Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   pac -- informacja rozliczeniowa drukarki/plottera

SK/LADNIA

   pac [-Pdrukarka] [-c] [-m] [-pcena] [-s] [-r] [nazwa ...]

OPIS

   Pac (printer/plotter accounting) czyta pliki rozliczeniowe
   drukarki/plottera, sumujc liczb stron (typowy przypadek) lub stop (dla
   urzdze rastrowych) papieru zuytego przez kadego z uytkownikow, i wypisuje
   ile zuyl kady z nich w stronach czy stopach i w dolarach.

   Dostpne opcje i operandy:

   -Pdrukarka Rozliczenie wykonywane jest dla zadanej drukarki. Normalnie,
         rozliczanie wykonywane jest dla drukarki domylnej (zalenej od
         konkretnego systemu) lub drukarki okrelonej wartoci zmiennej
         rodowiska PRINTER.

   -c     powoduje, e wyjcie zostanie posortowane wedlug kosztow;
         normalnie jest ono sortowane alfabetycznie wedlug nazwy
         uytkownika.

   -m     powoduje, e w pliku rozliczeniowym ignorowana bdzie nazwa
         hosta. Pozwala to uytkownikowi pracujcemu na wielu maszynach
         na polczenie wszystkich oplat za drukowanie.

   -pcena   Warto ceny uywana jest jako koszt w dolarach, zamiast
         domylnej wartoci 0.02 lub ceny okrelonej w /etc/printcap.

   -r     Odwraca porzdek sortowania.

   -s     Informacja rozliczeniowa jest sumowana w sumarycznym pliku
         rozliczeniowym; sumowanie to jest niezbdne, gdy na obcionym
         systemie plik rozliczeniowy moe powiksza si o kilkanacie
         wierszy dziennie.

   nazwy    Statystyki wypisywane s tylko dla uytkownika(ow) o zadanej
         nazwie; zwykle, statystyki s wypisywane dla kadego
         uytkownika, ktory zuyl jakikolwiek rodzaj papieru.

PLIKI

   /var/account/?acct nieprzetworzone pliki rozliczeniowe
   /var/account/?_sum sumaryczne pliki rozliczeniowe
   /etc/printcap    baza danych moliwoci drukarek

ZOBACZ TAKE

   printcap(5a)

B/LDY

   Obecnie nie jest jeszcze znana relacja pomidzy cen wyliczon a rzeczywist.

HISTORIA

   Polecenie pac pojawilo si w 4.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.