Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    pppd - Demon protokolu PPP

SK/LADNIA

    pppd [ nazwa_tty ] [ szybko ] [ opcje ]

OPIS

    Protokol Point-to-Point (PPP) daje metody transmisji datagramow poprzez
    szeregowe polczenia punkt-do-punktu. PPP sklada si z trzech czci:
    sposobu  enkapsulowania  datagramow  w  polczeniach  szeregowych,
    rozwinitego protokolu kontroli polczenia (LCP--Link Control Protocol)
    oraz  rodziny protokolow kontroli sieciowej (NCP--Network Control
    Protocols) slucych do zestawiania i konfigurowania ronych protokolow
    warstwy sieciowej.

    Schemat enkapsulowania jest dawany przez kod sterownika w jdrze. Pppd
    daje podstawowe LCP, wsparcie uwierzytelniania i NCP do zestawiania i
    konfigurowania IP (nazywa si on IPCP-IP Control Protocol).

CZSTO UYWANE OPCJE

    <nazwa_tty>
       Komunikuj  si  poprzez  wskazane urzdzenie. Jeli potrzeba,
       doklejany jest tu lacuch "/dev/". Jeli nie zostanie podana nazwa
       urzdzenia, lub jeli podana jest nazwa terminala podlczonego do
       standardowego wejcia, pppd uyje tego terminala i nie fork(2)nie
       by wstawi si w tlo. Warto tej opcji ustawiona w uprzywilejowanym
       rodle nie  moe  by  przeciona  przez  nieuprzywilejowanego
       uytkownika.

    <szybko>
       Ustaw  szybko przesylu na <szybko> (liczba dziesitna). Na
       systemach takich, jak 4.4BSD czy NETBSD mona poda dowoln szybko.
       Inne systemy (np. SunOS) dopuszczaj tylko ograniczony zbior
       szybkoci.

    asyncmap <mapa>
       Ustaw map znakow async na <mapa>. Mapa ta opisuje, ktore znaki
       sterujace nie mog by pomylnie przesylane poprzez lini szeregow.
       Pppd bdzie prosil peera o przesylanie tych  znakow  jako
       dwubajtowe sekwencje specjalne.  Argument jest 32 bitow liczb
       szesnastkow, gdzie kady bit okrela znak, ktory naley cytowa. Bit
       0 (00000001) okrela znak 0x00; bit 31 (80000000) okrela znak
       0x1f lub ^_. Jeli podanych jest wiele opcji asyncmap, to wartoci
       s sklejane logicznym OR. Jeli nie podane s adne opcje asyncmap,
       znaki te w ogole nie bd negocjowane w kierunku odbiorczym. Peer
       powinien wtedy cytowa wszystkie znaki sterujce. Aby cytowa
       przesylane znaki, uyj opcji escape.

    auth  daj od peera uwierzytelnienia przed zezwoleniem na przesylanie
       pakietow sieciowych. Opcja ta jest domylna, jeli system ma tras
       domyln. jeli nie podano ani tej opcji, ani noauth, pppd pozwoli
       jedynie uywa peerowi adresow do ktorych system nie ma jeszcze
       trasy.

    call nazwa
       Odczytaj opcje z pliku /etc/ppp/peers/nazwa. Plik ten moe
       zawiera uprzywilejowane opcje, takie jak noauth, nawet jeli pppd
       nie jest uruchamiane przez roota. Lacuch nazwa  nie  moe
       rozpoczyna si od /, ani zawiera znakow .. jako cz cieki. Format
       pliku z opcjami jest opisany niej.

    connect skrypt
       Uyj  programu  wykonywalnego,  podanego  przez  skrypt  do
       skonfigurowania linii szeregowej. Skrypt ten zwykle wykorzystuje
       program chat(8) do wykrcenia numeru telefonu i rozpoczcia
       zdalnej sesji ppp. Warto tej opcji ze rodla uprzywilejowanego
       nie moe by przeslonita przez nieuprzywilejowanego uytkownika.

    crtscts
       Uywaj sprztowego sterowania przeplywem  (tj.  RTS/CTS)  do
       sterowania przeplywem danych na porcie szeregowym. Jeli nie
       zostanie podana ani opcja crtscts, ani nocrtscts czy cdtrcts lub
       nocdtrcts, ustawienie sprztowego sterowania przeplywem portu
       pozostaje niezmienione. Niektore porty szeregowe (np. Maca) nie
       posiadaj prawdziwego wyjcia RTS. Porty takie uywaj tego trybu
       do implementacji jednokierunkowego sterowania przeplywem. Port
       szeregowy zawiesi transmisj jeli zada tego modem (przez CTS),
       lecz nie bdzie w stanie zada od modemu zaprzestania nadawania
       danych do komputera. Tryb ten zachowuje moliwo uywania DTR jako
       linii kontroli modemu.

    defaultroute
       Dodaj domyln tras do systemowych tablic trasowania, uywajc peera
       jako bramk po pomylnym zakoczeniu negocjacji IPCP. Wpis ten [w
       tablicach routingu] jest usuwany po zerwaniu polczenia. Opcja ta
       jest uprzywilejowana w przypadku podania opcji nodefaultroute.

    disconnect skrypt
       Wykonaj program skrypt po zakoczeniu polczenia ppp. Skrypt ten
       moe na przyklad wysla komendy, powodujce odwieszenie modemu gdy
       niedostpne  s  sprztowe sygnaly sterowania modemem. Skrypt
       rozlczenia nie jest uruchamiany jeli modem ju jest odwieszony.
       Warto tej opcji pochodzca z uprzywilejowanego rodla nie moe by
       przeslonita przez nieuprzywilejowanego uytkownika.

    escape xx,yy,...
       Okrela, e niektore znaki powinny by podczas transmisji cytowane
       (niezalenie czy peer chcial by tak bylo w swojej mapie async).
       Cytowane znaki s podawane jako lista liczb szesnastkowych,
       rozdzielonych przecinkami. Zauwa, e prawie kady znak mona poda w
       tej opcji. Jest to odwrotnie ni w opcji asyncmap, gdzie mona
       bylo poda jedynie znaki sterujce. Znaki, ktorych nie mona cytowa
       to znaki o wartociach szesnastkowych 0x20 - 0x3f lub 0x5e.

    file nazwa
       Odczytaj opcje z pliku nazwa (format jest opisany niej). Plik
       ten musi by dostpny dla odczytu dla uytkownka, ktory uruchomil
       pppd.

    init skrypt
       Uruchom program wykonywalny skrypt do zainicjalizowania linii
       szeregowej. Skrypt ten zazwyczaj uywa programu chat(8) do
       skonfigurowania modemu celem wlczenia autoodpowiadania. Warto
       tej opcji, pochodzca z uprzywilejowanego rodla nie moe by
       przeslonita przez nieuprzywilejowanego uytkownika.

    lock  Podaje, e pppd powinien stworzy plik blokujcy w stylu UUCP, aby
       zapewni ekskluzywno dostpu do urzdzenia szeregowego.

    mru n Ustaw MRU [Maximum Receive Unit] na n. Pppd poprosi peera o
       przesylanie pakietow nie wikszych ni n bajtow. Minimaln wartoci
       MRU jest 128. Domyln jest 1500. Zalecana dla wolnych linii jest
       warto 296 (40 bajtow na naglowek TCP/IP + 256 bajtow danych).
       (Zauwa, e w IPv6 MRU musi by min. 1280).

    mtu n Ustaw MTU [Maximum Transmit Unit] na n. O ile peer nie zada
       mniejszej wartoci poprzez MRU, pppd zada by kod sieciowy jdra
       wysylal pakiety nie wiksze ni n bajtow. (Zauwa, e w IPv6 MTU
       musi by min. 1280).

    passive
       Wlcza opcj pasywnoci LCP. Przy podaniu tej opcji, pppd sprobuje
       zapocztkowa polczenie; jeli nie uzyska odpowiedzi od peera, to
       bdzie czeka pasywnie na prawidlowy pakiet LCP, zamiast koczy
       dzialanie, jak to ma miejsce w normalnej sytuacji.

