Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    pppd - Demon protokołu PPP

SKŁADNIA

    pppd [ nazwa_tty ] [ szybko ] [ opcje ]

OPIS

    Protokół Point-to-Point (PPP) daje metody transmisji datagramów poprzez
    szeregowe połączenia punkt-do-punktu. PPP składa się z trzech części:
    sposobu  enkapsułowania  datagramów  w  połączeniach  szeregowych,
    rozwiniętego protokołu kontroli połączenia (LCP--Link Control Protocol)
    oraz  rodziny protokołów kontroli sieciowej (NCP--Network Control
    Protocols) służących do zestawiania i konfigurowania różnych protokołów
    warstwy sieciowej.

    Schemat enkapsułowania jest dawany przez kod sterownika w jądrze. Pppd
    daje podstawowe LCP, wsparcie uwierzytelniania i NCP do zestawiania i
    konfigurowania IP (nazywa się on IPCP-IP Control Protocol).

CZĘSTO UŻYWANE OPCJE

    <nazwa_tty>
       Komunikuj się poprzez wskazane urządzenie. Jeśli potrzeba,
       doklejany jest tu łańcuch "/dev/". Jeśli nie zostanie podana
       nazwa  urządzenia,  lub jeśli podana jest nazwa terminala
       podłączonego do standardowego wejścia, pppd użyje tego terminala
       i nie fork(2)nie by wstawić się w tło. Wartość tej opcji
       ustawiona w uprzywilejowanym źródle nie może być przeciążona
       przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    <szybko>
       Ustaw szybkość przesyłu na <szybkość> (liczba dziesiętna). Na
       systemach takich, jak 4.4BSD czy NETBSD można podać dowolną
       szybkość. Inne systemy (np. SunOS) dopuszczają tylko ograniczony
       zbiór szybkości.

    asyncmap <mapa>
       Ustaw mapę znaków async na <mapa>. Mapa ta opisuje, które znaki
       sterujace nie mogą być pomyślnie przesyłane poprzez linię
       szeregową. Pppd będzie prosił peera o przesyłanie tych znaków
       jako dwubajtowe sekwencje specjalne. Argument jest 32 bitową
       liczbą szesnastkową, gdzie każdy bit określa znak, który należy
       cytować. Bit 0 (00000001) określa znak 0x00; bit 31 (80000000)
       określa znak 0x1f lub ^_. Jeśli podanych jest wiele opcji
       asyncmap, to wartości są sklejane logicznym OR. Jeśli nie podane
       są żadne opcje asyncmap, znaki te w ogóle nie będą negocjowane w
       kierunku odbiorczym.  Peer powinien wtedy cytować wszystkie
       znaki sterujące. Aby cytować przesyłane znaki, użyj opcji
       escape.

    auth  Żądaj od peera uwierzytelnienia przed zezwoleniem na przesyłanie
       pakietów sieciowych. Opcja ta jest domyślna, jeśli system ma
       trasę domyślną. jeśli nie podano ani tej opcji, ani noauth, pppd
       pozwoli jedynie używać peerowi adresów do których system nie ma
       jeszcze trasy.

    call nazwa
       Odczytaj opcje z pliku /etc/ppp/peers/nazwa. Plik ten może
       zawierać uprzywilejowane opcje, takie jak noauth, nawet jeśli
       pppd nie jest uruchamiane przez roota. Łańcuch nazwa nie może
       rozpoczynać się od /, ani zawierać znaków .. jako część ścieżki.
       Format pliku z opcjami jest opisany niżej.

    connect skrypt
       Użyj  programu  wykonywalnego,  podanego  przez  skrypt do
       skonfigurowania linii szeregowej. Skrypt ten zwykle wykorzystuje
       program chat(8) do wykręcenia numeru telefonu i rozpoczęcia
       zdalnej sesji ppp. Wartość tej opcji ze źródła uprzywilejowanego
       nie  może  być  przesłonięta  przez  nieuprzywilejowanego
       użytkownika.

    crtscts
       Używaj sprzętowego sterowania przepływem (tj. RTS/CTS)  do
       sterowania przepływem danych na porcie szeregowym. Jeśli nie
       zostanie podana ani opcja crtscts, ani nocrtscts czy cdtrcts lub
       nocdtrcts, ustawienie sprzętowego sterowania przepływem portu
       pozostaje niezmienione. Niektóre porty szeregowe (np. Maca) nie
       posiadają prawdziwego wyjścia RTS.  Porty takie używają tego
       trybu do implementacji jednokierunkowego sterowania przepływem.
       Port szeregowy zawiesi transmisję jeśli zażąda tego modem (przez
       CTS), lecz nie będzie w stanie zażądać od modemu zaprzestania
       nadawania danych do komputera. Tryb ten zachowuje możliwość
       używania DTR jako linii kontroli modemu.

    defaultroute
       Dodaj domyślną trasę do systemowych tablic trasowania, używając
       peera jako bramkę po pomyślnym zakończeniu negocjacji IPCP.
       Wpis ten [w tablicach routingu] jest usuwany po zerwaniu
       połączenia. Opcja ta jest uprzywilejowana w przypadku podania
       opcji nodefaultroute.

    disconnect skrypt
       Wykonaj program skrypt po zakończeniu połączenia ppp. Skrypt ten
       może na przykład wysłać komendy, powodujące odwieszenie modemu
       gdy niedostępne są sprzętowe sygnały sterowania modemem. Skrypt
       rozłączenia  nie  jest  uruchamiany  jeśli modem już jest
       odwieszony. Wartość tej opcji pochodząca z uprzywilejowanego
       źródła nie może być przesłonięta przez nieuprzywilejowanego
       użytkownika.

    escape xx,yy,...
       Określa, że niektóre znaki powinny być podczas transmisji
       cytowane (niezależnie czy peer chciał by tak było w swojej mapie
       async). Cytowane  znaki  są  podawane  jako  lista  liczb
       szesnastkowych, rozdzielonych przecinkami. Zauważ, że prawie
       każdy znak można podać w tej opcji. Jest to odwrotnie niż w
       opcji asyncmap, gdzie można było podać jedynie znaki sterujące.
       Znaki, których nie można cytować to znaki o  wartościach
       szesnastkowych 0x20 - 0x3f lub 0x5e.

    file nazwa
       Odczytaj opcje z pliku nazwa (format jest opisany niżej). Plik
       ten musi być dostępny dla odczytu dla użytkownka,  który
       uruchomił pppd.

    init skrypt
       Uruchom program wykonywalny skrypt do zainicjalizowania linii
       szeregowej. Skrypt ten zazwyczaj używa programu chat(8) do
       skonfigurowania modemu celem włączenia autoodpowiadania. Wartość
       tej opcji, pochodząca z uprzywilejowanego źródła nie może być
       przesłonięta przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    lock  Podaje, że pppd powinien stworzy plik blokujący w stylu UUCP,
       aby zapewnić ekskluzywność dostępu do urządzenia szeregowego.

    mru n Ustaw MRU [Maximum Receive Unit] na n. Pppd poprosi peera o
       przesyłanie pakietów nie większych niż n bajtów. Minimalną
       wartością MRU jest 128. Domyślną jest 1500. Zalecana dla wolnych
       linii jest wartość 296 (40 bajtów na nagłówek TCP/IP + 256
       bajtów danych). (Zauważ, że w IPv6 MRU musi być min. 1280).

    mtu n Ustaw MTU [Maximum Transmit Unit] na n. O ile peer nie zażąda
       mniejszej wartości poprzez MRU, pppd zażąda by kod sieciowy
       jądra wysyłał pakiety nie większe niż n bajtów. (Zauważ, że w
       IPv6 MTU musi być min. 1280).

    passive
       Włącza opcję pasywności LCP. Przy podaniu tej opcji, pppd
       spróbuje zapoczątkować połączenie; jeśli nie uzyska odpowiedzi
       od peera, to będzie czekać pasywnie na prawidłowy pakiet LCP,
       zamiast kończyć działanie, jak to ma miejsce w normalnej
       sytuacji.

