Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-inject - przetworz i wylij wiadomo pocztow

SK/LADNIA

    qmail-inject [ -nNaAhH ] [ -fsender ] [ odbiorca ... ]

OPIS

    qmail-inject czyta wiadomo pocztow ze swojego standardowego wejcia,
    dodaje odpowiednie informacje do naglowka tej wiadomoci, po czym
    wywoluje qmail-queue by j wysla do jednego lub wielu odbiorcow.

    Zobacz qmail-header(5) by uzyska informacje na temat tego jak qmail-
    inject przepisuje pola naglowka.

    qmail-inject normalnie zwraca 0. Zwraca 100 przy wyjciu, jeli byl
    wywolany niepoprawnie lub jeli w otrzymanej wiadomoci jest jaki ostry,
    skladniowy bld. Zwraca te 111 przy bldach chwilowych.

ZMIENNE RODOWISKOWE

    Dla wygody uytkownikow nie uruchamiajcych bezporednio qmail-inject
    program qmail-inject pobiera wiele opcji poprzez zmienne rodowiskowe.

    Nazwa uytkownika w polu From naglowka jest ustawiana przez zmienne
    QMAILUSER, MAILUSER, USER, lub LOGNAME, zalenie od tego, ktora z nich
    jest ustawiona najpierw.

    Nazwa hosta jest zwykle ustawiana przez globalny plik kontrolny
    defaulthost ale moe by przeslonita przez zmienn QMAILHOST lub MAILHOST.

    Imi i nazwisko (nazwa osobowa) to zmienne QMAILNAME, MAILNAME, lub
    NAME.

    Domylny, kopertowy adres nadawcy jest taki sam jak domylny adres z pola
    From , lecz moe by przeslonity przy uyciu QMAILSUSER i QMAILSHOST. Moe
    by te zmodyfikowany z uyciem literek r i m opisanych poniej. Odbicia
    (zwroty poczty) bd wysylane wlanie pod ten adres.

    Jeli zmienna QMAILMFTFILE jest ustawiona, qmail-inject czyta list
    adresow list dyskusyjnych, jeden adres na lini z podanego pliku. Jeli
    To+Cc zawiera jeden z tych adresow (bez wzgldu na wielko liter) to
    qmail-inject dodaje pole Mail-Followup-To ze wszystkimi adresami To+Cc.
    qmail-inject nie doda naglowka Mail-Followup-To do wiadomoci, ktora ju
    taki naglowek posiada.

    Zmienna rodowiskowa QMAILINJECT moe zawiera jakkolwiek z poniszych
    liter:

    c   Uywa stylu komentarz-adres dla pola From .  Normalnie qmail-
       inject uywa stylu nazwa-adres.

    s   Nie  zwraca  uwagi na adne nadchodzce pola Return-Path .
       Normalnie, jeli pole Return-Path jest dolczone to ustawiany jest
       kopertowy  adres nadawcy przeslaniajcy wszystkie ustawienia
       zmiennych rodowiskowych.  Return-Path jest usuwane w kadym
       przypadku.

    f   Usuwa kade nadchodzce pole From przesylki. Normalnie, jeli pole
       From jest zalczone to jego zawarto przeslania standardowe pole
       From wytworzone przez qmail-inject.

    i   Usuwa kade nadchodzce pole Message-ID wiadomoci. Normalnie,
       jeli pole Message-ID jest zalczone to przeslania ono pole
       Message-ID stworzone przez qmail-inject.

    r   Uywa zmiennych kopertowych cieek powrotu (VERPs) zorientowanych
       odbiorczo.  qmail-inject dolczy  kady  adres  odbiorcy  to
       kopertowego nadawcy kopii wiadomoci idcej do tego odbiorcy.

    m   Uywa zmiennych kopertowych cieek powrotu (VERPs) zorientowanych
       na wiadomo.  qmail-inject dolczy obecn dat i identyfikator
       procesu do kopertowego nadawcy.

OPCJE

    -a   Wysyla wiadomo to wszystkich adresow podanych jako argumenty
       recip ; nie uywa adresow odbiorcow okrelonych  naglowkami
       wiadomoci.

