Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   ping — wysyła pakiety ICMP ECHO_REQUEST do hostów sieciowych

SKŁADNIA

   ping [-dfnqrvR] [-c liczba] [-i oczekiwanie] [-l preload] [-p wzorzec]
   [-s rozmiarpakietu]

   Opcje zmienione:
     -I <nazwa urządzenia> może zostać wykorzystane do
      ustawienia interfejsu wyjściowego.

   Nowe opcje:
    -T [tylko ping]: opcja wysłania pieczątki czasowej IP.
       -T tsonly    --- tylko pieczątki czasowe
       -T tsandaddr  --- pieczątki i adresy
       -T tsprespec host1 [host2 [host3 [host 4]]]
               --- przejścia pieczątek czasowych

   Udoskonalenia:
    - rozumie komunikaty błędów icmp i prawidłowo na nie odpowiada.
    - sprawdza sumę icmp i reaguje prawidłowo na uszkodzone pakiety.
    - potrafi prawidłowo pingować loopback linuksowy.
     itd.

OPIS

   Ping używa obowiązkowego datagramu ICMP o nazwie ECHO_REQUEST,
   wywołującego ICMP ECHO_RESPONSE od hosta lub bramki. Datagramy
   ECHO_REQUEST (``pingi'') składają się z nagłówka IP oraz ICMP , za
   którymi następuje “struct timeval” oraz określona liczba bajtów
   wypełnienia, używanych do wypełnienia pakietu. Opcje są następujące:
   Inne opcje to:

   -c liczba
       Zakończ po wysłaniu (i odebraniu) liczba pakietów ECHO_RESPONSE

   -d   Ustaw na używanym gnieździe opcję SO_DEBUG

   -f   Produkuje pakiety tak szybko, jak powracają, lub 100 razy na
       sekundę, zależnie od tego, czego jest więcej. Dla każdego
       wysłanego ECHO_REQUEST drukowana jest kropka ``.'', a dla każdego
       odebranego ECHO_REPLY drukowane jest backspace. Daje to
       dynamiczny obraz zmian ilości opuszczonych pakietów. Opcji tej
       może używać jedynie superużytkownik. Moe to by bardzo cikie
       w sieci i powinno by uywane ostronie.

   -i oczekiwanie
       Czekaj oczekiwanie sekund midzy wysaniem kolejnych pakietw.
       Domyślnie czeka się jedną sekundę. Opcja ta jest niekompatybilna
       z opcją -f

   -l preload
       Jeśli podany jest preload, ping jak najszybciej wysyła tyle
       pakietów, po czym przechodzi do normalnego trybu działania.
       Opcji tej używać może jedynie superużytkownik.

   -n   Tylko wyjście numeryczne. Nie będą dokonywane próby odczytania
       nazw symbolicznych adresów hostów.

   -p wzorzec
       Możesz podać do 16 bajtów wypełnienia wysyłanego pakietu. Jest to
       przydatne do diagnozowania w sieci problemów związanych z danymi.
       Np. “-p ff” spowoduje wysyłanie pakietu wypełnionego jedynkami.

   -q   Ciche wyjście. Poza liniami podsumowania na starcie/końcu nic
       nie jest wyświetlane.

   -R   Nagrywaj trasę. Zawiera w pakiecie ECHO_REQUEST opcję
       RECORD_ROUTE i wyświetla bufor trasy zwróconych pakietów.
       Zauważ, że nagłówek IP wystarcza jedynie na 9 takich tras. Wiele
       hostów ignoruje lub zarzuca tę opcję.

   -r   Pomiń normalne tabele trasowania i wysyłaj bezpośrednio do hosta
       w przyłączonej sieci. Jeśli host nie jest w sieci podłączonej
       bezpośrednio, zwracany jest błąd. Opcja ta może być używana do
       pingowania hosta lokalnego poprzez interfejs, przez który nie ma
       trasy (np. po jego porzuceniu przez routed(8)).

   -s rozmiarpakietu
       Określa liczbę wysyłanych bajtów danych. Domyślną wartością jest
       56, co tłumaczy się na 64 bajty ICMP po połączeniu z 8 bajtami
       nagłówka ICMP.

   -v   Wyjście gadatliwe. Odbierane pakiety ICMP inne niż ECHO_RESPONSE
       są listowane.

   Przy używaniu pinga do izolowania błędów, należy go najpierw zapuścić na
   hoście lokalnym, by sprawdzić czy lokalny interfejs sieciowy jest
   włączony i czy działa. Potem należy pingować coraz to dalsze hosty i
   bramki. Obliczane są czasy podróży i statystyki utraty pakietów. Jeśli
   odbierane są pakiety zduplikowane, nie są one włączane do obliczeń strat
   pakietów, choć ich czas podróży jest używany do obliczania
   minimalnego/średniego/maksymalnego czasu podróży. Po nadaniu (i
   odebraniu) określonej liczby pakietów, lub po zakończeniu programu przez
   SIGINT, wyświetlane jest krótkie podsumowanie.

   Jeśli ping nie odbierze żadnych pakietów odpowiedzi, to zakończy
   działanie z kodem wyjścia 1. W przypadku błędu kod ten wynosi 2. W
   przeciwnym razie zwracane jest 0. Umożliwia to używanie kodu wyjścia do
   sprawdzania czy hosty żyją, czy gryzą ziemię.

   Program ten jest przeznaczony do testowania sieci, pomiarów i
   zarządzania. Z powodu obciążenia, jakie może wywołać w sieci, niemądre
   jest używanie pinga podczas normalnych operacji ze skryptów.