OPCJE

    <lokalny_adres_IP>:<zdalny_adres_IP>
       Ustaw lokalny i/lub zdalny adres IP interfejsu. Dowolny z nich
       można pominąć. Adres IP może być podawany jako nazwa hosta, lub
       w dziesiętnej notacji kropkowej (np. 150.234.56.78). Domyślnym
       adresem lokalnym jest (pierwszy) adres IP systemu (o ile nie
       podano opcji noipdefault). Zdalny adres (w wypadku niepodania)
       jest pobierany od peera. W ten sposób, w prostych przypadkach
       opcja ta nie jest wymagana. Jeśli lokalny i/lub zdalny adres IP
       został jednak w tej opcji podany, pppd nie przyjmie innej
       wartości od peera w negocjacji IPCP, chyba że podano opcje ipcp-
       accept-local i/lub ipcp-accept-remote.

    ipv6
    <identyfikator_lokalnego_interfejsu>,<identyfikator_zdalnego_interfejsu>
       Ustaw 64-bitowy identyfikator  lokalnego  i  lub  zdalnego
       interfejsu. Dowolny z nich można pominąć. Identyfikator musi być
       podany w standardowej noracji  ascii  adresów  IPv6  (np:
       ::dead:beef).  Jeśli  podana  jest opcja ipv6cp-use-ipaddr,
       lokalnym identyfikatorem jest lokalny adres IPv4 (patrz wyżej).
       Na systemach, obsługujących unikalne stałe ID, można w zamianie
       do opisywanej opcji użyć  opcji  ipv6cp-use-persistent.  W
       przeciwnym wypadku, identyfikator jest losowany.

    active-filter wyraenie-filtru
       Określa filtr pakietowy, stosowany do pakietów z danymi w celu
       określenia, które pakietu uznać za aktywność linii, a zatem
       kiedy kasować licznik bezczynności lub prowadzić połączenie w
       stan wymagający telefonowania.  Opcja ta jest przydatna w
       połączeniu z opcją idle jeśli przez połączenie przesyłane są
       regularnie jakieś pakiety (np. pakiety informacji o trasach),
       które normalnie uniemożliwiają wejście w stan bezczynności.
       Składnia wyraenia-filtru jest taka, jak dla tcpdump(1), lecz
       kwalifikatory nie mające sensu w połączeniu PPP, takie jak ether
       czy arp nie są dozwolone. Ogólnie, wyrażenie filtru powinno być
       ujęte w pojedyncze cytaty, aby uchronić je przed interpretacją
       spacji przez powłokę. Opcja ta jest obecnie dostępna tylko pod
       NetBSD i to tylko wtedy, gdy jądro i pppd były skompilowane ze
       zdefiniowanym PPP_FILTER.

    allow-ip adres(y)
       Zezwol peerom na używanie podanych adresów IP lub podsieci bez
       uwierzytelniania. Parametr jest przetwarzany jak każdy element
       listy dozwolonych adresów IP z plików sekretów (zobacz sekcję
       UWIERZYTELNIANIE poniżej).

    bsdcomp nr,nt
       Zażądaj  by peer kompresował wysyłane pakiety przy użyciu
       mechanizmu BSD-Compress z maksymalnym rozmiarem kodu nr bitów i
       zgódź się na kompresowania pakietów wysyłanych do peera z
       maksymalnym rozmiarem kodu nt bitów. Jeśli nt nie jest podane,
       to domyślnie odpowiada wartości nr. Wartości w zakresie 9 do 15
       są typowymi wartościami tych parametrów; większe dają lepszą
       kompresję, lecz wymagają więcej pamięci jądra da słowniki
       kompresji. Alternatywnie, podanie wartości 0 jako nr lub nt
       wyłącza kompresję w danym kierunku. Aby wyłączyć kompresję
       całkowicie, użyj nobsdcomp lub bsdcomp 0.

    cdtrcts
       Użyj niestandardowego sprzętowego sterowania przepływem (np.
       DTR/CTS) do sterowania przepływem danych przez port szeregowy.
       Jeśli nie podany jest ani crtscts, ani nocrtscts, ani cdtrcts
       lub nocdtrcts, ustawienie sprzętowego sterowania przepływem na
       danej linii pozostaje niezmienione. Niektóre porty (np. Maca)
       nie posiadają prawdziwego wyjścia RTS. Porty takieużywają tego
       trybu do implementowania prawdziwego, dwukierunkowego sterowania
       przepływem. Poświęceniem jest to, że tryb sterowania przepływem
       nie zezwala na używanie DTR jako lnii kontroli modemu.

    chap-interval n
       Jeśli podana jest ta opcja, pppd będzie wyzywał peera co n
       sekund.

    chap-max-challenge n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji wyzwań CHAP na n (domyślnie
       10).

    chap-restart n
       Ustaw czas opóźnienia wyzwań na n sekund (domyślnie 3).

    connect-delay n
       Czekaj do n milisekund po zakończeniu skryptu connect na
       prawidłowe pakiety ppp od peera. Pod koniec tego czasu lub gdy
       od peera nadejdzie prawidłowy pakiet PPP, pppd rozpocznie
       negocjację przez przesyłanie pierwszego pakietu LCP. Domyślną
       wartością jest 1000 (1 sekunda). Ten czas oczekiwania ma
       znaczenie tylko jeśli używana jest opcja connect lub pty.

    debug Włącza zabudowę debuggowania połączenia. Po podaniu tej opcji,
       pppd raportuje zawartość wszystkich pakietów kontrolnych w
       czytelnej postaci. Pakiety są raportowane poprzez sysloga w
       zabudowie daemon i poziomie debug. Informacja ta może być
       przekierowana  do  pliku  przez  poprawne  skonfigurowanie
       /etc/syslog.conf (zobacz syslog.conf(5)).

    default-asyncmap
       Wyłącz negocjację asyncmap i wymuś cytowanie wszystkich znaków
       sterujących w obu kierunkach.

    default-mru
       Wyłącz negocjację MRU. Po włączeniu tej opcji, pppd użyje
       domyślnej wartości 1500 bajtów.

    deflate nr,nt
       Żąda by peer kompresował wysyłane pakiety w mechanizmie deflate
       z maksymalnym rozmiarem okna 2**nr bajtów i zgodził się na
       kompresowanie pakietów wysyłanych do peera  z  maksymalnym
       rozmiarem okna 2**nt bajtów. Jeśli nie podano nt to przyjmowana
       jest wartość równa nr. Jako parametry używane są wartości w
       zakresie 8 do 15; większe dają lepszą kompesję, lecz zabierają
       więcej pamięci na słowniki kompresji.  Wartość 0  wyłącza
       kompresję w danym kierunku. Kompresję można wyłączyć, stosując
       nodeflate lub deflate 0. (Uwaga: pppd preferuje kompresję
       deflate nad BSD-compress jeśli peer może i tamto.)

    demand Inicjalizuj połączenie tylko na żądanie, tj. gdy istnieje natłok
       danych. Przy tej opcji, zdalny adres IP musi być podawany przez
       użytkownika w linii poleceń lub w pliku z opcjami. Pppd
       początkowo konfiguruje interfejs i otwiera je na dane IP bez
       łączenia się z peerem. Gdy pojawią się dane, pppd łączy się z
       peerem, dokonuje negocjacji, uwierzytelniania, etc. Gdy jest to
       zakończone, pppd rozpoczyna przekazywanie pakietów danych (tj.
       pakietów IP) poprzez łącze.

       Opcja Idemand implikuje opcję persist. Jeśli zachowanie to nie
       jest  pożądane,  użyj opcji nopersist po opcji demand. W
       połączeniu z opcją demand przydatne są też idle i holdoff.

    domain d
       W celach uwierzytelniania, doklej nazwę domeny d do nazwy hosta
       lokalnego. Na przykład, jeśli gethostname() zwraca nazwę porsch,
       lecz  w  pełni  kwalifikowaną  nazwą   domeny   jest
       porsche.quotron.com, to powinieneś podać domain quotron.com.
       Pppd użyje wtedy nazwy porsche.quotron.com do  podglądania
       sekretów w pliku z sekretami i jako domyślnej nazwy do wysyłania
       do  peera  podczas  uwierzytelniania.  Opcja  ta  jest
       uprzywilejowana.

    hide-password
       Podczas raportowania zawartości pakietów PAP, opcja ta powoduje,
       że pppd nie załącza do raportu łańcucha z hasłem. Jest to
       zachowanie domyślne.

    holdoff n
       Podaje ile sekund czekać przed ponownym rozpoczęciem połączenia
       po jego zakończeniu. Opcja ta ma efekt tylko w połączeniu z
       opcjami persist lub demand. Okres holdoff nie jest używany gdy
       połączenie zostało zerwane z powodu bezczynności.

    idle n Określa, że pppd powinien rozłączyć się jeśli łącze było
       bezczynne przez n sekund. Łącze jest bezczynne jeśli nie
       przesyłane są przez nie żadne pakiety. Uwaga: nie zaleca się
       używania tej opcji z opcjią persist bez opcji demand. Jeśli
       podana jest opcja  active-filter,  odrzucane  przez  filtr
       aktywności pakiety liczą się również jako bezczynne łącze.

    ipcp-accept-local
       Przy podaniu tej opcji, pppd przyjmuje wyobrażenie peera o
       naszym lokalnym adresie IP, nawet jeśli adres lokalny podano
       jako opcję.

    ipcp-accept-remote
       Przy podaniu tej opcji, pppd przyjmuje wyobrażenie peera o jego
       (zdalnym) adresie IP, nawet jeśli adres ten podany został jako
       opcja.

    ipcp-max-configure n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądania konfiguracji IPCP na
       n (domyślnie 10).

    ipcp-max-failure n
       Ustaw maksymalną liczbę NAK-ów konfiguracji IPCP zwróconych
       przed  rozpoczęciem  wysyłania  Odrzuceń konfiguracji na n
       (domyślnie 10).

    ipcp-max-terminate n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań zakończenia IPCP na n
       (domyślnie 3).

    ipcp-restart n
       Ustaw interwał restartu IPCP (czas opóźnienia retransmisji) na n
       sekund (domyślnie 3).

    ipparam acuch
       Daje dodatkowy parametr dla skryptów ip-up i ip-down. Jeśli
       podana jest ta opcja, to acuch jest przekazywany jako 6
       parametr tych skryptów.

    ipv6cp-max-configure n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań konfiguracji IPv6CP na
       n (domyślnie 10).