OPCJE

    <lokalny_adres_IP>:<zdalny_adres_IP>
       Ustaw lokalny i/lub zdalny adres IP interfejsu. Dowolny z nich
       mona pomin. Adres IP moe by podawany jako nazwa hosta, lub w
       dziesitnej  notacji kropkowej (np. 150.234.56.78). Domylnym
       adresem lokalnym jest (pierwszy) adres IP systemu (o ile nie
       podano opcji noipdefault). Zdalny adres (w wypadku niepodania)
       jest pobierany od peera. W ten sposob, w prostych przypadkach
       opcja ta nie jest wymagana. Jeli lokalny i/lub zdalny adres IP
       zostal jednak w tej opcji podany, pppd nie przyjmie innej
       wartoci od peera w negocjacji IPCP, chyba e podano opcje ipcp-
       accept-local i/lub ipcp-accept-remote.

    ipv6
    <identyfikator_lokalnego_interfejsu>,<identyfikator_zdalnego_interfejsu>
       Ustaw 64-bitowy identyfikator  lokalnego  i  lub  zdalnego
       interfejsu. Dowolny z nich mona pomin. Identyfikator musi by
       podany w standardowej noracji  ascii  adresow  IPv6  (np:
       ::dead:beef). Jeli podana jest opcja ipv6cp-use-ipaddr, lokalnym
       identyfikatorem jest lokalny adres IPv4 (patrz wyej).  Na
       systemach, obslugujcych unikalne stale ID, mona w zamianie do
       opisywanej opcji uy opcji ipv6cp-use-persistent. W przeciwnym
       wypadku, identyfikator jest losowany.

    active-filter wyraenie-filtru
       Okrela filtr pakietowy, stosowany do pakietow z danymi w celu
       okrelenia, ktore pakietu uzna za aktywno linii, a zatem kiedy
       kasowa  licznik bezczynnoci lub prowadzi polczenie w stan
       wymagajcy telefonowania. Opcja ta jest przydatna w polczeniu z
       opcj idle jeli przez polczenie przesylane s regularnie jakie
       pakiety (np. pakiety informacji o trasach), ktore normalnie
       uniemoliwiaj wejcie w stan bezczynnoci.  Skladnia wyraenia-
       filtru jest taka, jak dla tcpdump(1), lecz kwalifikatory nie
       majce sensu w polczeniu PPP, takie jak ether czy arp nie s
       dozwolone. Ogolnie, wyraenie filtru powinno by ujte w pojedyncze
       cytaty, aby uchroni je przed interpretacj spacji przez powlok.
       Opcja ta jest obecnie dostpna tylko pod NetBSD i to tylko wtedy,
       gdy jdro i pppd byly skompilowane ze zdefiniowanym PPP_FILTER.

    allow-ip adres(y)
       Zezwol peerom na uywanie podanych adresow IP lub podsieci bez
       uwierzytelniania. Parametr jest przetwarzany jak kady element
       listy dozwolonych adresow IP z plikow sekretow (zobacz sekcj
       UWIERZYTELNIANIE poniej).

    bsdcomp nr,nt
       Zadaj by peer kompresowal wysylane pakiety przy uyciu mechanizmu
       BSD-Compress z maksymalnym rozmiarem kodu nr bitow i zgod si na
       kompresowania pakietow wysylanych do peera  z  maksymalnym
       rozmiarem kodu nt bitow. Jeli nt nie jest podane, to domylnie
       odpowiada wartoci nr. Wartoci w zakresie 9 do 15 s typowymi
       wartociami tych parametrow; wiksze daj lepsz kompresj, lecz
       wymagaj wicej pamici jdra da slowniki kompresji. Alternatywnie,
       podanie wartoci 0 jako nr lub nt wylcza kompresj w danym
       kierunku. Aby wylczy kompresj calkowicie, uyj nobsdcomp lub
       bsdcomp 0.

    cdtrcts
       Uyj  niestandardowego sprztowego sterowania przeplywem (np.
       DTR/CTS) do sterowania przeplywem danych przez port szeregowy.
       Jeli nie podany jest ani crtscts, ani nocrtscts, ani cdtrcts lub
       nocdtrcts, ustawienie sprztowego sterowania przeplywem na danej
       linii pozostaje niezmienione.  Niektore porty (np. Maca) nie
       posiadaj prawdziwego wyjcia RTS. Porty takieuywaj tego trybu do
       implementowania  prawdziwego,  dwukierunkowego  sterowania
       przeplywem. Powiceniem jest to, e tryb sterowania przeplywem nie
       zezwala na uywanie DTR jako lnii kontroli modemu.

    chap-interval n
       Jeli podana jest ta opcja, pppd bdzie wyzywal peera co n sekund.

    chap-max-challenge n
       Ustaw maksymaln liczb transmisji wyzwa CHAP na n (domylnie 10).

    chap-restart n
       Ustaw czas oponienia wyzwa na n sekund (domylnie 3).

    connect-delay n
       Czekaj  do n milisekund po zakoczeniu skryptu connect na
       prawidlowe pakiety ppp od peera. Pod koniec tego czasu lub gdy
       od peera nadejdzie prawidlowy pakiet PPP, pppd rozpocznie
       negocjacj przez przesylanie pierwszego pakietu LCP. Domyln
       wartoci jest 1000 (1 sekunda). Ten czas oczekiwania ma znaczenie
       tylko jeli uywana jest opcja connect lub pty.

    debug Wlcza zabudow debuggowania polczenia.  Po podaniu tej opcji,
       pppd  raportuje  zawarto wszystkich pakietow kontrolnych w
       czytelnej postaci. Pakiety s raportowane poprzez sysloga w
       zabudowie  daemon i poziomie debug. Informacja ta moe by
       przekierowana  do  pliku  przez  poprawne  skonfigurowanie
       /etc/syslog.conf (zobacz syslog.conf(5)).

    default-asyncmap
       Wylcz negocjacj asyncmap i wymu cytowanie wszystkich znakow
       sterujcych w obu kierunkach.

    default-mru
       Wylcz negocjacj MRU. Po wlczeniu tej opcji, pppd uyje domylnej
       wartoci 1500 bajtow.

    deflate nr,nt
       da by peer kompresowal wysylane pakiety w mechanizmie deflate z
       maksymalnym rozmiarem okna 2**nr bajtow i zgodzil si  na
       kompresowanie  pakietow  wysylanych do peera z maksymalnym
       rozmiarem okna 2**nt bajtow. Jeli nie podano nt to przyjmowana
       jest warto rowna nr. Jako parametry uywane s wartoci w zakresie
       8 do 15; wiksze daj lepsz kompesj, lecz zabieraj wicej pamici na
       slowniki kompresji.  Warto 0 wylcza kompresj w danym kierunku.
       Kompresj mona wylczy, stosujc nodeflate lub deflate 0. (Uwaga:
       pppd preferuje kompresj deflate nad BSD-compress jeli peer moe i
       tamto.)

    demand Inicjalizuj polczenie tylko na danie, tj. gdy istnieje natlok
       danych.  Przy tej opcji, zdalny adres IP musi by podawany przez
       uytkownika w linii polece lub w pliku z opcjami. Pppd pocztkowo
       konfiguruje interfejs i otwiera je na dane IP bez lczenia si z
       peerem. Gdy pojawi si dane, pppd lczy si z peerem, dokonuje
       negocjacji, uwierzytelniania, etc. Gdy jest to zakoczone, pppd
       rozpoczyna przekazywanie pakietow danych (tj.  pakietow IP)
       poprzez lcze.

       Opcja Idemand implikuje opcj persist. Jeli zachowanie to nie
       jest podane, uyj opcji nopersist po opcji demand. W polczeniu z
       opcj demand przydatne s te idle i holdoff.

    domain d
       W celach uwierzytelniania, doklej nazw domeny d do nazwy hosta
       lokalnego. Na przyklad, jeli gethostname() zwraca nazw porsch,
       lecz w pelni kwalifikowan nazw domeny jest porsche.quotron.com,
       to powiniene poda domain quotron.com. Pppd uyje wtedy nazwy
       porsche.quotron.com do podgldania sekretow w pliku z sekretami i
       jako  domylnej  nazwy  do  wysylania  do  peera  podczas
       uwierzytelniania. Opcja ta jest uprzywilejowana.

    hide-password
       Podczas raportowania zawartoci pakietow PAP, opcja ta powoduje,
       e pppd nie zalcza do raportu lacucha z haslem. Jest to
       zachowanie domylne.

    holdoff n
       Podaje ile sekund czeka przed ponownym rozpoczciem polczenia po
       jego zakoczeniu. Opcja ta ma efekt tylko w polczeniu z opcjami
       persist lub demand. Okres holdoff nie jest uywany gdy polczenie
       zostalo zerwane z powodu bezczynnoci.

    idle n Okrela, e pppd powinien rozlczy si jeli lcze bylo bezczynne
       przez n sekund. Lcze jest bezczynne jeli nie przesylane s przez
       nie adne pakiety. Uwaga: nie zaleca si uywania tej opcji z opcji
       persist bez opcji demand. Jeli podana jest opcja active-filter,
       odrzucane przez filtr aktywnoci pakiety licz si rownie jako
       bezczynne lcze.

    ipcp-accept-local
       Przy podaniu tej opcji, pppd przyjmuje wyobraenie peera o naszym
       lokalnym adresie IP, nawet jeli adres lokalny podano jako opcj.

    ipcp-accept-remote
       Przy podaniu tej opcji, pppd przyjmuje wyobraenie peera o jego
       (zdalnym) adresie IP, nawet jeli adres ten podany zostal jako
       opcja.

    ipcp-max-configure n
       Ustaw maksymaln liczb transmisji dania konfiguracji IPCP na n
       (domylnie 10).

    ipcp-max-failure n
       Ustaw maksymaln liczb NAK-ow konfiguracji IPCP zwroconych przed
       rozpoczciem wysylania Odrzuce konfiguracji na n (domylnie 10).

    ipcp-max-terminate n
       Ustaw maksymaln liczb transmisji da zakoczenia IPCP na n
       (domylnie 3).

    ipcp-restart n
       Ustaw interwal restartu IPCP (czas oponienia retransmisji) na n
       sekund (domylnie 3).

    ipparam /lacuch
       Daje dodatkowy parametr dla skryptow ip-up i ip-down. Jeli
       podana jest ta opcja, to /lacuch jest przekazywany jako 6
       parametr tych skryptow.

    ipv6cp-max-configure n
       Ustaw maksymaln liczb transmisji da konfiguracji IPv6CP na n
       (domylnie 10).

