfs przechowuje małe pliki i `końcówki plików'
       bezpośrednio w swoim drzewie. Jest to zachowanie mylące dla nie
       których narzędzi użytkowych takich jak LILO(8).  Ta opcja
       wyłącza pakowanie plików do drzewa.

    replayonly
       Powtarza transakcje zapisane w dzienniku, ale nie montuje
       systemu plików. Głównie używane przez reiserfsck.

    resize=liczba
       Opcje remontowania, która pozwala na rozszerzenie partycji
       reiserfs. Z tą opcją reiserfs przyjmuje, że na urządzeniu jest
       liczba bloków.  Opcja jest używana z urządzeniami zarządzanymi
       przez menedżera logicznych woluminów (LVM).  Istniej specjalne
       narzędzie   resizer,   które   można   pobrać   z
       ftp://ftp.namesys.com/pub/reiserfsprogs.

Opcje montowania dla romfs

    Brak.

Opcje montowania dla systemu smb

    Tak jak nfs, implementacja smb oczekuje binarnego argumentu (struct
    smb_mount_data)  do  funkcji systemowej mount. Argument ten jest
    konstruowany przez smbmount(8) a bieżąca wersja mount (2.9w) nie wie
    nic o smb.

Opcje montowania dla sysv

    Brak.

Mount options for tmpfs

    Poniższe parametry akceptują przyrostek k, m lub g dla Ki, Mi, Gi
    (binarne kilo, mega oraz giga) i mogą być zmienione w czasie ponownego
    montowania.

    size=nbytes
       Nadpisuje domyślny rozmiar sustemu plików. Rozmiar może być
       podany w bajtach i jest zaokrąglany do stron.  Domyślną
       wartością jest połowa rozmiaru pamięci.

    nr_blocks=
       Ustawia liczbę bloków.

    nr_inodes=
       Ustawia liczbę węzłów.

    mode= Określa początkowe prawa dostępu głównego katalogu.

Opcje montowania dla udf

    gid=  Ustawia domyślną grupę.

    umask= Ustawia domyślne umask.

    uid=  Ustawia domyślnego użytkownika.

    unhide Pokazuje pliki, które inaczej byłyby ukryte.

    undelete
       Pokazuje na listach pliku usunięte.

    strict Ustawia ścisłą zgodność (nieużywane).

    utf8  (nieużywane).

    iocharset
       (nieużywane).

    bs=  Ustawia rozmiar bloku. (Może nie działać, chyba że 2048.)

    novrs Pomija rozpoznawanie numeru sekwencyjnego wolumenu.

    session=
       Ustawia sesję CD-ROM licząc od 0. Domyślnie: ostatnia sesja.

    anchor=
       Przesłania  położenie  standardowego zakotwiczenia (anchor).
       Domyślnie: 256.

    volume=
       Przesłania położenie VolumeDesc. (nieużywane)

    partition=
       Przesłania położenie PartitionDesc. (nieużywane)

    lastblock=
       Ustawia ostatni blok systemu plików.

    fileset=
       Przesłania położenie bloku zestawu plików (fileset block).
       (nieużywane)

    rootdir=
       Przesłania położenie katalogu głównego). (nieużywane)

Opcje montowania dla ufs

    ufstype=warto
       UFS jest systemem plików szeroko wykorzystywanym w różnych
       systemach operacyjnych. Problem stanowią  różnice  pomiędzy
       implementacjami.  Cechy niektórych z nich są nieudokumentowane,
       tak więc trudno rozpoznać automatycznie typ ufs. Z tego powodu
       użytkownik musi określić typ ufs za pomocą opcji montowania.
       Możliwe wartości to:

       old  Stary format ufs, jest to typ domyślny, tylko do odczytu.

       44bsd Dla systemów plików utworzonych przez system typu BSD
           (NetBSD,FreeBSD,OpenBSD).

       sun  Dla systemów plików utworzonych przez SunOS lub Solaris
           na komputerze Sparc.

       sunx86 Dla systemów plików utworzonych przez Solaris na x86.

       nextstep
           Dla systemów plików utworzonych przez NeXTStep (na stacji
           roboczej NeXT) (obecnie tylko do odczytu).

       nextstep-cd
           Dla CD-ROM-ów NextStep (block_size == 2048), tylko do
           odczytu.

       openstep
           Dla systemów plików utworzonych przez OpenStep (obecnie
           tylko do odczytu).

    onerror=warto
       Ustala zachowanie w przypadku błędu:

       panic Jeśli napotkano błąd, powoduje panikę jądra.