    ipv6cp-max-failure n
       Ustaw maksymalną liczbę NAK-ów konfiguracji IPv6CP, zwracanych
       przed rozpoczęciem wysyłania Odrzuceń  konfiguracji  na  n
       (domyślnie 10).

    ipv6cp-max-terminate n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań zakończenia IPv6CP na n
       (domyślnie 3).

    ipv6cp-restart n
       Ustaw interwał restartu IPv6CP (czas opóźnienia retransmisji) na
       n sekund (domyślnie 3).

    ipx  Włącz protokoły IPXCP i IPX. Opcja ta jest obecnie obsługiwana
       jedynie pod Linuksem i tylko jeśli jądro ma wsparcie IPX.

    ipx-network n
       Ustaw numer sieci IPX w ramce żądania konfiguracji IPXCP na n,
       liczbę szesnastkową (bez 0x na początku). Nie ma sensownej
       wartości domyślnej. Jeśli opcja ta nie jest podana, numer sieci
       jest pobierany od peera. Jeśli peer nie ma numeru sieci,
       protokół IPX nie zostanie uruchomiony.

    ipx-node n:m
       Ustaw numery węzła IPX. Dwa numery węzła są rozdzielane od
       pozostałych znakiem dwukropka. Pierwszy numer n jest numerem
       węzła lokalnego. Drugi jest numerem węzła peera. Każdy numer
       węzła musi być liczbą szesnastkową o długości najwyżej 10 cyfr.
       Numery węzłów sieci ipx muszą być unikalne. Nie ma sensownej
       wartości domyślnej. Jeśli opcja ta nie jest podana, numery
       węzłów są pobierane od peera.

    ipx-router-name <acuch>
       Ustaw nazwę routera. Łańcuch ten jest przesyłany do peera jako
       dane informacyjne.

    ipx-routing n
       Ustaw tą opcją odbierany protokół trasowania. Można podać więcej
       niż jedną instancję tej opcji. Opcja none (0) może być podana
       jako jedyna instncja tej opcji. Wartościami mogą być 0 (NONE), 2
       (RIP/SAP), 4 (NLSP).

    ipxcp-accept-local
       Przyjmij NAK peera dla numeru węzła podanego w opcji ipx-node.
       Jeśli podano niezerowy numer węzła, to domyślnie naciska się na
       używanie tej wartości. Jeśli załączasz tę opcję, to zezwalasz
       peerowi na przeciążanie wpisu numeru węzła.

    ipxcp-accept-network
       Przyjmij NAK peera dla numeru sieci podanego w opcji ipx-
       network. Jeśli podano niezerowy numer sieci, to domyślnie
       naciska się na używanie tej wartości. Jeśli załączasz tę opcję,
       to zezwalasz peerowi na przeciążenie wpisu numeru węzła.

    ipxcp-accept-remote
       Użyj peerowego numeru sieci,  podanego  w  ramce  żądania
       konfiguracji. Jeśli dla peera podano numer węzła, a tej opcji
       nie podano, peer będzie zmuszony do używania wartości, którą
       podałeś.

    ipxcp-max-configure n
       Ustaw  maksymalną  liczbę  ramek  żądań konfiguracji IPXCP
       wysyłanych przez system na n. Domyślnie 10.

    ipxcp-max-failure n
       Ustaw maksymalną liczbę ramek NAK IPXCP, którą system wyśle
       przed odrzucaniem opcji. Domyślnie 3.

    ipxcp-max-terminate n
       Ustaw maksymalną liczbę ramek żądań zakończenia zanim system
       lokalny uzna, że peer go nie słucha. Domyślnie 3.

    kdebug n
       Włącz kod debuggowania na poziomie jądra sterownika  PPP.
       Argument n jest liczbą, która jest sumą następujących wartości:
       1 włącza ogólne informacje debuggowe, 2 żąda by drukowana była
       zawartość  odbieranych pakietów, 4 żąda by drukowana była
       zawartość przesyłanych pakietów.  Na  większości  systemów,
       komunikaty drukowane przez jądro są raportowane przez syslog(1)
       do pliku wskazanego w pliku konfiguracyjnym /etc/syslog.conf.

    ktune Powoduje, że pppd poprawia odpowiednio ustawienia jądra. Pod
       linuksem  pppd w przypadku używania opcji proxyarp włącza
       forwardowanie IP (tj. ustawia /proc/sys/net/ipv4/ip_forward na
       1) oraz w trybie demand włącza (o ile adres lokalny się zmienia)
       opcję  dynamicznego  adresu  IP  (tj.  ustawia  na  1
       /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr).

    lcp-echo-failure n
       Jeśli podana jest ta opcja, pppd przyjmuje, że peer nie żyje w
       momencie gdy n żądań echa LCP zostanie wysłanych bez odpowiedzi
       LCP. Jeśli zajdzie ta sytuacja, pppd przerwie połączenie.
       Używanie tej opcji wymaga niezerowej wartości parametru lcp-
       echo-interval. Opcja ta może być używana do umożliwiania pppd
       kończenia działania po zerwaniu fizycznego połączenia (np.  po
       odwieszeniu słuchawki) w sytuacjach, gdzie nie są dostępne
       sprzętowe linię sterowania modemem.

    lcp-echo-interval n
       Jeśli podana jest ta opcja, pppd do peera będzie wysyłać ramkę
       żądania  echa  LCP  co n sekund. Normalnie peer powinien
       odpowiedzieć wysyłając odpowiedź na echo. Opcja ta może być
       używana w połączeniu z lcp-echo-failure do wykrywania czy peer
       jest wciąż podłączony.

    lcp-max-configure n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań konfiguracji LCP na n.
       Domyślnie 10.

    lcp-max-failure n
       Ustaw maksymalną liczbę NAK-ów konfiguracji LCP, zwracanych
       przed rozpoczęciem wysyłania Odrzuceń konfiguracji. Domyślnie
       10.

    lcp-max-terminate n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań zakończenia LCP na n
       (domyślnie 3).

    lcp-restart n
       Ustaw interwał restartu LCP (czas opóźnienia retransmisji) na n
       sekund (domyślnie 3).

    linkname nazwa
       Ustawia logiczną nazwę łacza na nazwa. Pppd utworzy plik o
       nazwie ppp-nazwa.pid w /var/run (lub na niektórych systemach w
       /etc/ppp),  zawierający  jego  PID.  Jest to przydatne do
       określania, która instancja pppd jest odpowiedzialna za łącze z
       danym peerem. Jest to opcja uprzywilejowana.

    local Nie używaj linii sterowania modemem. Przy użyciu tej opcji, pppd
       będzie ignorować stan CD (Carrier Detect) i nie będzie zmieniać
       stanu DTR (Data Terminal Ready).

    logfd n
       Wysyłaj informacje raportowe do deskryptora pliku n. Pppd będzie
       wysyłać te informacje do najwyżej jednego pliku lub deskryptora
       (oraz wysyłaj komunikaty do sysloga), więc opcja ta i logfile są
       rozłączne. Domyślną wartością dla pppd jest wysyłanie wiadomości
       raportowych na stdout (deskryptor 1), chyba że port szeregowy
       jest już na ten deskryptor otwarty.

    logfile nazwapliku
       Doklejaj komunikaty raportowe do pliku nazwapliku (oraz wysyłaj
       komunikaty  do  sysloga).  Plik  otwierany jest z prawami
       użytkownika, który uruchomił pppd. Otwierany jest w trybie
       dopisywania.

    login Użyj systemowej bazy haseł do uwierzytelnienia peera z pomocą
       PAP i nagraj użytkownika do systemowego pliku wtmp. Zauważ, że
       peer  musi  mieć swój wpis w /etc/ppp/pap-secrets oraz w
       systemowej bazie haseł.

    maxconnect n
       Zakończ połączenie po jego dostępności dla sieci przez n sekund
       (tj. n sekund po pierwszym przejściu protokołu kontroli sieci).

    maxfail n
       Zakończ po n kolejno nieudanych próbach połączenia. Wartość 0
       oznacza brak limitów. Domyślną wartością jest 10.

    modem Używaj linii sterowania modemem. Opcja ta jest domyślna. Z jej
       użyciem, pppd będzie czekać na sygnał CD (Carrier Detect) od
       modemu jako zapewnienie otwarcia urządzenia szeregowego (chyba
       że podany jest skrypt connect) i opuści DTR (Data Terminal
       Ready) gdy połączenie będzie zakończone i przed wywołaniem
       skryptu connect. Na ultriksie, opcja ta implikuje sprzętowe
       sterowanie przepływem, jak w opcji crtscts.

    ms-dns <adr>
       Jeśli pppd działa jako serwer klientów MS Windows, opcja ta
       umożliwia przekazywanie klientom jednego lub dwóch adresów DNS.
       Pierwsze pojawienie się tej opcji określa adres podstawowego
       DNS; druga podaje adres drugorzędny. (Opcja ta była obecna w
       starszych wersjach pppd pod nazwą dns-addr.)

    ms-wins <adr>
       Jeśli pppd działa jako serwer dla MS Windows lub dla klientów
       "Samby", to opcja ta umożliwia pppd przekazywanie jednego lub
       dwóch adresów serwerów WINS (Windows Internet Name Services) dla
       klientów. Pierwsze pojawienie tej opcji określa podstawowy adres
       WINS; drugie--drugorzędny.

