Provided by: manpages-pl_20060617-4_all bug

NAZWA

    quotaon, quotaoff - wlcza i wylcza mechanizm udzialow dyskowych systemu
    plikow

SK/LADNIA

    /usr/sbin/quotaon [ -vugfp ] system-plik'ow...
    /usr/sbin/quotaon [ -avugfp ]

    /usr/sbin/quotaoff [ -vugp ] systemplik'ow...
    /usr/sbin/quotaoff [ -avugp ]

OPIS

  quotaon
    quotaon wskazuje systemowi, e na podanych systemach plikow naley wlczy
    mechanizm kwot dyskowych. W katalogu glownym danego systemu plikow musz
    znajdowa si pliki definiujce udzialy, noszce nazwy aquota.user (dla
    wersji 2 kwot uytkownikow), quota.user (dla wersji 1 kwot uytkownikow),
    aquota.group (dla wersji 2 kwot grup) lub quota.group (dla wersji 1
    kwot grup).

    Specyficznym  przypadkiem  jest syetem plikow XFS - traktuje on
    informacje o kwotach jako metadane systemu plikow i korzysta z
    dziennika aby zagwarantowa wyszy poziom ich spojnoci. System kwot
    dyskowych XFS zawiera dwa skladniki: zliczanie i wymuszanie ogranicze.
    System plikow XFS wymaga, aby zliczanie kwot bylo wlczane podczas
    montowania, nie dotyczy to jedynie glownego systemu plikow. Wlczanie i
    wylczanie wymuszania ogranicze jest moliwe w kadym systemie plikow XFS,
    w ktorym jest aktualnie wlczone zliczanie. Domylnym zachowaniem jest
    wlczanie zarowno zliczania, jak i wymuszania ogranicze.

    Implementacja kwot w XFS nie przechowuje informacji o nich w widocznych
    plikach, lecz przechowuje te informacje wewntrznie.

  quotaoff
    quotaoff wskazuje systemowi, e podane systemy plikow powinny mie
    wylczone wszystkie mechanizmy kwot dyskowych.

OPCJE

  quotaon
    -a   Wlczenie mechanizmu kwot dyskowych na wszystkich automatycznie
       montowanych (bez opcji noauto) systemach plikow z /etc/fstab
       oprocz NFS. Opcja ta sluy zazwyczaj do wlczania kwot podczas
       startu systemu.

    -v   Wywietlanie komunikatu dla kadego z systemow plikow, dla ktorych
       wlczane s kwoty.

    -u   Operowanie na kwotach dyskowych uytkownikow. Jest to zachowanie
       domylne.

    -g   Operowanie na kwotach dyskowych grup.

    -p   Jedynie wypisywanie stanu kwot (tzn. czy s one wlczone, czy
       wylczone) zamiast ich wlczania.

    -f   Spowodowanie takiego zachowania quotaon jak podczas wywolywania
       go jako quotaoff.

  quotaoff
    -a   Wymuszenie wylczenia mechanizmu kwot dyskowych na wszystkich
       systemach plikow wymienionych w /etc/fstab.

    -v   Wywietlanie komunikatu dla kadego z systemow plikow, dla ktorego
       wylczane s kwoty.

    -u   Operowanie na kwotach dyskowych uytkownikow. Jest to zachowanie
       domylne.

    -g   Operowanie na kwotach dyskowych grup.

    -p   Jedynie wypisywanie stanu kwot (tzn. czy s one wlczone, czy
       wylczone) zamiast ich wylczania.

    -x delete
       Zwolnienie przestrzeni uywanej do przechowywania informacji o
       kwotach  (obslugiwane  wewntrznie)  w  XFS.  Ta opcja ma
       zastosowanie jedynie do XFS i jest milczco ignorowana dla
       pozostalych  rodzajow systemow plikow.  Moe by zastosowana
       wylcznie do systemu plikow, dla ktorego uprzednio wylczono
       kwoty.

    -x enforce
       Wylczenie  wymuszania  ogranicze  dla  systemow plikow XFS
       (przeprowadzanie jedynie zliczania). Ta opcja ma zastosowanie
       jedynie do XFS i jest milczco ignorowana dla pozostalych
       rodzajow systemow plikow.

PRZYK/LADY DLA XFS

    W/lczanie kwot dla inego ni g/l'owny systemu plik'ow XFS
    Wlczanie zarowno zliczania, jak i wymuszania ogranicze odbywa si za
    pomoc mount(8) lub opcji dotyczcych kwot w /etc/fstab. Nie mona
    stosowa w tym celu programu narzdziowego quotaon.

    W/lczanie kwot dla g/l'ownego systemu plik'ow XFS
    Odbywa si za pomoc quotaon -v / oraz reboot(8). Ta procedura powoduje
    wlczenie zarowno zliczania, jak i wymuszania ogranicze.

    Wy/lczanie wymuszania ogranicze kwot w dowolnym systemie plik'ow XFS
    Naley si upewni za pomoc repquota -s, e wlczone s zarowno zliczanie
    kwot, jak i wymuszanie ogranicze. Do wylczenia wymuszania ogranicze
    naley wowczas uy quotaoff -vo. Mona to zrobi na zamontowanym systemie
    plikow.

    W/lczanie wymuszania ogranicze kwot w dowolnym systemie plik'ow XFS
    Naley si upewni za pomoc repquota -s, e wlczone jest zliczanie kwot, a
    nastpnie wyda polecenie quotaon -v.  Mona to zrobi na zamontowanym
    systemie plikow.

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w glownym katalogu
              systemu plikow (wersja 2 kwot, systemy plikow inne
              ni XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w glownym katalogu
              systemu plikow (wersja 1 kwot, systemy plikow inne
              ni XFS)
    /etc/fstab     domylne systemy plikow

ZOBACZ TAKE

    quotactl(2), fstab(5), repquota(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.