    ipv6cp-max-failure n
       Ustaw maksymaln liczb NAK-ow konfiguracji IPv6CP, zwracanych
       przed rozpoczciem wysylania Odrzuce konfiguracji na n (domylnie
       10).

    ipv6cp-max-terminate n
       Ustaw maksymaln liczb transmisji da zakoczenia IPv6CP na n
       (domylnie 3).

    ipv6cp-restart n
       Ustaw interwal restartu IPv6CP (czas oponienia retransmisji) na
       n sekund (domylnie 3).

    ipx  Wlcz protokoly IPXCP i IPX. Opcja ta jest obecnie obslugiwana
       jedynie pod Linuksem i tylko jeli jdro ma wsparcie IPX.

    ipx-network n
       Ustaw numer sieci IPX w ramce dania konfiguracji IPXCP na n,
       liczb szesnastkow (bez 0x na pocztku). Nie ma sensownej wartoci
       domylnej. Jeli opcja ta nie jest podana, numer sieci jest
       pobierany od peera. Jeli peer nie ma numeru sieci, protokol IPX
       nie zostanie uruchomiony.

    ipx-node n:m
       Ustaw numery wzla IPX. Dwa numery wzla s rozdzielane od
       pozostalych znakiem dwukropka. Pierwszy numer n jest numerem
       wzla lokalnego. Drugi jest numerem wzla peera. Kady numer wzla
       musi by liczb szesnastkow o dlugoci najwyej 10 cyfr. Numery
       wzlow sieci ipx musz by unikalne. Nie ma sensownej wartoci
       domylnej. Jeli opcja ta nie jest podana, numery wzlow s
       pobierane od peera.

    ipx-router-name </lacuch>
       Ustaw nazw routera. Lacuch ten jest przesylany do peera jako
       dane informacyjne.

    ipx-routing n
       Ustaw t opcj odbierany protokol trasowania. Mona poda wicej ni
       jedn instancj tej opcji. Opcja none (0) moe by podana jako
       jedyna instncja tej opcji. Wartociami mog by 0 (NONE), 2
       (RIP/SAP), 4 (NLSP).

    ipxcp-accept-local
       Przyjmij NAK peera dla numeru wzla podanego w opcji ipx-node.
       Jeli podano niezerowy numer wzla, to domylnie naciska si na
       uywanie tej wartoci. Jeli zalczasz t opcj, to zezwalasz peerowi
       na przecianie wpisu numeru wzla.

    ipxcp-accept-network
       Przyjmij NAK peera dla numeru sieci podanego w opcji ipx-
       network. Jeli podano niezerowy numer sieci, to domylnie naciska
       si na uywanie tej wartoci. Jeli zalczasz t opcj, to zezwalasz
       peerowi na przecienie wpisu numeru wzla.

    ipxcp-accept-remote
       Uyj peerowego numeru sieci, podanego w ramce dania konfiguracji.
       Jeli dla peera podano numer wzla, a tej opcji nie podano, peer
       bdzie zmuszony do uywania wartoci, ktor podale.

    ipxcp-max-configure n
       Ustaw maksymaln liczb ramek da konfiguracji IPXCP wysylanych
       przez system na n. Domylnie 10.

    ipxcp-max-failure n
       Ustaw maksymaln liczb ramek NAK IPXCP, ktor system wyle przed
       odrzucaniem opcji. Domylnie 3.

    ipxcp-max-terminate n
       Ustaw maksymaln liczb ramek da zakoczenia zanim system lokalny
       uzna, e peer go nie slucha. Domylnie 3.

    kdebug n
       Wlcz kod debuggowania na poziomie jdra sterownika PPP. Argument
       n jest liczb, ktora jest sum nastpujcych wartoci: 1 wlcza ogolne
       informacje debuggowe, 2 da by drukowana byla zawarto odbieranych
       pakietow, 4 da by drukowana byla zawarto przesylanych pakietow.
       Na  wikszoci  systemow, komunikaty drukowane przez jdro s
       raportowane przez syslog(1) do pliku wskazanego  w  pliku
       konfiguracyjnym /etc/syslog.conf.

    ktune Powoduje, e pppd poprawia odpowiednio ustawienia jdra. Pod
       linuksem pppd w przypadku uywania  opcji  proxyarp  wlcza
       forwardowanie IP (tj. ustawia /proc/sys/net/ipv4/ip_forward na
       1) oraz w trybie demand wlcza (o ile adres lokalny si zmienia)
       opcj  dynamicznego  adresu  IP  (tj.  ustawia  na  1
       /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr).

    lcp-echo-failure n
       Jeli podana jest ta opcja, pppd przyjmuje, e peer nie yje w
       momencie gdy n da echa LCP zostanie wyslanych bez odpowiedzi
       LCP. Jeli zajdzie ta sytuacja, pppd przerwie polczenie. Uywanie
       tej opcji wymaga niezerowej wartoci parametru lcp-echo-interval.
       Opcja ta moe by uywana do umoliwiania pppd koczenia dzialania po
       zerwaniu fizycznego polczenia (np. po odwieszeniu sluchawki) w
       sytuacjach, gdzie nie s dostpne sprztowe lini  sterowania
       modemem.

    lcp-echo-interval n
       Jeli podana jest ta opcja, pppd do peera bdzie wysyla ramk dania
       echa LCP co n sekund. Normalnie peer powinien odpowiedzie
       wysylajc odpowied na echo. Opcja ta moe by uywana w polczeniu z
       lcp-echo-failure do wykrywania czy peer jest wci podlczony.

    lcp-max-configure n
       Ustaw maksymaln liczb transmisji da konfiguracji LCP na n.
       Domylnie 10.

    lcp-max-failure n
       Ustaw maksymaln liczb NAK-ow konfiguracji LCP, zwracanych przed
       rozpoczciem wysylania Odrzuce konfiguracji. Domylnie 10.

    lcp-max-terminate n
       Ustaw maksymaln liczb transmisji da zakoczenia LCP na  n
       (domylnie 3).

    lcp-restart n
       Ustaw interwal restartu LCP (czas oponienia retransmisji) na n
       sekund (domylnie 3).

    linkname nazwa
       Ustawia logiczn nazw lacza na nazwa. Pppd utworzy plik o nazwie
       ppp-nazwa.pid  w  /var/run (lub na niektorych systemach w
       /etc/ppp), zawierajcy jego PID. Jest to przydatne do okrelania,
       ktora instancja pppd jest odpowiedzialna za lcze z danym peerem.
       Jest to opcja uprzywilejowana.

    local Nie uywaj linii sterowania modemem. Przy uyciu tej opcji, pppd
       bdzie ignorowa stan CD (Carrier Detect) i nie bdzie zmienia
       stanu DTR (Data Terminal Ready).

    logfd n
       Wysylaj informacje raportowe do deskryptora pliku n. Pppd bdzie
       wysyla te informacje do najwyej jednego pliku lub deskryptora
       (oraz wysylaj komunikaty do sysloga), wic opcja ta i logfile s
       rozlczne. Domyln wartoci dla pppd jest wysylanie wiadomoci
       raportowych na stdout (deskryptor 1), chyba e port szeregowy
       jest ju na ten deskryptor otwarty.

    logfile nazwapliku
       Doklejaj komunikaty raportowe do pliku nazwapliku (oraz wysylaj
       komunikaty do sysloga). Plik  otwierany  jest  z  prawami
       uytkownika, ktory uruchomil pppd. Otwierany jest w trybie
       dopisywania.

    login Uyj systemowej bazy hasel do uwierzytelnienia peera z pomoc PAP
       i nagraj uytkownika do systemowego pliku wtmp. Zauwa, e peer
       musi mie swoj wpis w /etc/ppp/pap-secrets oraz w systemowej
       bazie hasel.

    maxconnect n
       Zakocz polczenie po jego dostpnoci dla sieci przez n sekund (tj.
       n sekund po pierwszym przejciu protokolu kontroli sieci).

    maxfail n
       Zakocz po n kolejno nieudanych probach polczenia. Warto 0
       oznacza brak limitow. Domyln wartoci jest 10.

    modem Uywaj linii sterowania modemem. Opcja ta jest domylna. Z jej
       uyciem, pppd bdzie czeka na sygnal CD (Carrier Detect) od modemu
       jako zapewnienie otwarcia urzdzenia szeregowego (chyba e podany
       jest skrypt connect) i opuci DTR (Data Terminal Ready) gdy
       polczenie bdzie zakoczone i przed wywolaniem skryptu connect. Na
       ultriksie, opcja ta implikuje sprztowe sterowanie przeplywem,
       jak w opcji crtscts.

    ms-dns <adr>
       Jeli pppd dziala jako serwer klientow MS Windows, opcja ta
       umoliwia przekazywanie klientom jednego lub dwoch adresow DNS.
       Pierwsze pojawienie si tej opcji okrela adres podstawowego DNS;
       druga podaje adres drugorzdny. (Opcja ta byla obecna  w
       starszych wersjach pppd pod nazw dns-addr.)

    ms-wins <adr>
       Jeli pppd dziala jako serwer dla MS Windows lub dla klientow
       "Samby", to opcja ta umoliwia pppd przekazywanie jednego lub
       dwoch adresow serwerow WINS (Windows Internet Name Services) dla
       klientow. Pierwsze pojawienie tej opcji okrela podstawowy adres
       WINS; drugie--drugorzdny.