    name nazwa
       Ustaw nazwę systemu lokalnego na nazwa. Jest to wykorzystywane w
       celach uwierzytelniania. Jest to opcja uprzywilejowana. Po jej
       włączeniu, pppd uzywa w plikach sekretów linii, które mają nazw
       jako  drugie  pole  linii.  Tylko  tych  linii  używa do
       uwierzytelniania peera. Dodatkowo, jeśli nie  zostanie  to
       przesłonięte  opcją user, nazwa będzie używana jako nazwa
       wysyłana do peera podczas uwierzytelniania lokalnego systemu u
       peera. (Zauważ, że pppd nie dokleja do nazwy nazwy domeny.)

    netmask n
       Ustaw maskę sieciową interfejsu na n, tj. 32 bitową maskę w
       kropkowej notacji dziesiętnej (np. 255.255.255.0). Jeśli podana
       jest ta opcja, to wartość jej zostanie połączona logicznym OR z
       domyślną maską sieciową. Domyślna maska sieciowa jest wybierana
       według  wynegocjowanego  zdalnego  adresu  IP;  jest maską
       odpowiednią dla klasy zdalnego adresu IP, połączoną logicznym OR
       z maskami sieciowymi wszelkich interfejsów sieciowych point-to-
       point systemu, znajdujących się w tej samej sieci. (Uwaga: na
       niektórych platformach pppd zawsze jako maski sieciowej używa
       255.255.255.255 jeśli jest to jedyna wartość odpowiednia dla
       intefejsu point-to-point.)

    noaccomp
       Wyłącz kompresję Address/Control w obydwu kierunkach (nadawania
       i odbioru).

    noauth Nie wymagaj od  peera  uwierzytelniania.  Opcja  ta  jest
       uprzywilejowana.

    nobsdcomp
       Wyłącza kompresję BSD-Compress; pppd nie będzie żądać lub
       zgadzać się na kompresowanie pakietów wg. tego schematu.

    noccp Wyłącz negocjację CCP (Compression Control Protocol). Opcja ta
       powinna być używana jedynie jeśli peer jest zapchlony i nie
       potrafi obsłużyć żądań pppd o negocjację CCP.

    nocrtscts
       Wyłącz  sprzętowe  sterowanie  przepływem  (RTS/CTS)  portu
       szeregowego. Jeśli nie jest podane crtscts, nocrtscts, cdtrcts,
       ani nodtrcts, sprzętowe  sterowanie  przepływem  nie  jest
       zmieniane.

    nodtrcts
       Opcja ta jest synonimem nocrtscts. Dowolna z tych opcji wyłącza
       obydwie postaci sterowania przepływem.

    nodefaultroute
       Wyłącz opcję defaultroute. Jeśli administrator chce zabronić
       użytkownikom tworzenia przez pppd domyślnych tras, to może
       umieścić tę opcję w pliku /etc/ppp/options.

    nodeflate
       Wyłącza kompresję Deflate; pppd nie zażąda i nie zgodzi się na
       kompresję pakietów wg tego schematu.

    nodetach
       Nie odłączaj się od terminala sterującego. Bez tej opcji, w
       przypadku podania urządzenia szeregowego innego niż terminal
       standardowego wejścia, pppd fork(2)nie by przejść w tło.

    noip  Wyłącz negocjację IPCP i komunikację IP. Opcja ta powinna być
       używana tylko jeśli peer ma błędy i nie potrafi obsłużyć żądań
       negocjacji IPCP.

    noipv6 Wyłącz negocjację IPv6CP i komunikację IPv6. Opcja ta powinna
       być używana tylko jeśli peer ma błędy i nie potrafi obsłużyć
       żądań negocjacji IPv6CP.

    noipdefault
       Wyłącza domyślne zachowania gdy nie jest podany lokalny adres
       IP, którym jest określenie (jeśli się da) lokalnego adresu IP z
       nazwy hosta. Po użyciu tej opcji, peer będzie musiał przekazać
       lokalny adres IP podczas negocjacji IPCP (chyba że podano go
       jawnie w linii poleceń lub w pliku z opcjami).

    noipx Wyłącz protokoły IPXCP i IPX. Opcja ta powinna być używana tylko
       jeśli peer ma błędy i nie potrafi obsłużyć żądań negocjacji
       IPXCP.

    noktune
       Przeciwieństwo opcji ktune; nie zezwala pppd na zmianę ustawień
       systemowych.

    nolog Nie wysyłaj komunikatów raportowych do pliku lub deskryptora.
       Opcja ta unieważnia opcje logfd i logfile. nomagic Wyłącz
       negocjację magicznych numerków. Po włączeniu tej opcji, pppd nie
       potrafi wykryć linii zapętlonej (looped-back). Opcja ta powinna
       być używana tylko jeśli peer ma błędy.

    nopcomp
       Wyłącz negocjację kompresji pól protokołu w obydwu kierunkach
       transmisji.

    nopersist
       Zakończ po dokonaniu i przerwaniu połączenia. Jest to wartość
       domyślna, chyba że użyto opcji persist lub demand.

    nopredictor1
       Nie przyjmuj kompresji Predictor-1.

    noproxyarp
       Wyłącz opcję proxyarp. Administrator może w ten sposób zabronić
       użytkownikom tworzenia wpisów proxy ARP. Wystarczy umieścić tę
       opcję w pliku /etc/ppp/options.

    notty Normalnie pppd wymaga urządzenia terminalowego. Po użyciu tej
       opcji, pppd alokuje sobie parę master-slave pseudo-tty i używa
       niewolnika jako urządzenie terminalowe. Pppd utworzy proces
       potomny, zachowujący się jako `przetaczacz znaków', przesyłający
       znaki między masterem pseudo-tty i jego standardowym wejściem i
       wyjściem. W efekcie, pppd będzie przesyłać znaki na swoje
       standardowe wyjście i odbierać je ze swojego standardowego
       wejścia nawet, jeśli nie są one urządzeniami terminalowymi.
       Opcja ta zwiększa oczywiście zajętość CPU. Przy użyciu tej opcji
       nie można podawać jawnej nazwy urządzenia.

    novj  Wyłącz kompresję nagłówków TCP/IP w stylu Van Jacobsona. Tyczy
       się obu kierunków transmisji.

    novjccomp
       Wyłącz opcję kompresji ID-połączenia w kompresji nagłówka TCP/IP
       w stylu Van Jacobsona. Opcja ta powoduje, że pppd ani peer nie
       będą omijać  bajtu  ID-połączenia  w  skompresowanych  Van
       Jacobsonowo nagłówkach TCP/IP.

    papcrypt
       Wskazuje, że wszystkie sekrety z pliku /etc/ppp/pap-secrets,
       używane do sprawdzania tożsamości peera są zakodowane i w
       związku z tym pppd nie powinien przyjmować haseł, które przed
       zakodowaniem są równoważne sekretom z pliku  /etc/ppp/pap-
       secrets.

    pap-max-authreq n
       Ustaw maksymalną luczbę transmisji żądań uwierzytelnienia PAP na
       n. Domyślnie 10.

    pap-restart n
       Ustaw interwał restartu PAP (czas opóźnienia retransmisji) na n
       sekund. Domyślnie 3.

    pap-timeout n
       Ustaw  maksymalny czas, przez który pppd ma oczekiwać na
       uwierzytelnienie od peera z pomocą PAP. Czas w sekundach, 0
       oznacza brak limitu.

    pass-filter wyraenie-filtru
       Określa filtr pakietowy, załączany do przesyłanych pakietów
       danych w celu określenia, które pakiety mogą przepłynąć. Pakiety
       odrzucane przez filtr są po cichu niszczone. Opcja ta może być
       używana w celu uchronienia pewnych demonów sieciowych (jak
       routed)  od  używania  pasma  uplinka  lub do zestawienia
       podstawowych elementów zapory ogniowej.  Składnia wyraenia-
       filtru  jest  taka jak dla tcpdump(1), lecz kwalifikatory
       nieodpowiednie dla połączenia PPP, takie jak ether czy arp nie
       są dozwolone. Ogólnie, wyrażenie filtru powinno być ujęte w
       pojedyncze cudzysłowy celem zapobieżenia interpretacji przez
       powłokę.  Zauważ, że możliwe jest załączenie różnych przymusów
       na wchodzące i wychodzące pakiety z użyciem kwalifikatorów
       inbound i outbound. Opcja ta jest obecnie dostępna jedynie pod
       NetBSD, a i to tylko w wypadku, gdy jądro i pppd zostały
       skompilowane ze zdefiniowanym PPP_FILTER.

    persist
       Nie kończ działania po zakończeniu połączenia. Zamiast tego
       spróbuj wznowić połączenie.

    plugin nazwapliku
       Załaduj plik obiektowy nazwapliku biblioteki dzielonej jako
       plugin. Jest to opcja uprzywilejowana.

    predictor1
       Zażądaj by peer używał kompresjii Predictor-1 i zgódź się na
       wysyłanie ramek podobnie skompresowanych o ile takie będzie
       życzenie. Opcja ta nie daje żadnego efektu jeśli jądro nie
       obsługuje kompresji Predictor-1.