       [lock|umount|repair]
           Te opcje montowania teraz nic nie robią: po napotkaniu
           błędu wypisują tylko komunikat na konsoli.

Opcje montowania dla umsdos

    Zobacz opcje dla msdos. Opcja dotsOK jest jawnie ubijana przez umsdos.

Opcje montowania dla vfat

    Przede wszystkim, rozpoznawane są wszystkie opcje dla fat.  Opcja
    dotsOK jest jawnie ubijana przez vfat. Pnadto istnieją

    uni_xlate
       Tłumaczy nieobsługiwane znaki Unikodu na specjalne sekwencje
       unikowe.  To umożliwia  wykonywanie  kopii  zapasowych  i
       odtwarzanie plików o nazwach, utworzonych ze znakami Unikodu.
       Bez tej opcji, w wypadku braku możliwości konwersji używane jest
       '?'. Znakiem unikowym jest ':', ponieważ na systemie vfat jest w
       innych wypadkach niedozwolony. Sekwencja specjalna, która byłaby
       użyta dla znaku u, gdzie u jest znakiem Unikodu to: ':', (u &
       0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Pozwala, by dwa pliki miały nazwy różniące się tylko wielkością
       liter.

    nonumtail
       Zanim zacznie próbować nazwa~nr.roz najpierw próbuje zrobić
       krótką nazwę bez numeru kolejnego.

    utf8  UTF8 jest systemem plików bezpiecznego 8-bitowego kodowania
       Unikodu, który jest wykorzystywany przez konsolę. Tą opcją można
       go włączyć dla danego systemu plików. Jeśli zostanie ustawione
       `uni_xlate', UTF8 jest wyłączane.

Opcje montowania dla xenixa

    Brak.

Opcje montowania dla xfs

    biosize=rozmiar
       Ustawia  preferowany  rozmiar  buforowanego  wejścia/wyjścia
       (domyślnie 64K). rozmiar musi być wyrażony jako logarytm (o
       podstawie 2) pożądanego rozmiaru I/O. Poprawnymi wartościami
       tej opcji są 14 do 16, włącznie (tzn. 16K, 32K i 64K bajtów).
       Na komputerach z 4K rozmiarem strony, 13 (8K bajtów) jest
       również poprawnym rozmiarem. Preferowany rozmiar buforowanego
       I/O można też zmieniać dla poszczególnych plików, korzystając z
       funkcji systemowej ioctl(2).

    dmapi / xdsm
       Włącza wyróżnione zdarzenia DMAPI (Data Management API).

    logbufs=warto
       Ustala liczbę buforów pamięciowych dziennika (in-memory log
       buffers). Poprawne są liczby z zakresu 2-8, włącznie. Domyślna
       wartość to 8 buforów dla systemów plików z blokiem o rozmiarze
       64K, 4 bufory dla systemów o bloku 32K, 3 bufory dla systemów o
       bloku 16K, i 2 bufory dla wszystkich innych konfiguracji.
       Zwiększanie  liczby  buforów  może poprawić wydajność przy
       niektórych  obciążeniach   roboczych   kosztem   pamięci
       wykorzystywanej na dodatkowe bufory i związane z nimi struktury
       sterujące.

    logbsize=warto
       Ustawia wielkość każdego z buforów pamięciowych dziennika (in-
       memory log buffers). Poprawne wartości to 16384 (16K) i 32768
       (32K). Domyślna wartość dla komputerów o więcej niż 32MB
       pamięci  to  32768, komputery o mniejszej pamięci stosują
       domyślnie 16384.

    logdev=urzdzenie i rtdev=urzdzenie
       Używa zewnętrznego dziennika  (rejestru  metadanych)  i/lub
       urządzenia czasu rzeczywistego. System plików XFS ma do trzech
       części: sekcji danych, sekcji dziennika  i  sekcji  czasu
       rzeczywistego. Sekcja czasu rzeczywistego jest opcjonalna, a
       sekcja dziennika może być osobna od sekcji danych albo może być
       w niej zawarta. Bliższe informacje podaje xfs(5).

    noalign
       Alokacja danych nie będzie wyrównywana na granicach jednostki
       paskowej (stripe unit).

    noatime
       Podczas odczytu pliku nie są aktualizowane znaczniki czasu
       dostępu.

