Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    netstat - Wywietl polczenia sieciowe, tablice routingu, statystyki
    interfejsu, polczenia masquerade, komunikaty netlinkowe

SK/LADNIA

    netstat [-venaoc]  [--tcp|-t]  [--udp|-u]  [--raw|-w]  [--unix|-u]
    [--inet|--ip] [--ax25] [--ipx] [--netrom]

    netstat  [-veenc]  [--inet]  [--ipx]  [--netrom] [--ddp] [--ax25]
    {--route|-r}

    netstat [-veenac] {--interfaces|-i} [iface]

    netstat [-enc] {--masquerade|-M}

    netstat [-cn] {--netlink|-N}

    netstat {-V|--version} {-h|--help}

OPIS

    Netstat wywietla dane o podsystemie sieciowym Linuksa.

  (bez opcji)
    Moesz obejrze status polcze sieciowych jako listing otwartych gniazd.
    Jest  to domylna operacjia: Jeli nie podasz rodzin adresow, to
    wydrukowane zostan aktywne gniazda wszystkich skonfigurowanych rodzin
    adresow. Uywajc opcji -e moesz uzyska dodatkowe informacje (userid). Z
    opcj -v moesz nakaza netstatowi narzeka na rodziny adresow, ktore nie s
    wspierane przez jdro.  Opcja -o wywietla dodatkowe dane o timerach
    sieciowych. -a wydrukuje wszystkie gniazda, wlczajc w to gniazda
    nasluchujce serwerow. Rodzina adresow inet wywietla gniazda raw, udp i
    tcp.

  -r, --route
    Uywajc opcji -r, --route , uzystkujesz tablice routingu jdra, w
    formacie tym samym, ktorego uywa route -e . netstat -er uyje formatu
    wyjciowego route. Prosz, obejrzyj route(8) dla dalszych szczegolow.

  -i, --interface iface
    Jeli uywasz opcji -i, --interfaces , wydrukowana zostanie tablica
    wszystkich (lub okrelonych przez iface) interfejsow sieciowych. Format
    wyjciowy jest taki jak w ifconfig -e i jest omowiony w ifconfig(8).
    netstat  -ei  wydrukuje tablic pojedynczego wpisu interfejsowego,
    zupelnie jak ifconfig .  Opcj -a moesz wlcza  nieskonfigurowane
    interfejsy (ktore np. nie maj ustawionej flagi U=UP).

  -M, --masquerade
    Ogldana moe by rownie lista wszystkich maskaradowanych sesji. Opcj -e
    moesz wlczy wicej danych o numerowaniu sekwencji (sequenze numbering?)
    i deltach spowodowanych przez przepisywanie danych na sesjach FTP
    (komenda PORT). Wsparcie do maskaradowania jest uywane do ukrywania
    hostow z nieoficjalnymi adresami sieciowymi ze wiata zewntrznego,
    zgodni z tym, co opisano w ipfw(4),ipfwadm(8) i ipfw(8).

  -N, --netlink
    Ostatnie jdra maj wsparcie jdro/uytkownik, ktore nazywa si netlink.
    Moesz otrzymywa komunikaty o tworzeniu lub kasowaniu interfejsow lub
    trasach (routes) z /dev/route (36,0).

OPCJE

  -v, --verbose
    Mow uytkownikowi co si dzieje, dzialajc interaktywnie. Co wane, drukuj
    niektore interesujce o nieskonfigurowanych rodzinach adresow.

  -n, --numeric
    pokazuje adresy numeryczne; nie probuje zdeterminowa symbolicznego
    hosta, portu czy nazwy uytkownika.

  -A, --af family
    uyj innej metody ustawiania rodzin adresow.  rodzina jest  list
    oddzielonych przecinkami slow kluczowych, takich jak inet, unix, ipx,
    ax25, netrom i ddp. To ma taki sam efekt, jak dlugie opcje --inet,
    --unix, --ipx, --ax25, --netrom i --ddp.

  -c, --continous
    To spowoduje, e netstat bdzie drukowal wybran tablic na ekran w trybie
    ciglym, co sekund, a tego nie przerwiesz.

WYJCIE

  Aktywne po/lczenia internetowe (TCP, UDP, RAW)
  Proto
    Protokol (tcp, udp, raw) uywany przez gniazdo.

  Recv-Q
    Liczba bajtow nie skopiowanych przez program uytkownika podlczonego do
    tego gniazda.

  Send-Q
    Liczba bajtow, ktorych odbior nie zostal potwierdzony przez zdalny
    host.

  Local Address
    Adres lokalny (lokalna nazwa hosta) i numer portu gniazda. O ile nie
    podano opcji -n , adres gniazda jest resolwowany do jego postaci
    kanonicznej, a numer portu jest tlumaczony na odpowiadajc mu nazw
    uslugi.

  Foreign Address
    Zdalny adres (nazwa zdalnego hosta) i numer portu jego gniazda.
    Podobnie jak w opcji lokalnego adresu, opcja -n wylcza rozpoznawanie
    nazwy hosta i uslugi.

  State
    Stan gniazda. Poniewa w RAW to nie dziala, a zazwyczaj w UDP te nie, to
    pole pozostaje czasem puste. Normalnie moe by to jedna z kilku wartoci:

    ESTABLISHED
       Gniazdo zestawilo polczenie.

    SYN_SENT
       Gniazdo aktywnie probuje zestawi polczenie.

    SYN_RECV
       Polczenie jest inicjalizowane.