    privgroup nazwagrupy
       Zezwol członkom grupy nazwagrupy na używanie uprzywilejowanych
       opcji.  Jest to opcja uprzywilejowana. Używanie jej wymaga
       uwagi, gdyż nie można zapewnić, że członkowie danej grupy nie
       spróbują użyć pppd w celu uzyskania praw roota. Uznaj to za
       równoważne wstawieniu członków danej grupy do grupy kmem lub
       disk.

    proxyarp
       Dodaj wpis do tablicy ARP [Address Resolution Protocol] tego
       systemu. Ma on zawierać adres IP peera i adres ethernetowy tego
       systemu. Będzie to miało efekt taki, że peer dla innych systemów
       będzie wyglądał jak na lokalnym ethernecie.

    pty skrypt
       Określa polecenie skrypt, jako ośrodek komunikacji zamiast
       konkretnego urządzenia terminalowego. Pppd zaalokuje sobie parę
       master-slave pseudo-tty i użyje  niewolnika  jako  swojego
       urządzenia terinalowego. skrypt zostanie uruchomiony w procesie
       potomnym z masterem pseudo-tty jako swoim standardowym wejściem
       i wyjściem. Przy używaniu tej opcji nie można podawać jawnej
       nazwy urządzenia. (Uwaga: jeśli w połączeniu z tą, użyta jest
       opcja  record, proces potomny będzie miał łącza na swoim
       stadardowym wejściu i wyjściu.)

    receive-all
       Po użyciu tej opcji, pppd będzie przyjmował wszystkie znaki
       sterujących od peera, łącznie z tymi zaznaczonymi w asyncmapie
       odbiorczej. Bez tej opcji, pppd będzie niszczył te znaki,
       zgodnie z RFC1662. Opcja ta powinna być używana tylko jeśli peer
       jest zapchlony.

    record nazwapliku
       Podaje, że pppd powinien nagrywać wszystkie wysyłane i odbierane
       znaki do pliku o nazwie nazwapliku. Plik ten jest otwierany w
       trybie dopisywania,  z  użyciem  ID  użytkownika  i  jego
       uprawnieniami. Opcja ta jest zaimplementowana z użyciem pseudo-
       tty i procesu do przesyłania znaków między  pseud-tty  a
       prawdziwym urządzeniem szeregowym. Powoduje ona więc wzrost
       obciążenia CPU. Znaki są wybierane w formacie  oznaczonym
       pieczątkami czasowymi, które mogą być wyświetlane w czytelnej
       postaci z użyciem programu pppdump(8).

    remotename nazwa
       Ustaw zakładaną nazwę zdalnego systemu w celu uwierzytelniania
       na nazw.

    refuse-chap
       Po podaniu tej opcji, pppd nie zgodzi się na uwierzytelnianie
       się u peera z pomocą CHAP.

    refuse-pap
       Po podaniu tej opcji, pppd nie zgodzi się na uwierzytelnianie
       się u peera z pomocą PAP.

    require-chap
       Wymagaj od peera uwierzytelnienia się z pomocą CHAP [Challenge
       Handshake Authentication Protocol].

    require-pap
       Wymagaj od peera uwierzytelnienia się z pomocą PAP [Password
       Authentication Protocol].

    show-password
       Podczas logowania zawartości pakietów PAP opcja ta powoduje, że
       pppd pokazuje w łańcuchach raportowych hasła.

    silent Po podaniu tej opcji, pppd nie będzie przesyłać pakietów LCP do
       rozpoczęcia połączenia przed odebraniem od peera prawidłowego
       pakietu LCP (jak dla opcji `passive' w starożytnych opcjach
       pppd).

    sync  Użyj  synchronicznego  kodowania  szeregowego  HDLC zamiast
       asynchronicznego.  Urządzenie używane przez pppd musi mieć
       obsługę synchroniczną. Obecnie pod linuksem i FreeBSD 2.2.8 i
       późniejszych wspierane są adaptery Microgate SyncLink.

    updetach
       Po podaniu tej opcji, pppd odłączy się od terminala sterującego
       po zestawieniu połączenia ppp (do momentu kiedy pojawi się
       pierwszy kontrolny protokół sieciowy, zwykle protokół IP).

    usehostname
       Wymuś użycie nazwy hosta (z dodana ewentualnie nazwą domeny)
       jako  nazwy  systemu  lokalnego  w celach uwierzytelniania
       (przesłania opcję name). Opcja ta nie jest zwykle potrzebna,
       gdyż opcja name jest uprzywilejowana.

    usepeerdns
       Zapytaj peera o dwa serwery DNS. Adresy przekazane przez peera
       są przekazywane od peera do pliku /etc/ppp/ip-up przez zmienne
       środowiskowe  DNS1  i  DNS2. Dodatkowo, pppd utworzy plik
       /etc/ppp/resolv.conf, zawierający jedną lub dwie  linie  z
       adresami, przekazanymi przez peera.

    user nazwa
       Ustaw nazwę używaną do uwierzytelniania systemu lokalnego u
       peera na nazw.

    vj-max-slots n
       Ustawia liczbę slotów połączeń, używanych w kodzie kompresji
       nagłówka TCP/IP Van Jacobsona. Liczba musi zawierać się między 2
       a 16 (włącznie).

    welcome skrypt
       Uruchom program skrypt przed rozpoczęciem negocjacji PPP, ale po
       skrypcie connect. Wartość tej opcji nadana z uprzywilejowanego
       źródła nie może byc przeciążona przez nieuprzywilejowanego
       użytkownika.

    xonxoff
       Włącz programowe sterowanie przepływem (XON/XOFF).

PLIKI Z OPCJAMI

    Opcje mogą być pobierane z linii poleceń lub z plików. Pppd odczytuje
    je z plików /etc/ppp/options, ~/.ppprc i z /etc/ppp/options.nazwatty (w
    tej  kolejności) przed przetworzeniem opcji z linii poleceń. (W
    rzeczywistości, opcje linii poleceń są skanowane w celu znalezienia
    nazwy terminala przed odczytem options.nazwatty.) Przy formowaniu nazwy
    pliku options.nazwatty, usuwany jest przedrostek /dev/,a wszelkie
    dodatkowe znaki / są zamieniane na kropki.

    Plik z opcjami jest analizowany jako seria słów, rozdzielonych białymi
    spacjami. Białe spacje mogą być załączane do słowa przez ujęcie całości
    w podwójne cudzysłowy ("). Lewy ukośnik może cytować następujący po nim
    znak. Znak krzyżyka (#) rozpoczyna komentarz, trwający aż do końca
    linii. Nie ma ograniczeń w używaniu opcji file lub call w pliku z
    opcjami.

BEZPIECZEŃSTWO

    pppd udostępnia  administratorom  wydajną  kontrolę  dostępu  dla
    określonych użytkowników, bez strachu o poświęcanie bezpieczeństwa
    serwera lub sieci, w ktrej się znajduje. Kontrola ta polega na
    ograniczaniu  adresów  IP,  jakie  może  mieć peer, zależnie od
    identyfikacji i ograniczeń co do  opcji,  których  może  używać
    nieuprzywilejowany użytkownik. Różne opcje pppd są uprzywilejowane--są
    to głównie opcje, które mogą wprowadzać zagrożenia w konfiguracji;
    opcje te mogą być przyjmowane jedynie z plików znajdujacych się pod
    kontrolą administratora systemu lub gdy pppd jest uruchamiane z poziomu
    roota.

    Domyślnym zachowaniem pppd jest zezwalanie nieuwierzytelnionemu peerowi
    na używanie danego adresu IP tylko jeśli system nie ma jeszcze trasy do
    tego adresu. Na przykład, system o stałym połączeniu do szerszego
    internetu normalnie ma trasę domyślną, więc wszystkie peery muszą się
    uwierzytelnić aby zestawić połączenie. Na takim systemi opcja auth jest
    domyślna. Z drugiej strony, system gdzie łącze ppp jest jedynym
    połączeniem do internetu normalnie nie ma trasy domyślnej, więc peer
    będzie w stanie używać prawie dowolnego adresu IP bez uwierzytelniania.

    Jak wykazano wyżej, niektóre opcje bezpieczeństwa są uprzywilejowane,
    co  znaczy, że nie mogą być używane przez zwykłego użytkownika
    uruchamiającego suid-root pppd--czy to z linii poleceń czy z pliku
    ~/.ppprc czy z opcji file. Opcje uprzywilejowane mogą być używane w
    pliku /etc/ppp/options lub w dowolnym pliku z opcjami, odczytywanym
    opcją call. Jeśli pppd jest używane przez roota, opcje uprzywilejowane
    mogą być używane bez ograniczeń.

    Przy otwieraniu urządzenia pppd używa ID wołąjącego użytkownika lub UID
    roota (tj. 0), zależnie czy nazwa urządzenia została podana przez
    użytkownika czy administratora. Jeśli nazwa pochodzi  ze  źródła
    uprzywilejowanego, tj. z /etc/ppp/options lub z pliku z opcjami,
    odczytanego przy użyciu opcji call, pppd używa pełnych praw roota do
    dostępu do urządzenia. Tak więc tworzenie odpowiedniego pliku w
    /etc/ppp/peers umożliwia administratorowi zezwolenie użytkownikom na
    zestawianie połączeń ppp poprzez urządzenie, do którego normalnie nie
    mieliby prawa dostępu. W przeciwnym wypadku, pppd używa przy otwieraniu
    urządzenia rzeczywistego UID użytkownika.

