Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-lspawn - planuj lokalne dostarczanie poczty

SK/LADNIA

    qmail-lspawn defaultdelivery

OPIS

    qmail-lspawn czyta seri komend lokalnego dorczania z deskryptora 0 i
    wywoluje qmail-local by przeprowadzi dorczanie. Rezultaty wyrzuca na
    deskryptor 1 (a gdzie by indziej! - przyp. tl.). Przekazuje informacj
    defaultdelivery do programu  qmail-local  jako  domyln  instrukcj
    dostarczenia poczty.

    qmail-lspawn wywoluje qmail-local asynchronicznie, wic rezultaty wcale
    nie musz by uporzdkowane w tej samej kolejnoci co komendy.

    Dla kadego adresu odbiorcy, qmail-lspawn sprytnie dowiaduje si, ktory
    lokalny uytkownik kontroluje ten adres. Najpierw do sprawdzania uywa
    mechanizmu qmail-users ; jeli adres nie jest tam wyszczegolniony to
    wzywa na pomoc qmail-getpw.  Nastpnie qmail-lspawn uruchamia qmail-
    local na prawach danego uytkownika (uid i gid). Nie ustawia on adnych
    dodatkowych grup.

    qmail-lspawn traktuje pust nazw skrzynki jako adres kubla na mieci. :)

ZOBACZ TAKE

    envelopes(5), qmail-users(5), qmail-getpw(8), qmail-send(8), qmail-
    local(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                qmail-lspawn(8)