    name nazwa
       Ustaw nazw systemu lokalnego na nazwa. Jest to wykorzystywane w
       celach uwierzytelniania. Jest to opcja uprzywilejowana. Po jej
       wlczeniu, pppd uzywa w plikach sekretow linii, ktore maj nazw
       jako  drugie  pole  linii.  Tylko  tych  linii  uywa  do
       uwierzytelniania  peera.  Dodatkowo,  jeli nie zostanie to
       przeslonite opcj user, nazwa bdzie uywana jako nazwa wysylana do
       peera  podczas uwierzytelniania lokalnego systemu u peera.
       (Zauwa, e pppd nie dokleja do nazwy nazwy domeny.)

    netmask n
       Ustaw mask sieciow interfejsu na n, tj. 32 bitow mask w
       kropkowej notacji dziesitnej (np. 255.255.255.0). Jeli podana
       jest ta opcja, to warto jej zostanie polczona logicznym OR z
       domyln mask sieciow.  Domylna maska sieciowa jest wybierana
       wedlug wynegocjowanego zdalnego adresu IP; jest mask odpowiedni
       dla klasy zdalnego adresu IP, polczon logicznym OR z maskami
       sieciowymi wszelkich interfejsow  sieciowych  point-to-point
       systemu, znajdujcych si w tej samej sieci. (Uwaga: na niektorych
       platformach  pppd  zawsze  jako  maski  sieciowej  uywa
       255.255.255.255 jeli jest to jedyna warto odpowiednia dla
       intefejsu point-to-point.)

    noaccomp
       Wylcz kompresj Address/Control w obydwu kierunkach (nadawania i
       odbioru).

    noauth Nie  wymagaj  od  peera  uwierzytelniania.  Opcja ta jest
       uprzywilejowana.

    nobsdcomp
       Wylcza kompresj BSD-Compress; pppd nie bdzie da lub zgadza si na
       kompresowanie pakietow wg. tego schematu.

    noccp Wylcz negocjacj CCP (Compression Control Protocol). Opcja ta
       powinna by uywana jedynie jeli peer jest zapchlony i nie potrafi
       obsluy da pppd o negocjacj CCP.

    nocrtscts
       Wylcz  sprztowe  sterowanie  przeplywem  (RTS/CTS)  portu
       szeregowego. Jeli nie jest podane crtscts, nocrtscts, cdtrcts,
       ani nodtrcts, sprztowe sterowanie przeplywem nie jest zmieniane.

    nodtrcts
       Opcja ta jest synonimem nocrtscts. Dowolna z tych opcji wylcza
       obydwie postaci sterowania przeplywem.

    nodefaultroute
       Wylcz opcj defaultroute. Jeli administrator  chce  zabroni
       uytkownikom tworzenia przez pppd domylnych tras, to moe umieci t
       opcj w pliku /etc/ppp/options.

    nodeflate
       Wylcza kompresj Deflate; pppd nie zada i nie zgodzi si na
       kompresj pakietow wg tego schematu.

    nodetach
       Nie odlczaj si od terminala sterujcego. Bez tej opcji, w
       przypadku podania urzdzenia szeregowego innego ni terminal
       standardowego wejcia, pppd fork(2)nie by przej w tlo.

    noip  Wylcz negocjacj IPCP i komunikacj IP. Opcja ta powinna by uywana
       tylko jeli peer ma bldy i nie potrafi obsluy da negocjacji IPCP.

    noipv6 Wylcz negocjacj IPv6CP i komunikacj IPv6. Opcja ta powinna by
       uywana tylko jeli peer ma bldy i nie potrafi obsluy da
       negocjacji IPv6CP.

    noipdefault
       Wylcza domylne zachowania gdy nie jest podany lokalny adres IP,
       ktorym jest okrelenie (jeli si da) lokalnego adresu IP z nazwy
       hosta. Po uyciu tej opcji, peer bdzie musial przekaza lokalny
       adres IP podczas negocjacji IPCP (chyba e podano go jawnie w
       linii polece lub w pliku z opcjami).

    noipx Wylcz protokoly IPXCP i IPX. Opcja ta powinna by uywana tylko
       jeli peer ma bldy i nie potrafi obsluy da negocjacji IPXCP.

    noktune
       Przeciwiestwo opcji ktune; nie zezwala pppd na zmian ustawie
       systemowych.

    nolog Nie wysylaj komunikatow raportowych do pliku lub deskryptora.
       Opcja ta uniewania opcje logfd i logfile.  nomagic Wylcz
       negocjacj magicznych numerkow. Po wlczeniu tej opcji, pppd nie
       potrafi wykry linii zaptlonej (looped-back). Opcja ta powinna by
       uywana tylko jeli peer ma bldy.

    nopcomp
       Wylcz negocjacj kompresji pol protokolu w obydwu kierunkach
       transmisji.

    nopersist
       Zakocz po dokonaniu i przerwaniu polczenia. Jest to warto
       domylna, chyba e uyto opcji persist lub demand.

    nopredictor1
       Nie przyjmuj kompresji Predictor-1.

    noproxyarp
       Wylcz opcj proxyarp. Administrator moe w ten sposob zabroni
       uytkownikom tworzenia wpisow proxy ARP. Wystarczy umieci t opcj
       w pliku /etc/ppp/options.

    notty Normalnie pppd wymaga urzdzenia terminalowego. Po uyciu tej
       opcji, pppd alokuje sobie par master-slave pseudo-tty i uywa
       niewolnika jako urzdzenie terminalowe. Pppd utworzy proces
       potomny, zachowujcy si jako `przetaczacz znakow', przesylajcy
       znaki midzy masterem pseudo-tty i jego standardowym wejciem i
       wyjciem.  W  efekcie, pppd bdzie przesyla znaki na swoje
       standardowe wyjcie i odbiera je ze swojego standardowego wejcia
       nawet, jeli nie s one urzdzeniami terminalowymi. Opcja ta
       zwiksza oczywicie zajto CPU. Przy uyciu tej opcji nie mona
       podawa jawnej nazwy urzdzenia.

    novj  Wylcz kompresj naglowkow TCP/IP w stylu Van Jacobsona. Tyczy si
       obu kierunkow transmisji.

    novjccomp
       Wylcz opcj kompresji ID-polczenia w kompresji naglowka TCP/IP w
       stylu Van Jacobsona. Opcja ta powoduje, e pppd ani peer nie bd
       omija bajtu ID-polczenia w skompresowanych Van Jacobsonowo
       naglowkach TCP/IP.

    papcrypt
       Wskazuje, e wszystkie sekrety z pliku /etc/ppp/pap-secrets,
       uywane do sprawdzania tosamoci peera s zakodowane i w zwizku z
       tym pppd nie powinien przyjmowa hasel, ktore przed zakodowaniem
       s rownowane sekretom z pliku /etc/ppp/pap-secrets.

    pap-max-authreq n
       Ustaw maksymaln luczb transmisji da uwierzytelnienia PAP na n.
       Domylnie 10.

    pap-restart n
       Ustaw interwal restartu PAP (czas oponienia retransmisji) na n
       sekund. Domylnie 3.

    pap-timeout n
       Ustaw maksymalny czas, przez ktory pppd ma  oczekiwa  na
       uwierzytelnienie od peera z pomoc PAP. Czas w sekundach, 0
       oznacza brak limitu.

    pass-filter wyraenie-filtru
       Okrela filtr pakietowy, zalczany do przesylanych pakietow danych
       w celu okrelenia, ktore pakiety mog przeplyn. Pakiety odrzucane
       przez filtr s po cichu niszczone. Opcja ta moe by uywana w celu
       uchronienia pewnych demonow sieciowych (jak routed) od uywania
       pasma uplinka lub do zestawienia podstawowych elementow zapory
       ogniowej.  Skladnia  wyraenia-filtru  jest  taka  jak dla
       tcpdump(1), lecz kwalifikatory nieodpowiednie dla polczenia PPP,
       takie jak ether czy arp nie s dozwolone. Ogolnie, wyraenie
       filtru powinno by ujte w pojedyncze cudzyslowy celem zapobieenia
       interpretacji przez powlok.  Zauwa, e moliwe jest zalczenie
       ronych przymusow na wchodzce i wychodzce pakiety z uyciem
       kwalifikatorow inbound i outbound.  Opcja ta jest obecnie
       dostpna jedynie pod NetBSD, a i to tylko w wypadku, gdy jdro i
       pppd zostaly skompilowane ze zdefiniowanym PPP_FILTER.

    persist
       Nie kocz dzialania po zakoczeniu polczenia. Zamiast tego sprobuj
       wznowi polczenie.

    plugin nazwapliku
       Zaladuj plik obiektowy nazwapliku biblioteki dzielonej jako
       plugin. Jest to opcja uprzywilejowana.

    predictor1
       Zadaj by peer uywal kompresjii Predictor-1 i zgod si na
       wysylanie ramek podobnie skompresowanych o ile takie bdzie
       yczenie. Opcja ta nie daje adnego efektu jeli jdro nie obsluguje
       kompresji Predictor-1.