UWIERZYTELNIANIE

    Uwierzytelnianie jest procesem przekonywania przez peera drugiej strony
    o swojej tożsamości. Wymaga to wysłania najpierw przez peera swojej
    nazwy wraz z informacją sekretną, która może pochodzić tylko od
    autoryzowanego użytkownika o tej nazwie. W takiej wymianie pierwszego
    peera nazywa się "klientem", a drugiego "serwerem". Klient ma nazwę
    która określa go dla serwera, a serwer ma również nazwę, która określa
    go dla klienta.  Ogólnie, klient dzieli pewien sekret (lub hasło) z
    serwerem i uwierzytelnia się poprzez udowodnienie, że zna sekret.
    Często nazwy używane w uwierzytelnianiu odpowiadają internetowym nazwom
    hostów peerów, lecz nie jest to konieczne.

    Obecnie pppd obsługuje dwa protokoły uwierzytelniania: PAP i CHAP. PAP
    powoduje, że klient wysyła swoją nazwę oraz hasło do serwera. CHAP
    natomiast powoduje, że serwer wysyła klientowi wezwanie  (pakiet
    wezwania zawiera nazwę serwera). Klient musi odpowiedzieć słowami,
    zawierającymi nazwę plus wartość hash, wyciągniętą z dzielonego sekretu
    i wezwania, udowadniając w ten sposób, że zna sekret.

    Protokół PPP, będąc symetrycznym, umożliwia obydwu peerom wymaganie
    uwierzytelnienia siebie nawzajem. W tym wypadku  następują  dwie
    oddzielne i niezależne wymiany pakietów uwierzytelniających. Obydwie
    wymiany mogą używać różnych protokołów uwierzytelniania i, w ogólności,
    można w nich używać różnych nazw.

    Domyślnym zachowaniem pppd jest zgoda na uwierzytelnienie po zażądaniu
    i nie wymaganie uwierzytelnienia od peera. Jednak pppd nie zgodzi się
    na uwierzytelnienie się w konkretnym protokole jeśli nie ma sekretów,
    których mógłby w tym celu użyć.

    Pppd przechowuje swoje sekrety w plikach sekretów (/etc/ppp/pap-secrets
    dla PAP i /etc/ppp/chap-secrets dla CHAP). Obydwa pliki sekretów mają
    ten sam format. Pliki te mogą zawierać sekrety dla pppd, używane przy
    uwierzytelnianiu się dla innych systemów oraz sekrety dla pppd, używane
    przy uwierzytelnianiu innych systemów dla nas.

    Każda linia pliku sekretów zawiera jeden sekret. Dany sekret jest
    specyficzny dla danej konfiguracji klienta/serwera - może być używana
    tylko przez tego klienta do uwierzytelnienia się przed tym serwerem. Z
    tego powodu każda linia ma trzy pola: nazwę klienta, serwera oraz
    sekret. Za polami tymi może nastąpić lista adresów IP, których dany
    klient może użyć po połączeniu z danym serwerem.

    Plik z sekretami jest analizowany jako słowa, jak plik z opcjami, więc
    nazwa klienta, serwera i sekretów muszą być pojedynczymi słowami, gdzie
    osadzone spacje lub znaki specjalne można cytować lub ujmować w
    cudzysłowy. Zauważ, że rozmiar liter jest w przypadku nazw klienta i
    serwera oraz sekretu istotny.

    Jeśli sekret rozpoczyna się od `@', to reszta jest rozumiana jako nazwa
    pliku, z którego odczytać sekret. "*" jako klient lub serwer odpowiada
    dowolnej nazwie. Podczas wybierania sekretu pppd wybiera najlepsze
    dopasowanie, tj. dopasowanie wykorzystujące najmniej jokerów.

    Wszelkie następujące słowa tej samej linii są uważane za listę adresów
    IP dopuszczalnych dla klienta. Jeśli dane są tylko 3 słowa, lub jeśli
    pierwszym słowem jest "-", to zabronione są wszystkie adresy IP. Aby
    udostępnić dowolny adres, użyj "*". Słowo rozpoczynające się od "!"
    wskazuje, że podany adres nie jest dopuszczalny. Adres może mieć na
    końcu "/" i liczbę n, określającą całą podsieć, tj. wszystkie adresy,
    mające taką samą wartość w najbardziej znaczących n bitach. W tej
    postaci adres może mieć na końcu znak plus ("+"), określający, że jeden
    z adresów podsieci jest autoryzowany w oparciu o numer używanej
    jednostki sieciowego interfejsu ppp.  W tym przypadku część hosta
    adresu będzie ustawiana na numer jednostki plus jeden.(???)

    W ten sposób plik z  sekretami  zawiera  sekrety  używane  do
    uwierzytelniania  siebie  u innych i innych u siebie. Gdy pppd
    uwierzytelnia peera (sprawdzając jego tożsamość), wybiera sekrety,
    zawierające nazwę peera w pierwszym polu i nazwę systemu lokalnego w
    drugim. Nazwa systemu lokalnego odpowiada nazwie hosta z doklejoną
    nazwy domeny przy użyciu opcji domain. To domyślne zachowanie można
    przeciążyć opcją name, poza przypadkiem użycia opcji usehostname.

    Gdy pppd wybiera sekret używany do uwierzytelnienia się u peera,
    najpierw określa, jakiej nazwy użyć do przedstawienia się peerowi.
    Nazwa ta może być podana przez użytkownika opcją user. Jeśli opcja ta
    nie jest użyta, nazwa odpowiada nazwie systemu lokalnego, określanej
    jak opisano w poprzednim paragrafie. Następnie pppd szuka sekretów o
    tej nazwie w pierwszym polu i o nazwie peera w drugim. Pppd pozna nazwę
    peera w mechanizmie CHAP gdyż ten wyśle ją w pakiecie wyzwania. Jednak
    jeśli używany jest PAP, pppd będzie musiał określić nazwę peera z opcji
    podanych przez użytkowika. Użytkownik może określić nazwę  peera
    bezpośrednio opcją remotename. W przeciwnym wypadku, jeśli adres IP
    zdalnego hosta podano nazwą (a nie numerycznie), to zostanie użyta ta
    nazwa peera. Gdy to się nie powiedzie, pppd użyje łańcucha zerowego
    jako nazwy peera.

    Podczas uwierzytelniania peera przez PAP, przekazane hasło  jest
    najpierw porównywane z sekretem z pliku sekretów. Jeśli hasło nie
    pasuje do sekretu, to jest ono kodowane z użyciem crypt() i porównywane
    raz  jeszcze.  W ten sposób, sekrety uwierzytelniające mogą być
    przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Jeśli podana  jest  opcja
    papcrypt, pierwsze sprawdzenie (bez szyfrowania) jest pomijane.

    Co więcej, jeśli podana była opcja login, nazwa użytkowika i hasło są
    sprawdzane również według systemowej bazy haseł.  W  rezultacie,
    administrator  systemu  może  skonfigurować plik sekretów pap na
    zezwolenie dostępu do PPP jedynie dla określonych użytkowników i
    ograniczyć  zestaw  adresów IP, które każdy z użytkowników może
    wykorzystać. Zazwyczaj przy użyciu opcji login, sekret w /etc/ppp/pap-
    secrets wynosi "", co pasuje do dowolnego hasła, przekazanego przez
    peera. Zapobiega to potrzebie posiadania tego samego sekretu w dwóch
    miejscach.

    Uwierzytelnianie musi być zakończone przed IPCP (lub dowolnym innym
    NCP). Jeśli peer musi się uwierzytelnić, a nie uda się mu to, pppd
    zakończy  połączenie  (zamykając  LCP).  Jeśli  IPCP  wynegocjuje
    niedopuszczalny adres IP dla hosta zdalnego, IPCP zostanie zamknięte.
    Pakiety IP mogą być przesyłane tylko jeśli IPCP jest otwarte.

    W niektórych przypadkach oczekiwane jest umożliwienie niektórym hostom,
    które nie mogą się uwierzytelnić połączenie i używanie ograniczonego
    zbioru  adresów  IP,  nawet  jeśli  lokalny host ogólnie wymaga
    uwierzytelnienia. Jeśli peer odmówi uwierzytelnienia po takim żądaniu,
    pppd bierze to za równoważność uwierzytelnienia przy użyciu pustego
    łańcucha nazwy użytkownika i hasła. W ten sposób, dodając linię
    sekretów z pustym klientem i hasłem, można umożliwić ograniczony dostęp
    dla hostów, które nie chcą się uwierzytelnić.

ROUTING

    Po pomyślnym zakończeniu negocjacji IPCP pppd poinformuje jądro o
    lokalnym i zdalny adresie IP interfejsu ppp. Jest to wystarczający
    zabieg do utworzenia trasy do zdalnego końca połączenia, co umożliwia
    peerom wymianę pakietów IP. Komunikacja z innymi maszynami wymaga w
    ogólności dalszych modyfikacji tablic routingu i/lub tablic ARP. W
    większości wypadków wystarczające są opcje defaultroute i/lub proxyarp,
    lecz w niektórych wypadkach wymagana jest dalsza interwencja. Można do
    tego wykorzystać skrypt /etc/ppp/ip-up.

