Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

       quotaon, quotaoff - włącza i wyłącza mechanizm udziałów dyskowych systemu plików

SKŁADNIA

       /usr/sbin/quotaon [ -vugfp ] system-plików...
       /usr/sbin/quotaon [ -avugfp ]

       /usr/sbin/quotaoff [ -vugp ] systemplików...
       /usr/sbin/quotaoff [ -avugp ]

OPIS

   quotaon
       quotaon  wskazuje systemowi, że na podanych systemach plików należy włączyć mechanizm kwot
       dyskowych. W katalogu głównym danego systemu plików muszą znajdować się pliki  definiujące
       udziały,  noszące  nazwy  aquota.user  (dla  wersji  2 kwot użytkowników), quota.user (dla
       wersji 1 kwot użytkowników), aquota.group (dla wersji 2 kwot grup)  lub  quota.group  (dla
       wersji 1 kwot grup).

       Specyficznym  przypadkiem  jest  syetem plików XFS - traktuje on informacje o kwotach jako
       metadane systemu plików i  korzysta  z  dziennika  aby  zagwarantować  wyższy  poziom  ich
       spójności.  System  kwot  dyskowych  XFS  zawiera  dwa  składniki:  zliczanie i wymuszanie
       ograniczeń. System plików XFS wymaga, aby zliczanie kwot było włączane podczas montowania,
       nie  dotyczy  to  jedynie  głównego  systemu  plików.  Włączanie  i  wyłączanie wymuszania
       ograniczeń jest możliwe w każdym systemie plików XFS, w  którym  jest  aktualnie  włączone
       zliczanie.  Domyślnym  zachowaniem  jest  włączanie  zarówno  zliczania,  jak i wymuszania
       ograniczeń.

       Implementacja kwot w XFS nie przechowuje informacji o  nich  w  widocznych  plikach,  lecz
       przechowuje te informacje wewnętrznie.

   quotaoff
       quotaoff  wskazuje  systemowi,  że  podane systemy plików powinny mieć wyłączone wszystkie
       mechanizmy kwot dyskowych.

OPCJE

   quotaon
       -a     Włączenie mechanizmu kwot dyskowych na wszystkich  automatycznie  montowanych  (bez
              opcji noauto) systemach plików z /etc/fstab oprócz NFS. Opcja ta służy zazwyczaj do
              włączania kwot podczas startu systemu.

       -v     Wyświetlanie komunikatu dla każdego z systemów  plików,  dla  których  włączane  są
              kwoty.

       -u     Operowanie na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.

       -g     Operowanie na kwotach dyskowych grup.

       -p     Jedynie  wypisywanie  stanu  kwot (tzn. czy są one włączone, czy wyłączone) zamiast
              ich włączania.

       -f     Spowodowanie takiego zachowania quotaon jak podczas wywoływania go jako quotaoff.

   quotaoff
       -a     Wymuszenie wyłączenia mechanizmu kwot  dyskowych  na  wszystkich  systemach  plików
              wymienionych w /etc/fstab.

       -v     Wyświetlanie  komunikatu  dla  każdego  z systemów plików, dla którego wyłączane są
              kwoty.

       -u     Operowanie na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.

       -g     Operowanie na kwotach dyskowych grup.

       -p     Jedynie wypisywanie stanu kwot (tzn. czy są one włączone,  czy  wyłączone)  zamiast
              ich wyłączania.

       -x delete
              Zwolnienie przestrzeni używanej do przechowywania informacji o kwotach (obsługiwane
              wewnętrznie) w XFS.  Ta opcja ma  zastosowanie  jedynie  do  XFS  i  jest  milcząco
              ignorowana   dla  pozostałych  rodzajów  systemów  plików.   Może  być  zastosowana
              wyłącznie do systemu plików, dla którego uprzednio wyłączono kwoty.

       -x enforce
              Wyłączenie wymuszania ograniczeń dla systemów plików XFS  (przeprowadzanie  jedynie
              zliczania).  Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla
              pozostałych rodzajów systemów plików.

PRZYKŁADY DLA XFS

       Włączanie kwot dla inego niż główny systemu plików XFS
       Włączanie zarówno zliczania, jak i wymuszania ograniczeń odbywa się za pomocą mount(8) lub
       opcji dotyczących kwot w /etc/fstab.  Nie można stosować w tym celu programu narzędziowego
       quotaon.

       Włączanie kwot dla głównego systemu plików XFS
       Odbywa się za pomocą quotaon -v / oraz reboot(8).  Ta procedura powoduje włączenie zarówno
       zliczania, jak i wymuszania ograniczeń.

       Wyłączanie wymuszania ograniczeń kwot w dowolnym systemie plików XFS
       Należy  się  upewnić  za  pomocą repquota -s, że włączone są zarówno zliczanie kwot, jak i
       wymuszanie ograniczeń.  Do wyłączenia wymuszania ograniczeń należy wówczas  użyć  quotaoff
       -vo.  Można to zrobić na zamontowanym systemie plików.

       Włączanie wymuszania ograniczeń kwot w dowolnym systemie plików XFS
       Należy  się  upewnić  za  pomocą repquota -s, że włączone jest zliczanie kwot, a następnie
       wydać polecenie quotaon -v.  Można to zrobić na zamontowanym systemie plików.

PLIKI

       aquota.user i aquota.group
                           pliki kwot dyskowych umieszczone w  głównym  katalogu  systemu  plików
                           (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
       quota.user i quota.group
                           pliki  kwot  dyskowych  umieszczone  w głównym katalogu systemu plików
                           (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
       /etc/fstab          domyślne systemy plików

ZOBACZ TAKŻE

       quotactl(2), fstab(5), repquota(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

       Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia  Manuali  i  może
       nie  być  aktualne.  W  razie  zauważenia  różnic  między  powyższym opisem a rzeczywistym
       zachowaniem opisywanego programu lub  funkcji,  prosimy  o  zapoznanie  się  z  oryginalną
       (angielską) wersją strony podręcznika.