    privgroup nazwagrupy
       Zezwol czlonkom grupy nazwagrupy na uywanie uprzywilejowanych
       opcji. Jest to opcja uprzywilejowana. Uywanie jej wymaga uwagi,
       gdy nie mona zapewni, e czlonkowie danej grupy nie sprobuj uy
       pppd w celu uzyskania praw roota. Uznaj to za rownowane
       wstawieniu czlonkow danej grupy do grupy kmem lub disk.

    proxyarp
       Dodaj wpis do tablicy ARP [Address Resolution Protocol] tego
       systemu. Ma on zawiera adres IP peera i adres ethernetowy tego
       systemu. Bdzie to mialo efekt taki, e peer dla innych systemow
       bdzie wygldal jak na lokalnym ethernecie.

    pty skrypt
       Okrela  polecenie  skrypt, jako orodek komunikacji zamiast
       konkretnego urzdzenia terminalowego. Pppd zaalokuje sobie par
       master-slave pseudo-tty i uyje niewolnika jako swojego urzdzenia
       terinalowego. skrypt zostanie uruchomiony w procesie potomnym z
       masterem pseudo-tty jako swoim standardowym wejciem i wyjciem.
       Przy uywaniu tej opcji nie mona podawa jawnej nazwy urzdzenia.
       (Uwaga: jeli w polczeniu z t, uyta jest opcja record, proces
       potomny bdzie mial lcza na swoim stadardowym wejciu i wyjciu.)

    receive-all
       Po uyciu tej opcji, pppd bdzie przyjmowal wszystkie znaki
       sterujcych od peera, lcznie z tymi zaznaczonymi w asyncmapie
       odbiorczej. Bez tej opcji, pppd bdzie niszczyl te znaki, zgodnie
       z RFC1662. Opcja ta powinna by uywana tylko jeli peer jest
       zapchlony.

    record nazwapliku
       Podaje, e pppd powinien nagrywa wszystkie wysylane i odbierane
       znaki do pliku o nazwie nazwapliku. Plik ten jest otwierany w
       trybie dopisywania, z uyciem ID uytkownika i jego uprawnieniami.
       Opcja ta jest zaimplementowana z uyciem pseudo-tty i procesu do
       przesylania znakow midzy pseud-tty a prawdziwym urzdzeniem
       szeregowym. Powoduje ona wic wzrost obcienia CPU. Znaki s
       wybierane w formacie oznaczonym piecztkami czasowymi, ktore mog
       by wywietlane w czytelnej postaci z uyciem programu pppdump(8).

    remotename nazwa
       Ustaw zakladan nazw zdalnego systemu w celu uwierzytelniania na
       nazw.

    refuse-chap
       Po podaniu tej opcji, pppd nie zgodzi si na uwierzytelnianie si
       u peera z pomoc CHAP.

    refuse-pap
       Po podaniu tej opcji, pppd nie zgodzi si na uwierzytelnianie si
       u peera z pomoc PAP.

    require-chap
       Wymagaj od peera uwierzytelnienia si z pomoc CHAP [Challenge
       Handshake Authentication Protocol].

    require-pap
       Wymagaj od peera uwierzytelnienia si z pomoc PAP [Password
       Authentication Protocol].

    show-password
       Podczas logowania zawartoci pakietow PAP opcja ta powoduje, e
       pppd pokazuje w lacuchach raportowych hasla.

    silent Po podaniu tej opcji, pppd nie bdzie przesyla pakietow LCP do
       rozpoczcia polczenia przed odebraniem od peera prawidlowego
       pakietu LCP (jak dla opcji `passive' w staroytnych opcjach
       pppd).

    sync  Uyj  synchronicznego  kodowania  szeregowego  HDLC  zamiast
       asynchronicznego.  Urzdzenie uywane przez pppd musi mie obslug
       synchroniczn. Obecnie pod linuksem i FreeBSD 2.2.8 i poniejszych
       wspierane s adaptery Microgate SyncLink.

    updetach
       Po podaniu tej opcji, pppd odlczy si od terminala sterujcego po
       zestawieniu polczenia ppp (do momentu kiedy pojawi si pierwszy
       kontrolny protokol sieciowy, zwykle protokol IP).

    usehostname
       Wymu uycie nazwy hosta (z dodana ewentualnie nazw domeny) jako
       nazwy systemu lokalnego w celach uwierzytelniania (przeslania
       opcj name). Opcja ta nie jest zwykle potrzebna, gdy opcja name
       jest uprzywilejowana.

    usepeerdns
       Zapytaj peera o dwa serwery DNS. Adresy przekazane przez peera s
       przekazywane od peera do pliku /etc/ppp/ip-up przez zmienne
       rodowiskowe DNS1 i DNS2.  Dodatkowo,  pppd  utworzy  plik
       /etc/ppp/resolv.conf, zawierajcy jedn lub dwie linie z adresami,
       przekazanymi przez peera.

    user nazwa
       Ustaw nazw uywan do uwierzytelniania systemu lokalnego u peera
       na nazw.

    vj-max-slots n
       Ustawia  liczb slotow polcze, uywanych w kodzie kompresji
       naglowka TCP/IP Van Jacobsona. Liczba musi zawiera si midzy 2 a
       16 (wlcznie).

    welcome skrypt
       Uruchom program skrypt przed rozpoczciem negocjacji PPP, ale po
       skrypcie connect. Warto tej opcji nadana z uprzywilejowanego
       rodla  nie  moe  byc  przeciona przez nieuprzywilejowanego
       uytkownika.

    xonxoff
       Wlcz programowe sterowanie przeplywem (XON/XOFF).

PLIKI Z OPCJAMI

    Opcje mog by pobierane z linii polece lub z plikow. Pppd odczytuje je z
    plikow /etc/ppp/options, ~/.ppprc i z /etc/ppp/options.nazwatty (w tej
    kolejnoci) przed przetworzeniem opcji z linii polece. (W rzeczywistoci,
    opcje linii polece s skanowane w celu znalezienia nazwy terminala przed
    odczytem  options.nazwatty.)  Przy  formowaniu  nazwy   pliku
    options.nazwatty, usuwany jest przedrostek /dev/,a wszelkie dodatkowe
    znaki / s zamieniane na kropki.

    Plik z opcjami jest analizowany jako seria slow, rozdzielonych bialymi
    spacjami. Biale spacje mog by zalczane do slowa przez ujcie caloci w
    podwojne cudzyslowy ("). Lewy ukonik moe cytowa nastpujcy po nim znak.
    Znak krzyyka (#) rozpoczyna komentarz, trwajcy a do koca linii. Nie ma
    ogranicze w uywaniu opcji file lub call w pliku z opcjami.

BEZPIECZESTWO

    pppd udostpnia administratorom wydajn kontrol dostpu dla okrelonych
    uytkownikow, bez strachu o powicanie bezpieczestwa serwera lub sieci, w
    ktrej si znajduje. Kontrola ta polega na ograniczaniu adresow IP, jakie
    moe mie peer, zalenie od identyfikacji i ogranicze co do opcji, ktorych
    moe  uywa  nieuprzywilejowany  uytkownik.  Rone  opcje  pppd  s
    uprzywilejowane--s to glownie opcje, ktore mog wprowadza zagroenia w
    konfiguracji; opcje te mog by przyjmowane jedynie z plikow znajdujacych
    si pod kontrol administratora systemu lub gdy pppd jest uruchamiane z
    poziomu roota.

    Domylnym zachowaniem pppd jest zezwalanie nieuwierzytelnionemu peerowi
    na uywanie danego adresu IP tylko jeli system nie ma jeszcze trasy do
    tego adresu. Na przyklad, system o stalym polczeniu do szerszego
    internetu normalnie ma tras domyln, wic wszystkie peery musz si
    uwierzytelni aby zestawi polczenie. Na takim systemi opcja auth jest
    domylna.  Z drugiej strony, system gdzie lcze ppp jest jedynym
    polczeniem do internetu normalnie nie ma trasy domylnej, wic peer bdzie
    w stanie uywa prawie dowolnego adresu IP bez uwierzytelniania.

    Jak wykazano wyej, niektore opcje bezpieczestwa s uprzywilejowane, co
    znaczy, e nie mog by uywane przez zwyklego uytkownika uruchamiajcego
    suid-root pppd--czy to z linii polece czy z pliku ~/.ppprc czy z opcji
    file. Opcje uprzywilejowane mog by uywane w pliku /etc/ppp/options lub
    w dowolnym pliku z opcjami, odczytywanym opcj call. Jeli pppd jest
    uywane przez roota, opcje uprzywilejowane mog by uywane bez ogranicze.

    Przy otwieraniu urzdzenia pppd uywa ID woljcego uytkownika lub UID
    roota (tj. 0), zalenie czy nazwa urzdzenia zostala podana przez
    uytkownika czy administratora.  Jeli  nazwa  pochodzi  ze  rodla
    uprzywilejowanego, tj. z /etc/ppp/options lub z pliku z opcjami,
    odczytanego przy uyciu opcji call, pppd uywa pelnych praw roota do
    dostpu  do  urzdzenia.  Tak wic tworzenie odpowiedniego pliku w
    /etc/ppp/peers umoliwia administratorowi zezwolenie uytkownikom na
    zestawianie polcze ppp poprzez urzdzenie, do ktorego normalnie nie
    mieliby prawa dostpu. W przeciwnym wypadku, pppd uywa przy otwieraniu
    urzdzenia rzeczywistego UID uytkownika.

