Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-command - podawany przez uytkownika program dostarczajcy poczt

SK/LADNIA

    w .qmaildod : |komenda

OPIS

    qmail-local bdzie, na twoje danie, wysuwal kad nadchodzc wiadomo
    pocztow poprzez wybrany przez ciebie program.

    Gdy nadejdzie wiadomo pocztowa, qmail-local wykona sh -c komend z
    twojego katalogu domowego. Wiadomo bdzie udostpniona na standardowym
    wejciu komendy

    OSTRZEENIE: Wiadomo pocztowa nie zaczyna si zazwyczaj nalec do qmail-
    local lini Return-Path czy te Delivered-To

    Zauwa, e qmail-local uywa tego samego deskryptora pliku dla kadego
    dostarczania wyspecyfikowanego w twoim pliku .qmail , tak wic nie jest
    to bezpieczne dla komendy by wytwarzala proces potomny, ktory czyta
    wiadomo w tle podczas gdy rodzic koczy prac.

KODY WYJCIA

    Kody wyjcia komendy s interpretowane nastpujco:  0  oznacza,  e
    dostarczanie powiodlo si; 99 oznacza, e dostarczanie powiodlo si, lecz
    qmail-local powinien zignorowa dalsze instrukcje  dorczania;  100
    oznacza, e dostarczanie zawiodlo calkowicie (twardy bld); 111 oznacza,
    e dostarczanie zawiodlo, lecz powinno by powtorzone raz jeszcze za
    chwil (mikki bld).

    Obecnie kody 64, 65, 70, 76, 77, 78, i 112 s rozwaane jako bldy twarde,
    a reszta jako bldy mikkie, ale komenda powinna wstrzymywa si od
    polegania na tym.

ZMIENNE RODOWISKOWE

    qmail-local  uywa  ronych  uytecznych  zmiennych  rodowiskowych
    przekazywanych do komendy. OSTRZEENIE: Zmienne te nie s cytowane. Mog
    zawiera  znaki specjalne.  S pod kontrol potencjalnie podstpnego
    zdalnego uytkownika.

    SENDER kopertowy adres nadawcy.  NEWSENDER jest kopertowym adresem
    nadawcy przesylajcego poczt dalej, tak jak to jest opisane w dot-
    qmail(5). RECIPIENT jest kopertowym adresem odbiorcy, okrelanym te w
    tej pomocy jako local@domain(lokalny@domena). USER to uytkownik. HOME
    to twoj katalog domowy, okrelany te w tej pomocy jako homedir.  HOST
    jest domenow czci adresu odbiorcy. LOCAL jest czci lokaln . EXT jest
    rozszerzeniem (dodatkiem do) adresu, dod.

    HOST2 jest czci zmiennej HOST poprzedzajc ostatni kropk; HOST3 jest
    czci zmiennej HOST poprzedzajc kropk przedostatni; HOST4 jest czci
    zmiennej HOST poprzedzajc kropk trzeci od koca.

    EXT2 jest porcj EXT nastpujc po pierwszym mylniku; EXT3 jest porcj po
    drugim mylniku; EXT4 jest porcj po trzecim mylniku; DEFAULT jest porcj
    odpowiadajc czci domylnej (default) nazwy pliku .qmail-...

    DEFAULT nie jest ustawiona jeli nazwa pliku nie koczy si na default.

    DTLINE i RPLINE s zazwyczaj liniami Delivered-To i Return-Path ,
    wlczajc w to znaki nowej linii. UFLINE jest lini From_ w stylu UUCP,
    ktor to qmail-local dodaje do plikow mbox-format.

PATRZ TE

    dot-qmail(5), envelopes(5), qmail-local(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                               qmail-command(8)