    norecovery
       System plików zostanie zamontowany bez uruchamiania odzyskiwania
       dziennika. Jeśli system ten nie był poprawnie odmontowany, to
       możliwe, że montowany w trybie norecovery będzie niespójny.
       Część plików lub katalogów może z tego powodu być niedostępna.
       Systemy  plików przy włączeniu trybu norecovery muszą być
       montowane tylko do odczytu albo montowanie się nie powiedzie.

    osyncisdsync
       Powoduje, że zapisy do plików otwartych z ustawioną flagą O_SYNC
       będą się zachowywać jakby zamiast niej użyto flagi O_DSYNC. Może
       to dać lepszą wydajność bez naruszenia bezpieczeństwa danych.
       Jednakże, jeśli działa ta opcja, to w przypadku załamania się
       systemu mogą zostać utracone aktualizacje znaczników czasu z
       O_SYNC.

    quota / usrquota / uqnoenforce
       Włączenie  systemu  rozliczania  udziałów dyskowych (quota)
       użytkowników i wymuszenie (opcjonalnie) limitów.

    grpquota / gqnoenforce
       Włączenie systemu rozliczania udziałów dyskowych (quota) grup i
       wymuszenie (opcjonalnie) limitów.

    sunit=warto i swidth=warto
       Stosowane  do określenia jednostki i szerokości paska dla
       urządzenia RAID lub wolumenu paskowego. Warto musi być podana
       jako liczba 512-bajtowych bloków. Jeśli nie podano tej opcji, a
       system plików został utworzony na wolumenie paskowym lub podczas
       korzystania z mkfs podano szerokość albo jednostkę paska dla
       urządzenia RAID, to funkcja systemowa mount odtworzy tę wartość
       z superbloku.  Dla systemów plików utworzonych bezpośrednio na
       urządzeniach RAID, opcji tych można użyć do przesłonięcia
       informacji z superbloku jeśli po stworzeniu systemu zmienił się
       odnośny układ dysku. Jeśli podano sunit, to opcja swidth jest
       wymagana i musi być wielokrotnością wartości sunit.

Opcje montowania dla xiafs

    Brak. Chociaż xiafs nic nie dolega, nie jest on używany zbyt często i
    nie jest rozwijany. Prawdopodobnie nie powinno się go używać.  Od
    Linuksa wersji 2.1.21 xiafs nie występuje już w kodzie źródłowym jądra.

URZĄDZENIE LOOP

    Kolejnym możliwym typem jest montowanie poprzez urządzenie loop. Na
    przykład, polecenie

     mount /tmp/fdimage /mnt -t msdos -o loop=/dev/loop3,blocksize=1024

    skonfiguruje urządzenie loop /dev/loop3 tak, by odpowiadało plikowi
    /tmp/fdimage, i zamontuje je w /mnt.  Ten typ montowania zna trzy
    opcje, konkretnie loop, offset i encryption, które są w rzeczywistości
    opcjami dla losetup(8). Jeśli nie podano jawnie urządzenia loop (lecz
    tylko opcję `-o loop'), to mount spróbuje znaleźć jakieś nieużywane
    urządzenie loop i użyć go. Jeśli nie jest się tak niemądrym, by zrobić
    /etc/mtab dowiązaniem symbolicznym do /proc/mounts, to każde urządzenie
    loop przydzielone przez mount zostanie zwolnione przez umount. Można
    też zwalniać urządzenie loop ręcznie, stosując `losetup -d' -- zobacz
    losetup(8).

PLIKI

    /etc/fstab tabela systemów plików
    /etc/mtab tabela zamontowanych systemów plików
    /etc/mtab~ plik blokujący
    /etc/mtab.tmp plik tymczasowy

ZOBACZ TAKŻE

    mount(2), umount(2), fstab(5), umount(8), swapon(8), nfs(5), xfs(5),
    e2label(8), xfs_admin(8), mountd(8), nfsd(8), mke2fs(8), tune2fs(8),
    losetup(8)

BŁĘDY

    Jest możliwe, że uszkodzony system plików spowoduje załamanie systemu.

    Niektóre linuksowe systemy plików nie obsługują -o sync (systemy ext2 i
    ext3 obsuguj synchroniczne odświeżania (updates) (a la BSD), gdy
    zostaną zamontowane z opcją sync).

    Opcja -o remount może nie być w stanie zmienić parametrów montowania
    (np. wszystkie parametry ext2fs, poza sb, dają się zmieniać przy
    ponownym montowaniu, lecz nie można zmienić gid czy umask dla fatfs).

HISTORIA

    Polecenie mount pojawiło się w wersji 5 AT&T UNIX.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.