Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    quotacheck - przeszukanie systemu plikow w celu okrelenia wykorzystania
    dysku oraz utworzenia, sprawdzenia i naprawy plikow kwot

SK/LADNIA

    quotacheck [ -gubcfinvdMmR ] [ -F nazwa-formatu ] -a | system-plik'ow

OPIS

    quotacheck bada kady z systemow plikow, tworzy tablic zajtoci dysku i
    porownuje j z tablic zapisan w pliku kwot dyskowych systemu plikow
    (krok ten jest pomijany w przypadku podania opcji  -c).  Jeli
    stwierdzone zostan rozbienoci, to aktualizowane s zarowno plik kwot,
    jak i aktualna systemowa kopia nieprawidlowych kwot (to ostatnie ma
    miejsce jedynie podczas sprawdzania aktywnego systemu plikow, co nie
    jest zalecane). Domylnym zachowaniem jest sprawdzanie jedynie kwot
    dyskowych uytkownikow.  quotacheck oczekuje, e kady ze sprawdzanych
    systemow plikow zawiera pliki kwot o  nazwach  [a]quota.user  i
    [a]quota.group, umieszczone w glownym katalogu danego systemu plikow.
    Jeli plik nie istnieje, to quotacheck go utworzy.

    Jeli plik kwot jest uszkodzony, to quotacheck sprobuje zachowa tyle
    danych, ile bdzie moliwe. Odzyskiwanie danych moe wymaga interwencji
    uytkownika. Bez dodatkowych opcji, quotacheck w takiej sytuacji po
    prostu zakoczy prac. W trybie interakcyjnym (opcja -i), uytkownik jest
    proszony o porad. Porady mona udzieli z linii polece (patrz opcja -n),
    co jest przydatne podczas automatycznego uruchamiania quotacheck (np.
    ze skryptu) i niepowodzenie jest nie do przyjcia.

    quotacheck powinno by uruchamiane kadorazowo gdy system startuje i
    montuje niepoprawne systemy plikow. Najczciej zdarza si to po awarii
    systemu.

    Jest wysoce zalecane, aby uruchamia quotacheck przy wylczonych dla
    danego  systemu  plikow kwotach. W przeciwnym razie, mog wystpi
    uszkodzenia lub utrata danych w plikach kwot. Nie jest rownie rozsdnym
    uruchamianie quotacheck na aktywnym systemie plikow, gdy aktualne
    zuycie zasobow moe ulec zmianie podczas przeszukiwania. Aby temu
    zapobiec, quotacheck probuje przelczy system plikow w tryb "tylko do
    odczytu", zanim rozpocznie przeszukiwanie. Po zakoczeniu przeszukiwania
    system plikow jest przelczany w tryb "do odczytu i zapisu". Mona to
    wylczy za pomoc opcji -m. Mona rownie za pomoc opcji -M spowodowa, aby
    quotacheck ignorowal niepomylne przelczenie systemu plikow w tryb
    "tylko do odczytu".

OPCJE

    -b   Wymuszenie tworzenia przez quotacheck kopii zapasowych pliku
       kwot przed zapisaniem nowych danych.

    -v   Sygnalizowanie przez quotacheck postpu operacji. Normalnie,
       dziala on po cichu.

    -d   Tryb odpluskwiania. Podaje mnostwo informacji, ktore mog posluy
       do wyszukiwania bldow w programie. Wynik jest bardzo rozgadany a
       przeszukiwanie nie powolne.

    -u   Sprawdzanie jedynie kwot dyskowych uytkownikow na systemach
       plikow wymienionych w /etc/mtab lub podanych w linii polece.
       Jest to zachowanie domylne.

    -g   Sprawdzanie jedynie kwot dyskowych grup na systemach plikow
       wymienionych w /etc/mtab lub podanych w linii polece.

    -c   Nie czytanie istniejcych plikow kwot. Po przostu wykonanie
       przeszukania i zapisanie jego wynikow na dyaku.  quotacheck
       pominie rownie poszukiwanie starych plikow kwot, gdy ich nie
       znajdzie.

    -f   Wymuszenie sprawdzania systemu plikow przy wlczonych kwotach.
       Jest  to  niezalecane,  gdy  utworzone pliki kwot mog by
       nieaktualne.

    -M   Opcja ta wymusza sprawdzanie systemu plikow w trybie "do odczytu
       i zapisu", gdy przelczenie w tryb "tylko do odczytu" si nie
       powiedzie. Naley to robi, gdy ma si pewno, e aden proces nie
       zapisuje na przeszukiwanym systemie plikow.

    -m   Ominicie proby przelczenia systemu plikow w tryb "tylko do
       odczytu". Patrz komentarz do opcji -M.

    -i   Tryb interakcyjny. Domylnie, quotacheck koczy prac po wykryciu
       bldu. W trybie interakcyjnym uytkownik jest pytany o decyzj.
       Zobacz opcj -n.

    -n   Jeli plik kwot jest uszkodzony, mog pojawi si podwojne wpisy dla
       poszczegolnych identyfikatorow uytkownikow lub grup. Normalnie,
       w takiej sytuacji quotacheck koczy prac lub pytz uytkownika o
       decyzj. Przy wlczonej tej opcji, uywany jest zawsze pierwszy
       wpis (dziala ona rownie w trybie interakcyjnym).

    -F nazwa-formatu
       Sprawdzanie kwot wedlug podanego formatu (tzn.  nie  jest
       wykonywana autodetekcja formatu). Jest to zalecane, gdy detekcja
       moe nie dziala poprawnie w przypadku uszkodzonych plikow kwot.
       Dozwolone s nastpujce nazwy formatow: vfsold (wersja 1 kwot),
       vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na NFS), xfs (kwoty na
       systemie plikow XFS)

    -a   Sprawdzanie wszystkich zamontowanych, ronych od NFS systemow
       plikow wymienionych w /etc/mtab

    -R   Uywane w polczeniu z opcj -a powoduje sprawdzenie kwot na
       wszystkich systemach plikow, oprocz glownego.

UWAGA

    quotacheck  powinno  by  uruchamiane tylko przez superuytkownika.
    Uytkownicy nieuprzywilejowani przypuszczalnie nie maj praw do odczytu
    wszystkich katalogow danego systemu plikow.

ZOBACZ TAKE

    quota(1),   quotactl(2),   fstab(5),  quotaon(8),  repquota(8),
    convertquota(8), setquota(8), edquota(8), fsck(8), efsck(8), e2fsck(8),
    xfsck(8)

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
           pliki kwot umieszczone w glownym katalogu systemu plikow
           (wersja 2 kwot, systemy plikow inne ni XFS)
    quota.user i quota.group
           pliki kwot umieszczone w glownym katalogu systemu plikow
           (wersja 1 kwot, systemy plikow inne ni XFS)
    /etc/mtab   nazwy i lokalizacja zamontowanych systemow plikow

AUTOR

    Jan Kara <jack@suse.cz>
    W oparciu o star wersj quotacheck autorstwa:
    Edvarda Tuindera <ed@elm.net>
    Marco van Wieringena <mvw@planets.elm.net>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 20 lipca 2001          quotacheck(8)