    Czasami wymagane jest dodanie domyślnej trasy poprzez zdalny host, jak
    w wypadku maszyny, której jedynym połączeniem z internetem jest
    interfejs ppp.  Opcja defaultroute powoduje, że pppd tworzy taką
    domyślną trasę po pojawieniu IPCP i kasuje ją  po  zakończeniu
    połączenia.

    W niektórych przypadkach wymagane jest użycie proxy ARP, np. na
    maszynie serwerowej podłączonej do LAN, aby reszta hostów mogła
    komunikować się ze zdalnym hostem. Opcja proxyarp powoduje, że pppd
    szuka interfejsu sieciowego o tej samej podsieci co zdalny host
    (interfejs obsługujący broadcast i ARP, który jest włączony i nie jest
    interfejsem ppp lub loopback). Po znalezieniu, pppd tworzy perrmanentny
    publikowany wpis ARP z adresem IP zdalnego hosta i adresem sprzętowym
    znalezionego interfejsu sieciowego.

    Gdy używana jest opcja demand, adresy IP są już ustawione przy
    pojawieniu IPCP. Jeśli pppd nie było w stanie wynegocjować tego samego
    adresu, którego używało do konfiguracji interfejsu (np. gdy peer jest
    ISP, używającym dynamicznych IP), pppd musi zmienić adresy interfejsu
    IP na wynegocjowane. Może to zniszczyć istniejące połączenia i używanie
    tego typu wydzwaniania z dynamicznymi peerami nie jest zalecane.

PRZYKŁADY

    Następujące przykłady zakładają, że plik /etc/ppp/options zawiera opcję
    auth (jak w domyślnym pliku /etc/ppp/options w dystrybucji ppp).

    Prawdopodbnie najpopularniejszym zastosowaniem pppd jest wykręcanie
    numeru ISP. Może to być dokonywane poleceniem takim, jak

       pppd call isp

    gdzie plik /etc/ppp/peers/isp jest skonfigurowany przez administratora
    systemu na zawieranie czegoś w rodzaju:

       ttyS0 19200 crtscts
       connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chat-isp'
       noauth

    W tym przykładzie używamy chat(8) do wykręcenia numeru  ISP  i
    przechodzimy przez wymaganą sekwencję logowania. Plik /etc/ppp/chat-isp
    zawiera skrypt używany przez chat; może na przykład zawierać coś w
    rodzaju

       ABORT "NO CARRIER"
       ABORT "NO DIALTONE"
       ABORT "ERROR"
       ABORT "NO ANSWER"
       ABORT "BUSY"
       ABORT "Username/Password Incorrect"
       "" "at"
       OK "at&d0&c1"
       OK "atdt2468135"
       "name:" "^Umyuserid"
       "word:" "\qmypassword"
       "ispts" "\q^Uppp"
       "~-^Uppp-~"

    Dla dalszych szczegółów obejrzyj stronę podręcznika do chat(8).

    Pppd może również być używane do udostępniania usługi dial-in dla
    użytkowników. Jeśli użytkownicy mają już konta, to  najprostszym
    sposobem skonfigurowania usługi ppp jest zezwalanie użytkownikom na
    logowanie się na ich konta i uruchamianie pppd z pomocą komendy takiej,
    jak

       pppd proxyarp

    Aby umożliwić użytkownikowi używanie zabudowy PPP, musisz zaalokować
    adres IP dla maszyny użytkowika i utworzyć wpis w /etc/ppp/pap-secrets
    lub  /etc/ppp/chap-secrets  (zależnie  od metody uwierzytelniania,
    preferowanej przez użytkownika), aby użytkownik mógł się uwierzytelnić.
    Na przykład, jeśli Joe ma maszynę o nazwie "joespc", która może
    wdzwaniać się na maszynę o nazwie "server" i używać adresu IP
    joespc.my.net, to w pliku z sekretami należy umieścić następujący wpis:

       joespc  server  "joe's secret" joespc.my.net

    Alternatywnie możesz utworzyć użytkownika o nazwie (np.) "ppp", którego
    powłoką zgłoszeniową jest pppd i którego katalogiem domowym jest
    /etc/ppp.  Opcje używane przez pppd w takim trybie mogą być wstawione
    do /etc/ppp/.ppprc.

    Jeśli twoje połączenie szeregowe jest trochę bardziej złożone niż
    kawałek kabla, to możesz być zmuszonym zaaranżować jakieś znaki
    sterujące do cytowania. Na przykład często przydatne jest cytowanie XON
    (^Q) i XOFF (^S) przy użyciu asyncmap a0000. Jeśli ścieżka zawiera
    telneta, to prawdopodobnie powinieneś również cytować ^] (asyncmap
    200a0000).  Jeśli ścieżka zawiera rlogin, to na końcówce rloginowej
    powinieneś używać opcji escape ff, gdyż wiele implementacji rlogin nie
    jest przezroczystych; usuwają one sekwencje [0xff, 0xff, 0x73, 0x73,
    plus dowolnych osiem bajtów] ze strumienia.

DIAGNOSTYKA

    Komunikaty są przesyłane do demona sysloga przy użyciu zabudowy
    LOG_DAEMON.  (Może to być przesłonięte przez rekompilowanie pppd z
    makrem LOG_PPP przedefiniowanym na pożądaną zabudowę.) Aby zobaczyć
    komunikaty  o  błędach  i  debuggowe,  musisz  wyedytować  plik
    /etc/syslog.conf tak, aby przekierowywał komunikaty na  określone
    urządzenie wyjściowe lub plik.

    Opcja debug powoduje, że zawartość wszystkich przesyłanych pakietów
    kontrolnych jest raportowana. Tzn. wszystkie pakiety LCP, PAP, CHAP lub
    IPCP. Może to być przydatne jeśli negocjacja ppp się nie powodzi lub
    jeśli zawodzi uwierzytelnianie.  Jeśli debuggowanie jest włączone
    podczas kompilacji, opcja debug powoduje również raportowanie innych
    komunikatów debuggowych.

    Debuggowanie może być też włączone lub wyłączone przez wysłanie do
    procesu pppd sygnału SIGUSR1. Sygnał ten działa jak przełącznik.

KOD WYJŚCIA

    Kod wyjścia pppd jest ustawiany do wskazania czy zaszedł błąd lub
    pokazania powodu zakończenia połączenia. Dopuszczalne wartości to:

    0   Pppd odłączyło się od terminala, lub też połączenie zostało
       pomyślnie zestawione i zakończone na żądanie peera.

    1   Zaistniajł  jakiś  błąd  krytyczny, taki jak niepowodzenie
       podstawowego wywołania systmowego czy brak pamięci.

    2   W przetwarzaniu podanych opcji wykryto błąd, np. użyto dwóch
       wykluczających się opcji.

    3   Pppd nie jest suid-root, a wołający użytkownik nie jest rootem.

    4   Jądro nie daje wsparcia ppp, tj. sterownik ppp jądra nie jest
       załączony lub nie może zostać załadowany.

    5   Pppd zakończyło działanie przez SIGINT, SIGTERM lub SIGHUP.

    6   Port szeregowy nie mógł zostać zablokowany.

    7   Port szeregowy nie mógł zostać otwarty.

    8   Skrypt connect się nie powiódł (zwrócił niezerowy kod wyjścia).

    9   Polecenie podane jako argument opcji pty nie mogło zostać
       uruchomione.

    10   Negocjacja PPP się nie powiodła, tj. nie osiągnęła punktu w
       którym działałby choć jeden protokół sieciowy (np. IP).

    11   System peera nie przeszedł procedury uwierzytelniania.

    12   Połączenie zostało pomyślnie zestawione i zakończone z powodu
       bezczynności.

    13   Połączenie zostąło pomyślnie zestawione i zakończone z powodu
       limitu czasu połączenia.

    14   Wynegocjowano callback i wkrótce pojawi się nadchodzący telefon.

    15   Połączenie zostało zakończone gdyż peer nie odpowiadał na
       żądania echa.

    16   Połączenie  zostało zakończone przez modem, który odwiesił
       słuchawkę.

    17   Negocjacja PPP nie powiodła się przez wykrycie szeregowego
       zapętlenia (loopback).

    18   Skrypt init się nie powiódł (zwrócił niezerowy kod wyjścia).

    19   Nie uwierzytelniliśmy się u peera.

SKRYPTY

    Pppd na różnych etapach działania wywołuje różne skrypty, używane do
    dokonywania specyficznego dla stacji przetwarzania. Skrypty te są
    zwykle skryptami powłoki, lecz mogą równie dobrze być programami
    binarnymi. Pppd nie czeka aż skrypty skończą działanie. Skrypty są
    wywoływane z uprawnieniami roota (z rzeczywistym i efektywnym UID 0),
    więc mogą robić takie rzeczy jak odświeżanie tablic routingu czy
    uruchamianie uprzywilejowanych demonów. Uważaj, by skrypty te nie
    osłabiły bezpieczeństwa systemu. Pppd uruchamia skrypty ze standardowym
    wejściem, wyjściem i wyjściem błędu przekierowanym na /dev/null i ze
    środowiskiem, które jest puste, poza pewnymi zmiennymi środowiskowymi,
    które dają informacje o łączu. Zmienne te są następujące:

    DEVICE Nazwa używanego urządzenia szeregowego tty.