UWIERZYTELNIANIE

    Uwierzytelnianie jest procesem przekonywania przez peera drugiej strony
    o swojej tosamoci. Wymaga to wyslania najpierw przez peera swojej nazwy
    wraz z informacj sekretn, ktora moe pochodzi tylko od autoryzowanego
    uytkownika o tej nazwie. W takiej wymianie pierwszego peera nazywa si
    "klientem", a drugiego "serwerem". Klient ma nazw ktora okrela go dla
    serwera, a serwer ma rownie nazw, ktora okrela go dla klienta.
    Ogolnie,  klient dzieli pewien sekret (lub haslo) z serwerem i
    uwierzytelnia si poprzez udowodnienie, e zna sekret. Czsto nazwy uywane
    w uwierzytelnianiu odpowiadaj internetowym nazwom hostow peerow, lecz
    nie jest to konieczne.

    Obecnie pppd obsluguje dwa protokoly uwierzytelniania: PAP i CHAP. PAP
    powoduje, e klient wysyla swoj nazw oraz haslo do serwera. CHAP
    natomiast powoduje, e serwer wysyla klientowi wezwanie (pakiet wezwania
    zawiera nazw serwera). Klient musi odpowiedzie slowami, zawierajcymi
    nazw plus warto hash, wycignit z dzielonego sekretu i wezwania,
    udowadniajc w ten sposob, e zna sekret.

    Protokol PPP, bdc symetrycznym, umoliwia obydwu peerom wymaganie
    uwierzytelnienia siebie nawzajem. W tym wypadku nastpuj dwie oddzielne
    i niezalene wymiany pakietow uwierzytelniajcych. Obydwie wymiany mog
    uywa ronych protokolow uwierzytelniania i, w ogolnoci, mona w nich uywa
    ronych nazw.

    Domylnym zachowaniem pppd jest zgoda na uwierzytelnienie po zadaniu i
    nie wymaganie uwierzytelnienia od peera. Jednak pppd nie zgodzi si na
    uwierzytelnienie si w konkretnym protokole jeli nie ma sekretow,
    ktorych moglby w tym celu uy.

    Pppd przechowuje swoje sekrety w plikach sekretow (/etc/ppp/pap-secrets
    dla PAP i /etc/ppp/chap-secrets dla CHAP). Obydwa pliki sekretow maj
    ten sam format. Pliki te mog zawiera sekrety dla pppd, uywane przy
    uwierzytelnianiu si dla innych systemow oraz sekrety dla pppd, uywane
    przy uwierzytelnianiu innych systemow dla nas.

    Kada linia pliku sekretow zawiera jeden sekret. Dany sekret jest
    specyficzny dla danej konfiguracji klienta/serwera - moe by uywana
    tylko przez tego klienta do uwierzytelnienia si przed tym serwerem. Z
    tego powodu kada linia ma trzy pola: nazw klienta, serwera oraz sekret.
    Za polami tymi moe nastpi lista adresow IP, ktorych dany klient moe uy
    po polczeniu z danym serwerem.

    Plik z sekretami jest analizowany jako slowa, jak plik z opcjami, wic
    nazwa klienta, serwera i sekretow musz by pojedynczymi slowami, gdzie
    osadzone  spacje  lub znaki specjalne mona cytowa lub ujmowa w
    cudzyslowy. Zauwa, e rozmiar liter jest w przypadku nazw klienta i
    serwera oraz sekretu istotny.

    Jeli sekret rozpoczyna si od `@', to reszta jest rozumiana jako nazwa
    pliku, z ktorego odczyta sekret. "*" jako klient lub serwer odpowiada
    dowolnej nazwie. Podczas wybierania sekretu pppd wybiera najlepsze
    dopasowanie, tj. dopasowanie wykorzystujce najmniej jokerow.

    Wszelkie nastpujce slowa tej samej linii s uwaane za list adresow IP
    dopuszczalnych dla klienta. Jeli dane s tylko 3 slowa, lub jeli
    pierwszym slowem jest "-", to zabronione s wszystkie adresy IP. Aby
    udostpni dowolny adres, uyj "*". Slowo rozpoczynajce si od "!"
    wskazuje, e podany adres nie jest dopuszczalny. Adres moe mie na kocu
    "/" i liczb n, okrelajc cal podsie, tj. wszystkie adresy, majce tak sam
    warto w najbardziej znaczcych n bitach. W tej postaci adres moe mie na
    kocu znak plus ("+"), okrelajcy, e jeden z adresow podsieci jest
    autoryzowany w oparciu o numer uywanej jednostki sieciowego interfejsu
    ppp.  W tym przypadku cz hosta adresu bdzie ustawiana na numer
    jednostki plus jeden.(???)

    W ten sposob plik  z  sekretami  zawiera  sekrety  uywane  do
    uwierzytelniania  siebie  u innych i innych u siebie. Gdy pppd
    uwierzytelnia peera (sprawdzajc jego  tosamo),  wybiera  sekrety,
    zawierajce nazw peera w pierwszym polu i nazw systemu lokalnego w
    drugim. Nazwa systemu lokalnego odpowiada nazwie hosta z doklejon nazwy
    domeny przy uyciu opcji domain. To domylne zachowanie mona przeciy opcj
    name, poza przypadkiem uycia opcji usehostname.

    Gdy pppd wybiera sekret uywany do uwierzytelnienia si u peera, najpierw
    okrela, jakiej nazwy uy do przedstawienia si peerowi. Nazwa ta moe by
    podana przez uytkownika opcj user. Jeli opcja ta nie jest uyta, nazwa
    odpowiada nazwie systemu lokalnego, okrelanej jak opisano w poprzednim
    paragrafie. Nastpnie pppd szuka sekretow o tej nazwie w pierwszym polu
    i o nazwie peera w drugim. Pppd pozna nazw peera w mechanizmie CHAP gdy
    ten wyle j w pakiecie wyzwania. Jednak jeli uywany jest PAP, pppd bdzie
    musial okreli nazw peera z opcji podanych przez uytkowika. Uytkownik
    moe okreli nazw peera bezporednio opcj remotename. W przeciwnym
    wypadku, jeli adres IP zdalnego hosta podano nazw (a nie numerycznie),
    to zostanie uyta ta nazwa peera. Gdy to si nie powiedzie, pppd uyje
    lacucha zerowego jako nazwy peera.

    Podczas  uwierzytelniania peera przez PAP, przekazane haslo jest
    najpierw porownywane z sekretem z pliku sekretow. Jeli haslo nie pasuje
    do sekretu, to jest ono kodowane z uyciem crypt() i porownywane raz
    jeszcze. W ten sposob, sekrety uwierzytelniajce mog by przechowywane w
    postaci zaszyfrowanej. Jeli podana jest opcja papcrypt, pierwsze
    sprawdzenie (bez szyfrowania) jest pomijane.

    Co wicej, jeli podana byla opcja login, nazwa uytkowika i haslo s
    sprawdzane  rownie  wedlug  systemowej bazy hasel. W rezultacie,
    administrator systemu moe skonfigurowa plik sekretow pap na zezwolenie
    dostpu do PPP jedynie dla okrelonych uytkownikow i ograniczy zestaw
    adresow IP, ktore kady z uytkownikow moe wykorzysta. Zazwyczaj przy
    uyciu opcji login, sekret w /etc/ppp/pap-secrets wynosi "", co pasuje
    do dowolnego hasla, przekazanego przez peera. Zapobiega to potrzebie
    posiadania tego samego sekretu w dwoch miejscach.

    Uwierzytelnianie musi by zakoczone przed IPCP (lub dowolnym innym NCP).
    Jeli peer musi si uwierzytelni, a nie uda si mu to, pppd zakoczy
    polczenie (zamykajc LCP). Jeli IPCP wynegocjuje niedopuszczalny adres
    IP dla hosta zdalnego, IPCP zostanie zamknite. Pakiety IP mog by
    przesylane tylko jeli IPCP jest otwarte.

    W niektorych przypadkach oczekiwane jest umoliwienie niektorym hostom,
    ktore nie mog si uwierzytelni polczenie i uywanie ograniczonego zbioru
    adresow IP, nawet jeli lokalny host ogolnie wymaga uwierzytelnienia.
    Jeli peer odmowi uwierzytelnienia po takim daniu, pppd bierze to za
    rownowano uwierzytelnienia przy uyciu pustego lacucha nazwy uytkownika
    i hasla. W ten sposob, dodajc lini sekretow z pustym klientem i haslem,
    mona  umoliwi  ograniczony  dostp dla hostow, ktore nie chc si
    uwierzytelni.

ROUTING

    Po pomylnym zakoczeniu negocjacji IPCP pppd poinformuje jdro o lokalnym
    i zdalny adresie IP interfejsu ppp. Jest to wystarczajcy zabieg do
    utworzenia trasy do zdalnego koca polczenia, co umoliwia peerom wymian
    pakietow IP. Komunikacja z innymi maszynami wymaga w ogolnoci dalszych
    modyfikacji tablic routingu i/lub tablic ARP. W wikszoci wypadkow
    wystarczajce s opcje defaultroute i/lub proxyarp, lecz w niektorych
    wypadkach wymagana jest dalsza interwencja. Mona do tego wykorzysta
    skrypt /etc/ppp/ip-up.