SZCZEGÓŁY PAKIETU ICMP

   Nagłówek IP bez opcji ma 20 bajtów. Pakiet ICMP ECHO_REQUEST zawiera
   dodatkowych 8 bajtów nagłówka ICMP, za którymi następuje określona ilość
   danych. Gdy podany jest rozmiarpakietu, to określa on rozmiar
   dodatkowego bloków danych (domyślnie 56). Tak więc ilość danych
   znajdujących się wewnątrz pakietu ip typu ICMP ECHO_REPLY jest zawsze 8
   bajtów większa niż żądana ilość danych (nagłówek ICMP ).

   Jeśli rozmiar danych ma wielkość przynajmniej 8 bajtów, to ping używa
   pierwszych 8 bajtów do włączania pieczątki czasowej, której używa do
   obliczeń czasów podróży. Jeśli podano mniej niż 8 bajtów wypełnienia, nie
   są podawane czasy podróży.

ZDUPLIKOWANE I USZKODZONE PAKIETY

   Ping zgłasza pakiety uszkodzone i zduplikowane. Pakiety zduplikowane
   nigdy nie powinny się pojawiać i prawdopodobnie są powodowane przez
   nieprawidłowe retransmisje poziomu połączenia (link-level). Mogą się one
   pojawiać w wielu sytuacjach i rzadko są dobrym znakiem, choć obecność
   niskiej liczby duplikatów nie musi być zawsze powodem alarmu.

   Pakiety uszkodzone są oczywiście poważną przyczyną alarmu i często
   wskazują na uszkodzenie sprzętu na drodze pakietu pinga.

UŻYWANIE RÓŻNYCH WZORCÓW DANYCH

   Poziom (inter)sieci nigdy nie powinien traktować pakietów odmiennie w
   zależności od danych zawartych w części danych. Niestety problemy zależne
   od danych czasem pojawiają się w sieciach i pozostają długo
   niezauważane. W wielu przypadkach konkretny wzorzec powodujący problemy
   jest czymś, co nie posiada wystarczającej liczby zmian, np. jest samymi
   jedynkami lub samymi zerami, lub wzorcem na samym krańcu, prawie
   wypełnionym zerami. Niekoniecznie jednak musi wystarczyć podanie wzorca
   z samymi zerami w linii poleceń, gdyż interesujący wzorzec jest na
   poziomie połączenia i związek między tym co wpiszesz i tym co transmituje
   kontroler może być złożony.

   Znaczy to, że jeśli masz problem zależny od danych, to będziesz
   potrzebować wielu testów do jego izolacji. Jeśli masz szczęście, to może
   znajdziesz plik, który nie może być przesłany przez sieć lub który wymaga
   dużo więcej czasu do przesłania niż inne podobnej długości pliki. Możesz
   następnie taki plik przetestować w poszukiwaniu powtarzalnych wzorców z
   użyciem opcji -p pinga.

SZCZEGÓŁY TTL

   Wartość TTL pakietu IP reprezentuje maksymalną liczbę routerów IP, którą
   pakiet może minąć nim zostanie wyrzucony. W obecnej sytuacji, można
   oczekiwać że każdy router internetowy zdekrementuje wartość TTL o jeden.

   Specyfikacja TCP/IP określa, że pole TTL pakietu TCP powinno być
   ustawiane na 60, lecz wiele systemów używa mniejszych wartości (4.3 BSD
   używa 30, 4.2 używało 15).

   Maksymalna możliwa wartość tego pola to 255 i większość systemów
   Unixowych ustawia wartość TTL pakietów ICMP ECHO_REQUEST na 255. Oto
   dlaczego możesz pingować pewne hosty, lecz nie możesz ich osiągnąć
   poprzez telnet(1) czy ftp(1).

   W normalnym działaniu, ping drukuje wartości ttl odbieranych pakietów.
   Gdy system zdalny otrzymuje pakiet ping, może on zrobić jedną z trzech
   rzeczy z polem TTL:

   ·  Nie zmienić go; jest to właściwość systemów Berkeley Unix przed
     wydaniem 4.3BSD tahoe. W tym wypadku wartość TTL odebranego pakietu
     wyniesie 255 minus liczba routerów na trasie podróży.

   ·  Ustawić ją na 255: jest to właściwość obecnego Berkeley Unix. W tym
     wypadku wartość TTL odebranego pakietu wyniesie 255 minus liczbę
     routerów na trasie od systemu zdalnego do hosta pingujcego.

   ·  Ustawić na inną wartość. Niektóre maszyny używają dla pakietów ICMP
     tej samej wartości co dla pakietów TCP, np. 30 lub 60. Inni mogą
     używać jeszcze bardziej dzikich wartości.

BŁĘDY

   Wiele hostów i bram ignoruje opcję RECORD_ROUTE.

   Maksymalna długość nagłówka IP jest zbyt mała dla całkowitej użyteczności
   opcji w rodzaju RECORD_ROUTE. Jednak nie można z tym praktycznie nic
   zrobić.

   Szybkie pingowanie (flood pinging) nie jest ogólnie zalecanie, a w
   szczególności pingowanie adresu rozgłoszeniowego.

ZOBACZ TAKŻE

   netstat(1), ifconfig(8)

HISTORIA

   Komenda ping pojawiła się w 4.3BSD.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic między
   powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
   funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
   podręcznika.