    IFNAME Nazwa używanego interfejsu sieciowego.

    IPLOCAL
       Adres IP lokalnego końca połączenia. Jest to ustawione tylko po
       przejściu IPCP.

    IPREMOTE
       Adres IP zdalnego końca połączenia. Jest to ustawione tylko po
       przejściu IPCP.

    PEERNAME
       Uwierzytelniona nazwa peera. Jest to ustawiane tylko jeśli peer
       się uwierzytelnił.

    SPEED Szybkość urządzenia tty.

    ORIG_UID
       ID użytkownika, który wywołał pppd.

    PPPLOGNAME
       Nazwa użytkownika, który wywołał pppd. Jest to zawsze ustawione.

    Dla skryptów ip-down i auth-down, pppd ustawia ponadto następujące
    zmienne, dające statystyki połączenia:

    CONNECT_TIME
       Liczba sekund od kiedy rozpoczęła się negocjacja PPP, aż do
       zakończenia połączenia.

    BYTES_SENT
       Liczba wysłanych bajtów (na poziomie portu szeregowego) podczas
       połączenia.

    BYTES_RCVD
       Liczba odebranych podczas połączenia bajtów (na poziomie portu
       szeregowego).

    LINKNAME
       Logiczna nazwa łącza, ustawiana opcją linkname.

    Pppd wywołuje następujące skrypty, o ile one istnieją. Nie jest błędem,
    jeśli ich nie ma:

    /etc/ppp/auth-up
       Program lub skrypt wykonywany po uwierzytelnieniu przez zdalny
       system. Jest wywoływany z parametrami

       nazwa-interfejsu nazwa-peera nazwa-uytkownika urzdzenie-tty
       szybko

       Zauważ, że skrypt ten nie jest wykonywany jeśli peer się nie
       uwierzytelni, np. po użyciu opcji noauth.

    /etc/ppp/auth-down
       Program lub skrypt, który jest uruchamiany przy wyłączaniu
       połączenia, jeśli uruchamiano wcześniej /etc/ppp/auth-up. Jest
       wykoywany w ten sam sposób co do parametrów, jak auth-up.

    /etc/ppp/ip-up
       Program lub skrypt, który jest wykonywany gdy łącze jest w
       stanie przesyłać lub odbierać pakiety IP (tj. po przejściu
       IPCP). Jest wykonywany z parametrami

       nazwa-interfejsu urzdzenie-tty  szybko  adres-lokalnego-IP
       adres-zdalnego-IP ipparam

    /etc/ppp/ip-down
       Program lub skrypt, który jest wykonywany gdy łącze nie jest już
       w stanie przesyłać pakiety IP. Skrypt ten może być wykonywany do
       odtwarzania  zmiany  wywołanych  przez /etc/ppp/ip-up. Jest
       wywoływany z tymi samymi parametrami co skrypt up-up.

    /etc/ppp/ipv6-up
       Podobne do /etc/ppp/ip-up, lecz jest wykonywane gdy łącze jest w
       stanie przesyłać pakiety IPv6. Jest wykonywane z parametrami

       nazwa-interfejsu urzdzenie-tty szybko adres-lokalnego-cza
       adres-zdalnego-cza ipparam

    /etc/ppp/ipv6-down
       Podobne do /etc/ppp/ip-down, lecz jest wykonywane gdy łącze nie
       jest w stanie już transmitować pakietów IPv6. Jest wykonywane z
       tymi samymi parametrami co skrypt ipv6-up.

    /etc/ppp/ipx-up
       Program lub skrypt, który jest wykonywany gdy łącze jest w
       stanie przesyłać lub odbierać pakiety IPX (tj. po przejściu
       IPXCP). Jest wykonywany z parametrami

       nazwa-interfejsu urzdzenie-tty szybko numer-sieci lokalny-
       adres-wza-IPX     zdalny-adres-wza-IPX     lokalny-
       protok-trasujcy-IPX zdalny-protok-trasujcy-IPX  lokalna-
       nazwa-routera-IPX zdalna-nazwa-routera-IPX ipparam pid-pppd

       Pola  lokalnego/zdalnego-protokołu-trasującego-IPX  mogą  być
       jednymi z następujących:

       NONE   określa brak protokołu trasującego
       RIP    określa chęć używania RIP/SAP
       NLSP   określa chęć używania Novell NLSP
       RIP NLSP określa chęć używania RIP/SAP i NLSP

    /etc/ppp/ipx-down
       Program lub skrypt, który jest wykonywany gdy łącze nie może już
       przesyłać  pakietów  IPX. Skrypt ten może być używany do
       anulowania efektów działania skryptu ipx-up. Jest wywoływany z
       tymi samymi parametrami co ipx-up.

PLIKI

    /var/run/pppn.pid (BSD lub Linux), /etc/ppp/pppn.pid (inne)
       PID procesu pppd na jednostce interfejsu ppp numer n.

    /var/run/ppp-nazwa.pid (BSD lub Linux), /etc/ppp/ppp-nazwa.pid (inne)
       PID  procesu pppd na logicznym łączu nazwa (zobacz opcję
       linkname).

    /etc/ppp/pap-secrets
       Użytkownicy, hasła i adresy IP do uwierzytelniania PAP. Plik ten
       powinien należeć do roota i nie nadawać się do odczytu/zapisu
       dla innych użytkowników.  W  innym  wypadku  pppd  zgłosi
       ostrzeżenie.

    /etc/ppp/chap-secrets
       Nazwy, sekrety i adresy IP dla uwierzytelniania CHAP. Podobnie
       jak dla powyższego, plik ten również powinien być własnością
       roota  i  niczyją inną. W przeciwnym wypadku pppd zgłosi
       ostrzeżenie.

    /etc/ppp/options
       Domyślne opcje pppd  systemu,  odczytywane  przed  opcjami
       użytkownika lub linii poleceń.

    ~/.ppprc
       Opcje użytkownika, odczytywane przed /etc/ppp/options.nazwatty.

    /etc/ppp/options.nazwatty
       Domyślne  opcje systemowe dla używanego portu szeregowego,
       odczytywane po ~/.ppprc. W części nazwatty tej nazwy pliku
       usunięte jest poprzedzeające /dev/, a wszelkie ukośniki są
       zamienione na kropki.

    /etc/ppp/peers
       Katalog, zawierający pliki z opcjami, które mogą zawierać
       uprzywilejowane opcje nawet jeśli pppd został wywołany przez
       użytkownika innego niż root. Administrator systemu może tworzyć
       w   tym  katalogu  pliki  z  opcjami,  zezwalającymi
       nieuprzywilejowanym użytkownikom wydzwanianie bez  wymagania
       uwierzytelnienia od peera, lecz tylko do zaufanych peerów.

ZOBACZ TAKŻE

    RFC1144
       Jacobson, V.  Kompresowanie nagwkw TCP/IP dla wolnych czy
       szeregowych. Luty 1990.

    RFC1321
       Rivest, R. Algorytm Message-Digest MD5. Kwiecień 1992.

    RFC1332
       McGregor, G. PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP).
       Maj 1992.

    RFC1334
       Lloyd,  B.; Simpson, W.A.  Protokoy uwierzytelniania PPP.
       Październik 1992.

    RFC1661
       Simpson, W.A. Protok Point-to-Point (PPP). Lipiec 1994.

    RFC1662
       Simpson, W.A. PPP w ramkach typu HDLC. Lipiec 1994.

    RFC2472
       Haskin, D. IP wersja 6 w PPP Grudzień 1998.

UWAGI

    Następujące sygnały mają podane działanie po wysłaniu do pppd:

    SIGINT, SIGTERM
       Sygnały te powodują, że pppd kończy połączenie (zamykając LCP),
       odtwarza ustawienia urządzenia szeregowego i kończy działanie.

    SIGHUP Sygnał  ten powoduje, że pppd kończy połączenie, odtwarza
       ustawienia portu szeregowego i zamyka urządzenie szeregowe.
       Jeśli podana jest opcja persist lub demand, pppd spróbuje
       otworzyć urządzenie szeregowe i rozpocząć nowe połączenie (po
       okresie przetrzymania--holdoff).  W przeciwnym wypadku, pppd
       zakończy działanie. Jeśli sygnał ten jest odebrany podczas
       okresu przetrzymania, powoduje on, że pppd kończy ten okres
       natychmiast.

    SIGUSR1
       Sygnał ten przełącza stan opcji debug.

    SIGUSR2
       Sygnał ten powoduje, że pppd renegocjuje kompresję. Może to być
       przydatne do ponownego włączania kompresji po jej wyłączeniu w
       wyniku krytycznego błędu dekompresji. (Błędy takie w ogólności
       wskazują na błąd w którejś implementacji.)

AUTORZY

    Paul Mackerras (Paul.Mackerras@cs.anu.edu.au), w oparciu o wcześniejsze
    prace Drewa Perkinsa, Brada Clementsa, Karla Foxa, Grega Christy'ego, i
    Brada Parkera.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                    PPPD(8)