    Czasami wymagane jest dodanie domylnej trasy poprzez zdalny host, jak w
    wypadku maszyny, ktorej jedynym polczeniem z internetem jest interfejs
    ppp.  Opcja defaultroute powoduje, e pppd tworzy tak domyln tras po
    pojawieniu IPCP i kasuje j po zakoczeniu polczenia.

    W niektorych przypadkach wymagane jest uycie proxy ARP, np. na maszynie
    serwerowej podlczonej do LAN, aby reszta hostow mogla komunikowa si ze
    zdalnym hostem. Opcja proxyarp powoduje, e pppd szuka interfejsu
    sieciowego o tej samej podsieci co zdalny host (interfejs obslugujcy
    broadcast i ARP, ktory jest wlczony i nie jest interfejsem ppp lub
    loopback). Po znalezieniu, pppd tworzy perrmanentny publikowany wpis
    ARP z adresem IP zdalnego hosta i adresem sprztowym znalezionego
    interfejsu sieciowego.

    Gdy uywana jest opcja demand, adresy IP s ju ustawione przy pojawieniu
    IPCP. Jeli pppd nie bylo w stanie wynegocjowa tego samego adresu,
    ktorego uywalo do konfiguracji interfejsu (np. gdy peer jest ISP,
    uywajcym dynamicznych IP), pppd musi zmieni adresy interfejsu IP na
    wynegocjowane. Moe to zniszczy istniejce polczenia i uywanie tego typu
    wydzwaniania z dynamicznymi peerami nie jest zalecane.

PRZYK/LADY

    Nastpujce przyklady zakladaj, e plik /etc/ppp/options zawiera opcj auth
    (jak w domylnym pliku /etc/ppp/options w dystrybucji ppp).

    Prawdopodbnie najpopularniejszym zastosowaniem pppd jest wykrcanie
    numeru ISP. Moe to by dokonywane poleceniem takim, jak

       pppd call isp

    gdzie plik /etc/ppp/peers/isp jest skonfigurowany przez administratora
    systemu na zawieranie czego w rodzaju:

       ttyS0 19200 crtscts
       connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chat-isp'
       noauth

    W tym przykladzie uywamy chat(8) do wykrcenia numeru ISP i przechodzimy
    przez wymagan sekwencj logowania. Plik /etc/ppp/chat-isp zawiera skrypt
    uywany przez chat; moe na przyklad zawiera co w rodzaju

       ABORT "NO CARRIER"
       ABORT "NO DIALTONE"
       ABORT "ERROR"
       ABORT "NO ANSWER"
       ABORT "BUSY"
       ABORT "Username/Password Incorrect"
       "" "at"
       OK "at&d0&c1"
       OK "atdt2468135"
       "name:" "^Umyuserid"
       "word:" "\qmypassword"
       "ispts" "\q^Uppp"
       "~-^Uppp-~"

    Dla dalszych szczegolow obejrzyj stron podrcznika do chat(8).

    Pppd  moe  rownie by uywane do udostpniania uslugi dial-in dla
    uytkownikow. Jeli uytkownicy maj ju konta, to najprostszym sposobem
    skonfigurowania uslugi ppp jest zezwalanie uytkownikom na logowanie si
    na ich konta i uruchamianie pppd z pomoc komendy takiej, jak

       pppd proxyarp

    Aby umoliwi uytkownikowi uywanie zabudowy PPP, musisz zaalokowa adres
    IP dla maszyny uytkowika i utworzy wpis w /etc/ppp/pap-secrets lub
    /etc/ppp/chap-secrets (zalenie od metody uwierzytelniania, preferowanej
    przez uytkownika), aby uytkownik mogl si uwierzytelni. Na przyklad,
    jeli Joe ma maszyn o nazwie "joespc", ktora moe wdzwania si na maszyn o
    nazwie "server" i uywa adresu IP joespc.my.net, to w pliku z sekretami
    naley umieci nastpujcy wpis:

       joespc  server  "joe's secret" joespc.my.net

    Alternatywnie moesz utworzy uytkownika o nazwie (np.) "ppp", ktorego
    powlok  zgloszeniow jest pppd i ktorego katalogiem domowym jest
    /etc/ppp. Opcje uywane przez pppd w takim trybie mog by wstawione do
    /etc/ppp/.ppprc.

    Jeli twoje polczenie szeregowe jest troch bardziej zloone ni kawalek
    kabla, to moesz by zmuszonym zaaranowa jakie znaki sterujce do
    cytowania. Na przyklad czsto przydatne jest cytowanie XON (^Q) i XOFF
    (^S) przy uyciu asyncmap a0000. Jeli cieka zawiera telneta, to
    prawdopodobnie powiniene rownie cytowa ^] (asyncmap 200a0000). Jeli
    cieka zawiera rlogin, to na kocowce rloginowej powiniene uywa opcji
    escape ff, gdy wiele implementacji rlogin nie jest przezroczystych;
    usuwaj one sekwencje [0xff, 0xff, 0x73, 0x73, plus dowolnych osiem
    bajtow] ze strumienia.

DIAGNOSTYKA

    Komunikaty  s  przesylane do demona sysloga przy uyciu zabudowy
    LOG_DAEMON. (Moe to by przeslonite przez rekompilowanie pppd z makrem
    LOG_PPP przedefiniowanym na podan zabudow.) Aby zobaczy komunikaty o
    bldach i debuggowe, musisz wyedytowa plik /etc/syslog.conf tak, aby
    przekierowywal komunikaty na okrelone urzdzenie wyjciowe lub plik.

    Opcja debug powoduje, e zawarto wszystkich przesylanych pakietow
    kontrolnych jest raportowana. Tzn. wszystkie pakiety LCP, PAP, CHAP lub
    IPCP. Moe to by przydatne jeli negocjacja ppp si nie powodzi lub jeli
    zawodzi uwierzytelnianie.  Jeli debuggowanie jest wlczone podczas
    kompilacji, opcja debug powoduje rownie raportowanie innych komunikatow
    debuggowych.

    Debuggowanie moe by te wlczone lub wylczone przez wyslanie do procesu
    pppd sygnalu SIGUSR1. Sygnal ten dziala jak przelcznik.

KOD WYJCIA

    Kod wyjcia pppd jest ustawiany do wskazania czy zaszedl bld lub
    pokazania powodu zakoczenia polczenia. Dopuszczalne wartoci to:

    0   Pppd odlczylo si od terminala, lub te polczenie zostalo pomylnie
       zestawione i zakoczone na danie peera.

    1   Zaistniajl  jaki  bld  krytyczny,  taki  jak niepowodzenie
       podstawowego wywolania systmowego czy brak pamici.

    2   W przetwarzaniu podanych opcji wykryto bld, np. uyto dwoch
       wykluczajcych si opcji.

    3   Pppd nie jest suid-root, a wolajcy uytkownik nie jest rootem.

    4   Jdro nie daje wsparcia ppp, tj. sterownik ppp jdra nie jest
       zalczony lub nie moe zosta zaladowany.

    5   Pppd zakoczylo dzialanie przez SIGINT, SIGTERM lub SIGHUP.

    6   Port szeregowy nie mogl zosta zablokowany.

    7   Port szeregowy nie mogl zosta otwarty.

    8   Skrypt connect si nie powiodl (zwrocil niezerowy kod wyjcia).

    9   Polecenie podane jako argument opcji pty nie moglo zosta
       uruchomione.

    10   Negocjacja PPP si nie powiodla, tj. nie osignla punktu w ktorym
       dzialalby cho jeden protokol sieciowy (np. IP).

    11   System peera nie przeszedl procedury uwierzytelniania.

    12   Polczenie zostalo pomylnie zestawione i zakoczone z powodu
       bezczynnoci.

    13   Polczenie zostlo pomylnie zestawione i zakoczone z powodu limitu
       czasu polczenia.

    14   Wynegocjowano callback i wkrotce pojawi si nadchodzcy telefon.

    15   Polczenie zostalo zakoczone gdy peer nie odpowiadal na dania
       echa.

    16   Polczenie  zostalo  zakoczone  przez modem, ktory odwiesil
       sluchawk.

    17   Negocjacja PPP nie powiodla si przez wykrycie szeregowego
       zaptlenia (loopback).

    18   Skrypt init si nie powiodl (zwrocil niezerowy kod wyjcia).

    19   Nie uwierzytelnilimy si u peera.

SKRYPTY

    Pppd na ronych etapach dzialania wywoluje rone skrypty, uywane do
    dokonywania specyficznego dla stacji przetwarzania. Skrypty te s zwykle
    skryptami powloki, lecz mog rownie dobrze by programami binarnymi. Pppd
    nie czeka a skrypty skocz dzialanie. Skrypty  s  wywolywane  z
    uprawnieniami roota (z rzeczywistym i efektywnym UID 0), wic mog robi
    takie rzeczy jak  odwieanie  tablic  routingu  czy  uruchamianie
    uprzywilejowanych  demonow.  Uwaaj,  by  skrypty te nie oslabily
    bezpieczestwa systemu. Pppd uruchamia skrypty ze standardowym wejciem,
    wyjciem i wyjciem bldu przekierowanym na /dev/null i ze rodowiskiem,
    ktore jest puste, poza pewnymi zmiennymi rodowiskowymi, ktore daj
    informacje o lczu. Zmienne te s nastpujce:

    DEVICE Nazwa uywanego urzdzenia szeregowego tty.

