Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

   ping -- wysyla pakiety ICMP ECHO_REQUEST do hostow sieciowych

SK/LADNIA

   ping [-dfnqrvR] [-c liczba] [-i oczekiwanie] [-l preload] [-p wzorzec]
   [-s rozmiarpakietu]

   Opcje zmienione:
     -I <nazwa urzdzenia> moe zosta wykorzystane do
      ustawienia interfejsu wyjciowego.

   Nowe opcje:
    -T [tylko ping]: opcja wyslania piecztki czasowej IP.
       -T tsonly    --- tylko piecztki czasowe
       -T tsandaddr  --- piecztki i adresy
       -T tsprespec host1 [host2 [host3 [host 4]]]
               --- przejcia piecztek czasowych

   Udoskonalenia:
    - rozumie komunikaty bldow icmp i prawidlowo na nie odpowiada.
    - sprawdza sum icmp i reaguje prawidlowo na uszkodzone pakiety.
    - potrafi prawidlowo pingowa loopback linuksowy.
     itd.

OPIS

   Ping uywa obowizkowego datagramu ICMP o nazwie ECHO_REQUEST, wywolujcego
   ICMP ECHO_RESPONSE od hosta lub bramki. Datagramy ECHO_REQUEST
   (``pingi'') skladaj si z naglowka IP oraz ICMP , za ktorymi nastpuje
   ``struct timeval'' oraz okrelona liczba bajtow wypelnienia, uywanych do
   wypelnienia pakietu. Opcje s nastpujce: Inne opcje to:

   -c liczba
       Zakocz po wyslaniu (i odebraniu) liczba pakietow ECHO_RESPONSE

   -d   Ustaw na uywanym gniedzie opcj SO_DEBUG

   -f   Produkuje pakiety tak szybko, jak powracaj, lub 100 razy na
       sekund, zalenie od tego, czego jest wicej. Dla kadego wyslanego
       ECHO_REQUEST drukowana jest kropka ``.'', a dla kadego odebranego
       ECHO_REPLY drukowane jest backspace. Daje to dynamiczny obraz
       zmian iloci opuszczonych pakietow. Opcji tej moe uywa jedynie
       superuytkownik. Moe to by bardzo cikie w sieci i powinno by
       uywane ostronie.

   -i oczekiwanie
       Czekaj oczekiwanie sekund midzy wys/laniem kolejnych pakiet'ow.
       Domylnie czeka si jedn sekund. Opcja ta jest niekompatybilna z
       opcj -f

   -l preload
       Jeli podany jest preload, ping jak najszybciej wysyla tyle
       pakietow, po czym przechodzi do normalnego trybu dzialania.
       Opcji tej uywa moe jedynie superuytkownik.

   -n   Tylko wyjcie numeryczne. Nie bd dokonywane proby odczytania nazw
       symbolicznych adresow hostow.

   -p wzorzec
       Moesz poda do 16 bajtow wypelnienia wysylanego pakietu. Jest to
       przydatne do diagnozowania w sieci problemow zwizanych z danymi.
       Np. ``-p ff'' spowoduje wysylanie pakietu wypelnionego
       jedynkami.

   -q   Ciche wyjcie. Poza liniami podsumowania na starcie/kocu nic nie
       jest wywietlane.

   -R   Nagrywaj tras. Zawiera w pakiecie ECHO_REQUEST opcj RECORD_ROUTE
       i wywietla bufor trasy zwroconych pakietow. Zauwa, e naglowek IP
       wystarcza jedynie na 9 takich tras. Wiele hostow ignoruje lub
       zarzuca t opcj.

   -r   Pomi normalne tabele trasowania i wysylaj bezporednio do hosta w
       przylczonej sieci. Jeli host nie jest w sieci podlczonej
       bezporednio, zwracany jest bld. Opcja ta moe by uywana do
       pingowania hosta lokalnego poprzez interfejs, przez ktory nie ma
       trasy (np. po jego porzuceniu przez routed(8)).

   -s rozmiarpakietu
       Okrela liczb wysylanych bajtow danych. Domyln wartoci jest 56, co
       tlumaczy si na 64 bajty ICMP po polczeniu z 8 bajtami naglowka
       ICMP.

   -v   Wyjcie gadatliwe. Odbierane pakiety ICMP inne ni ECHO_RESPONSE s
       listowane.

   Przy uywaniu pinga do izolowania bldow, naley go najpierw zapuci na hocie
   lokalnym, by sprawdzi czy lokalny interfejs sieciowy jest wlczony i czy
   dziala. Potem naley pingowa coraz to dalsze hosty i bramki. Obliczane s
   czasy podroy i statystyki utraty pakietow. Jeli odbierane s pakiety
   zduplikowane, nie s one wlczane do oblicze strat pakietow, cho ich czas
   podroy jest uywany do obliczania minimalnego/redniego/maksymalnego czasu
   podroy. Po nadaniu (i odebraniu) okrelonej liczby pakietow, lub po
   zakoczeniu programu przez SIGINT, wywietlane jest krotkie podsumowanie.

   Jeli ping nie odbierze adnych pakietow odpowiedzi, to zakoczy dzialanie z
   kodem wyjcia 1. W przypadku bldu kod ten wynosi 2. W przeciwnym razie
   zwracane jest 0. Umoliwia to uywanie kodu wyjcia do sprawdzania czy hosty
   yj, czy gryz ziemi.