    FIN_WAIT1
       Gniazdo jest zamknite, a polczenie si zamyka.

    FIN_WAIT2
       Polczenie jest zamknite, a gniazdo czeka na zamknicie na drugim
       kocu.

    TIME_WAIT
       Gniazdo czeka po zamkniciu na retransmisj zdalnego zamknicia.

    CLOSED Gniazdo nie jest uywane.

    CLOSE_WAIT
       Zdalny koniec zamknl i oczekuje a gniazdo si zamknie.

    LAST_ACK
       Zdalny koniec zamknl, a gniazdo jest zamknite. Oczekiwanie
       potwierdzenia.

    LISTEN Gniazdo nasluchuje nadchodzcych polcze. Te gniazda s wywietlane
       tylko jeli ustawiono opcj -a,--listening.

    CLOSING
       Obydwa  gniazda  s zamknite, lecz wci nie mamy wyslanych
       wszystkich danych.

    UNKNOWN
       Stan gniazda jest nieznany.

  User
    Nazwa lub UID wlaciciela gniazda.

  Timer
    (musi to by napisane)

  Gniazda aktywne dziedziny UNIX-owej
  Proto
    Protokol (zwykle unix) uywany przez gniazdo.

  RefCnt
    Liczba referencji (np. zalczonych przez to gniazdo procesow).

  Flags
    Wywietlane flagi to SO_ACCEPTON (wywietlane jako ACC), SO_WAITDATA (W)
    lub  SO_NOSPACE (N).  SO_ACCECPTON jest uywane na niepodlczonych
    gniazdach jeli odpowiadajce im procesy oczekuj na danie polczenia.
    Pozostale flagi zwykle nie s interesujce.

  Type
    Istnieje wiele rodzajow dostpu do gniazd:

    SOCK_DGRAM
       Gniazdo jest uywane w trybie datagramowym (bezpolczeniowym).

    SOCK_STREAM
       Gniazdo jest strumieniowe (polczeniowe).

    SOCK_RAW
       Gniazdo jest gniazdem typu raw.

    SOCK_RDM
       Gniazdo serwuje rdm (reliably-delivered messages).

    SOCK_SEQPACKET
       Gniazdo jest gniazdem typu sequential packet.

    SOCK_PACKET
       Gniazdo dostpu interfejsu RAW.

    UNKNOWN
       Kto wie, co przyszlo moe nam przynie - wypelnij :-)

  State
    To pole bdzie zawiera jedno z nastpujcych slow kluczowych:

    FREE  Gniazdo nie jest zaalokowane

    LISTENING
       Gniazdo nasluchuje dania polczenia. Te gniazda s wywietlane
       tylko z opcj -a,--listening.

    CONNECTING
       Gniazdo ma zamiar zestawi polczenie.

    CONNECTED
       Gniazdo jest polczone.

    DISCONNECTING
       Gniazdo si rozlcza.

    (empty)
       Gniazdo nie jest podlczone do innego.

    UNKNOWN
       Ten stan powinien nigdy nie nadej.

  Path
    Wywietla ciek do procesow przywizanych do gniazda.

  Aktywne gniazda IPX
    (powinno to by zrobione przez kogo, kto je zna)

  Aktywne gniazda BET/ROM
    (powinno to by zrobione przez kogo kto je zna)

  Aktywne gniazda AX/25
    (powinno to by zrobione przez kogo kto je zna)

PLIKI

    /etc/services -- Plik translacji uslug

    /proc/net/dev -- informacja o urzdzeniach

    /proc/net/raw -- informacja o gniazdach RAW

    /proc/net/tcp -- informacja o gniazdach TCP

    /proc/net/udp -- informacja o gniazdach UDP

    /proc/net/unix -- informacja o gniazdach dziedziny UNIX-owej

    /proc/net/ipx -- informacja o gniazdach IPX

    /proc/net/ax25 -- informacja o gniazdach AX25

    /proc/net/appeltalk -- informacja o gniazdach DDP (appletalk)

    /proc/net/nr -- informacja o gniazdach NET/ROM

    /proc/net/route -- informacje o routingu IP jdra

    /proc/net/ax25_route -- informacje o routingu AX25 jdra

    /proc/net/ipx_route -- informacje o routingu IPX jdra

    /proc/net/nr_nodes -- nodelista jdra dla NET/ROM

    /proc/net/nr_neigh -- jdrowi ssiedzi NET/ROM

    /proc/net/ip_masquerade -- maskaradowane polczenia jdra

ZOBACZ TAKE

    route(8), ifconfig(8), ipfw(4), ipfw(8), ipfwadm(8)

B/LDY

    Czasami mog pojawi si dziwne informacje jeli gniazdo zmienia si podczas
    przegldania. Rzadko si to zdarza.
    Opcje netstat -i s opisane tak, jak powinny dziala po ktorym cleanupie
    wydania BETA pakietu net-tools.

AUTORZY

    Interfejs uytkownika netstata zostal napisany przez Freda Baumgartena
    <dc6iq@insu1.etec.uni-karlsruhe.de> strona podrcznika man przez Matta
    Welsha <mdw@tc.cornell.edu>. Byla  poprawiana  przez  Alana  Coxa
    <Alan.Cox@linux.org>, ktory mogl si bardziej postara.
    Strona man i komendy zalczone w pakiecie net-tools zostaly kompletnie
    prztworzone przez Bernd Eckenfels <ecki@linux.de>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.