Provided by: deborphan_1.7.28.5_i386 bug

NAZWA

    orhaner - interfejs programu deborphan

SK/LADNIA

    orphaner [--help|--purge] [opcje deborphana]

OPIS

    orphaner jest przyjemnym interfejsem programu deborphan wywietlajcym
    list osieroconych pakietow uywajc okienek dialog lub whiptail. Pakiety
    mog zosta wybrane do usunicia przez apt-get, ktory bdzie wywolany, aby
    usun pakiety. Po usuniciu pobierana jest nowa lista osieroconych
    pakietow. Program koczy si albo po naciniciu przycisku "Anuluj", albo
    gdy nie wybrano adnego pakietu do usunicia.

    Po usuniciu pakietu, wszystkie nowo znalezione pakiety osierocone
    zostan pokazane na gorze listy i zostan oddzielone od starej listy
    pakietow za pomoc linii +++++.

    Orphaner ma take dwa dodatkowe przyciski "Symulacja" i "Pomoc".
    "Symulacja", zgodnie ze sw nazw, tylko symuluje usuwanie pakietow
    ipokazuje wyniki, ktore by si pojawily po rzeczywistym usuniciu. Tak
    wic, pozwala to zobaczy pakiety, ktore bd osierocone, zaznaczy je i
    usun wszystkie pakiety za pomoc tylko jednego wywolania apt-get.

    "Pomoc" pokazuje stan pakietu podany przez dpkg -s. Uwaga: Twoj wybor
    bdzie utracony.

OPCJE

    --help Wywietla krotki komunikat pomocy i koczy dzialanie.

    --skip-apt
       Zamiast uruchamia apt-get wywietla jego lini polece.

    --purge
       Uruchamia apt-get remove z opcj --purge.

    orphaner akceptuje wikszo opcji, ktore akceptuje deborphan, ale nie
    wszystkie. Opcje te s przekazywane niezmienione do programu deborphan i
    s  opisane  w  stronie  podrcznika  tego  programu. Wrod opcji
    nieakceptowanych s opcje zarzdzania plikiem zatrzyma oraz  opcje
    zmieniajce  format  wyjcia.  Uwaga: opcje, ktore wymagaj podania
    argumentu, musz by przekazane programowi orphaner jako jeden argument.
    Na przyklad, aby pokaza tylko pakiety o priorytecie nie wikszym ni
    optional, naley uy --priority=optional (tj. uywajc znaku =, a nie
    spacji).

ZOBACZ TAKE

    deborphan(1), orphaner(8), apt-get(8)