Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-getpw - podaj adresy uytkownikow

SK/LADNIA

    qmail-getpw lokalny

OPIS

    W systemie qmail, kady uytkownik wlada pokan tablic lokalnych adresow.
    qmail-getpw znajduje uytkownika, ktory zarzdza poszczegolnymi adresami,
    lokalnymi.  Wypisuje sze porcji informacji, a kada porcja zakoczona
    jest znakiem NUL: uytkownik; uid; gid; katalogdomowy; kreska; i dod.
    Nazwa konta uytkownika to uytkownik; dziesitne wartoci UID i GID
    uytkownika to uid i gid; katalog domowy uytkownika to katalogdomowy; a
    wiadomo  kierowana  do  lokalnego  bdzie  obslugiwana  przez
    katalogdomowy/.qmailkreskadod.

    W przypadku klopotow, qmail-getpw wychodzi zwracajc niezerowy kod bldu
    bez wypisywania czegokolwiek.

    OSTRZEENIE: Funkcja systemowa getpwnam bdca sercem qmail-getpw, nie
    jest  wewntrznie  pewna:  zawodzi  przy  tymczasowych  bldach  i
    nieistniejcych uytkownikach.  Przyszle wersje getpwnam powinny zwraca
    ETXTBSY by wskaza na bldy tymczasowe i ESRCH by wskaza na uytkownikow,
    ktorzy nie istniej.

REGU/LY

    qmail-getpw  rozwaa  czy konto naley do uytkownika uywajc pliku
    /etc/passwd . By stwierdzi, e tak jest w istocie: (1) konto musi mi
    niezerowy numer UID, (2) musi istnie katalog domowy uytkownika (i musi
    on by widoczny dla qmail-getpw), i wreszcie (3) katalog domowy musi
    nalee do wlaciciela konta. qmail-getpw ignoruje nazwy kont zawierajce
    due litery. qmail-getpw zaklada te, e wszystkie nazwy kont s krotsze
    ni 32 znaki.

    qmail-getpw daje kademu uytkownikowi kontrol nad podstawowym adresem
    uytkownika i wszystkimi adresami w formie user-cokolwiek. Gdy lokalny
    jest zapisane jako uytkownik, pola kreska i dod s oba puste. Gdy
    lokalny jest zapisane jako uytkownik-cokolwiek, pole kreska jest
    mylnikiem a dod jest czymkolwiek. uytkownik moe by zapisany przy uyciu
    dowolnej kombinacji duych i malych liter na pocztku lokalnego.

    Lapacz kadego uytkownika, alias, kontroluje wszystkie pozostale adresy.

    W tym przypadku dod jest lokalnym a kreska mylnikiem.

    Moesz przeciy wszystkie decyzje programu qmail-getpw uywajc mechanizmu
    qmail-users , ktory si sprawdza, jest bardzo komfortowy i o wiele
    szybszy ni qmail-getpw.

ZOBACZ TAKE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-getpw(8)