Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    qmail-send - dostarcz skolejkowane wiadomoci pocztowe

SK/LADNIA

    qmail-send

OPIS

    qmail-send obsluguje wiadomoci umiejscowione w kolejce wyjciowej przy
    uyciu qmail-queue. Uywa qmail-lspawn by dorczy wiadomoci odbiorcom
    lokalnym i qmail-rspawn by dorczy wiadomoci odbiorcom odleglym. Jeli
    wiadomo chwilowo nie moe by dorczona do jednego lub wicej adresow,
    qmail-send pozostawia j w kolejce i probuje obsluy te adresy poniej.

    qmail-send drukuje odczytywalny rekord swoich dziala na deskryptorze 0.
    Zapisuje komendy do qmail-lspawn, qmail-rspawn, i qmail-clean na
    deskryptorach 1, 3, oraz 5, a czyta odpowiedzi z deskryptorow 2, 4,
    oraz 6. qmail-send jest odpowiedzialny za zapobieganie blokadom.

    Jeli qmail-send odbierze sygnal TERM to poprawnie zakoczy dzialanie, po
    zakoczeniu oczekiwania (moliwie wicej ni jedn minut) na wyslanie
    wszystkich obecnie wysylanych wiadomoci.

    Jeli qmail-send odbierze sygnal ALRM to przeszereguje kad czekajc
    wiadomo tak, eby byla dostarczona natychmiast.

PLIKI KONTROLNE

    OSTRZEENIE: qmail-send czyta pliki kontrolne tylko podczas startu.
    Jeli zmienisz pliki kontrolne, musisz zatrzyma i wznowi dzialanie
    qmail-send.  Wyjtek: Jeli qmail-send odbierze sygnal HUP, odczyta
    ponownie pliki locals i virtualdomains.

    bouncefrom
      Nazwa uytkownika, ktor opatrywane bd wiadomoci odbite.  Domylnie:
      MAILER-DAEMON.

    bouncehost
      Nazwa hosta, ktor opatrywane bd wiadomoci odbite. Domylnie: me,
      jeli to ustawiono; w przeciwnym razie literalna nazwa bouncehost,
      ktora  pewnie  nie jest tym czego chcesz.  Jeli calkowicie
      niemoliwym jest dostarczenie wiadomoci to qmail-send  wysyla
      powiadomienie single-bounce do kopertowego nadawcy wiadomoci.

      Powiadomienie to From: bouncefrom@bouncehost, chyba e kopertowy
      nadawca jest pusty.

    concurrencylocal
      Maksymalna liczba niezalenych prob dostarcze lokalnych. Domylnie:
      10.  Jeli  0,  lokalne  dostarczenia bd zawieszone.  Warto
      concurrencylocal jest ograniczona podczas kompilacji do 120.

    concurrencyremote
      Maksymalna liczba niezalenych prob dostarcze zdalnych.  Domylnie:
      20.  Jeli  0,  zdalne  dostarczenia  bd zawieszone.  Warto
      concurrencyremote jest ograniczona podczas kompilacji do 120.

    doublebouncehost
      Nazwa hosta dla podwojnego odbicia.  Domylnie: me, jeli jest
      ustawione; w przeciwnym wypadku literalna nazwa doublebouncehost,
      ktora pewnie nie jest tym czego oczekujesz.

    doublebounceto
      Uytkownik odbierajcy podwojne odbicia.  Domylnie: postmaster.
      Jeli dostarczenie informacji o pojedynczym odbiciu jest calkowicie
      niemoliwe, qmail-send przesyla  zawiadomienie  okrelane  jako
      podw'ojne-odbicie do doublebounceto@doublebouncehost. (Jeli to te
      si odbije, qmail-send si poddaje.)

    envnoathost
      Przypuszczalna nazwa domeny dla adresow bez znaku @.  Domylnie:
      me, jeli plik ten istnieje i jest odpowiednio ustawiony; w
      przeciwnym razie literalna nazwa envnoathost, ktora pewnie nie
      jest  tym  czego  oczekujesz.  Jeli qmail-send widzi adres
      kopertowego odbiorcy bez znaku @ to dodaje @envnoathost.

    locals
      Lista nazw domen, dla ktorych ten host odbiera poczt, jedna nazwa
      domeny  na lini.  Domylnie: me, jeli jest to ustawione; w
      przeciwnym wypadku qmail-send odmawia uruchomienia si.  Adres
      uytkownik@domena jest rozwaany jako lokalny, jeli domena jest
      podana w pliku locals.

    percenthack
      Lista nazw domen, dla ktorych dziala rozbijanie procentow.  Jeli
      domena jest wyszczegolniona w pliku percenthack, to kady adres w
      formie  uytkownik%fqdn@domena   jest   przepisywany   jako
      uytkownik@fqdn. uytkownik moe zawiera %, wic rozbijanie procentow
      moe by gdzie potem przeprowadzone ponownie. qmail-send obsluguje
      plik percenthack przed plikiem locals.

    queuelifetime
      Liczba sekund przez jak wiadomo moe pozosta w kolejce. Domylnie:
      604800 (tydzie).  Po tym czasie wiadomo wygasa,  qmail-send
      sprobuje j jeszcze raz wysla , ale potraktuje kad tymczasow awari
      dostarczania jako awari trwal.

    virtualdomains
      Lista wirtualnych uytkownikow lub domen, jeden wpis na lini.
      Wirtualny uytkownik ma form uytkownik@domena:dodatek, bez adnych
      dodatkowych spacji.  Gdy  qmail-send  widzi  adres  odbiorcy
      uytkownik@domena,  to  konwertuje  go  do  postaci  dodatek-
      uytkownik@domena i traktuje wiadomo jako lokaln.

      Wirtualna domena posiada form domena:dodatek. Odnosi si do kadego
      adresu  odbiorcy  w  domenie.  Na  przyklad, jeli w pliku
      virtualdomains istnieje wpis

         nigdzie.mil:jasiek-foo

      i wiadomo przybdzie zaadresowana do info@nigdzie.mil, to wtedy
      qmail-send  przepisze  adres  jej  odbiorcy jako jasiek-foo-
      info@nigdzie.mil i dostarczy wiadomo lokalnie.

      Plik virtualdomains moe zawiera znaki globalne:

         .fax:uucp-fax
         :alias-catchall
         .nigdzie.mil:jasiek-foo-host

      virtualdomains moe te zawiera wyjtki: pusty dodatek oznacza, e
      domena nie jest domen wirtualn.

      qmail-send obsluguje plik virtualdomains po pliku locals: jeli wic
      podana domena jest wpisana do pliku locals, to umieszczenie jej w
      virtualdomains nie poskutkuje.

ZOBACZ TAKE

    nice(1), addresses(5), envelopes(5), qmail-control(5), qmail-log(5),
    qmail-queue(8), qmail-clean(8), qmail-lspawn(8), qmail-rspawn(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                 qmail-send(8)