    IFNAME Nazwa uywanego interfejsu sieciowego.

    IPLOCAL
       Adres IP lokalnego koca polczenia. Jest to ustawione tylko po
       przejciu IPCP.

    IPREMOTE
       Adres IP zdalnego koca polczenia. Jest to ustawione tylko po
       przejciu IPCP.

    PEERNAME
       Uwierzytelniona nazwa peera. Jest to ustawiane tylko jeli peer
       si uwierzytelnil.

    SPEED Szybko urzdzenia tty.

    ORIG_UID
       ID uytkownika, ktory wywolal pppd.

    PPPLOGNAME
       Nazwa uytkownika, ktory wywolal pppd. Jest to zawsze ustawione.

    Dla skryptow ip-down i auth-down, pppd ustawia ponadto nastpujce
    zmienne, dajce statystyki polczenia:

    CONNECT_TIME
       Liczba sekund od kiedy rozpoczla si negocjacja PPP, a do
       zakoczenia polczenia.

    BYTES_SENT
       Liczba wyslanych bajtow (na poziomie portu szeregowego) podczas
       polczenia.

    BYTES_RCVD
       Liczba odebranych podczas polczenia bajtow (na poziomie portu
       szeregowego).

    LINKNAME
       Logiczna nazwa lcza, ustawiana opcj linkname.

    Pppd wywoluje nastpujce skrypty, o ile one istniej. Nie jest bldem,
    jeli ich nie ma:

    /etc/ppp/auth-up
       Program lub skrypt wykonywany po uwierzytelnieniu przez zdalny
       system. Jest wywolywany z parametrami

       nazwa-interfejsu nazwa-peera  nazwa-uytkownika  urzdzenie-tty
       szybko

       Zauwa, e skrypt ten nie jest wykonywany jeli peer si nie
       uwierzytelni, np. po uyciu opcji noauth.

    /etc/ppp/auth-down
       Program lub skrypt, ktory jest uruchamiany przy wylczaniu
       polczenia, jeli uruchamiano wczeniej /etc/ppp/auth-up. Jest
       wykoywany w ten sam sposob co do parametrow, jak auth-up.

    /etc/ppp/ip-up
       Program lub skrypt, ktory jest wykonywany gdy lcze jest w stanie
       przesyla lub odbiera pakiety IP (tj. po przejciu IPCP). Jest
       wykonywany z parametrami

       nazwa-interfejsu urzdzenie-tty szybko adres-lokalnego-IP adres-
       zdalnego-IP ipparam

    /etc/ppp/ip-down
       Program lub skrypt, ktory jest wykonywany gdy lcze nie jest ju w
       stanie przesyla pakiety IP. Skrypt ten moe by wykonywany do
       odtwarzania  zmiany  wywolanych  przez /etc/ppp/ip-up. Jest
       wywolywany z tymi samymi parametrami co skrypt up-up.

    /etc/ppp/ipv6-up
       Podobne do /etc/ppp/ip-up, lecz jest wykonywane gdy lcze jest w
       stanie przesyla pakiety IPv6. Jest wykonywane z parametrami

       nazwa-interfejsu  urzdzenie-tty  szybko  adres-lokalnego-/lcza
       adres-zdalnego-/lcza ipparam

    /etc/ppp/ipv6-down
       Podobne do /etc/ppp/ip-down, lecz jest wykonywane gdy lcze nie
       jest w stanie ju transmitowa pakietow IPv6. Jest wykonywane z
       tymi samymi parametrami co skrypt ipv6-up.

    /etc/ppp/ipx-up
       Program lub skrypt, ktory jest wykonywany gdy lcze jest w stanie
       przesyla lub odbiera pakiety IPX (tj. po przejciu IPXCP). Jest
       wykonywany z parametrami

       nazwa-interfejsu urzdzenie-tty szybko numer-sieci lokalny-adres-
       wz/la-IPX  zdalny-adres-wz/la-IPX  lokalny-protok'o/l-trasujcy-IPX
       zdalny-protok'o/l-trasujcy-IPX lokalna-nazwa-routera-IPX zdalna-
       nazwa-routera-IPX ipparam pid-pppd

       Pola lokalnego/zdalnego-protokolu-trasujcego-IPX mog by jednymi
       z nastpujcych:

       NONE   okrela brak protokolu trasujcego
       RIP    okrela ch uywania RIP/SAP
       NLSP   okrela ch uywania Novell NLSP
       RIP NLSP okrela ch uywania RIP/SAP i NLSP

    /etc/ppp/ipx-down
       Program lub skrypt, ktory jest wykonywany gdy lcze nie moe ju
       przesyla pakietow IPX. Skrypt ten moe by uywany do anulowania
       efektow dzialania skryptu ipx-up. Jest wywolywany z tymi samymi
       parametrami co ipx-up.

PLIKI

    /var/run/pppn.pid (BSD lub Linux), /etc/ppp/pppn.pid (inne)
       PID procesu pppd na jednostce interfejsu ppp numer n.

    /var/run/ppp-nazwa.pid (BSD lub Linux), /etc/ppp/ppp-nazwa.pid (inne)
       PID procesu pppd na logicznym lczu nazwa (zobacz opcj linkname).

    /etc/ppp/pap-secrets
       Uytkownicy, hasla i adresy IP do uwierzytelniania PAP. Plik ten
       powinien nalee do roota i nie nadawa si do odczytu/zapisu dla
       innych uytkownikow. W innym wypadku pppd zglosi ostrzeenie.

    /etc/ppp/chap-secrets
       Nazwy, sekrety i adresy IP dla uwierzytelniania CHAP. Podobnie
       jak dla powyszego, plik ten rownie powinien by wlasnoci roota i
       niczyj inn. W przeciwnym wypadku pppd zglosi ostrzeenie.

    /etc/ppp/options
       Domylne opcje pppd systemu, odczytywane przed opcjami uytkownika
       lub linii polece.

    ~/.ppprc
       Opcje uytkownika, odczytywane przed /etc/ppp/options.nazwatty.

    /etc/ppp/options.nazwatty
       Domylne opcje systemowe dla  uywanego  portu  szeregowego,
       odczytywane po ~/.ppprc. W czci nazwatty tej nazwy pliku usunite
       jest poprzedzeajce /dev/, a wszelkie ukoniki s zamienione na
       kropki.

    /etc/ppp/peers
       Katalog,  zawierajcy  pliki  z opcjami, ktore mog zawiera
       uprzywilejowane opcje nawet jeli pppd zostal wywolany przez
       uytkownika innego ni root. Administrator systemu moe tworzy w
       tym katalogu pliki z opcjami, zezwalajcymi nieuprzywilejowanym
       uytkownikom  wydzwanianie bez wymagania uwierzytelnienia od
       peera, lecz tylko do zaufanych peerow.

ZOBACZ TAKE

    RFC1144
       Jacobson, V. Kompresowanie nag/l'owk'ow TCP/IP dla wolnych /lczy
       szeregowych. Luty 1990.

    RFC1321
       Rivest, R. Algorytm Message-Digest MD5. Kwiecie 1992.

    RFC1332
       McGregor, G.  PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP).
       Maj 1992.

    RFC1334
       Lloyd, B.; Simpson, W.A.  Protoko/ly uwierzytelniania  PPP.
       Padziernik 1992.

    RFC1661
       Simpson, W.A. Protok'o/l Point-to-Point (PPP). Lipiec 1994.

    RFC1662
       Simpson, W.A. PPP w ramkach typu HDLC. Lipiec 1994.

    RFC2472
       Haskin, D. IP wersja 6 w PPP Grudzie 1998.

UWAGI

    Nastpujce sygnaly maj podane dzialanie po wyslaniu do pppd:

    SIGINT, SIGTERM
       Sygnaly te powoduj, e pppd koczy polczenie (zamykajc LCP),
       odtwarza ustawienia urzdzenia szeregowego i koczy dzialanie.

    SIGHUP Sygnal ten powoduje, e pppd koczy polczenie, odtwarza ustawienia
       portu szeregowego i zamyka urzdzenie szeregowe. Jeli podana jest
       opcja persist lub demand, pppd sprobuje otworzy urzdzenie
       szeregowe  i  rozpocz  nowe  polczenie  (po  okresie
       przetrzymania--holdoff). W przeciwnym wypadku, pppd zakoczy
       dzialanie.  Jeli  sygnal ten jest odebrany podczas okresu
       przetrzymania, powoduje on, e pppd koczy ten okres natychmiast.

    SIGUSR1
       Sygnal ten przelcza stan opcji debug.

    SIGUSR2
       Sygnal ten powoduje, e pppd renegocjuje kompresj. Moe to by
       przydatne do ponownego wlczania kompresji po jej wylczeniu w
       wyniku krytycznego bldu dekompresji. (Bldy takie w ogolnoci
       wskazuj na bld w ktorej implementacji.)

AUTORZY

    Paul Mackerras (Paul.Mackerras@cs.anu.edu.au), w oparciu o wczeniejsze
    prace Drewa Perkinsa, Brada Clementsa, Karla Foxa, Grega Christy'ego, i
    Brada Parkera.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    PPPD(8)