Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-pw2u - zbuduj przypisania adresow na podstawie pliku passwd

SK/LADNIA

    qmail-pw2u [ -/ohHuUC ] [ -cchar ]

OPIS

    qmail-pw2u czyta plik passwd w formacie V7 ze standardowego wejcia i
    drukuje plik w formacie qmail-users.

    Format V7 pliku passwd jest to seria linii. Kada linia ma format

     uytkownik:haslo:uid:gid:gecos:domowy:shell

    gdzie uytkownik jest nazw konta, uid i gid to identyfikatory grupy i
    uytkownika tego konta, a domowy to katalog domowy. has/lo, gecos, i
    shell s ignorowane przez qmail-pw2u.

    Jeli  skierujesz  wyjcie  programu  qmail-pw2u   do   pliku
    /var/qmail/users/assign, a potem uruchomisz qmail-newu, to qmail-lspawn
    bdzie postpowa zgodnie z wypisanymi przez qmail-pw2u przypisaniami.
    OSTRZEENIE: Po zmianach dotyczcych uytkownikow, ich identyfikatorow lub
    katalogow domowych w pliku passwd musisz ponownie uruchomi qmail-pw2u i
    qmail-newu jeli chcesz by qmail-lspawn zauwayl zmiany.

REGU/LY

    Domylnie, qmail-pw2u postpuje zgodnie z tymi samymi regulami co qmail-
    getpw. Pomija uytkownika jeli (1) uid ma warto zero, (2) katalog
    domowy nie istnieje, (3) uytkownik nie jest wlacicielem katalogu
    domowy, lub (4) uytkownik a (wlaciwie to jego nazwa - przyp. tl.:)
    zawiera due litery.  Potem przekazywana jest kontrola uytkownika nad
    adresem podstawowym widocznym jako uytkownik i nad wszystkimi adresami
    w formie uytkownik-cokolwiek.  Lapacz wszystkich uytkownikow, alias,
    kontroluje  wszystkie  pozostale  adresy  (jego  katalogiem  jest
    /var/qmail/alias - przyp. tl.). Moesz zmienia te reguly przez zmiany w
    plikach z /var/qmail/user:

    include
       Dozwoleni uytkownicy, jeden na lini.  Jeli  plik  include
       istnieje,  a uytkownik nie jest w nim wyszczegolniony to
       uytkownik ten jest ignorowany.

    exclude
       Uytkownicy ignorowani, jeden na lini.  Jeli plik  exclude
       istnieje, a uytkownik jest w nim wyszczegolniony to uytkownik
       ten jest ignorowany.

    mailnames
       Zmiana nazw dla uytkownikow. Kada linia posiada form

         uytkownik:nazwapocztowa1:nazwapocztowa2:...

       Listy zaadresowane do nazwapocztowa1 i nazwapocztowa1-dod oraz
       nazwapocztowa2  i  inne  wyszczegolnione bd dostarczone do
       uytkownika.

       OSTRZEENIE: Listy zaadresowane do uytkownik i uytkownik-dod nie
       bd dostarczone do uytkownika dopoki sam uytkownik nie jest
       wyszczegolniony jako jedno z pol nazwapocztowa.

       Linia w pliku mailnames jest cichutko ignorowana jeli uytkownik
       nie istnieje.

    subusers
       adresy dodatkowe. Kada linia ma posta

         pod:uytkownik:przed:

       pod bdzie obslugiwane przez domowy/.qmail-przed, gdzie domowy to
       katalog domowy uytkownika; pod-dod bdzie obslugiwane przez
       domowy/.qmail-przed-dod.

    append dodatkowe przypisania, wypisywane na kocu wyjcia qmail-pw2u.

OPCJE

    -o   (Domylna.)  Przeskocz uytkownika jeli jego katalog domowy nie
       istnieje (lub nie jest widoczny  dla  qmail-pw2u).  Pomi
       uytkownika jeli katalog domowy nie jest wlasnoci uytkownika.

    -h   Zatrzymaj  si jeli katalog domowy nie istnieje.  Jest to
       odpowiednie jeli kady uytkownik przypuszczalnie posiada katalog
       domowy. Pomi uytkownika jeli katalog domowy do niego nie naley.

    -H   Nie sprawdzaj obecnoci posiadania katalogu domowego.

    -U   (Domylna.)  Pomi uytkownika jeli s jakie due litery w nazwie
       uytkownika.

    -u   Pozwol na due litery w nazwie uytkownika.

    -cznak Uyj znaku jako oddzielacza nazwy uytkownika od rozszerzenia w
       zamian znaku -.

    -C   Wylcz mechanizm uytkownik-rozszerzenie.

    -/   Uywaj domowy/.qmail-/... zamiast domowy/.qmail-...

ZOBACZ TAKE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8), qmail-newu(8), qmail-getpw(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                 qmail-pw2u(8)