   Program ten jest przeznaczony do testowania sieci, pomiarow i zarzdzania.
   Z powodu obcienia, jakie moe wywola w sieci, niemdre jest uywanie pinga
   podczas normalnych operacji ze skryptow.

SZCZEG'O/LY PAKIETU ICMP

   Naglowek IP bez opcji ma 20 bajtow. Pakiet ICMP ECHO_REQUEST zawiera
   dodatkowych 8 bajtow naglowka ICMP, za ktorymi nastpuje okrelona ilo
   danych. Gdy podany jest rozmiarpakietu, to okrela on rozmiar dodatkowego
   blokow danych (domylnie 56). Tak wic ilo danych znajdujcych si wewntrz
   pakietu ip typu ICMP ECHO_REPLY jest zawsze 8 bajtow wiksza ni dana ilo
   danych (naglowek ICMP ).

   Jeli rozmiar danych ma wielko przynajmniej 8 bajtow, to ping uywa
   pierwszych 8 bajtow do wlczania piecztki czasowej, ktorej uywa do oblicze
   czasow podroy. Jeli podano mniej ni 8 bajtow wypelnienia, nie s podawane
   czasy podroy.

ZDUPLIKOWANE I USZKODZONE PAKIETY

   Ping zglasza pakiety uszkodzone i zduplikowane. Pakiety zduplikowane
   nigdy nie powinny si pojawia i prawdopodobnie s powodowane przez
   nieprawidlowe retransmisje poziomu polczenia (link-level). Mog si one
   pojawia w wielu sytuacjach i rzadko s dobrym znakiem, cho obecno niskiej
   liczby duplikatow nie musi by zawsze powodem alarmu.

   Pakiety uszkodzone s oczywicie powan przyczyn alarmu i czsto wskazuj na
   uszkodzenie sprztu na drodze pakietu pinga.

UYWANIE R'ONYCH WZORC'OW DANYCH

   Poziom (inter)sieci nigdy nie powinien traktowa pakietow odmiennie w
   zalenoci od danych zawartych w czci danych. Niestety problemy zalene od
   danych czasem pojawiaj si w sieciach i pozostaj dlugo niezauwaane. W
   wielu przypadkach konkretny wzorzec powodujcy problemy jest czym, co nie
   posiada wystarczajcej liczby zmian, np. jest samymi jedynkami lub samymi
   zerami, lub wzorcem na samym kracu, prawie wypelnionym zerami.
   Niekoniecznie jednak musi wystarczy podanie wzorca z samymi zerami w
   linii polece, gdy interesujcy wzorzec jest na poziomie polczenia i zwizek
   midzy tym co wpiszesz i tym co transmituje kontroler moe by zloony.

   Znaczy to, e jeli masz problem zaleny od danych, to bdziesz potrzebowa
   wielu testow do jego izolacji. Jeli masz szczcie, to moe znajdziesz plik,
   ktory nie moe by przeslany przez sie lub ktory wymaga duo wicej czasu do
   przeslania ni inne podobnej dlugoci pliki. Moesz nastpnie taki plik
   przetestowa w poszukiwaniu powtarzalnych wzorcow z uyciem opcji -p pinga.

SZCZEG'O/LY TTL

   Warto TTL pakietu IP reprezentuje maksymaln liczb routerow IP, ktor
   pakiet moe min nim zostanie wyrzucony. W obecnej sytuacji, mona oczekiwa
   e kady router internetowy zdekrementuje warto TTL o jeden.

   Specyfikacja TCP/IP okrela, e pole TTL pakietu TCP powinno by ustawiane
   na 60, lecz wiele systemow uywa mniejszych wartoci (4.3 BSD uywa 30, 4.2
   uywalo 15).

   Maksymalna moliwa warto tego pola to 255 i wikszo systemow Unixowych
   ustawia warto TTL pakietow ICMP ECHO_REQUEST na 255. Oto dlaczego moesz
   pingowa pewne hosty, lecz nie moesz ich osign poprzez telnet(1) czy
   ftp(1).

   W normalnym dzialaniu, ping drukuje wartoci ttl odbieranych pakietow.
   Gdy system zdalny otrzymuje pakiet ping, moe on zrobi jedn z trzech
   rzeczy z polem TTL:

   +o  Nie zmieni go; jest to wlaciwo systemow Berkeley Unix przed wydaniem
     4.3BSD tahoe. W tym wypadku warto TTL odebranego pakietu wyniesie 255
     minus liczba routerow na trasie podroy.

   +o  Ustawi j na 255: jest to wlaciwo obecnego Berkeley Unix. W tym
     wypadku warto TTL odebranego pakietu wyniesie 255 minus liczb
     routerow na trasie od systemu zdalnego do hosta pingujcego.

   +o  Ustawi na inn warto. Niektore maszyny uywaj dla pakietow ICMP tej
     samej wartoci co dla pakietow TCP, np. 30 lub 60. Inni mog uywa
     jeszcze bardziej dzikich wartoci.

B/LDY

   Wiele hostow i bram ignoruje opcj RECORD_ROUTE.

   Maksymalna dlugo naglowka IP jest zbyt mala dla calkowitej uytecznoci
   opcji w rodzaju RECORD_ROUTE. Jednak nie mona z tym praktycznie nic
   zrobi.

   Szybkie pingowanie (flood pinging) nie jest ogolnie zalecanie, a w
   szczegolnoci pingowanie adresu rozgloszeniowego.

ZOBACZ TAKE

   netstat(1), ifconfig(8)

HISTORIA

   Komenda ping pojawila si w 4.3BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.