    -h   Wysyla wiadomo to wszystkich odbiorcow okrelonych w naglowkach.
       Dla wiadomoci nie-przelotowych oznacza to adresy wyszczegolnione
       w To, Cc, Bcc, Apparently-To.  Dla wiadomoci przelotowych
       oznacza adresy podane w Resent-To, Resent-Cc, Resent-Bcc.  Nie
       uywa adnych argumentow recip .

    -A   (Domylna.)  Wysyla wiadomo do wszystkich adresow podanych jaki
       argumenty recip . Jeli nie dolczono argumentow recip to wiadomo
       zostanie wyslana do wszystkich naglowkowych adresatow.

    -H   Wysyla wiadomo do wszystkich naglowkowych odbiorcow, a take do
       wszystkich adresow podanych jako argumenty recip .

    -fsender
       Przepuszcza pole sender do qmail-queue jako kopertowego nadawc
       wiadomoci.  Przeslania to zawarto Return-Path i wszystkich
       zmiennych rodowiskowych.

    -N   (Domylna.) Wysuwa przetworzon wiadomo do qmail-queue.

    -n   Wypisuje wiadomo zamiast wysyla j do qmail-queue.

PLIKI KONTROLNE

    defaultdomain
      Domylna nazwa domeny.  Domylnie: me, jeli plik  taki  jest
      ustawiony; w przeciwnym razie nazwa literowa defaultdomain, ktora
      pewnie nie jest tym czego oczekujesz. qmail-inject dodaje t nazw
      do  kadej nazwy hosta bez kropek, wlczajc defaulthost jeli
      defaulthost nie zawiera kropek. (Wyjtek: obejrzyj plusdomain.)

      Zmienna rodowiskowa QMAILDEFAULTDOMAIN przeslania ustawienia z
      pliku defaultdomain.

    defaulthost
      Domylna nazwa hosta. Domylnie: me, jeli plik taki jest ustawiony;
      w przeciwnym razie nazwa literowa defaulthost, ktora pewnie nie
      jest tym czego oczekujesz. qmail-inject dodaje t nazw do kadego
      adresu nie posiadajcego nazwy hosta. defaulthost musi by obecn
      nazw twojej maszyny. Na przyklad, moesz chcie by poczta wychodzca
      oznakowana byla tylko nazw twojej domeny.

      Zmienna rodowiskowa QMAILDEFAULTHOST przeslania ustawienia z pliku
      defaulthost.

    idhost
      Nazwa hosta dla identyfikatorow wiadomoci (naglowki Message-ID).
      Domylnie: me, jeli plik taki jest ustawiony; w przeciwnym razie
      nazwa  literowa idhost, ktora oczywicie nie jest tym czego
      oczekujesz. idhost powinien by obecn nazw hosta.  Na przyklad
      moesz te chcie uywa zmylonych nazw hosta w polu Message-ID.
      Jednake, idhost musi by w pelni kwalifikowan nazw domenow wewntrz
      twojej domeny, a kady host w twojej domenie powinien uywa
      odmiennego ustawienia idhost.

      Zmienna rodowiskowa QMAILIDHOST przeslania ustawienie z pliku
      idhost.

    plusdomain
      Nazwa domeny z plusem. Domylnie: me, jeli taki plik istnieje; w
      przeciwnym razie literowa nazwa plusdomain, ktora z prawdopodobnie
      nie jest tym co chcesz. qmail-inject dodaje t nazw do kadej nazwy
      hosta koczcej si znakiem  plus,  wlczajc  defaulthost  jeli
      defaulthost koczy si znakiem plusa. Jeli nazwa hosta nie zawiera
      kropek, lecz koczy si znakiem plusa to qmail-inject uywa pliku
      plusdomain, a nie defaultdomain.

      Zmienna rodowiskowa QMAILPLUSDOMAIN przeslania ustawienie pliku
      kontrolnego plusdomain.

ZOBACZ TAKE

    addresses(5), qmail-control(5), qmail-header(5), qmail-queue(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-inject(8)