Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    pidof - znajd pid dzialajcego programu.

SK/LADNIA

    pidof [-s] [-x] [-o pomipid] [-o pomipid..] program [program..]

OPIS

    Pidof wyszukuje identyfikatory procesow (PID-y) wskazanych programow.
    Drukuje je nastpnie na standardowe wyjcie. Program ten jest na ogol
    uywany w skryptach zmian poziomu pracy (runlevel change scripts),
    szczegolnie jeli system ma struktur rc typu System-V. Skrypty te s
    wtedy zlokalizowane w /etc/rc.?d, gdzie ? oznacza poziom pracy. Jeeli
    system posiada program start-stop-daemon(8), to powinien  by  on
    stosowany zamiast pidof.

OPCJE

    -s   Pojedynczy strzal - mowi to programowi, by wywietlil tylko jeden
       pid.

    -x   Skrypty rownie - to powoduje, e  program  zwraca  rownie
       identyfikatory procesow powlok, pracujcych z podanymi skryptami.

    -o pomipid
       Mowi programowi, by ominl procesy z podanym identyfikatorem
       procesu. Istnieje specjalny pid %PPID, ktory moe by uywany do
       wskazywania procesu rodzicielskiego programu pidof, czyli innymi
       slowy do wywolujcej powloki lub skryptu.

UWAGI

    pidof jest po prostu dowizaniem symbolicznym do programu killall5,
    ktory powinien te by zlokalizowany w /sbin.

    Gdy pidof jest wywolywany z peln, ciekow nazw programu, ktorego pid ma
    znale, jest rozsdnie bezpieczny. W przeciwnym razie moliwe, e zwroci
    identyfikatory pid programow, ktore przypadkowo maj t sam nazw, co
    szukany przez nas, ale faktycznie s innymi programami.

ZOBACZ TAKE

    shutdown(8), init(8), halt(8), reboot(8).

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                1 wrzenia 1998            PIDOF(8)